Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - sundhedsadministration - University College Syddanmark

University College Syddanmark
01/02-2022 10:36
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Esbjerg og Haderslev

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Studieleder Margrethe Cæsar Bjerg, mcbj@ucsyd.dk, 72662926

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
sundhedsadministration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Healthcare Administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Sundhedsadministrativ koordinator

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Healthcare Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.


 


Adgang via relevant erhvervsuddannelse


Generel kontoruddannelse


Kontoruddannelse med specialer


Social- og sundhedsassistent


Ingen specifikke adgangskrav


 


Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse


Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Der er etableret fælles censorkorps med censorkorpset for PBA i Offentlig administration. Censorkorpset kan suppleres, så alle fag/fagelementer, som indgår i uddannelsen, kan dækkes.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Sundhedsadministrativ koordinator.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration udspringer af regionernes og kommunernes behov for en fremtidssikret uddannelse, der skal tilvejebringe regionernes efterspurgte kompetenceløft blandt sundhedsadministrativt personale samt have fokus på at sikre kompetencer til at understøtte det samlede sundhedsvæsen. Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter uddannelsen som lægesekretær. Region Syddanmark har tilkendegivet et øget behov for dimittender fra uddannelsen end de tilkendegav i forbindelse med oprettelsen af uddannelsen i 2021. Ansøgerprofilen til det nuværende udbud i Esbjerg viser, at størstedelen af ansøgerne kommer fra lokalområdet. Placeringen af et udbud af uddannelsen i Haderslev skal bidrage til at dække rekrutteringsbehovet for sundhedsadministrative koordinatorer i Sønderjylland og Kolding-området. UC SYD har etableret et stærkt tværfagligt miljø omkring uddannelsen i Esbjerg og vil med en placering på vores campus i Haderslev have muligheden for at etablere et lignende stærkt miljø idet der i forvejen er både et sundhedsfagligt og et administrationsfagligt miljø med uddannelserne ergoterapeut, ernæring og sundhed, fysioterapeut og administrationsbachelor.


Uddybende bemærkninger

Der er ingen uddybende bemærkninger.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Forud for ansøgningen om etableringen af uddannelsen i Esbjerg blev der udarbejdet et notat af Danske Regioner om ”Fremtidens sundhedsvæsen – fremtidens sundhedsadministrative medarbejder” (jf. bilag), hvori det blev vurderet, at Region Syddanmarks behov for dimittender var 60-80 studerende pr. år fordelt mellem UC SYD og UCL. Regionen stillede derfor 30 praktikpladser til rådighed til UC SYD til det første praktikforløb på uddannelsen i 2021. Region Syddanmark har nu genvurderet behovet for dimittender og øget antallet af praktikpladser til 44-50 praktikpladser.


UC SYD har i forbindelse med uddannelsens første optag etableret et praktiksamarbejde med Esbjerg Kommune og privatsygehuset Aleris-Hamlet. UC SYD forventer at kunne etablere lignende samarbejder med øvrige kommuner og private aktører på sundhedsområdet i regionen.


UC SYD forventer fremadrettet at optage 70 studerende på uddannelsen fordelt ligeligt mellem udbuddet i Esbjerg og Haderslev afhængig af antallet af praktikpladser, som samlet set stilles til rådighed af region, kommuner og private aktører. Baseret på UC SYDs gennemsnitlige frafaldsprocent forventes ca. 52 dimittender pr. år ved et optag på 70 studerende.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UC SYD modtog i november 2020 en endelig godkendelse af ansøgningen om etablering af sundhedsadministrativ koordinator i Esbjerg med studiestart september 2021. Denne ansøgning om et udbud af uddannelsen i Haderslev bygger videre på det forarbejde, der blev lavet i forbindelse med den første ansøgning.


Efter godkendelse af ansøgningen har der løbende været dialog mellem UC SYD og Region Syddanmark om udviklingen af uddannelsen ligesom der er blevet nedsat et uddannelsesudvalg med repræsentanter fra både regional, kommunal og privat regi. Der har været afholdt konkrete samarbejdsmøder mellem repræsentanter for regionen, UC SYD og UCL forud for denne ansøgning om forventninger til dimittender og praktikpladser hos regionen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med etableringen af et udbud af uddannelsen i Haderslev vil udbuddet bidrage med yderligere 35 studiepladser i Region Syddanmark. Uddannelsen erstatter kontoruddannelsen med specialet i lægesekretær fra 2022 og udbuddet skal således bidrage til at dække det rekrutteringsbehov for sundhedsadministrative medarbejdere, som opstår med nedlæggelse af denne uddannelse.


Andre udbydere af uddannelsen er professionshøjskolerne: UCN, UC SYD, UCL, Absalon og KP.


Uddybende bemærkninger

Der er ingen yderligere bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ansøgerfeltet til uddannelsen i Esbjerg er kendetegnet ved, at størstedelen af ansøgerne er bosiddende i nærområdet. Ud af 107 ansøgere til udbuddet i Esbjerg 2021 er der således kun 14 ansøgere fra de fire sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Udbuddet i Haderslev forventes derfor at tiltrække ansøgere fra nærområdet uden større konsekvenser for ansøgerfeltet i Esbjerg. Der rekrutteres studerende med gymnasiale uddannelser samt studerende fra erhvervsuddannelser. Uddannelsen retter sig mod personer med interesse for administrativ opgaveløsning samt interesse for beskæftigelse i sundhedssektoren og har således et mere specialiseret rekrutteringsgrundlag end mange andre erhvervsakademiuddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsens indplacering på niveau 5 i kvalifikationsrammen betyder, at dimittenderne vil kunne optages på bacheloruddannelser samt diplomuddannelser. Med en erhvervsakademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator er det muligt at videreuddanne sig inden for både det administrative- og sundhedsfaglige område, og dimittenderne vil f.eks. kunne søge merit for ét eller flere moduler på professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. Herudover vil den sundhedsfaglige diplomuddannelse samt diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration være efteruddannelsesmuligheder efter 2 års relevant erhvervserfaring.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

UC SYD forventer at oprette 35 studiepladser i Haderslev med et årligt optag i september. Med de eksisterende 35 studiepladser i Esbjerg kan vi se frem til et samlet årligt optag på 70 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen indeholder to praktikperioder på henholdsvis 15 og 30 ECTS, som er af helt central betydning for dimittendernes afsluttende kompetenceniveau. Region Syddanmark vurderer, at de kan stille med 44-50 pladser til UC SYD på Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien. Hertil kommer pladser på Sygehus Lillebælts afdeling i Kolding, som også er placeret i UC SYD’s optageområde. De resterende praktikpladser forventes etableret ved kommuner og private sundhedsaktører i Sydjylland, som også har vist interesse for uddannelsen.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D9 Afgørelsesbrev UC Syd Sundhedsadministrativ koordinator AK.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil