Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling - SIMAC, Svendborg

SIMAC, Svendborg
14/09-2021 13:54
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Svendborg International Maritime Academy (SIMAC), Graaesvej 27, 5700 Svendborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jeppe Carstensen E-mail: jca@simac.dk Tlf.: 72 21 56 50

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Diploma of Maritime Operation and Sustainable Development

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplom i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of Maritime Operation and Sustainable Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et reguleret forløb, samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse og som anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne i §5 stk. 1 i Bekendtgørelse om Diplomuddannelser, kan samtidig anerkendes.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Ja, undervisningen foregår hovedsagligt på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formål:
Diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling skal uddanne til moderne drift af maritime anlæg. Uddannelsen skal give den uddannede kompetencer til med et bæredygtigt, teknologisk, og ledelsesmæssigt aspekt at skabe udvikling i maritime virksomheder.


 


Uddannelsens erhvervssigte:
Uddannelsens retter sig mod personer beskæftiget i den maritime branche og arbejder med maritime tekniske anlæg og/eller i organisationer. Uddannelsen giver faglige og personlige kompetencer i moderne drift af maritime anlæg (Skibe, havne, industri mv.).Uddannelsen er tilrettelagt således at den uddannede opnår kompetencer i forhold til aktuelle udviklingsmuligheder og praksisnære problemstillinger i forhold til maritim drift af teknologisk og innovativ karakter for maritime virksomheder inden for bæredygtig udvikling.Uddannelsen kvalificerer den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner i forhold til at udvikle, analysere, vurdere og løse praktiske problemstillinger af teknologisk og bæredygtig karakter inden for den maritime branche. Den uddannede kan ligeledes selvstændigt indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde imellem organisationer i land og på skibe.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen udbydes så den lever op til kravene fastsat i bekendtgørelse for diplomuddannelser (BEK nr. 1012 af 02/07/2018)


Uddannelsen er normeret til et studenterårsværk på 60 ECTS-point. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsuddannelse med fagligt afgrænsede moduler. Uddannelsen er sammensat af moduler der kan gennemføres uafhængigt af hinanden.


Uddannelsen indeholder følgende moduler og valgfag:


Moduler:


Efficient Maritime Operation (10 ECTS-Point)
Formål:
Modulet giver den studerende mulighed for at udvikle kompetencer, der kan bidrage til at være del af en projektorganisation der arbejder med udvikling og implementering af bæredygtige tekniske løsninger på skibe og maritime anlæg. Modulet har fokus på både optimal drift af eksisterende tekniske anlæg men også implementering af tekniske løsninger ved retrofit/nybygning af skibe.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The student shall be able to be a contributing part of a newbuilding project team.


·         Choose and argue for the selection of particular green technology applications


·         Perform in-depth study of particular green technology applications, including development of a possible business case for particular technologies for specific companies.


·         Competence in performing feasibility study as basis for decision in the early stage of green technology projects. 


Standard Based Tools and Maritime Management (10 ECTS-point)
Formål:
Modulet skal kvalificere den studerende til at varetage ansvaret for personaleledelse og drift af maritime anlæg, under hensyn til sikkerhed, kvalitet og miljø.Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The students shall be able to apply principles for standard methods for mapping out the working-environment and environmental status in a maritime organization


·         The students shall be able to apply principles for standard based tools such as ISO 14001, ISO 9001, Danish Environmental Law, Marine environmental Law, SEEMP, EEDI and occupational Health and Safety


·         The students shall be able to integrate occupational Health, Safety, Quality and Environmental management systems into the strategies of a maritime organization including both ship and shore organization


·         The students shall be able to evaluate and plan sustainable energy optimization of maritime technical plants


Sustainable Development in Maritime Organizations (10 ECTS-point)
Formål:
Modulet kvalificere den studerende til at varetage implementering af bæredygtige projekter i maritime organisationer, herunder også processer omkring forandringsledelse


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The student shall be able to apply the principles of processes of change in an organization in regard to environmental and health management


·         The students shall be able to demonstrate use of models of implementation of sustainable development in maritime split organizations


·         The student shall be able to relate maritime energy optimization in a global logistic context


Innovation and Effectuation (5 ECTS-point)
Formål:
Modulet kvalificerer den studerende til at arbejde med og være end del af innovative processer og anvende principper for effectuation, samt være i stand til at evaluere og vurdere både ideer og forretningsmodeller.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The student shall be able to demonstrate the fundamental parts of an innovative process


·         The student shall be able to apply the principles of effectual entrepreneurship


·         The students shall be able to evaluate business ideas and models


Maritime Law (5 ECTS-point)
Formål:
Modulet kvalificerer den studerende til at til at forstå og foretage juridiske beslutninger for skibs officerer under hensyntagen til skibets/maritime virksomheds interesser, herunder i forhold skibet, skibets ejer, befragter, besætning, international lovgivning og miljølovgivning.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The student shall be able to communicate correctly with external and internal entities about legal matters


·         The students shall be able to critically analyze complex situations in order to protect the legal and commercial interest of the ship owner/company


·         Make qualified decisions on legal and commercial matters affecting the crew, ship owner, cargo owner, flag stage, class society and insurers


Valgfag:
Vedligeholdelsesledelse (5 ECTS-point)
Formål:
Formålet med valgfaget er at give den dens studerende kompetencer i relation til varetagelse opgaver indenfor vedligeholdelsesledelse. Modulet giver den studerende strategiske værktøjer, der hjælper til driftsoptimering og bidrager til bedre ressourceudnyttelse, både fra et driftsmæssigt og bæredygtigt perspektiv.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The student shall be able to select the best possible maintenance tools


·         The student shall be able to analyze operation results and apply key-figures, standards and benchmarking


·         The student shall be able to employ and manage maintenance tasks by relevant principlesOperational Optimization and Management Tools (5 ECTS-point)
Formål:
Formålet er at give den studerende kompetencer til at forstå og anvende optimeringsværktøjer i forhold til processer og ledelse. Den studerende opnår kompetencer til at optimere arbejdsprocesser på skibe og i maritime organisationer.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The student shall be able to demonstrate knowledge of optimization management tools as LEAN, JIT, SIX SIGMA and KAIZEN


·         The student shall be able to identify operational optimization influence on organization and economy


·         The student shall be able to implement and use optimization management tools to improve the organization's work environment, safety and economy


How to start a Business & Globalization (5 ECTS-point)
Formål: 
Formålet med faget er at give den studerende en forståelse for at starte en virksomhed. Faget præsenterer metoder og koncepter der vil hjælpe den studerende til at vælge relevante værdier og kompetencer, samt udvikle strategier i forhold til branding, markedsføring, distribution, produktion og økonomi i en maritim global kontekst.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The student shall be able to evaluate the business value and feasibility of a new business idea or concept


·         The student shall be able to prepare an outline of an implementation plan on how to start a new business based on a given business modelEnergy Efficient Operation Training (5 ECTS-point)
Formål:
Faget giver den studerende viden og færdigheder om energieffektivt skibsoperation og udvikler færdigheder til aktivt at operere maritime tekniske anlæg miljømæssigt optimalt under hensyntagen til de forelæggende omstændigheder inkluderende kommercielle-, lovgivningsmæssige- og sikkerhedsmæssige forhold.


Overordnede læringsmål og kompetencebeskrivelse:


·         The student shall be able to demonstrate awareness of energy efficient operation


·         The student shall be able to analyze performance data and derive optimization potential


·         The student shall be able to demonstrate handling of complex situations balancing safety, time and energy efficiency


·         The student shall be able to demonstrate reflection on actions taken in balancing different or conflicting objectives


·         The student shall be able to plan, perform and evaluate energy efficient operation tests on board a ship


Afgangsprojekt (15 ECTS-point)
Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt hvor udvalgte teorier og metoder fra de øvrige moduler sættes i spil forhold til den problemstilling og det undersøgelsesfelt, som den studerende vælger at arbejde med i afgangsprojektet.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Som i overensstemmelse med gældende diplomuddannelser


Forslag til censorkorps
Det maritime censorkorps (SIMACs eksisterende censorkorps)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der sker stor udvikling i søfarten. Danmark er internationalt, sammen med Frankrig og Kina, i spidsen for at udvikle IMO-tiltag, der sikrer at skibe fra 2023 sejler mere energieffektivt.


Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har i et Ministersvar præciseret at kompetencer i forhold til bæredygtig omstilling er essentielt.


”En meget vigtig dimension af skibsfartens grønne omstillinghandler om at sikre de rette kompetencer og uddannelser” - Dan Jørgensen


Behovet for bæredygtig omstilling understøttes af Regeringens politiske aftale indgået i april 2021, om at der afsættes 200 mio. kr. til grøn omstilling af den kommunale færgedrift, der skal udmøntes i 2021-2022.


Undersøgelser viser et potentiale for kompetenceudvikling i Det Blå Danmark. Oxford Research udarbejdede i 2016 en kortlægning af fremtidens maritime kompetencebehov for faglærte. Rapporten peger på et fremtidigt behov inden for internationalisering og grøn omstilling.


Rapporten ”Det Blå Danmarks kompetencebehov” lavet af DAMVAD Analytics peger ligeledes i retning af øget behov for specialiserede fagligheder.


Ifølge rapporten ”Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2019”, er beskæftigede i Det Blå Danmark kendetegnet ved en relativt stor andel af personer med erhvervsfaglige eller korte videregående uddannelser, hvilket er grundlag for opkvalificering via diplomuddannelsen.


Fremtidens kompetencebehov er bekræftet via webinar med bred deltagelse af det maritime erhverv, samt støtteerklæringer fra maritime virksomheder og brancheorganisationer.


Uddannelsen vil give mulighed for at personer beskæftiget i det maritime erhverv opnår kompetencer inden for deres professionsrettede virke og mulighed for efteruddannelse i specifikke målrettede emner via et fleksibelt uddannelsesforløb. 


Uddybende bemærkninger

Der er en hastig stigende efterspørgsel efter kompetencer, som for den maritime industri - både land og vand kan sikre overgangen til miljørigtig maritim industri og skibsdrift.


IMO vil i løbet af de kommende år komme med en række tiltag som skal sikre at målsætning om at nedbringelse af udledningen fra skibe effektueres gennem design index mm. 


Samtidigt vil EU, komme med regler på området, som sikrer at der er større krav for skibe der anløber europæiske havne, end de måltal der har kunnet opnås gennem IMO-samarbejdet.


Uddannelsen vil styrke den danske maritime indsats som helhed, og sikre at danske virksomheder, rederier og medarbejdere tilstadighed har de rette kompetencer. 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det maritime erhverv er præget af jobtyper hvor miljø, lovgivning og bæredygtig udvikling er højaktuelle emner, hvorfor en videreuddannelse på deltid specifikt målrettet det maritime erhverv vil skabe værdi for den enkelte ansatte, virksomheden og det Blå Danmark.


Grundlaget for uddannelsen vil være de cirka 37.000 personer, der ifølge Søfartsstyrelsens rapport ”Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark 2019”, i dag er beskæftiget i det maritime erhverv med en erhvervsfaglig eller kort til mellemlang videregående uddannelse. Rapporten peger på vigtigheden af uddannelse for fortsat fastholdelse af beskæftigelse og konkurrenceevne i det Blå Danmark.


Rapporten ”Adgang til kvalificeret arbejdskraft i Det Blå Danmark” udarbejdet for Søfartsstyrelsen i 2016 af Teknologisk Institut understøtter dette. Ifølge rapporten er jobs, hvor der kræves flere kompetencer under mindre lønpres udefra. Ydermere peger rapporten på et forventet fremtidigt behov for personer der besidder kombination af maritime kompetencer med andre kompetencer.


En ny maritim uddannelse forventes derfor at ville medvirke til et øget optag af studerende på maritime uddannelser i Danmark.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen er foretaget ud fra offentliggjorte undersøgelser og dialog med det maritime erhverv.


SIMAC har afholdt online webinar med potentielle aftagere i det maritime erhverv. Input fra webinaret peger på et behov for kompetenceudvikling, der kan formindske afstande i maritime organisationer Derudover, blev der peget på et behov for kompetencer inden for bæredygtig udvikling og implementering heraf i maritime organisationer.


Støtteerklæringer fra Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime, Fyns Maritime Klynge, Rederiet Maersk Tankers, Rederiet TORM, Rederiet ESVAGT og Rederiet M. H. Simonsen, vedlagt i bilag.


Vurderingen af behovet for uddannelsen er baseret på offentliggjorte undersøgelser fra Søfartsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og projekt ”Fremtidens Maritime Håndværker”. Generelt belyses et fremtidigt behov for kompetenceudvikling i det maritime erhverv.


Indhold i uddannelsen er udviklet med direkte input fra det maritime erhverv, samt baseret på offentliggjorte undersøgelser om fremtidens forventede kompetencebehov. Det har bidraget til at definere indholdskomponenter de enkelte konstituerende moduler samt den fulde diplomuddannelse.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen er udviklet med direkte dialogbaseret input fra det maritime erhverv, samt baseret på offentliggjorte undersøgelser om fremtidens forventede kompetencebehov i det maritime erhverv. Det har bidraget til at definere indholdskomponenter, undervisningselementer og målgruppe for såvel de enkelte konstituerende moduler samt den fulde diplomuddannelse.


Beskrivelse af uddannelsens indhold er delt med parter i det maritime erhverv ved indsamling af støtteerklæringer, for at sikre at uddannelsens formål og indhold matcher det påviste behov.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen er en diplomuddannelse på deltid, der typisk henvender sig til erhvervsfolk personer med en kort videregående uddannelse, som ønsker at videreuddanne sig på deltid ved siden af deres job. Der findes endnu ikke diplomuddannelser med fokus på maritim drift og bæredygtig udvikling i Danmark.


I regionen udbydes allerede flere diplomuddannelser. SDU udbyder HD med forskellige linjer, bl.a. Organisation og ledelse samt Supply Chain Management. Uddannelsen vil have faglige ligheder hermed, men differentiere sig med fokus på maritim drift.


UCL udbyder Blue Diploma, der indholdsmæssigt ligger tættest på diplomuddannelsen i maritim drift og bæredygtig udvikling. Den adskiller sig dog på flere væsentlige punkter. Hvor Blue Diplomas fokus er drift, udvikling og personaleledelse i maritime organisationer, er fokus i diplomuddannelsen i maritim drift og bæredygtig udvikling på drift af tekniske maritime anlæg, miljøledelse samt bæredygtig udvikling og implementering heraf i forhold til både tekniske løsninger og i organisationer.


Uddybende bemærkninger

Det maritime Danmark, understøttes som udgangspunkt af de maritime uddannelsesinstitutioner, idet fagligheden er væsentligt for forståelse af erhvervets behov.


Der antages at være andre uddannelsesudbud der har samme målsætning, på generelle områder relateret til bæredygtighed, men disse institutioner vil ikke kunne sikre det faglige maritime fokus.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Grundlaget for uddannelsen vil være de cirka 37.000 personer, der ifølge Søfartsstyrelsens rapport ”Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark 2019”, i dag er beskæftiget i det maritime erhverv med en erhvervsfaglig eller kort til mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsen vil have et nationalt rekrutteringsgrundlag, da der er mulighed for fjernundervisning.


Uddannelsen vurderes ikke at have konsekvenser for eksisterende udbud, hverken regionalt eller nationalt, da formål og fokus adskiller sig fra allerede udbudte uddannelser på væsentlige punkter.


SDU og UCL er forespurgt om de har indvendinger i forhold til udbud af uddannelsen.


 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der findes en række beslægtede ingeniør og master uddannelser, ved særligt DTU og AAU, som vil være forventelige videreuddannelsesmuligheder. Men generelt må det konstateres den studerende i mange tilfælde skal søge mod udlandet for uddannelser på højere niveau der er decideret målrettet det maritime erhverv.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

15 studerende første år.


20 studerende andet år.


30 studerende tredje år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen øvrige bemærkninger


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A16 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil