Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor som lærer i folkeskolen - University College Lillebælt

University College Lillebælt
14/09-2021 13:44
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Odense, Svendborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Søren Smedegaard Uddannelsesleder, Læreruddannelsen på Fyn sosm@ucl.dk Mobil: +4528668884

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor of Education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen:


Karaktergennemsnittet skal være mindst 7,0 ellers sker optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale.


Efter optag på uddannelsen er der specifikke krav til valg af undervisningsfag, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
240

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant for denne ansøgning


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant for denne ansøgning


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant for denne ansøgning


Forslag til censorkorps
Læreruddannelsens censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil, samt bilag.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I 2021 har Danmarks Evalueringsinstitut opgjort omfanget af ikke-læreruddannede undervisere i folkeskolen.


Opgørelsen viser, at der er 37 undervisere i Svendborg Kommunes folkeskoler, som ikke har en læreruddannelse. Det svarer til 7,7 pct. af alle underviserne i kommunens folkeskoler. Isoleret set er kompetencedækningen i Svendborg Kommune forholdsvis god sammenlignet med situationen i regionen og på landsplan, og UCL betragter derfor udbuddet som en del af løsningen på det større problem omkring manglen på læreruddannede undervisere i folkeskolerne i institutionens dækningsområde.


Ud over at imødekomme folkeskolens behov er målet sekundært, at uddannelsen skal bidrage til læreruddannede undervisere, der har en faglig profil, som vil være attraktiv for de mange idrætsefterskoler og –højskoler, som ligger i det sydfynske område.


Det er endvidere planlagt, at der skabes forbindelser mellem den nye uddannelsesfilial og de øvrige eksisterende miljøer, aktører og projekter i lokalområdet, som uddannelsen kan profitere af og bidrage til, herunder: Bevæg dig for Livet (Svendborg/DGI/DIF), Den Sydfynske Idrætsklynge, Svendborgprojektet og Cittaslow, maritime rammer og Geopark Det Sydfynske Øhav.


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der henvises til afsnittet "Regionale behov" i behovsanalysen for denne ansøgning. 


Sammenfatning


På trods af et forventet fald i antallet af børn i skolealderen frem mod 2030, så er der aktuelt en betydelig mangel på læreruddannede undervisere i folkeskolerne i og omkring Svendborg Kommune. Samtidig har vi set en betydelig vækst på efterskoleområdet de seneste 10 år, som, hvis udviklingen fortsætter, vil betyde øget efterspørgsel på kvalificerede undervisere.


Det må således konstateres, at der allerede foreligger en reel og betydelig efterspørgsel på læreruddannet arbejdskraft i folkeskolen inden for en overskuelig årrække.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I september 2019 inviterede UCL Den frie Lærerskole til en drøftelse omkring et fremtidigt udbud af læreruddannelsen af Svendborg, som skulle have fokus på bevægelse, idræt og outdoor. Den efterfølgende dialog kastede dog ikke konkrete fælles initiativer af sig. 


I juni 2020 indledte Svendborg Kommune og UCL et tæt samarbejde om et fremtidigt udbud af læreruddannelsen. Samarbejdskonstruktionen indebærer bl.a. en innovativ arbejdsdeling mellem kommune og uddannelsesinstitution, som bygger videre på erfaringerne med Trainee-udbuddene af læreruddannelsen i Jelling. Samarbejdet er beskrevet i et prospekt, som efterfølgende er blevet tiltrådt af byrådet i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune har endvidere udarbejdet en interessetilkendegivelse for projektet. (Se bilag 1)


Samarbejdet med Svendborg Kommune kobler endvidere an til det såkaldte Svendborgprojekt. Dette projekt indebærer, at kommunen gennem de seneste 10 år har satset indgående på idræt, sport og bevægelse. Dette fokus afspejles i den faglige profil for den nye uddannelsesfilial.   


Uddybende bemærkninger

UCL har indhentet støtteerklæringer fra følgende efter- og højskoler (se vedlagte bilag):


·       Bernstorffsminde Efterskole (Bilag 2)


·       Gymnastikhøjskolen i Ollerup (Bilag 3)


·       Oure Efterskole (Bilag 4)


·       Svendborg Efterskole (Bilag 5)


·       Vejstrup Efterskole (Bilag 6)


·       Glamsdalens Idrætsefterskole (Bilag 7)


·       Hjemly Idrætsefterskole (Bilag 8)


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I modsætning til udbuddet af uddannelsen i Odense vil udbuddet i Svendborg få en specifik faglig profil, hvor dimittender, foruden at kunne arbejde i folkeskolen, også vil være særligt kvalificeret ift. at kunne arbejde på idrætsefterskoler og -højskoler. Desuden vil udbuddet bygge på en Trainee-model.


Den frie Lærerskole (DfL) ligger 8 km fra Svendborg og optager 71 studerende årligt. Uddannelsen sigter specifikt på de frie skoler, og kræver en supplerende prøve for at kvalificere til arbejde i folkeskolen. Pba. den specifikke faglige profil skal udbuddet i Svendborg ses som et supplement til DfL. Det er DfL’s egen vurdering (jf. høringsbrev), at DfL ikke alene er i stand til at dække de frie skolers behov for uddannede lærere. Udbuddet i Svendborg kan derfor medvirke til at efter- og højskoler fortsat kan finde kvalificerede undervisere.


Udbuddet adskiller sig fra DfL ved at basere sig på at være en læreruddannelse til folkeskolen og dermed bygge på et værdigrundlag, som afspejler folkeskolens formål, og have afsæt i folkeskolen som arbejdsplads, hvilket bl.a. kommer til udtryk i praktik og Trainee-elementer. Udbuddet er dermed et reelt andet udbud end det, som DfL udbyder.  


Uddybende bemærkninger

Erfaringer med Trainee-modellen


Konceptet for udbuddet af læreruddannelsen i Svendborg bygger på erfaringer og trækker på elementer fra UCL’s øvrige Trainee-forløb. Det forventes blandt andet, at uddannelsen vil opleve et lavere frafald end de ordinære udbud af læreruddannelsen i Jelling og Odense. Dette skyldes erfaringsmæssigt Trainee-modellens vekselvirkning mellem uddannelsens teoretiske elementer og skolens praksis. På et evalueringsmøde i juni 2021, hvor alle de hidtidige årgange af trainee-lærerstuderende i Fredericia Kommune var repræsenteret, blev netop den tætte kobling imellem teori og praksis fremhævet. Her bakkede de studerende op om værdien af at kunne afprøve teorien fra undervisningen på professionshøjskolen i praksis på folkeskolerne.


Pædagoguddannelsen som er beslægtet med læreruddannelsen udbydes i Odense og Svendborg, begge UCL.


Læreruddannelsen er omfattet af et reguleret optag. I den sammenhæng har UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 741 studiepladser (2020/2021).


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsesfilialen er i første omgang tiltænkt at fungere som et lokalt uddannelsestilbud, der rekrutterer fra Svenborg og tilstødende kommuner.


Samtidig er det målet, at uddannelsen skal kunne tiltrække studerende fra hele landet, som vil finde uddannelsens faglige profil og de gunstige rammevilkår i Svendborg så attraktive, at de vælger at flytte til området for at følge uddannelsen.


Særligt for uddannelsessøgende bosiddende i Svendborg og de tilstødende kommuner vil det nye lokale udbud af læreruddannelsen stå som et reelt alternativ til at følge uddannelsen i Odense. Der er dog UCL’s vurdering, at den nye uddannelses særlige faglige profil og tilrettelæggelse i høj grad vil appellere til nye grupper af uddannelsessøgende, og at de to udbud af uddannelsen i Odense og Svendborg dermed ikke indgår i et nulsumsspil.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen giver mulighed for efteruddannelse på diplomniveau samt videreuddannelse på master- og kandidatniveau.


Aarhus Universitet udbyder flere masteruddannelser samt pædagogisk kandidatuddannelse i antropologi, filosofi, psykologi, sociologi, didaktik og generel pædagogik.


Syddansk Universitet udbyder flere masteruddannelser samt kandidatuddannelserne i idræt og sundhed, kultur og formidling, IT Product Design, webkommunikation, samt pædagogik.


Aalborg Universitet udbyder kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser samt en masteruddannelse i læreprocesser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Den langsigtede målsætning er et optag på mindst 35 studerende, som er afgørende for uddannelsesstationens bæredygtighed.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er indgået aftale med Svendborg Kommune om såvel praktikpladser som trainee-stillinger. I første omgang er målet 35 studerende per årgang, men kommunen har givet tilsagn om at skalere antallet af disse pladser, hvis der skulle være et større optag.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

UCL har den 1. september 2021 fremsendt høringsbrev til Professionshøjskolen UC SYD. Den 7. september 2021 har UC Syd meldt tilbage, at man ikke har indvendinger mod et nyt udbud af Læreruddannelsen i Svendborg. (Bilag 9)


UCL har som tidligere nævnt afholdt et møde i 2019 med Den frie Lærerskole om en potentiel ny læreruddannelse og/eller relevante samarbejder i den forbindelse, uden at dette dog ledte til konkrete initiativer. UCL har endvidere den 23. august 2021 fremsendt høringsbrev til Den frie Lærerskole. Den frie Lærerskole har som høringssvar valgt at fremsende de bemærkninger, som Den frie Lærerskole har afgivet til Svendborg Byråd ifbm. behandlingen af ønsket om oprettelsen af en uddannelsesfilial for lærer i Svendborg. I bemærkningerne støtter Den frie Lærerskole overordnet initiativet omkring etableringen af en ny uddannelsesfilial af læreruddannelsen i Svendborg. Den frie Lærerskole gør i svaret opmærksom på, at UCL i tilrettelæggelsen og profileringen af den nye læreruddannelse bør tage hensyn til, at Den frie Lærerskole netop har som sit fokus at uddanne til de frie skoler, herunder efter- og højskoler.  (Bilag 10)


UCL har den 31. august fremsendt høringsbrev til Professionshøjskolen Absalon. Absalon har ikke afgivet høringssvar.


UCL har desuden indhentet støtteerklæringer fra følgende efter- og højskoler (se vedlagte bilag):


·       Bernstorffsminde Efterskole (Bilag 2)


·       Gymnastikhøjskolen i Ollerup (Bilag 3)


·       Oure Efterskole (Bilag 4)


·       Svendborg Efterskole (Bilag 5)


·       Vejstrup Efterskole (Bilag 6)


·       Glamsdalens Idrætsefterskole (Bilag 7)


·       Hjemly Idrætsefterskole (Bilag 8)


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

I forhold til forventningen til den faktiske søgning foreligger der ikke aktuelle tal. Til sammenligning kan der peges på, at da beslutningen om nedlæggelsen af Skårup seminarium blev taget i 2009, var der samme år 61 optagne på uddannelsen.


Både i forhold til det daværende udbud på Skårup Seminarium og det aktuelle udbud af læreruddannelser er det UCL’s forventning, at den nye uddannelsesstation vil være interessant for uddannelsessøgende i en sådan grad, at målsætningen vil kunne opfyldes.


Særligt forventes følgende forhold at være attraktive elementer ved den nye uddannelsesfilial:  


·      En særlig lønnet trainee-model hvor de studerende på 3. og 4. årgang ansættes på en skole i Svendborg Kommune én dag om ugen (0,2 årsværk). De studerende får på den måde en særlig mulighed for at træne og øve sig ved siden af færdiguddannede lærere, både i forhold til forberedelse og gennemførelse af undervisning, men også i forhold til samarbejde med forældre og andre faggrupper fx PPR, pædagoger og sagsbehandlere.[1] Dette ligger ud over uddannelsens ordinære praktik.


·       En klar faglig profil med idræt, krop og outdoor/hav, som ud over folkeskolen også retter sig mod efterskoler og højskoler. UCL ser et uudnyttet potentiale i forhold til rekruttering til læreruddannelsen blandt de unge, der selv har gået på efterskole og højskole, og finder livet på sådanne skoler og dermed job på disse skoler attraktivt.


·       Der etableres et attraktivt campusmiljø nær havnen, hvor de studerende måske på sigt også kan bo. Denne forening af studie og fælles liv vil styrke en profil, der retter sig mod et kostskoleliv på efter- og højskoler.


[1].      I den forbindelse indgår de studerende ikke i den ordinære fagfordeling, da de finansieres fuldt ud af Svendborg Kommune. Derfor vil de på alle skoler være en ekstra ressource, der fx kan bruges i forbindelse med særlig holddeling, fagdage, temauger og lignende. Det vil være naturligt, at de studerende inddrages i forløb, der afspejler uddannelsens særlige profil, altså idræts- outdoor- og madprofil.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F3 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil