Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelsen inden for netværksteknik og elektronik - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/02-2022 07:17
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Zealand Køge

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen Email: stfr@zealand.dk Tlf: 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelsen inden for netværksteknik og elektronik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession Graduate in IT Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
IT-teknolog AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in IT Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Man skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: 


  


·         Gymnasial eksamen


·         Relevant erhvervsuddannelse


o    Automatik- og procesuddannelsen


o    Data- og kommunikationsuddannelsen


o    Elektriker


o    Elektronik- og svagstrømsuddannelsen


·         Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed


·         Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne  


 


Specifikke adgangskrav:


·         Gymnasial eksamen: Matematik C


·         Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav


·         Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C


·         Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav


 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Eksisterende censorkorps for uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Endelig behovsanalyse IT-teknolog.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

IT-området har på nationalt plan oplevet en eksplosiv vækst på 47,8% de sidste 11 år. Virksomhederne har har haft større mulighed for at ekspandere, hvilket har ledt til en akut efterspørgsel på arbejdskraft. En undersøgelse foretaget af IT-Branchen, viser at 89,9% af danske virksomheder ønsker at ansætte flere IT-folk. Derudover er den forgæves rekrutteringsrate for IT-faglige højere, end for andre stillinger i alle regionale områder i 2020.


Der findes et nationalt behov som tydeliggør, at antallet af studerende, der uddannes fra de eksisterende udbud ikke er tilstrækkeligt. Ca. 80% af alle IT-ansatte er tilknyttet virksomheder i Hovedstaden og Sjælland. Størstedelen af IT-branchen er altså placeret på Sjælland, hvilket gør det nødvendigt, at forsyne virksomhederne med lokale medarbejdere.


 


Arbejdsmarkedsbalancen, der løbende opdateres af STAR, viser at der er gode jobmuligheder og mangel på arbejdskraft på Sjælland for IT-konsulenter, Medico-teknikere, Elektronik-teknologer og systemadministratorer, der alle er mulige titler for uddannelsens dimmitender. I Zealands behovsanalyse udtrykker regionens virksomheder, at de har svært ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Som følge heraf, udvises der en stor støtte til uddannelsen fra virksomheder i Region Sjælland. 


Det er afgørende, at der oprettes flere korte videregående IT-uddannelser. Det viser en analyse af IRIS-group, hvor uoverenstemmelsen mellem udbud og efterspørgsel er størst for kortuddannede IT-folk. Forfatterne anbefaler derfor, at udbuddet af IT KVU’er skal øges med knap 50% for at imødekomme det udregnede behov i 2030.


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede behovsanalyse


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand ønsker derfor at uddanne 35 dimittender årligt til at dække efterspørgslen i området. Zealands egen spørgeskemaundersøgelse viser, at 19 af de 20 adspurgte virksomheder oplever et behov for IT-teknologer, og at 75% har omfattende rekrutteringsproblemer. Det har allerede ledt 11 lokale virksomheder, en kommune og to erhvervsråd til at indgå i et forpligtende samarbejde med Zealand om, at støtte op om uddannelsesudbuddet i Køge. Det være sig både med ønske om at blive inddraget i undervisningen som oplægsholdere, hjælp til cases og hvad der ellers kan skabe værdi for underviserne og de studerende.


IT-teknologer kan arbejde i adskillige brancher, herunder både offentlige og private arbejdspladser. Zealand har været i dialog med tre kommuner, som vurderer IT-teknologers kompetencer som relevante for deres IT-afdelinger. IT-teknologer kan også varetage stillingen som medico-teknikere, som arbejder på hospitaler. Dimittenderne er heller ikke kun begrænset til den lukkede IT-branche. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik, havde hver fjerde virksomhed IT-specialister ansat i 2017. Zealand har derfor taget kontakt til virksomheder, som ikke selv er leverandører af IT.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand har samarbejdet med brancheforeningen IT-branchen om at kortlægge regionens virksomheder. Derudover har deres medlemsdirektør medvirket i et interview om branchens udvikling og dimittendernes beskæftigelsesmuligheder. Han har ligeledes givet en støtteerklæring til opstart af uddannelsen.


 


Behovsanalysen viser, at dimittender både kan arbejde på offentlige og private arbejdspladser. Derfor er der blevet etableret kontakt til regionens kommuner, hvor Slagelse, Køge og Faxe kommune har deltaget i interviews ligesom der er indhentet 11 støtteerklæringer fra regionens virksomheder, som inkluderer firmaer som primært arbejder med IT, og mere traditionelle virksomhedstyper. Det skyldes, at Zealand ønskede at afdække branchens eget behov samt efterspørgslen hos øvrige virksomheder, som i højere grad udvider deres IT-afdelinger.


 


Zealand har været i forbindelse med lokale erhvervsråd, herunder Køge Connect og Næstved Erhverv, som ligeledes har afgivet støtteerklæringer til opstart af uddannelsen. Af støtteerklæringerne fremgår det, at de i deres dialog med lokale virksomheder, har set en mangel på IT-faglig arbejdskraft.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På erhvervakademierne udbydes flere IT-faglige uddannelser og dimittender får efter endt uddannelse profiler, der retter sig mod forskellige arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet. Multimediedesignere beskæftiger sig med brugergrænseoverflader, datamatikere med serverniveauet og IT-teknologer med det tredje niveau, nemlig netværk og systemer. Dimittenderne bliver eksperter indenfor netværk, IT-sikkerhed, indlejrede systemer og Internet of Things. IT-teknologer har derudover mere undervisning i forretningsforståelse og kan derfor arbejde med projektstyring.


IT-teknologuddannelsen lægger sig mest opad datamatikere, da de ligeledes lærer programmering. Uddannelsesprofilen er dog rettet mod andre jobfunktioner, som primært er centreret om systemer og netværk.


De akademiske IT-uddannelser som udbydes på universiteterne, vurderer Zealand ikke som direkte beslægtede til IT-teknologuddannelsen, da de ikke appellerer til det segment som søger en AK uddannelse.


Zealand vurderer derfor, at der ikke findes andre IT-faglige uddannelser i Region Sjælland, som tilnærmelsesvist minder om de færdigheder som IT-teknologer erhverver sig i løbet af uddannelsen.


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Fra 2019 til 2020 skete der en vækst på 14% ansøgninger til erhvervsakademiernes IT-uddannelser. Det høje ansøgningstal betød at 1.400 kvalificerede unge for alle typer uddannelser fik afslag på deres studieplads.


På nuværende tidspunkt udbydes IT-teknologuddannelsen kun i København på Sjælland. Som behovsanalysen viser, oplever virksomhederne i Region Sjælland rekrutteringsproblemer med IT-faglig arbejdskraft, hvor en af deres forklaringer er, at der mangler IT-uddannelser i regionen. Efterspørgslen på unge, som er forankret og bosat i lokalområdet, kan med et nyt udbud, blive modsvaret med de unge, som ønsker at forblive i regionen.


Zealand Køge er forankret i et campusfællesskab, som indbefatter ungdomsuddannelser som STX, HHX, HTX samt en lang række erhvervsuddannelser. De unge, der studerer på campus, og ønsker at studere videre, kan blive en betydelig forsyningskæde for et nyt udbud af IT-teknolog uddannelsen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med opnået AK IT-teknolog kan man videreuddanne sig med en af disse overbygningsuddannelser:


-       Produktudvikling og teknisk integration


-       It-sikkerhed


-       Innovation og Entrepreneurship


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Zealand forventer et sommeroptag årligt på 35 studerende. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand fået 11 støtteerklæringer til opstart af uddannelsen fra lokale virksomheder i Region Sjælland. Virksomhederne har underskrevet et bindende samarbejde, om anskaffelse af praktikpladser til de fremtidige studerende. 75% af de 20 virksomheder, som deltog i Zealands spørgeundersøgelse, tilkendegav at de var interesserede i at få praktikanter fra uddannelsen.  


 


Derudover har to regionale erhvervsråd også underskrevet hensigtserklæringer, med ønsket om, at bidrage til at tiltrække uddannelsen til deres området. De kan løbende forbinde vores studerende med deres virksomhedskontakter. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 Afgørelsesbrev Zealand IT-teknolog AK.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil