Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Serviceøkonom AK - University College Lillebælt

University College Lillebælt
15/09-2021 07:48
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Odense, Svendborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Susanne Herold Pilegaard Uddannelsesleder supi@ucl.dk Mobil: +4529447388

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Serviceøkonom AK

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Serviceøkonom AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen


·       Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C


Adgang via relevant erhvervsuddannelse


·       Bager (trin 2)


·       detailhandelsuddannelsen (med specialer)


·       eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)


·       gastronom (med specialer)


·       generel kontoruddannelse


·       gourmetslagter (med specialer)


·       handelsuddannelse (med specialer)


·       konditor (trin 2)


·       kontoruddannelse (med specialer)


·       receptionist


·       tjener (trin 2)


Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse


·       Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor


·       Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant for denne ansøgning


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant for denne ansøgning


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant for denne ansøgning


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for serviceøkonom

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse og interessetilkendegivelser Serviceøkonom Svendborg.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er fra samarbejdspartnerne stor efterspørgsel efter de studerendes kompetencer både i forhold til projekter i undervisningen (praksisbaseret læring) og i forhold til praktik og studiejobs. Da uddannelsens optag ikke har kunnet imødekomme efterspørgslen (2018: 6 studerende; 2019: 13 studerende; 2020: 8 studerende), er der i forhold til de praksisbaserede læringsaktiviteter suppleret med studerende fra uddannelsens hold i Odense og med studerende fra top-up’en i Sportmanagement for at efterkomme de mange ønsker til studenterinddragelse.


Se endvidere behovsanalyse og interessetilkendegivelser for yderligere redegørelse. 


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet forventer et årligt optag på mellem 15 og 25 studerende årligt. Der er endnu ikke data for gennemførselsgraden på udbuddet, men et skøn vil være mellem 10 og 20 årlige dimittender. Der er i dag allerede ansat et stort antal serviceøkonomer i det sydfynske område, uddannelsen er kendt og kompetenceprofilen efterspurgt, men efterspørgslen efter praktikanter og dimittender overstiger udbuddet fra Odense, fordi de studerende prioriterer geografisk nærhed til studiestedet og ofte heller ikke bekendt med de muligheder, der er uden for den store uddannelses by. Der er altså et stort potentiale for lokal beskæftigelse og dertil kommer den udvikling i servicefagene, som der pt. er i gang på Sydfyn, ikke mindst set i lyset af den kommende Geopark Sydfyn og trenden med Outdoor-turisme. Samlet set forventes det dermed snarere at være et spørgsmål om hvorvidt udbuddet kan tiltrække nok studerende til at kunne uddanne tilstrækkelig med dimittender til det lokale behov end om der er et stort nok lokalt og regionalt behov for serviceøkonomer.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCL har i forbindelse med ønsket om prækvalificering af uddannelsesfilialen for Serviceøkonom i Svendborg rakt ud til en lang række samarbejdspartnere, herunder både kommuner, lokale virksomheder og brancheorganisationer. Den samstemmende tilbagemelding fra alle interessenter har været, at der er et stort potentiale i uddannelsesfilialen og at behovet for praktikanter og dimittender vil stige i fremtiden. Se behovsanalyse og interessetilkendegivelser for disse udsagn.


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Serviceøkonom udbydes ligeledes i Odense (UCL). Dette udbud ligger 45 km. væk.


Nærmest faglige pendant til serviceøkonom er professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management. Denne uddannelse udbydes udelukkende af Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. 


Derudover er uddannelsen overordnet sammenlignelig med de øvrige økonomiuddannelser på erhvervsakademiniveau. Disse udbydes ligeledes i Odense.


Serviceøkonom er ikke omfattet af dimensionering.


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

De studerende på uddannelsen har fortrinsvist været rekrutteret fra de gymnasiale uddannelser i Svendborg. Enkelte har været modne studerende med ønske om karriereskifte eller i gang med et iværksætterforløb. Særligt i 2020 har uddannelsen oplevet øget tilgang af studerende, som haft jobs i serviceerhvervet i udlandet.


Corona-krisen og dens afledte effekt på service-erhvervene spændte ben for en ellers positiv udvikling i optagstallene og for uddannelsens mulighed for at gøre reklame for sig selv i forbindelse med lokale arrangementer og events. Det modsatte billede er nu ved at træde i kraft post-corona og det forventes at give mange muligheder for lokal reklame. Blandt andet vil uddannelsen blive markedsført i forbindelse med DGI Landsstævnet 2022. Det forventes samtidig også at udviklingen i de relevante underliggende brancher vil lede til flere lokale ansøgere til uddannelsen i fremtiden.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med en erhvervsakademiuddannelse som Serviceøkonom kan man videreuddanne sig til:


·       Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship


·       Professionsbachelor i international hospitality management


·       Professionsbachelor i e-handel


·       Professionsbachelor i design og business


·       Professionsbachelor i digital konceptudvikling


·       Professionsbachelor i sport management


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

I udbuddets tre første år er der blevet optaget 6 studerende (2018); 13 studerende (2019) og 8 studerende (2020). Det forventes, at optaget fremadrettet vil ligge mellem 15 og 25 studerende pr optag.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er fra samarbejdspartnerne stor efterspørgsel efter de studerendes kompetencer både i forhold til projekter i undervisningen (praksisbaseret læring) og i forhold til praktik og studiejobs. Da uddannelsens optag ikke har kunnet imødekomme efterspørgslen, er der i forhold til de praksisbaserede læringsaktiviteter suppleret med studerende fra uddannelsens hold i Odense og med studerende fra top-up’en i Sportmanagement for at efterkomme de mange ønsker til studenterinddragelse. Dertil kommer den positive udvikling i serviceerhvervene post Corona. Der kan således leveres praktikpladser til langt flere studerende fra Serviceøkonom i fremtiden.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Erhvervsakademi Sydvest er blevet hørt 7. september 2021. Institutionen har ingen bemærkninger til ansøgningen. (Bilag 4)


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F6 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil