Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
14/09-2022 08:56
2022-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Randers

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kvalitetskonsulent Kristian Haukedal Neergaard, Minervavej 63, 8960 Randers SØ Mail: khne@eadania.dk Telefon: 6195 3530 Uddannelseschef Stig Ilkrone, Minervavej 63, 8960 Randers SØ mail: STIL@eadania.dk Telefon: 2061 6678

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Product Development and Integrative Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Product Development and Integrative Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøgere skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:


- Automationsteknolog
- Energiteknolog
- Installatør, stærkstrøm
- Installatør, VVS
- IT-teknolog
- Produktionsteknolog


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for produktion, automation og teknik

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dania dokumentationsbilag PB(O) produktudvikling og teknisk integration.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Jf. TEQNIQ Arbejdsgiverne, så er “behovet for arbejdskraft indenfor fremstillingsvirksomheder stigende i disse år - det gælder også arbejdskraft på videregående niveau.” og ”det vil et nyt udbud af PTI ved Dania i Randers være med til af dække” (bilag 2 i dokumentationsbilaget).


Behovet for et nyt udbud af PB(O) i produktudvikling og teknisk integration hos Dania i Randers bygger på det forhold, at uddannelsen ikke længere udbydes af hverken VIA University College (VIA) i Horsens eller Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) i Aarhus, hvorfor størstedelen af Jylland nu er uden dækning af uddannelsen.


Selvom PB(O) i produktudvikling og teknisk integration er en relativt lille uddannelse, udfylder den dog en vigtig niche i det videregående uddannelseslandskab. Danias behovsanalyse peger på, at en stor gruppe af forskelligartede produktions- og servicevirksomheder har et reelt behov for at videreuddanne teknisk faglige medarbejdere til også at kunne varetage opgaver inden for projektledelse og forretningsudvikling. Behovsanalysen dokumenterer således, at der fortsat er et behov for PB(O) i produktudvikling og teknisk integration i regionen.


Uddybende bemærkninger

Dania er særdeles godt rustet til at varetage et sådant udbud, da vi udbyder alle de adgangsgivende uddannelser, og allerede har både underviserkompetencer og videngrundlaget på plads til at give de tekniske KVU’er et efterspurgt kompetenceløft.


 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania forventer et regionalt behov på 15 dimittender årligt. Forventningen er baseret på dialogen med aftagere sammenholdt med ledighedsstatistikken. Dialogen med aftagere peger på, at der kan være behov for flere dimittender end de 15. På den anden side indikerer bruttoledigheden, der svinger omkring 13%, at arbejdsmarkedet ikke er i stand til at optage et større antal dimittender, end der er uddannet de tidligere år fra EAAA.


Skulle behovet i fremtiden vise sig at være større, vil dette reflekteres i ledighedsstatistikken, og Dania har kapacitet til at optage og uddanne flere fra uddannelsen. I mellemtiden er det Danias vurdering at 15 studerende både er en realistisk målsætning for optaget på uddannelsen og et ønskværdigt antal dimittender til arbejdsmarkedet.


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen er gennemført som en dialog med en række aftagere og interessenter med henblik på at afsøge det regionale behov både bredt og konkret.


Dania været i dialog med de tre uddannelsesudvalg for henholdsvis produktionsteknolog, automationsteknolog og energiteknolog (bilag 4 i dokumentationsbilaget). Dimittender fra disse tre uddannelser udgør langt størstedelen af de studerende, der optages på PB(O) i produktudvikling og teknisk integration (tabel 3 i dokumentationsbilaget).


Dania har været i kontakt med TEKNIQ, der repræsenterer mere end 4100 virksomheder inden for el, vvs og metal, der alle er brancher, hvor dimittender fra PB(O) i produktudvikling og teknisk integration finder ansættelse (bilag 2 i dokumentationsbilaget).


Dania foretaget telefoniske interviews med ledere fra 20 virksomheder. Disse virksomheder er udvalgt, så de repræsenterer en bred vifte af potentielle aftagere i Danias dækningsområde (bilag 1 i dokumentationsbilaget). 


Både uddannelsesudvalg og TEKNIQ har givet en klar og entydig støtte til et nyt udbud af PB(O) i produktudvikling og teknisk integration i Randers. 60% af de adspurgte virksomheder udtrykker et entydigt behov.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen udfylder en niche i videreuddannelsesområdet for personer med en teknisk KVU, som ønsker kompetencer inden for projektledelse og forretningsudvikling. Der er på nuværende tidspunkt ikke andre uddannelser i regionen, der tilbyder disse kompetencer (se uddybende bemærkninger for sammenligning med beslægtede uddannelser). Herudover vil Dania i de lokale fagelementer have fokus på projektledelse, grøn omstilling og vedvarende energi, i større grad end de lukkede udbud havde.


Uddybende bemærkninger

Dania identificerer følgende beslægtede uddannelser:  • PB(O) i energimanagement. Udbydes af UCN i Aalborg og Københavns Erhvervsakademi.
    Uddannelsen giver kompetencer inden for energiledelse og bæredygtighed samt energi- og miljøpolitiske forhold. Uddannelsen fokuserer på måling, beregning og vurdering af energi- og miljøpåvirkninger. Uddannelsen er således i højere grad en teknisk faglig overbygning til de tekniske KVU’er og har dermed kun et ringe overlap med de kompetencer som PB(O) i produktudvikling og teknisk integration tilbyder.

  • Diplomingeniør – Business Development Engineer. Udbydes af Aarhus Universitet i Herning.
    Uddannelsen giver brede kompetencer inden for en række tekniske og merkantile fag, og er rettet mod forretningsudvikling og markedsføring af produkter. Uddannelsen retter sig mod strategisk og/ eller personaleledelse, afsætning og teknologibaseret konceptudvikling. Der er et overlap i fagområde med PB(O) i produktudvikling og teknisk integration, men uddannelsernes profiler er væsentligt forskellige fra hinanden.

  • Diplomingeniør – Global ledelse og design af produktionsnetværk. Udbydes af Aarhus Universitet i Herning og Syddansk Universitet i Odense.
    Uddannelsen er en teknisk lederuddannelse med et globalt perspektiv, der giver kompetencer inden for udvikling og ledelse af internationale virksomheders forretningsprocesser. Uddannelsens profil er dermed væsentligt forskellig fra PB(O) i produktudvikling og teknisk integration.


Herudover vil vi bemærke, at Dania er i positiv dialog med University College Nordjylland og Københavns Erhvervsakademi om udarbejdelse af et fælles valgfagskatalog, med henblik på at give studerende større valgmulighed og mulighed for at vinkle deres uddannelse i den mest relevante retning.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania har været i dialog med UCN om et nyt udbud placeret i Randers. UCN er enig i Danias analyse og accepterer et udbud af PTI placeret i Randers. Det forventes ikke at medføre negative konsekvenser for udbuddet i Aalborg (se bilag 5 i dokumentationsbilaget). 


Danias analyse peger på, at optaget på uddannelsen er meget lokalt, hvorfor en konkret fødekæde synes at være en forudsætning for et stabilt optag. Størstedelen af de optagne studerende på eksisterende udbud har en baggrund som produktions-, automations- eller energiteknologer.


Dania udbyder selv alle adgangsgivende uddannelser, og PTI vil derfor være en naturlig udvidelse af Danias uddannelsesportefølje i Randers, som også vil være til gavn for virksomheder i regionen.


Det samlede antal dimittender i 2020, 2021 og 2022 for de adgangsgivende uddannelser på Dania var 112 hhv. 76 og 71. Derudover vil udbuddet sandsynligvis tiltrække enkelte dimittender fra de adgangsgivende uddannelser der udbydes i Aarhus. Det er på den baggrund Danias vurdering, at et udbud i Randers vil kunne oppebære optag, som modsvarer det lokale arbejdsmarkeds behov.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender fra PB(O) i produktudvikling og teknisk integration har mulighed for at blive optaget på en række teknisk videnskabelige uddannelser, fx Master in Sustainable Leadership.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Dania forventer at optage 15 studerende om året. Det vil sige 45 studerende i perioden 2023-2025.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania har som led i behovsanalysen foretaget telefoninterviews med 20 virksomheder. I samtalerne blev virksomhederne direkte adspurgt om antallet af årlige praktikpladser, de vil være villige til at tilbyde studerende på PB(O) i produktudvikling og teknisk integration. De 20 adspurgte virksomheder har sammenlagt tilkendegivet, at de kan være praktikværter for 24-32 studerende pr. år.


Ifm. tidligere praktikophold for Danias studerende fra en af de adgangsgivende uddannelser har 76 virksomheder i perioden 2019-2021 tilkendegivet at de i fremtiden vil tage en praktikant.


Dania vurderer derfor, at der ikke opstår problemer med at finde praktikpladser til de 15 studerende vi forventer på uddannelsen.


Ligeledes forventer vi heller ikke, at dette vil have betydning for øvrige udbuds mulighed for at finde praktikpladser til deres studerende, jf. vores dialog med UCN om et nyt udbud af uddannelsen i Randers.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C5 Dania - professionsbachelor (overbygning) i produktudvikling og teknisk integration.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil