Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Bygningskonstruktør - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
03/02-2022 10:39
2022-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Randers

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kristian Haukedal Neergaard, krne@eadania.dk, tlf. 7229 1172 - Stig Ilkrone, stil@eadania.dk, tlf. 7229 1136

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bygningskonstruktør

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Architectural Technology and Construction Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bygningskonstruktør, Professionsbachelor i bygningskonstruktion

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Architectural Technology and Construction Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der er fire indgange til uddannelsen:
- En gymnasial eksamen
- En relevant erhvervsuddannelse
- Anden erhvervsuddannelse af min. 3 års varighed
- Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.


For ansøgere med gymnasial eksamen er følgende specifikke adgangskrav gældende:
- Matematik C


For ansøgere med en af følgende relevante erhvervsuddannelser, er der ingen specifikke adgangskrav:
- Anlægsstruktør
- Brolægger
- Bygningsmaler
- Bygningsstruktør
- Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
- Ejendomsservicetekniker
- Elektrikeruddannelsen (med specialer)
- Handelsuddannelse (med specialer)
- Maskinsnedker
- Murer (trin 2)
- Snedker (bygningssnedker)
- Snedker (med specialer)
- Tagdækker
- Teknisk designer (bygge og anlæg)
- Teknisk isolatør
- Træfagenes byggeuddannelse
- VVS-energiuddannelsen
- VVS-uddannelsen


For ansøgere med anden erhvervsuddannelse normeret til 3-år er følgende specifikke adgangskrav gældende:
- Matematik C
- Engelsk C


For ansøgere med bestået adgangseksamen til ingeniøruddannelser er der ingen specifikke adgangskrav.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Bygningskonstruktøruddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse bygningskonstruktør (bilag til præ-kval. ansøgning).pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er en generel og akut mangel på kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen, som udgør det største marked for ansættelse for bygningskonstruktører. En bygningskonstruktøruddannelse placeret i Randers vil kunne medvirke til at løse dette.


På nationalt plan peger Dansk Industris (DI) seneste prognose for bygge- og anlægsbranchen (november 2021) på en opbremsning af aktiviteten i byggebranchen, bl.a. på baggrund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ifølge DI oplever 47% af branchens virksomheder produktionsbegrænsning pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft. Den nyeste beskæftigelsesfremskrivning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) (september 2021) indikerer en opbremsning i aktiviteten. Denne udvikling til trods forventes beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen at stige med 1,99% på landsplan i perioden ultimo 2021 – ultimo 2022 efter en periode med en kraftig stigning i beskæftigelsen (fra 154.250 beskæftigede i 2012 til forventede 196.170 ultimo 2022).


Arbejdsmarkedsbalancen melder om ”gode jobmuligheder” i alle landets regioner med undtagelse af Østjylland, hvor der er en decideret ”mangel på arbejdskraft”. Regionalt og lokalt har Dania kontaktet 22 virksomhedsejere og ledere, der bredt repræsenterer den type af virksomheder, som bygningskonstruktører finder ansættelse i. Virksomhederne melder enstemmigt om en akut mangel på bygningskonstruktører.


Dania har dokumenteret et akut og reelt behov for et lokalt udbud af bygningskonstruktøruddannelsen, der kan forsyne kronjyske virksomheder med kvalificeret og eftertragtet arbejdskraft. Se vedlagte Behovsanalyse.


Uddybende bemærkninger

Manglen på kvalificeret arbejdskraft underbygges af STARs rekrutteringssurvey (december 2021), der viser en høj rate på forgæves rekrutteringer i branchen. På landsplan rapporteres der om en forgæves rekrutteringsrate i bygge- og anlægsbranchen på 49%, mens tallet for de østjyske virksomheder er på 51%. Ligeledes rapporterer 60% af virksomhederne i branchen om produktionsbegrænsninger som følge af rekrutteringsudfordringer.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania forventer at uddanne ca. 15 dimittender på den første dimittendårgang i 2027 og herefter ca. 30 dimittender årligt ved at optage mellem 20-40 studerende (1-2 hold) fra og med første optag i 2023.


Tilkendegivelserne fra de lokale aftagere bekræfter entydigt et behov for dimittenderne. De 22 adspurgte virksomheder angiver, at de ville foretage 53-65 ansættelser, hvis der var kvalificerede ansøgere. Citatet fra tegnestuechefen hos Randers Arkitekten Aps. giver et klart indtryk af udfordringerne lokalt. ”Der er stor mangel på [ny-] uddannede bygningskonstruktører, og det kan være svært at tiltrække [uddannet arbejdskraft] til Randers området, så det ville kun være en fordel, hvis uddannelsen kom til Randers”. Se vedlagte Behovsanalyse.


Jf. Danmarks Evalueringsinstitut er der ca. 30% af de studerende, der påbegynder bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, som falder fra undervejes (Analyse af frafald på VIA University College, 2016). Jf. VIAs egen opgørelse har 75% af de optagne i september 2017 gennemført uddannelsen. Selvom at Dania forventer at optage en større andel med en faglært baggrund, vurderes frafaldet af være sammenligneligt.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det nationale behov er undersøgt ved hjælp af analyser foretaget af Dansk Industri og Arbejdernes Erhvervsråd. Herudover er inddraget statistisk materiale fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Danias træk fra egne databaser.


Det regionale behov er blevet undersøgt gennem inddragelse af 22 lokale virksomhedsejere og -ledere. Virksomhederne er blevet udvalgt, så de repræsenterer både de typer af virksomheder, hvor bygningskonstruktører finder ansættelse, og det geografiske område som udbuddet i Randers er målrettet.


Dania har foretaget telefoninterviews med ejere eller ledere i virksomheden ud fra en interviewguide. Der blev spurgt ind til behovet for bygningskonstruktører i lokalområdet og i virksomheden, en vurdering af antallet af dimittender de forventer at kunne ansætte, hvilke faglige kompetencer der efterspørges samt antallet af praktikpladser, virksomheden kan tilbyde.


Dania har desuden henvendt sig til lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, byrådet i Randers kommune samt østjyske politikere på Christiansborg med henblik på at indhente støtteerklæringer for et udbud i Randers.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Institutionsdelen af studieordningen udgør 45 ECTS, der tilrettelægges under hensyntagen til lokale og regionale behov. Hos Dania vil man kunne tilrettelægge valgfag og øvrige fagelementer, der trækker på de videns- og underviserkompetencer, der allerede er til stede i det faglige miljø på campus Randers på energiteknolog- og automationsteknologuddannelserne.


Energiteknologuddannelsen bidrager med perspektiver på energimæssig grøn omstilling (fx 0-energibygninger), genanvendelse og generel energirelateret bæredygtighed i byggeriet. Dania tilbyder også muligheden for at blive certificeret energikonsulent. Dette kan være attraktivt for bygningskonstruktører, der arbejder med energimærkning.


Automationsteknologuddannelsen bidrager med perspektiver inden for intelligent byggeri og programmering. Disse kompetencer kommer særligt i spil ifm. store byggerier og anlægsarbejde, som fx sygehuse og storcentre, hvor automatisering er en vigtig del af det endelige byggeris funktion.


Hverken energiteknolog- eller automationsteknologuddannelsen udbydes i Aarhus, hvorfor et udbud i Randers vil kunne bidrage til et samlet set bredere kompetencesæt for bygningskonstruktører lokalt og regionalt.


Uddybende bemærkninger

Et udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Randers vil give særligt de faglærte i lokalområdet en væsentlig bedre mulighed for at påbegynde videregående uddannelse. Dania har i 2019 indgået samarbejdsaftaler med de lokaler ungdomsuddannelsesinstitutioner mhp. at sikre ”Kongevejen” fra faglært til videregående uddannelse. Ifm. denne ansøgning har Dania kontaktet ungdomsuddannelsesinstitutionerne og indhentet støtteerklæringer fra disse. Særligt den tekniske skole Tradium i Randers samt Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten udtrykker stor begejstring for et udbud i Randers, som vil give faglærte muligheden for life-long learning. Se bilag 2 i den vedlagte behovsanalyse. Denne begejstring deles af flere af de aftagervirksomheder, som Dania har været i kontakt med ifm. udarbejdelse af behovsanalysen. Se bilag 1 i den vedlagte behovsanalyse.


Jf. Forløbsanalysen, 2021, fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er dimittender fra bygningskonstruktøruddannelsen med en erhvervsfaglig baggrund bedre til at finde beskæftigelse inden for det første år efter afsluttet uddannelse.


Der er en solid erfaring med at udbyde velfungerende tekniske uddannelser hos Dania, campus Randers, som man vil kunne trække på i forbindelse med opstarten af et nyt udbud af bygningskonstruktøruddannelsen.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget udgøres af ansøgere fra Randers og omkringliggende kommuner. Der er årligt ca. 2700 fuldførte studerende fra relevante ungdomsuddannelser (STX, HF, HHX, HTX samt EUD, teknologi, byggeri og transport), heraf 24% fra EUD. Dania forventer, at en stor andel af de faglærte vil søge ind på et udbud i Randers, da de tekniske uddannelser i Randers generelt trækker en større andel faglærte end tilsvarende uddannelser i storbyerne. Se vedlagte Behovsanalyse.


Dania har kontaktet lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner om det nye udbud. Alle tilkendegiver en stor interesse, og særligt teknisk skole bifalder en videregående uddannelsesmulighed for faglærte.


Udbuddet i Aarhus har nået sin maksimale kapacitet. VIA indførte i 2018 loft på optaget i Aarhus og har i 2021, jf. KOT-hovedtal, afvist 61 førsteprioritetsansøgere. Det engelsksprogede udbud hos VIA i Aarhus er lukket fra 2022. Der var 13% (11 studerende) med et dansk adgangsgrundlag som blev optaget på det engelsksprogede udbud i 2021. Et tilsvarende antal ansøgere forventes fremover at søge optag på et dansksprogede udbud.


Dania vurderer, at et udbud i Randers ikke vil have negative konsekvenser for øvrige udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Bygningskonstruktører kan optages på følgende uddannelser ved Aalborg Universitet:
- Cand.tech. i byggeledelse og bygningsinformatik (forudsat tilegnelsen af Matematik C eller tilsvarende)
- Cand.tech. i bygningers energidesign (forudsat engelskkundskaber svarende til Engelsk B samt tilegnelsen af Matematik C eller tilsvarende)
- Cand.tech. i forretningsinnovation (forudsat engelskkundskaber svarende til Engelsk B samt tilegnelsen af Matematik C eller tilsvarende)
- Cand.tech. i ledelse og informatik i byggeriet
- Cand.tech. i sikkerhed og risikostyring (forudsat engelskkundskaber svarende til Engelsk B samt tilegnelsen af Matematik C eller tilsvarende)


Bemærk at bygningskonstruktøruddannelsen er adgangsgivende til ovenstående uddannelser, men at bygningskonstruktører ikke har retskrav på optag.


Bygningskonstruktører kan desuden optages på cand.tech.arch. i arkitekturens teknologi udbudt ved Det Kongelige Akademi.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Dania forventer at optage 20 studerende ved første optag i 2023, herefter 40 studerende om året.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af forventet optag vurderer Dania, at mellem 20 og 40 studerende årligt skal i praktik. Som led i behovsundersøgelsen har Dania adspurgt 22 potentielle aftagervirksomheder om deres villighed til at tage en studerende i praktik.


Pga. den store efterspørgsel på færdiguddannede har alle virksomhederne tilkendegivet mindst én praktikplads om året og mange to eller flere. I alt er der tilkendegivelse om 42-50 praktikpladser om året, hvilket er mere end rigeligt for det antal af studiepladser, som Dania vil udbyde.


På denne baggrund vurderer Dania, at der ikke vil være udfordringer med at finde et tilstrækkeligt antal kvalificerede praktikvirksomheder. Ligeledes vurderer Dania, at det ikke vil have konsekvenser for øvrige udbuds mulighed for at finde praktikplads.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Danmarks Evalueringsinstitut udarbejdede i 2020 notatet ”Geografiske bevægelser for studerende på erhvervsakademierne” for Danmarks Erhvervsakademier. Notatet viser bl.a., at 27% af studerende flytter til den kommune, hvor deres uddannelse ligger. Endvidere viser notatet, at 64% af de studerende, der tilflyttede en af de fire store uddannelsesbyer, blev fastholdt i byerne efter end uddannelse.


Ifølge notatet har Danias Campus Randers en væsentlig mindre andel af studerende, der flytter til uddannelsesstedets kommune ifm. uddannelse (18,7%), og en endnu større andel af studerende, der pendler til uddannelsen (51,8%). 13. september 2021 besluttede byrådet i Randers Kommune at afsætte penge til opførelsen af et nyt kollegium med 107 lejligheder i Paderup mindre end 1 km fra Danias Campus Randers. Dania vurderer, at de mange nye ungdomsboliger vil øge andelen af studerende der både bor og studerer i Randers Kommune. Sammen med et nyt udbud af bygningskonstruktøruddannelsen ved Dania vil dette bidrage til opfyldelsen af et Danmark i bedre balance.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Samlet afgørelsesdokument.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil