Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Produktionsteknologi - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
03/02-2014 10:14
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Produktionsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Production Technology

Den uddannedes titel på dansk
Produktionsteknolog (AK)

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Production Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgangskrav til uddannelsen:

•Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med matematik C

•En af erhvervsuddannelserne som snedker (med specialer), maskinsnedker (trin 2 (i det følgende t2)), mekaniker (t2), flymekaniker, plastmager (t2), procesoperatør (t2), finmekaniker (med specialer), skibstekniker (t2), skibsmontør (t2), smedeuddannelsen (med specialer), cnc-teknikuddannelsen (t2), skibsmekaniker (t2), støberitekniker (t2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), beslagsmeduddannelsen, køletekniker, metalsmed (med specialer), skorstensfejer (t2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), karrosseriuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer), industriteknikeruddannelsen (med specialer) eller værktøjsuddannelsen (t2)

•Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C og engelsk C

•Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Som øvrige udbud af produktionsteknologen.

Forslag til censorkorps
Censorkorpset for produktionsteknologerne

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag_nyt udbud_produktionsteknolog.pdf

Behov for nyt udbud
Erhvervsakademi Aarhus’ udbud af produktionsteknolog vil dække det geografiske dækningsområde for Erhvervsakademi Aarhus. Ifølge vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus er det Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Samsø Kommune.

Jf. bekendtgørelsens § 1 er formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for produktion at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb i erhvervsvirksomheder.

Typer af brancher/virksomheder der er relevante som aftagere af produktionsteknologer samt arbejdsopgaver:

Produktionsteknologer vil typisk finde beskæftigelse i industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og produktudvikling. De vil også kunne arbejde med kvalitetsstyring samt økonomi- og lagerstyring.
Uddannelsen kvalificerer til job med ledelsesfunktioner samt giver mulighed for arbejde i udlandet.
Erhvervsakademiet vil udbyde alle tre studieretninger på uddannelsen:
- Teknisk salg og indkøb
- Produktudvikling
- Produktions- og procesoptimering

Udover vores egen dialog med aftagere i vores dækningsområder har vi gennemgået relevante analyser omkring arbejdsmarkedet indenfor de relevante brancher/industrien, hvor vi får bekræftet vores tese om en stigning i efterspørgslen efter produktionsteknologer i vores dækningsområde. Selv om beskæftigelsen i industrien er faldet, er der et stigende behov for flere med en kortere og mellemlang praksisnær videregående uddannelse. I det nedenstående vil vi kort opsummere resultaterne heraf.

Vi har været i dialog med 16 potentielle aftagere af produktionsteknologer i vores dækningsområde, se en oversigt over virksomhederne samt hovedresultater i bilag 1. Vi har i dialogen, udover naturlig faglig dialog, haft en fast spørgeguide, således at vi har fået afdækket nogle interessante spørgsmål omkring behovet for produktionsteknologer på arbejdsmarkedet samt interesse i et fremadrettet samarbejde med os som udbyder af uddannelsen.

Vi har spurgt ind til de konkrete kompetence, der er i produktionsteknologuddannelsen; og virksomhederne har svaret på, hvorvidt de har brug for dem i fremtiden:

- 64% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Produktionsudvikling
- 50% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Maskinkonstruktion
- 64% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Produktion
- 71% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Driftsplanlægning
- 79% vurderer at, de har behov for medarbejdere på erhvervsakademiuddannelsesniveauet med kompetencer indenfor Indkøb og salg

64 % vil tage praktikanter.

Udover vores egen dialog med aftagere i vores dækningsområder har vi gennemgået relevante analyser omkring arbejdsmarkedet indenfor de relevante brancher, hvor vi får bekræftet vores tese om en stigning i efterspørgslen efter energiteknologer i vores dækningsområde; selv om beskæftigelsen i industrien er faldet, er der et stigende behov efter flere med en kortere og mellemlang praksisnær videregående uddannelse, bla. i fremtidens kompetencebehov, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland af Teknologisk institut (www.fremtidenskompetencebehov.dk. ’Fremtidens Kompetencebehov’ giver overblik over den nuværende og fremtidige efterspørgsel på kompetencer i erhvervslivet.


Her fremhæver de blandt andet fremtidig større behov for medarbejder med kompetence indenfor innovation, produktudvikling, procesudvikling og gode samarbejdskompetencer (s. 58) samt at der generelt er et behov for en øget helhedsforståelse for markedet og virksomhedens produkter, kundernes krav samt krav til effektivitet, produktivitet og kvalitet i produktionen (s 61).

På side 247 i rapporten fremhæves manglen på uddannet arbejdskraft mod 2020: ’ Når vi er kommet helt fri af den økonomiske krise, vil mangel på arbejdskraft begynde at melde sig. Denne fremskrivning, som baserer sig på de seneste knap 20 års historiske udvikling, viser, at der vil være et overudbud af ikke-uddannet arbejdskraft i 2020 og en kraftig mangel på faglærte og personer med en videregående uddannelse. Manglen vil især være stor inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser, mens de unges uddannelses-mønster i dag er sådan, at det vil imødekomme det meste af den fremtidige stigning i efterspørgslen efter personer med en lang videregående uddannelse….. , at der i år 2020 vil mangle 30.000 faglærte, 50.000 med en kort videregående uddannelse (KVU), 81.000 med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) og 21.000 med en lang videregående uddannelse (LVU). Omvendt vil der være 104.000 faglærte og 79.000 med udelukkende en gymnasial uddannelse i overskud.’

Derudover har der været et stort fokus på industrien i Østjylland, senest ved Toplederkonferencen ’Fremtidens industri i Østjylland’ i oktober 2013. Hvor også en af vores samarbejdspartnere Per Asmussen fra Kamstrup holdt et oplæg omkring fremtidens industri og hvad det kræver i fremtiden. Hvor vi både ved oplægget og igennem vores dialog med Kamstrup er blevet bekræftet i behovet for produktionsteknologernes kompetencer.

REG LABs efterårskonference 2012 havde også temaet med Fremtidens Industri i Danmark på dagsordenen, der præsenterede i deres analyse af fremtidens industri i Danmark i forbindelse med konferencen. Overordnet konkluderende analysen, bilag 1.1, at fremtidsmodne industrivirksomheder skal have fokus på følgende for at kunne få succes:

• Have fokus på koncepter, der bl.a. omfatter service, rådgivning og kundespecifikke funktionaliteter i produkterne.
• Udvikler produkterne sammen med kunden. Mange succesfulde industrivirksomheder er med allerede, når innovationsfasen begynder ude hos kunderne.
• Være stærkt specialiserede.
• Have en stærkt integreret udviklingsafdeling.
• Skal sørge for at have en trimmet produktion, som typisk indebærer ny teknologi, automatisering og lean.

Denne analyse af Fremtidens industri i Danmark bekræfter ligeledes behovet for kompetencerne hos produktionsteknologer (AK).

Vi har desuden via den faste og løbende kontakt med Tekniq fået bekræftet, at de vurderer, at der er behov for at udbyde produktionsteknologuddannelsen i Aarhus, og det ses meget positivt, at det sker i samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus.

På baggrund af ovennævnte kan vi konkludere, at kombinationen af fagligheder og kompetencer i produktionsteknologen er efterspurgt af virksomheder såvel i Danmark som i vores dækningsområde.

Uddannelsen er relativt kendt i det geografiske område.

På baggrund af aftagerdialogen, arbejdsmarkedsanalyserne samt erfaringerne fra Maskinmesterskolen og Erhvervsakademi Aarhus har vi vurderet det fremtidige behov for produktionsteknologer i vores dækningsområde til at være 350 i løbet af de næste 5 år. Se bilag 1.2, behovsestimat. Dertil kommer behovet i de ikke direkte fremstillingsbrancher.

Vi har på vores øvrige udbud af tekniske uddannelser på erhvervsakademiet, samt i forlængelse af vores strategiske samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole, erfaring med udbud indenfor uddannelses-/kompetenceområdet.

Rekrutteringsgrundlag
Det vurderes, at det er studenter fra STX, HTX og elever fra relevante erhvervsuddannelser, der vil være uddannelsens rekrutteringsgrundlag. Dertil kommer voksne, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, særligt med en erhvervsfaglig baggrund.

I dækningsområdet er der et meget stort antal i rekrutteringsgrundlaget, som vil være i målgruppen. Der vil fra erhvervsakademiet og maskinmesterskolens side ske en særlig markedsføring af vores tekniske erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, således den tekniske uddannelsesvej bliver synlig for målgruppen.

I dækningsområdet er der udbud af følgende beslægtede videregående uddannelser på fuldtidsområdet:

- Maskinmesteruddannelsen (Aarhus Maskinmesterskole)
- Diplomingeniør – maskin (udbud på ingeniørhøjskolen Aarhus)

Maskinmesteruddannelsen udbydes af vores samarbejdspartner omkring det ansøgte udbud. Vi har i fællesskab vurderet, at et udbud af produktionsteknologen hos os alene vil have en meget lille effekt - hvis nogen - på optaget af maskinmesteruddannelsen. Det er ligeledes vores vurdering i forhold til diplomingeniør – maskin, at der blot vil være en lille – hvis nogen – effekt på optaget på uddannelsen.

Optaget på udbud af produktionsteknologen i vores nabo dækningsområder forventer vi, at det vil blive positivt påvirket af et bredere kendskab til uddannelsen og markedsføringen heraf; således vil det ansøgte udbud supplere det allerede eksisterende uddannelsesudbud også i de omkringliggende dækningsområder.

Der er mulighed for videreuddannelse i Aarhus. På Erhvervsakademi Aarhus vil dimittender kunne videreuddanne sig indenfor:

- Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration eller
- Professionsbachelor i innovation og entreprenørskab

og på Aarhus Maskinmesterskole:
- Maskinmesteruddannelsen.

Forventet optag
Udviklingen i optaget af antal studerende de følgende år forventes at være:

2015: 25
2016: 40
2017: 50

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Uddannelsen udbydes første gang i september 2015. Det betyder, at de første studerende skal have praktikpladser i foråret 2017. Det vurderes, at det er yderst realistisk at indgå aftaler om praktikpladser til 23 studerende (med et forventet frafald på 10 %) i 2017, 36 studerende i 2018 og 45 studerende i 2019.

Erhvervsakademi Aarhus har et fælles praktikkoncept og karrierecenter for hele erhvervsakademiet. De overordnede guidelines er fælles for alle uddannelser. Se praktikkonceptet i bilag 2 og beskrivelse af karrierecentret i bilag 3.

Erhvervsakademi Aarhus har et omfattende netværk af praktikvirksomheder, hvor vi har kontakt til mere end 700 virksomheder. Sammen med Aarhus Maskinmesterskole, som har over 400 virksomheder på deres liste over praktikvirksomheder, bilag 4, er der tale om et meget stort virksomhedsnetværk. Blandt de eksisterende virksomheder er der ca. 50 virksomheder indenfor områder/brancher, der vil være direkte relevante for produktionsteknologer. Det er primært større virksomheder, som har kutyme for at tage flere praktikanter pr. semester. I 2012/2013 har Erhvervsakademi Aarhus haft 975 studerende i praktik i 700 virksomheder. Bilag 5: Takkeannonce, Erhvervsakademi Aarhus juni 2013.

Erhvervsakademi Aarhus har mange års erfaring med praktik, og fra de nuværende tekniske og merkantile uddannelser er der en rigtig god opbakning fra virksomhederne. Selv i en periode med ansættelsesstop inden for en del brancher har mange virksomheder taget studerende i praktik, og de har dermed bakket op om de videregående uddannelser i området.

Erhvervsakademi Aarhus har gennem de sidste år oplevet, at vi på det merkantile og tekniske område har haft flere praktikpladser, end vi har studerende, der skal i praktik.

Som et særligt indsatsområde i 2010-2012 har Erhvervsakademi Aarhus arbejdet med at skaffe flere praktikpladser i udlandet. Dette arbejde har været succesfuldt, idet der er mange udenlandske virksomheder, der ønsker at samarbejde med akademiet på dette område. Arbejdet med at skaffe praktikpladser i udlandet vil fortsætte fremadrettet.

På baggrund af ovenstående og antallet af relevante virksomheder i det geografiske område, anses det for sandsynligt, at det nødvendige antal praktikpladser kan tilvejebringes.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Ea Aarhus_Produktionsteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev
15-021475-07 Godkendelse af nyt udbud i EA indenfor produktion til EA Aarhus.pdf