Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i automation og drift - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
01/02-2022 09:26
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kalundborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Magdalena Barbara Persson mabp@pha.dk tlf.72482318

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Akademiuddannelse i automation og drift

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Automation and Operations

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i automation og drift

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Degree in Automation and Operation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknik, produktion, service m.v.

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i automation og drift eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik og fysik på niveau C. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.  
 
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.  
 
Institutionen kan endvidere optage ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til §15a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

(-)


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

(-)


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

(-)


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

(-)


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i automation og drift bliver tilknyttet censorkorpset for fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag samlet AU i automation og drift.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) ønsker at udbyde akademiuddannelsen i automation og drift i Kalundborg, hvor der på nuværende tidspunkt udbydes to diplomingeniøruddannelser i maskinteknologi og bioteknologi, et udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi samt et udbud af bioanalytikeruddannelsen.


Udbuddet af akademiuddannelsen i automation og drift vil bidrage til at indfri et stort potentiale for yderligere automatisering i industrien i Kalundborg og Region Sjælland ved at løfte arbejdsstyrkens uddannelses- og kompetenceniveau samt muligheder for at omstille sig til nye krav og teknologier, som industrien efterspørger. Opnår Absalon dette udbud, vil Absalon i dialog med produktionsvirksomhederne i Kalundborg- og det vestsjællandske område, inden for studieordningens rammer, udbyde relevante videreuddannelsesforløb til virksomhedernes ansatte.


Et lokalt udbud af efter- og videreuddannelse vil ikke alene understøtte regionens, og især Kalundborgområdets, fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft, men også i endnu højere blive en væsentlig del af det ingeniørfaglige miljø i Kalundborg.


I de ”uddybende bemærkninger” gennemgås følgende: • behovet for uddannelsen blandt danske produktionsvirksomheder, herunder i Kalundborgområdet

 • behovet for efter- og videreuddannelse i Region Sjælland, herunder særligt i Kalundborgområdet

 • yderligere styrkelse af det faglige uddannelsesmiljø af høj kvalitet på Campus Kalundborg


Uddybende bemærkninger

Et markant behov for uddannelsen blandt danske produktionsvirksomheder, herunder i Kalundborgområdet


Det nye udbud af akademiuddannelsen i automation og drift vil i høj grad imødekomme et videns- og kompetencehul og dermed give virksomhederne bedre muligheder for at realisere det potentiale, der ligger i at øge produktiviteten gennem automatisering og digitalisering.


En nylig undersøgelse af IDA gennemført blandt medlemmer, som til daglig arbejder i produktionsvirksomheder, peger på, at mange danske virksomheder ikke i tilstrækkelig grad udnytter mulighederne for at være i omgangshøjde med automatisering og digitalisering (IDA, 2020). Udfordringen gælder både små, mellemstore og store virksomheder. Blandt de store virksomheder er kun 43 procent automatiseret og digitaliseret i lav eller nogen grad mens den tilsvarende andel blandt små og mellemstore virksomheder er på henholdsvis 85 og 73 procent.


Undersøgelsen viser bl.a. at: • Siden 2014 har automatiserings- og digitaliseringsgraden været stort set uforandret blandt danske pro-
  duktionsvirksomheder. Knap en femtedel af danske produktionsvirksomheder er lavtautomatiserede,
  mens henholdsvis 30 pct. og 9 pct. har en høj og meget høj automatiserings- og digitaliseringsgrad.

 • Mens de højtautomatiserede virksomheder i gennemsnit anvender over 5 forskellige teknologier, anvender virksomheder med lav og nogen grad af automatisering hhv. 2 og 3 forskellige teknologier.

 • Virksomhederne kan i gennemsnit øge produktiviteten med 28 pct., hvis de gennemfører alle de automa-
  tiseringer i virksomheden, der er økonomisk rentable med en tilbagebetalingstid på under 2 år. Det sva-
  rer til et automatiseringspotentiale i industrien på 86 mia. kroner.

 • Især de højtautomatiserede virksomheder oplever store produktivitetsgevinster ved at automatisere og
  digitalisere virksomheden: 60 pct. oplever lavere produktionsomkostninger og godt halvdelen har erstat-
  tet forældede arbejdsgange gennem automatisering og digitalisering.

 • Digitalisering og automatisering kan både være et led i en teknologisk, forretningsmæssig eller grøn om-
  stilling: knap 30 pct. af de højtautomatiserede virksomheder har som følge af automatiseringen nedbragt deres energi- og/eller ressourceforbrug, mens den tilsvarende andel blandt de lavtautomatiserede er knap 10 pct.

 • 40 pct. af de lavtautomatiserede produktionsvirksomheder oplever manglende proces- og organisa-
  toriske kompetencer samt  kompetencer til at vurdere potentialet for yderligere automatise-
  ring.


Ovenstående viser, at der er et stort automatiseringspotentiale i dansk industri. Derudover har de lavtautomatiserede produktionsvirksomheder kun i begrænset omfang iværksat tiltag for at opbygge viden og kompetence. Undersøgelsen peger på, at 58 pct. af de højtautomatiserede virksomheder har efter- og videreuddannet deres medarbejdere, hvilket kun gør sig gældende for 12 pct. af de lavtautomatiserede virksomheder. For at kunne implementere og udnytte dette potentiale har virksomhederne behov for medarbejdere med kompetencer inden for automatisering og drift.  


Behovet for kompetencer inden for automatisering og drift understøttes yderligere af en rapport fra McKinsey (2017) om automatiseringseffekter på det danske arbejdsmarked. Rapporten påpeger, at virksomhederne allerede i 2017 pegede på begrænset udbud af kvalificeret arbejdskraft som den primære barriere for indførelse af automatiseringsteknologi. Konkret er det McKinseys estimat, at der frem mod 2030 potentielt kan være op til 90.000-150.000 flere personer beskæftiget i jobs direkte relateret til automatiseringsteknologi.


Dette understøttes af interessenttilkendegivelserne fra virksomhederne Novo Nordisk, Lundbeck, Kalundborg Forsyning, Odsherred Forsyning, Novozymes, PJM Fårevejle, Schoeller Plast, NOV, som alle er lokaliseret i Kalundborg og det vestsjællandske område og som alle bakker op om et udbud af akademiuddannelsen i automation og drift i Kalundborg. Ligeledes bakker 3F Kalundborg op om etablering af uddannelsen, hvor de ser det nye udbud som en mulighed for at videreuddanne procesuddannede m.m. Nedenfor følger et udpluk fra fire af interessenttilkendegivelserne (se bilag 2 for flere).


Novo Nordisk: ”Set fra Novo Nordisks perspektiv er dette en relevant efteruddannelse ift. opkvalificering af industriens eksisterende arbejdsstyrke. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at Novo Nordisk Manufacturing i Kalundborg oplever stigende vækst samt en accelereret udvikling inden for udvikling og implementering af nye teknologier og automation. Derfor forudser vi tilsvarende et stigende behov for efteruddannelse inden for Automation og Drift. Vi ser frem til en konkret dialog med Absalon om dette, ifm. at akademiuddannelsen bliver udbudt.”


Lundbeck: ”Som en naturlig konsekvens af det stigende automatisering og digitalisering niveau af vores produktions faciliteter er der et øget behov for velkvalificerede automations kompetencer på Lundbeck og industrien generelt. Helt generelt bakker Lundbeck op om etablering af tekniske uddannelse hos Absalon i Kalundborg og finder det særdeles relevant at der udbydes tilbud om efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere.


Kalundborg Forsyning: ”Der er ikke tvivl om, at denne uddannelse rammer ned i et kæmpe behov, som vil øge kvalifikationerne hos flere grupper af vores medarbejdere i forsyningen. Robotteknologi og IOT mv. er områder, som vi endnu ikke er nået langt med, og hvor en efteruddannelse kan medvirke til et kæmpe teknologiløft i forsyningen. I forsyningen har vi et meget tæt samarbejde med hovedparten af de sjællandske forsyninger, og der er ligeledes stor interesse for uddannelsen, og vi gerne medvirke som ambassadør for at få uddannelsen igangsat og udbredt.”


Odsherred Forsyning: ”Odsherred Forsyning bakker op om, at man fra Absalons side planlægger at etablere akademiuddannelsen Automation og Drift, idet det er en uddannelse, der er relevant for vores driftspersonale på spildevands- og varmeområdet. Forsyningen vil via uddannelsen Automation og Drift kunne tilbyde vores ansatte i driften et aktuelt kompetenceløft. Etableringen af uddannelsen vil dække et aktuelt behov og udvikle vores personale. Her er modulerne Styring og regulering, Drift og vedligehold samt Maskinteknologi særligt relevante.”


Et stort behov for efter- og videreuddannelse i Region Sjælland, herunder særligt i Kalundborgområdet


Som det fremgår ovenfor, er der et stærkt behov for et lokalt udbud af efter- og videreuddannelse på det tekniske område i Kalundborg og i Region Sjælland.


Ud over det specifikke behov inden for området automation og drift, som tidligere er beskrevet, er der generelt et stort uddannelsesbehov i Region Sjælland. Region Sjælland er den region i Danmark med den laveste andel af borgere med en videregående uddannelse (Danmarks Statistik, 2021). Region Sjælland er desuden den region i Danmark med den største andel af ufaglærte (39 pct.) eller erhvervsuddannede (35 pct.), ligesom Kalundborg Kommune er den kommune i Danmark med den næsthøjeste andel af unge, der vælger en erhvervsuddannelse (23 pct.) (Region Sjælland, 2021). Den høje andel, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse skyldes primært Kalundborgs erhvervsstruktur og især industriens centrale rolle i kommunen - Kalundborg er Region Sjællands industriby nummer ét. Ingen anden kommune i regionen har så stor en andel af arbejdspladser i industrien. Andelen af industriarbejdspladser er samtidig den næsthøjeste i hele landet, kun overgået af Billund Kommune. Det skyldes helt overvejende de to store Novo-virksomheder, medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S og enzymproducenten Novozymes A/S, der tilsammen tegner sig for over to tredjedele af den samlede industribeskæftigelse i kommunen (Scheuer, 2021). Herudover skal tillægges, at Novo Nordisk i december 2021 annoncerede, at de udvider med en ny fabrik i Kalundborg til 17 mi. kr. (Grønnemann, K., 2021).


Behovet for efter- og videreuddannelse understøttes desuden af, at arbejdskraften i regionen er meget lidt mobil (Center for VækstAnalyse, 2014; Danske Professionshøjskoler, 2016; Danske Regioner, 2021). Uddannelsen vil medvirke til at øge den regionale sammenhængskraft via bedre adgang til uddannelse og større attraktivitet i forhold til at bo, arbejde og drive virksomhed i Kalundborgområdet.


Yderligere styrkelse af det faglige uddannelsesmiljø af høj kvalitet på Campus Kalundborg


Det nye uddannelsesudbud vil blive en væsentlig del af det faglige miljø på ingeniøruddannelserne i Kalundborg.


Der opnås væsentlige synergieffekter med især diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi, hvor akademiuddannelsen vil blive en del af det faglige miljø. Desuden vil akademiuddannelsen blive planlagt, gennemført og udviklet i tæt samarbejde med industrivirksomhederne i Kalundborg og vil derigennem styrke grunduddannelsens kontakt til praksis.


Ansøgningen skal derfor også ses i lyset af, at Absalon arbejder målrettet på at styrke sine uddannelsers kobling til praksis. I den forbindelse har vi allerede et unikt tæt og udbytterigt samarbejde med de lokale industrivirksomheder i Kalundborgområdet, hvor vi løbende inddrager ingeniører og andre specialister ansat i industrien på grunduddannelserne. Absalon vil derfor kunne trække på disse i efter/videreuddannelsesøjemed.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det er redegjort i ovenstående afsnit, er der et stort behov for løbende opkvalificering og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på automationsområdet i Region Sjælland.


Absalon forventer, at der vil blive udbudt forløb til omkring 30 personer inden for det første år. Det forventes at aktiviteten på uddannelsen efterfølgende vil være stigende, dels på baggrund af det store automatiseringspotentiale i dansk industri generelt, dels fordi uddannelsen vil imødekomme de specifikke behov for opkvalificering af arbejdskraft hos virksomhederne i Kalundborg- og det vestsjællandske område, som vi har et tæt samarbejde med både omkring diplomingeniøruddannelserne i henholdsvis maskinteknologi og bioteknologi samt diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi.


Det bemærkes, at der ikke er risiko for overforsyning af dimittender eller ledighed ved udbud af uddannelsen, da der er tale om en akademiuddannelse, hvor stort set alle studerende derfor tager uddannelsen som led i deres eksisterende ansættelsesforhold.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I forbindelse med etablering og opstart af Absalons diplomingeniøruddannelser i bioteknologi og senest maskinteknolig i Kalundborg har Absalon været i løbende dialog med områdets industrivirksomheder, heriblandt Novozymes, Kalundborg Refinery (tidligere Equinor), NNE, Lundbeck, Novo Nordisk og Kalundborg Forsyning omkring uddannelsesbehov og virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. I disse dialoger har der også været drøftet behovet for efteruddannelse, hvor ikke mindst specialiseringer inden for automation og drift er efterspurgt.


Derudover har Absalon henvendt sig til virksomhederne Novo Nordisk, Lundbeck, Kalundborg Forsyning samt Odsherred Forsyning, Novozymes, PJM Fårevejle, Schoeller Plast, NOV med henblik på at indhente deres vurdering af behovet for at udbyde akademiuddannelsen i automation og drift i Kalundborg. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne underbygger, at der er et klart behov for uddannelsen i og med at alle af virksomhederne har brug for medarbejdere, der besidder de rette kompetencer inden for automation. Se interessenttilkendegivelserne i bilag 2.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med udbuddet af AU i automation og drift i Kalundborg skabes der en særlig god faglig synergi mellem akademiuddannelsen og de eksisterende udbud af diplomingeniøruddannelserne i Kalundborg. Ydermere udvides viften af videregående uddannelsesmuligheder i regionen, hvilket styrker både uddannelsesniveauet og industrien i regionen.


Det nærmeste udbudssted af akademiuddannelsen i automation og drift er ved KEA. Der er ikke nogle nært beslægtede uddannelser i Region Sjælland. De akademiuddannelser, der ligger tættest op af AU i automation og drift er AU i innovation, produkt og produktion og AU i el-installation. For begge uddannelser gælder det dog, at de henvender sig til andre jobfunktioner end AU i automation og drift.


Der forventes ikke være negative konsekvenser i forhold til de øvrige udbudssteder.


Etablering af udbuddet i Kalundborg sikrer, at Region Sjællands uddannelsesbehov og industrivirksomhedernes behov for opkvalificering af medarbejdere inden for automation bliver tilgodeset, hvilket forventes at have en positiv effekt på fremtidige rekrutteringsmulighederne, produktiviteten og velstandsudviklingen i regionen, herunder i Kalundborgområdet.


Uddybende bemærkninger

Absalon har været i dialog med Zealands rektor omkring det nye udbud, som jf. bilag 3 har givet følgende tilbagemelding:


”Automationsteknologuddannelsen er en del af erhvervsakademiernes AK tekniske søjle og som sådan et vigtigt område – også fremadrettet for Zealand. Vi er bare ikke lykkedes med at optage studerende i tilstrækkeligt omfang til at opretholde et kvalificeret fagligt miljø. Absalon har med basis i Kalundborg mulighed for at drive og udvikle akademiuddannelsen i en procesteknisk kontekst. Zealands opgave er også at videreuddanne procesteknologer og laboranter inden for digitalisering og automation med udgangspunkt i vores miljø i Roskilde og Slagelse og ikke mindst at kunne dække behov i hele regionen med efter- og videreuddannelse indenfor digitalisering, grøn omstilling, biosolution mm. Initiativer vi pt. forbereder i forbindelse med ”Danmark i balance” og uddannelsesudvikling på Lolland-Falster.


Zealand vil ikke modsætte sig Absalons udbud i Kalundborg men også i denne sammenhæng foreslå et samarbejde om f.eks. underviserkræfter og videndeling om relevans der gør muligt for os at tilbyde efteruddannelse for procesteknologer og andre AK uddannede også indenfor automation.”


Absalon ser meget positivt på et samarbejde med Zealand på området. Absalon har i forvejen et eksisterende samarbejde med Zealand på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi, hvor institutionerne trækker på hinandens underviserkræfter. Absalon forventer at bygge videre på dette samarbejde.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Absalon forventer, at rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen primært findes i industrivirksomhederne i Kalundborg og omegn. Målgruppen anses primært at være faglærte inden for automatik og proces som fx.: elektrikere, elektronikmekanikere, procesoperatører, automatikteknikere, driftsteknikere, smede m. fl.


Derudover er rekrutteringsgrundlaget primært personer, der er i arbejde i regionens industrier, mange i familie- eller arbejdsforhold (skiftehold), hvor det ganske enkelt ikke er en mulighed at tage en eftervidereuddannelse i fx København med den lange transporttid, det vil kræve


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med en afsluttet akademiuddannelse og fornøden erhvervserfaring er der mulighed for senere videreuddannelse via en teknisk diplomuddannelse, hvor - afhængig af jobfunktion - diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi, som udbydes i Kalundborg, vil være relevant.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Baseret på de tilkendegivelser Absalon har modtaget, forventes der et årligt optag på 30 studerende pr. år og dermed 90 studerende på uddannelsen efter 3 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

(-)


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

(-)


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C5 Afgørelsesbrev Absalon AU i Automation og drift.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil