Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Procesøkonomi og værdikædeledelse - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
14/09-2023 12:52
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Lyngby

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Olsen joao@cphbusiness.dk 30548874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Procesøkonomi og værdikædeledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Value Chain Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Value Chain Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der gælder ingen særlige adgangskrav udover de allerede fastlagte.


For at blive optaget på studiet, skal den studerende skal have gennemført en gymnasial uddannelse med matematik og engelsk på niveau B.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant for udbudsansøgninger.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant for udbudsansøgninger.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant for udbudsansøgninger.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for handel og logistik

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Cphbusiness ansøgning PBA VCM bilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Virksomhederne i Region Hovedstaden har de seneste år oplevet et stigende behov for en ny type medarbejder, som kan indgå i arbejdet med modernisering, procesoptimering og grøn omstilling af hele virksomhedens forsynings- og værdikæde, samt anvendelse af nye IT-teknologier såsom AI og blockchain hertil.


De små og mellemstore virksomheder har behov for at ansætte dimittender med kompetencer til at løse disse opgaver, men som også kan løse andre mere generelle opgaver.


De store virksomheder har behov for at ansætte dimittender, der fungerer som bindeled mellem specialister og mellem specialister og ledelse.


PBA-uddannelsen i procesøkonomi og værdikædeledelse (i daglig tale kaldet Value Chain Management / VCM), som i dag kun udbydes af VIA UC, møder begge behov.


Cphbusiness har gennemført interviews med aftagervirksomheder og brancheorganisationer samt et konsulentbureau om behovet for uddannelsen. Som det fremgår af uddybningen, er der enighed om, at uddannelsen møder virksomhedernes behov i forhold til disse udfordringer.


Dette bekræftes af en spørgeskemaundersøgelse fra Epinion, som viser, at mere end 80% af respondenterne oplever behov for, at der uddannes flere med de kompetencer, som uddannelsen giver, og 60% vurderer, at behovet vil stige de kommende 5 år.


62% vurderer, at det vil være relevant for deres virksomhed at ansætte en dimittend fra uddannelsen (33% i meget høj eller høj grad og 29% i nogen grad).


Herudover har Epinion gennemført en jobopslagsanalyse, som viser, at andelen af opslag målrettet kompetencer fra uddannelsen er stigende, og at denne stigning er større i Region Hovedstaden end i resten af landet.


Således vurderer vi, at vi har påvist, at der er et stort behov for, at etablere et udbud af denne uddannelse i Region Hovedstaden.


Uddybende bemærkninger

Indledning


De danske virksomheder skal i de kommende år modernisere, omorganisere og innovere på flere fronter. Den gængse måde at drive virksomhed på, hvor varer produceres i Fjernøsten og fragtes til Europa ved hjælp af billigt brændstof uden hensyntagen til CO2-aftrykket, skal tænkes om.


Vi har netop gennemgået en global pandemi, som viste verden, at ellers rodfæstede handelssamarbejder og forsyningskæder hurtigt kan ophøre med at eksistere, og vi går en usikker fremtid i møde, hvor energiforsyning, produktion, IT- og telekommunikation er påvirket af den stadigt tiltagende krig mellem Rusland og Ukraine.


De danske virksomheder befinder sig derfor i en virkelighed, hvor produktion skal flyttes fra Kina og Indien tilbage til Europa, hvor de russiske gasleverancer og lave elpriser ikke længere kan tages for givet, og hvor både kunders og myndigheders øgede fokus på bæredygtighed og grøn omstilling stiller nye, skærpede krav til hele virksomhedens værdikæde.


Dette har skabt et behov i virksomhederne for at kunne ansætte en ny type dimittender, som på tværs af virksomheden og med overblik over hele værdikæden, kan gå ind i arbejdet med at optimere og modernisere processer i virksomhedens forsynings- og værdikæde samt at få virksomheden sikkert med i den grønne omstilling med anvendelse af IT og ny teknologi.


Dette behov har virksomheden gennem længere tid givet udtryk for, når vi har kommunikeret med dem om, hvordan fremtidens uddannelseslandskab ser ud for dem, ligesom regeringen har anerkendt disse udfordringer gennem etableringen af Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der netop er udkommet med en ny strategi for forsyningssikkerhed.  


Efter at have analyseret det eksisterende uddannelseslandskab har vi på Cphbusiness vurderet, at vi kunne imødekomme dette behov, ved at tilføre den eksisterende professionsbacheloruddannelse i procesøkonomi og værdikædeledelse (i daglig tale Value Chain Management / VCM) en stærk, grøn profil og et øget indhold af teknologiforståelse til opgaveløsningen.


Kort beskrivelse af uddannelsen
Helt overordnet beskæftiger PBA i Procesøkonomi og Værdikædeledelse sig med procesoptimering i hele værdikæden.


På Cphbusiness vil uddannelsen få et stærkt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, der vil blive inddraget i alle uddannelsens fem kerneområder som en grundlæggende forudsætning for arbejdet, ligesom der vil blive tilbudt valgfag indenfor grøn omstilling og cirkulær økonomi samt anvendelse af teknologi og it i arbejdet med den grønne omstilling. Herudover har Cphbusiness allerede i dag indledt en dialog med VIA UC om sammen at udvikle uddannelsen i en mere grøn retning (se bilag 5).


Uddannelsens formål er at kvalificerer den studerende til at varetage produktionsplanlægning, indkøbskoordinering, tværfaglig projektkoordinering og ledelse i internationale miljøer indenfor logistik, værdi- og forsyningskædestyring i private og offentlige virksomheder.


Uddannelsen er opdelt i fem kerneområder, som hver danner grundlag for et semesters undervisning, og som til sammen skal kvalificere den studerende til at optimere processer i hele virksomheden: 1. Markedsorienteret Supply Chain (1. semester)

 2. Planlægning i virksomheden (2. semester)

 3. Produktionsflow (3. semester)

 4. Værdikædeoptimering (4. semester)

 5. Forandringsledelse og organisation (6. + 7. semester)


Herudover skal den studerende have fire valgfag a fem ECTS, og den studerende er i praktik hele femte semester (30 ECTS). På 7. semester skriver den studerende bacheloropgave, ofte med udgangspunkt i en konkret udfordring, som den studerende har mødt i praktikken.


Behovsanalyse


Indledningsvist blev analysen af virksomhedernes behov, som er beskrevet ovenfor, samt VCM-uddannelsens evne til at dække behovet drøftet med Cphbusiness’ uddannelsesudvalg for Salg og Markedsføringsuddannelserne, der bl.a. omfatter logistikøkonomuddannelsen, og som består af repræsentanter fra følgende virksomheder: • Unique Human Capital

 • Gustaf Fagerberg

 • Werd

 • Managing Partner

 • Business Danmark

 • HK

 • DE Digital

 • DEA


Der var enighed i uddannelsesudvalget om, at det ville være relevant at fortsætte arbejdet med behovsundersøgelsen, på baggrund af en oplevelse af at der er efterspørgsel på dimittender med disse kompetencer i regionen.


For at kvalificere vores opfattelse af det generelle behov for dimittender med uddannelsens kompetencer, gennemførte vi interviews med repræsentanter for DILF (Dansk Indkøbs- og Logistikforum) og Implement Consulting Group, som har et stort kendskab til potentielle aftagervirksomheder gennem deres konsulentarbejde.  Her fik vi en overordnet vurdering af det generelle behov for og efterspørgsel efter dimittender med de kompetencer, som VCM-uddannelsen giver.


Herefter gennemførte vi kvalitative interviews med repræsentanter for virksomheder, som vi, på baggrund af størrelse, branchetype og beliggenhed, har vurderet kunne være relevante aftagere af uddannelsens dimittender. Dette uddybes i afsnittet ”Kvalitative interviews med 8 virksomheder”.


Resume af interviews med virksomheder og interesseorganisationer er vedlagt denne ansøgning som bilag 3. 


Fem af disse virksomheder har efterfølgende sendt en støtteerklæring til etableringen af uddannelsen. Herudover har Dansk Erhverv (DE) som vi også har været i dialog med i forbindelse med denne ansøgning, valgt at sende en støtteerklæring på baggrund af en vurdering af, at det ville være en fordel for deres medlemmer, at der bliver oprettet et udbud af uddannelsen i Region Hovedstaden.


Støtteerklæringerne er samlet og vedlagt ansøgningen som bilag 4.


Afslutningsvist har vi i samarbejde med Epinion gennemført en spørgeskemaundersøgelse med 200 besvarelser, (bilag 1), og en jobopslagsanalyse (bilag 2).


Den samlede konklusion på disse interviews, undersøgelser og analyser er, at der er et klart behov for etableringen af VCM-uddannelsen i regionen.


Konklusionerne på de enkelte elementer i behovsanalysen gives i det følgende:


Interviews med DILF og Implement


Der er enighed om, at der er behov for uddannelsen i Region Hovedstaden.


DILF, som repræsenterer mere end 1.000 virksomheder i landet, påpeger, at VCM-uddannelsen har den rette længde (kompetenceniveau) og et praktisk sigte, som gør den attraktiv i forhold til virksomhedernes nuværende og fremtidige behov. De uddannelser, virksomhederne normalt ansætter fra, er enten kortere og har et lavere kompetenceniveau eller længere og har en for høj grad af specialisering, hvilket gør dem mindre attraktive særligt for de små og mellemstore virksomheder. (Bilag 3 s. 9)


Implement vurderer, at der er et behov for uddannelsen, men at potentialet for uddannelsen er størst for de små og mellemstore virksomheder, fordi de store virksomheder i højere grad vil ansætte de mere specialiserede kandidatuddannede eller diplomingeniører i specialistfunktioner. Dog påpeger Implement, at dimittender fra denne uddannelse også vil kunne indgå i store virksomheder som et bindeled mellem specialister i virksomhedernes forskellige afdelinger. (Bilag 3 s.10)


Hertil har DE i sin støtteerklæring påpeget, at når man ser på dimittendledighed og startløn for lignende uddannelser i Region Hovedstaden, er det tydeligt, at der er mangel på uddannet arbejdskraft indenfor dette felt (Bilag 4 s. 1). 


Kvalitative interviews med 8 virksomheder
Som nævnt ovenfor, har vi som led i denne ansøgning gennemført kvalitative interviews med 8 virksomheder. Virksomhederne er udvalgt ud fra, at de beskæftiger sig med produktion, transport og logistik eller forsyning, at de ansætter uddannet personale i Region Hovedstaden og at de samlet set beskæftiger mere end 20 personer i Danmark.


De interviewede virksomheder er: • Metro Service A/S (offentlig transport)

 • Mermaid Medical (produktion – Medico)

 • Coloplast (produktion – Medico)

 • Lantmännen (produktion – fødevarer)

 • Simply Chocolate (produktion – fødevarer)

 • Dafolo (Forsyning og logistik – Print/forlag)

 • Gustaf Fagerberg (Produktion – ventiler og instrumenter)

 • K-Vision (Forsyning, IT – Udvikling og rådgivning)


Samtlige respondenter udtrykte, at de ser et klart behov for uddannelsen, og alle gav udtryk for, at det ville være relevant for deres virksomhed at ansætte en dimittend fra uddannelsen. Dette gælder både store, mellemstore og små virksomheder.


Eksempelvis udtalte repræsentanten fra Coloplast (14.500 ansatte, herunder 1000 i Region Hovedstaden), at uddannelsen ”giver dimittenderne en god helhedsforståelse og dermed kan de anvendes i mange koordinerende funktioner, mens vi typisk vil bruge dimittender fra lange videregående uddannelser i specialistfunktioner” (Bilag 3 s. 1). Dette stemmer overens med  pointen fra Implement, anført ovenfor, om, at de store virksomheder vil bruge uddannelsens dimittender som bindeled mellem specialister.


En lille virksomhed som Mermaid Medico (beskæftiger 75 personer i DK, herunder 25 i Region Hovedstaden) fremhæver også bredden i uddannelsen og peger på ”evnen til at optimere proces og logistik på tværs af markeder, arbejde databaseret, have styr på supply chain og kunder og evnen til at agere i praksis” som det, der gør uddannelsen attraktiv. (Bilag 3 s. 2) Dette bekræfter vores antagelse om, at de små virksomheder, der ikke har behov for eller råd til specialister, vil anvende dimittender fra denne uddannelse, fordi de kan indgå i mange forskellige funktioner i virksomheden.


Vi har i denne behovsanalyse valgt udelukkende at fokusere på private virksomheder med mere end 20 ansatte indenfor bestemte brancher, men som repræsentanten for Metro A/S påpeger, kan der sagtens være et behov for dimittender med uddannelsens kompetencer i andre brancher også, ligesom han ser et behov både i offentlige og private virksomheder: ”Der er et stort behov i alle brancher. Har selv erfaring fra både offentlige og private virksomheder, og jeg vurderer, at behovet er hos alle virksomheder med indkøb og handel. Jo større kompleksitet i virksomheden jo større behov for procesoptimering.” (Bilag 3 s. 6).


De potentielle jobfunktioner, som respondenterne påpeger, at dimittenderne ville kunne varetage i virksomhederne, er mangfoldige og inkluderer områder som indkøb, planlægning, logistik, forretningsudvikling, IT-interface, ledelsessupport, bæredygtighedsledelse, kontrakt- og udbudshåndtering og lignende.


I forbindelse med interviewene spurgte vi respondenterne, om de havde ideer til, hvordan man kunne justere uddannelsen, for at gøre den mere relevant, og svarene grupperede sig primært indenfor disse områder:


større fokus på bæredygtighed, herunder økonomiske konsekvenser og kommunikation af bæredygtige initiativer
større fokus på IT, specielt inden for digital forretningsudvikling og forretningsoptimering
større dybde inden for kontraktret, udbudsret og lean-metoder
Disse justeringsforslag stemmer godt overens med den dialog, Cphbusiness og VIA UC allerede har indledt om fremtidige justeringer af uddannelsen inden for især bæredygtighed, grøn omstilling og IT.


Som tidligere beskrevet vil vi i første omgang tilbyde valgfag i bæredygtighed, IT og teknologi, samt at implementere IT, bæredygtighed og grøn omstilling i uddannelsen gennem valg af undervisningsmateriale, cases eksterne oplægsholdere og lignende.


På sigt er det dog planen, at Cphbusiness og VIA UC sammen skal tilføre uddannelsen en grøn profil gennem en revidering af studieordningen. Dette vil vi dog først gå i gang med efter vi har fået retten til at udbyde uddannelsen. (Se bilag 5).


Spørgeskemaundersøgelse fra Epinion


I forbindelse med behovsafdækningen, har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Epinion. Spørgeskemaet er besvaret af 200 virksomheder, som er beskæftiget indenfor specifikke brancher, og som beskæftiger mere end 20 personer i Region Hovedstaden (se bilag 1 s. 12).


I dette afsnit præsenteres hovedkonklusionerne fra undersøgelsen (Bilag 1 s. 3)


82% har behov for flere uddannede med kompetencer inden for VCM, og behovet forventes at vokse i fremtiden
Størstedelen af de adspurgte virksomheder oplever i dag et behov for flere uddannede med kompetencer inden for Value Chain Management. 82 pct. af virksomhederne svarer, at de i meget høj, høj eller nogen grad har et behov for, at flere bliver uddannet med disse kompetencer. 61 pct. af virksomhederne forventer desuden, at de om 5 år i meget større eller større grad får et behov for, at flere bliver uddannet med kompetencer indenfor Value Chain Management.


62% vurderer, at dimittender fra uddannelsen er relevante at ansætte i virksomhederne i dag og i fremtiden
33% af virksomhederne vurderer, at det i meget høj eller høj grad ville være relevant for dem at ansætte en dimittend fra VCM i deres virksomhed i dag. 29% af virksomhederne vurderer, at det i nogen grad ville være relevant for dem at ansætte en dimittend fra uddannelsen i dag (Bilag 1 s.9). Dertil vurderer 46 pct. af virksomhederne, at det i meget høj eller høj grad vil være relevant for andre virksomheder i deres branche at ansætte dimittender fra uddannelsen. 54 pct. af virksomhederne forventer, at det om 5 år vil være meget mere eller mere relevant at ansætte en dimittend fra uddannelsen i deres virksomhed - kun 7 pct. forventer, at det vil være mindre relevant at ansætte dimittender fra uddannelsen om 5 år. De virksomheder, der ikke finder det relevant at ansætte en dimittend fra uddannelsen, begrunder det typisk med, at de ikke har nok opgaver indenfor VCM til at ansætte en fuldtidsmedarbejder (Bilag 1 s. 10).


83% af respondenterne forventer at arbejde mere med grøn omstilling om fem år, end de gør i dag
PBA i Value Chain Management på Cphbusiness vil blive udbudt med et særligt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling som en del af uddannelsen. Dette er i overensstemmelse med virksomhedernes behov. 83 pct. af virksomhederne forventer, at de om 5 år arbejder meget mere eller mere med bæredygtighed og grøn omstilling i forbindelse med Value Chain Management (Bilag 1 s. 5)


Virksomheder, der allerede i dag arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling i forbindelse med Value Chain Management, har desuden et stort behov for, at der uddannes flere med disse kompetencer end i dag (66 pct.) og om 5 år (78 pct.) (Bilag 1 s. 8).


Over halvdelen af virksomhederne finder det relevant at have studerende i praktikforløb
62 pct. af virksomhederne finder det i meget høj, høj eller nogen grad relevant at have studerende fra PBA i Value Chain Management i 20 ugers ulønnet praktik. Halvdelen af virksomhederne finder det i meget høj, høj eller nogen grad relevant at medvirke i enkelte undervisningsgange på uddannelsen fx som eksterne oplægsholdere, case-givere eller vært for virksomhedsbesøg. (Bilag 1 s. 11).


Åbne svar i spørgeskemaet
Respondenterne har i en åben svarmulighed fået mulighed for at motivere deres vurdering af, om de oplever, at det vil være relevant for den virksomhed, de repræsenterer, at ansætte en dimittend fra uddannelsen.


Rapporten fra Epinion indeholder ikke en analyse af de åbne svar, men vi har gennemlæst de åbne svar og grupperet dem i fem primære begrundelser for, at de hhv. oplever eller ikke oplever, at uddannelsen er relevant for deres egen virksomhed.


De fem hyppigste begrundelser i de åbne svar for at virksomheden har behov for dimittender fra uddannelsen er: • Behov for optimering af processer

 • Fremtidsrettet behov og innovation

 • Mangel på specialiserede færdigheder på markedet

 • Relevant på tværs af virksomhedens afdelinger

 • Behov for akademisk niveau og teoretisk viden


De fem hyppigste begrundelser i de åbne svar for, at virksomheden ikke har behov for at ansætte dimittender fra uddannelsen: • Virksomhedens størrelse og struktur

 • Branchespecifikke behov

 • Prioriterer erfaring og intern uddannelse

 • Aktuelle prioriteter og fokus

 • Manglende behov


Respondenternes begrundelser for behovet for uddannelsen svarer godt til de forventninger vi havde, og modsvarer desuden det billede, der er repræsenteret i denne behovsanalyse.


Virksomhederne ser uddannelsen som relevant for deres arbejde med at optimere processer og innovere virksomheden, og de ser dimittenderne som medarbejdere, der har viden på et tilstrækkeligt teoretisk niveau til at kunne kommunikere på tværs af virksomhedens mere specialiserede medarbejdere eller til at kunne løfte og gennemføre udviklingsprocesser selv.


Når vi ser på de grunde, respondenterne giver for, at de ikke vurderer, at det vil være relevant at ansætte en dimittend i virksomheden, handler det ofte om forhold, der er specifikke for deres virksomhed. Det drejer sig eksempelvis om, at de har tradition for at uddanne personale selv, at de ikke har den type opgaver i virksomheden eller at de helt overordnet ikke prioriterer den type opgaver. De begrunder altså ikke med, at de kompetencer, de studerende får på uddannelsen, ikke er relevante for deres branche.


Dette understreges også af, at størstedelen af de virksomheder, som vurderer, at det ikke vil være relevant at ansætte en dimittend fra uddannelsen i deres egen virksomhed, vurderer, at det vil være relevant for andre virksomheder i deres branche (Bilag 1 s. 9).


(Den samlede analyse af de åbne svar er vedlagt som bilag 6)


Jobopslagsanalyse fra Epinion
Som det sidste element i behovsanalysen, har vi bedt Epinion om at udarbejde en analyse af forekomsten af jobopslag, hvor VCM-relaterede kompetencer efterspørges. (analysen er vedlagt denne ansøgning som bilag 2)


Analysen viser, at efterspørgslen efter VCM-relaterede kompetencer har været støt stigende i hele Danmark i perioden 2009-2023 (Bilag 2 figur 1).


Samtidig fremgår det, at 38% af det samlede antal jobopslag målrettet kompetencer indenfor VCM er lokaliseret i Region Hovedstaden. Dette fremgår af figur 2, som også viser, at der, med ganske få undtagelser (eksempelvis i 2020), har været mere 300 VCM-relaterede jobopslag i Region Hovedstaden hvert kvartal.  Figuren topper i midt 2020 med 505 opslag, og i første kvartal af 2023 finder Epinion 407 opslag. (Bilag 2 figur 2).


Endelig viser jobopslagsanalysen, at mens det samlede antal jobopslag på Jobindex.dk i perioden er faldet med 9%, er der sket en stigning i antallet af opslag med efterspørgsel på kompetencer målrettet Value Chain Management på 20% (Bilag 2 s. 2). I Region Hovedstaden er det samlede antal jobopslag faldet med 8% mens det for opslag med efterspørgsel på kompetencer målrettet Value Chain Management er steget med 30% (Bilag 2 s. 3).


Der ses altså en generel tendens til, at efterspørgslen på dimittender med den type kompetencer, som PBA-uddannelsen i procesøkonomi og værdikædeledelse giver, er stigende i forhold til det øvrige arbejdsmarked, og at denne tendens er stærkere for Region Hovedstaden. Dette understøtter spørgeskemaundersøgelsens konklusioner om, at der ses et klart behov i dag, og en klar forventning om, at behovet vil være stigende i fremtiden.


Konklusion
På baggrund af den indsamlede data i form af dialoger, interviews, spørgeskema og jobopslagsanalyse vurderer vi, at det er påvist, at virksomhederne i Region Hovedstaden oplever, at der bliver udbudt en økonomisk merkantil uddannelse på PBA-niveau, som giver dimittenderne kompetencer indenfor Value Chain Management med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling samt anvendelse af IT og teknologi i opgaveløsningen. 


Virksomhederne efterspørger dimittender, der kan varetage opgaveløsninger indenfor Value Chain Management på et kompetent, men ikke-teknisk niveau.


For de små og mellemstore virksomheder skyldes det, at de ikke har opgaver nok til fuldtidsansatte specialister, og derfor vil have en person, der kan løse flere forskellige opgaver, og som kommer med en praktisk, implementerbar forståelse af opgaverne.


For de store virksomheder gælder det, at de har behov for personer, der kan gå på tværs af afdelinger og som kan kommunikere på tværs af specialisterne, samt mellem specialister og ledelse.


Samtidig nævner både store, små og mellemstore virksomheder, at de ønsker dimittender med viden om grøn omstilling og bæredygtighed samt anvendelse af IT og ny teknologi, såsom AI, block chain og lignende i løsningen af opgaver med Value Chain Management.


Som det fremgår af ovenstående, er det netop meningen, at disse elementer skal indarbejdes i udbuddet. Det er også den primære årsag til, at udbuddet vil blive placeret i Lyngby, hvor vi allerede i dag udbyder uddannelser, fag og kurser indenfor grøn omstilling, bæredygtighed, IT og teknologi. I første omgang vil undervisningen fokusere på disse områder gennem materialer, cases samt valgfag, og på længere sigt ved, at Cphbusiness og VIA UC sammen vil udvikle uddannelsen, så den også i studieordningen får et tydeligere fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og anvendelse af IT og nye teknologiske løsninger.


Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 57% af de adspurgte i meget høj grad eller i høj grad finder det relevant at uddanne flere med VCM-kompetencer, 33% af de adspurgte virksomheder svarer, at det i dag i meget høj eller høj grad er relevant for dem at ansætte mindst en dimittend fra uddannelsen, og 29% finder det i nogen grad relevant, 46% vurderer, at det i meget høj eller høj grad vil være relevant for andre virksomheder i branchen at ansætte en dimittend og 57% vurderer, at det om fem år vil være meget mere eller mere relevant for dem. Der kan altså ikke sås tvivl om, at denne uddannelse vil udfylde et kompetencehul på arbejdsmarkedet i Region Hovedstaden.


Endelig viser jobopslagsanalysen, at der i den målte periode har været et fald i det samlede antal jobopslag, men en stigning i antal jobopslag med efterspørgsel på de kompetencer, som uddannelsen giver. Denne tendens gælder på landsplan, men er stærkest i Region Hovedstaden, hvor 38% af de samlede antal opslag målrettet Value Chain Management er opslået. 


Derfor vurderer vi, at analysen meget tydeligt viser, at der vil være stor efterspørgsel på dimittenderne fra et udbud af uddannelsen PBA Procesøkonomi og værdikædeledelse (VCM) i Lyngby. 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Cphbusiness ønsker at optage 70 studerende om året fra sommer 2024 og 105 fra 2026.


På baggrund af behovsundersøgelsen vurderer vi, at der i dag er mellem 550 og 800 virksomheder i Region Hovedstaden, som har behov for at ansætte mindst en dimittend fra uddannelsen.


Dette skøn er foretaget på baggrund af følgende:


Epinion har identificeret 2.235 relevante virksomheder i regionen baseret på branche og størrelse.


33% svarer, at det i meget høj eller høj grad vil være relevant for dem at ansætte en dimittend fra uddannelsen.


Idet vi regner med et konfidensinterval på 95%, vurderer vi med 95% sandsynlighed, at der vil være mellem 550 og 800 af de i alt 2.235 virksomheder, som vil ansætte mindst en dimittend fra uddannelsen. 


Dette understøttes af jobopslagsanalysen, som viser, at der hvert kvartal fra 2021-23 har været mere end 360 opslag, der specifikt nævner kompetencer indenfor Value Chain Management.


54% vurderer, at det vil være mere relevant for dem at ansætte en dimittend fra uddannelsen om fem år.


Da der også i andre brancher samt i virksomheder med mindre end 20 ansatte kan være et behov for VCM-dimittender, forventes det reelle behov dog at være større.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Indledningsvist blev uddannelsen drøftet i uddannelsesudvalget for Salg og Markedsføring på Cphbusiness, som består af repræsentanter for følgende: • Unique Human Capital

 • Gustaf Fagerberg

 • Werd

 • Managing Partner

 • Business Danmark

 • HK

 • DE Digital

 • DEA


Herefter har vi interviewet repræsentanter for Implement Consulting Group og Dansk Indkøbs- og Logistikforum om deres oplevelse af efterspørgslen på uddannelsen. Herudover har Dansk Erhverv på baggrund af en dialog om uddannelsen sendt en skriftlig tilkendegivelse af deres oplevelse af behovet.


Sideløbende har vi gennemført kvalitative interview med otte relevante virksomheder i Region Hovedstaden: • Metro Service A/S (offentlig transport)

 • Mermaid Medical (produktion – Medico)

 • Coloplast (produktion – Medico)

 • Lantmännen (produktion – fødevarer)

 • Simply Chokolate (produktion – fødevarer)

 • Dafolo (Produktion – Print/forlag)

 • Gustaf Fagerberg (Produktion – ventiler og instrumenter)

 • K-Vision (IT – Udvikling og rådgivning)


Endelig har vi bedt Epinion om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse med 200 besvarelser fra virksomheder i Region Hovedstaden med mere end 20 ansatte samt en jobopslagsanalyse.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes ingen sammenlignelige merkantile PBA-uddannelser. Derfor ser vi her bredt på uddannelser med et emne-slægtskab. • EA Logistikøkonom

 • PBA Procesøkonomi og Værdikædeledelse

 • Diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik

 • Diplomingeniør i proces og innovation

 • Kandidatuddannelsen i transport og logistik.


Disse uddannelser giver kompetencer indenfor logistik-, transport- og forsyningskæde samt logistik- og transportprocesser. Der er dog stor forskel på niveau og fokus for uddannelserne.


EAK Logistikøkonom er målrettet mere praktisk opgaveløsning i forbindelse med lager og transport, og de to diplomingeniøruddannelser er tekniske uddannelser med fokus på teknisk design, beregninger og implementering.


Kandidatuddannelsen i transport og logistik giver de studerende dybdegående viden om transportformer, logistik og supply chain management og sigter mod at lære de studerende at analysere og optimere transport- og logistiksystemer såvel som forsyningskæder. Denne uddannelser er dog under afvikling trods høj beskæftigelse.


Procesøkonomi og værdikædeledelse imødekommer dermed behovet for en ikke-teknisk PBA-uddannelse indenfor VCM, der kan gå på tværs af virksomheden.


Uddybende bemærkninger

Der findes en række uddannelser, der i forskellig grad og på forskelligt niveau beskæftiger sig med logistik og Value Chain Management, men som det vil fremgå, er der i Region Hovedstaden fortsat et  behov for etablering af en ikke-tekniske uddannelse på PBA-niveau indenfor Value Chain Management, som uddannelsen i Procesøkonomi og Værdikædeledelse vil dække.


I dette afsnit har vi foretaget en sammenlignende analyse af fem uddannelser: 1. EA Logistikøkonom

 2. PBA Procesøkonomi og værdikædeledelse (VCM)

 3. Diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik

 4. Diplomingeniør i proces og innovation

 5. kandidatuddannelsen i transport og logistik


Alle uddannelserne, på nær PBA i procesøkonomi og værdikædeledelse, udbydes i dag i Region Hovedstaden.


De fem uddannelser. Beskrivelse og jobsigte
Logistikøkonomuddannelsen udbydes i dag af Cphbusiness i København og er en erhvervsøkonomisk uddannelse med fokus på logistik og supply chain management. Uddannelsen sigter mod at give studerende en bred forståelse af forsyningskæder og den rolle, som logistik spiller i virksomheder og organisationer. Studerende på denne uddannelse vil lære at analysere, planlægge og optimere logistik- og forsyningskæder på et basalt niveau, og de lærer at arbejde konkret med økonomisk planlægning og styring af logistikprocesser.


Professionsbacheloruddannelsen i procesøkonomi og værdikædeledelse (VCM) udbydes i dag i Horsens og Aarhus, og er en uddannelse med fokus på forretningsprocesser, værdi- og forsyningskædeanalyse og projektledelse. Uddannelsen sigter mod at give studerende en forståelse af, hvordan man designer, implementerer og styrer forsynings- og værdikæder samt forretningsprocesser i en global kontekst. De studerende lærer at arbejde med kunder og leverandører, og de vil også lære at analysere og optimere forretningsprocesser for at opnå konkurrencefordele. På Cphbusiness vil uddannelsen i øvrigt få et styrket indhold af bæredygtighed, grøn omstilling, IT og teknologi. Cphbusiness har allerede påbegyndt en dialog med VIA UC, der udbyder uddannelsen i Århus, om at implementere dette i uddannelsens nationale studieordning, hvilket er blevet positivt modtaget. Indtil dette er implementeret, vil Cphbusiness indføre emnerne gennem undervisningen og de udbudte valgfag.


Diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik og diplomingeniør i Proces og Innovation er tekniske uddannelser.  Mobilitet Transport og Logistik har primært fokus på design og optimering af transport- og logistiksystemer og sigter mod at give studerende en forståelse af teknisk design og implementering af transport- og logistiksystemer samt at lære dem at arbejde med teknisk beregning og økonomisk vurdering af transport- og logistiksystemer. Proces og Innovation fokuserer på design, optimering og styring af forskellige typer af industrielle processer. Dette kan omfatte produktionsprocesser, logistiksystemer, kvalitetsstyring og forbedringsstrategier. Uddannelsen fokuserer også på innovationsprocesser og teknologisk udvikling i virksomheder. Derudover vil studerende på Mobilitet, Transport og Logistik lære at arbejde med trafikplanlægning, logistikstyring og teknisk design af transportinfrastruktur, og studerende på Proces og Innovation vil lære om områder som produktudvikling, procesoptimering, automatisering, kvalitetsstyring, projektledelse og innovation. Fælles for disse uddannelser er, at der er tale om tekniske, beregningstunge uddannelser, som primært uddanner til specialistfunktioner.


Kandidatuddannelsen i transport og logistik er en lang, videregående uddannelse, der giver studerende en dybdegående viden om forskellige transportformer, logistik og supply chain management. Uddannelsen sigter mod at lære studerende at analysere og optimere transport- og logistiksystemer og forsyningskæder og at anvende teorier og metoder til at løse komplekse transport- og logistikproblemer. De studerende vil lære at arbejde med transportøkonomi, logistikstyring og Supply Chain Management.


Alle uddannelserne beskæftiger sig på forskellige måder med emner indenfor logistik, transport og forsyningskæder, og de sigter alle mod at lære studerende at analysere og optimere logistik- og transportprocesser. Men der er klare forskelle i de specifikke faglige områder, som uddannelserne dækker, og i de færdigheder og kompetencer, som de studerende vil opnå.


Dette kommer blandt andet til udtryk i de jobmuligheder, som dimittenderne fra de fem uddannelser typisk har.


Nyuddannede med en logistikøkonomuddannelse kan få job i en række forskellige virksomheder og organisationer, herunder transport- og logistikvirksomheder, produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og offentlige institutioner. Typiske jobtitler kan omfatte lagerchef, produktionsplanlægger, indkøbskoordinator, transportkoordinator, logistikkoordinator, indkøbsansvarlig, produktionsplanlægger og projektleder.


Nyuddannede fra professionsbacheloruddannelsen i Procesøkonomi og Værdikædeledelse kan få job i forskellige virksomheder og organisationer, men særligt indenfor produktion, handels, logistik og forsyning, konsulentvirksomhed samt offentlige virksomheder og institutioner. Typiske jobtitler kan omfatte Projektleder, Proceskonsulent, Forsyningskædeanalytiker, Indkøbschef, Supply Chain Analyst, Udviklingskonsulent og Indkøbschef. I mindre virksomheder vil den nyuddannede fra VCM typisk skulle kunne tage ansvar for opgaver indenfor procesoptimering, logistik og værdikædeledelse, mens vedkommende i større virksomheder ofte vil have en mere faciliterende rolle i krydsfeltet mellem tekniske specialister eller mellem specialister og ledelse.


Nyuddannede diplomingeniører i Mobilitet, Transport og Logistik og Proces og Innovation vil typisk finde beskæftigelse i transport- og logistikvirksomheder, entreprenørvirksomheder, ingeniørfirmaer og offentlige institutioner. Typiske jobtitler kan for den nyuddannede i Mobilitet, Transport og Logistik omfatte trafikplanlægger, logistikchef, projektleder og ingeniør inden for transportinfrastruktur og for den nyuddannede i Proces og Innovation kan jobtitlerne være Procesingeniør, kvalitetsingeniør, innovationskonsulent eller lignende. Diplomingeniører vil ofte varetage mere specialiserede opgaver i større virksomheder.  


Nyuddannede med en kandidatuddannelse i transport og logistik kan få job i forskellige virksomheder og organisationer, herunder større produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, konsulentvirksomheder, offentlige institutioner og forskningsinstitutioner. Typiske jobtitler kan omfatte Supply chain manager, transportøkonom, logistikudvikler, logistikrådgiver, Supply Chain Analyst, logistikchef og forsker inden for transport og logistik. Denne uddannelse er dog under afvikling trods høj beskæftigelse, og optager sidste hold studerende i september 2023.


Dette er vedlagt som oversigtsskema i bilag 7.


Det fremgår endvidere af Uddannelseszoom, at disse uddannelser alle har forholdsvis lav ledighed. Hvis vi ser på de tilgængelige ledighedstal for udbuddene i København, ligger den gennemsnitlige ledighed på lige under 8% for nyuddannede og på 1,5% efter 10 år. Her findes der dog kun tal for diplomingeniør i mobilitet, transport og logistik og for kandidatuddannelsen i transport og logistik. (Se bilag 8)


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet forventes at blive populær blandt de uddannelsessøgende i Regionen uden negative konsekvenser for andre udbud.


Dette baserer vi på, at vi hos vores studerende ser et øget samfundsansvar og et øget ønske om at tage en uddannelse, som taler ind i nogle af tidens største udfordringer.


Særligt i Lyngby, som har opbygget en profil indenfor bæredygtighed, grøn omstilling, innovation og IT, ønsker de studerende at kunne målrette deres uddannelse mere mod denne type beskæftigelse.


Med etableringen af denne uddannelse vil vi derfor lukke udbuddet af Markedsføringsøkonom i Lyngby, som optager ca. 80 studerende om året.


Vi vurderer, at en del af rekrutteringsgrundlaget vil komme der fra.


Herudover forventer vi at få enkelte ansøgninger fra studerende, som i dag ville søge ind på logistikøkonomuddannelsen, ligesom der er mulighed for, at dimitterede logistikøkonomer kan få merit for et eller to semestre.


Mulighederne for at læse videre på DTU, RUC og SDU vil også gøre uddannelsen mere interessant for nogle studerende.


Endelig vurderer vi, at udbuddets placering i Lyngby vil tiltrække studerende fra Nordsjælland, som har en uddannelsesgrad under landsgennemsnittet.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender fra PBA Value Change Management vil kunne søge ind på en lang række kandidatuddannelser, som optager fra økonomisk-merkantile professionsbacheloruddannelser.


Vi vurderer, at det i særlig grad vil være relevant for dimittenderne fra Value Chain Management at søge ind på følgende uddannelser: • Cand.tech. i Teknologisk entreprenørskab, DTU, Lyngby

 • TekSam Bæredygtig Omstilling, RUC, Roskilde

 • Cand.merc. i virksomhedsledelse, RUC, Roskilde

 • Cand.merc. i bæredygtig ledelse af organisationer, SDU, Slagelse

 • Cand.merc. i styring og ledelse, SDU, Kolding

 • Cand.merc. i Sustainability Management, SDU, Esbjerg


I forbindelse med udarbejdelsen af denne ansøgning har vi været i dialog med DTU, RUC og SDU om dette, og alle er enige i, at VCM vil være, og i nogle tilfælde allerede er, et godt optagegrundlag for disse uddannelser. Nogle uddannelser kræver dog små tilpasninger af uddannelsen, som eksempelvis at de studerende tager et særligt valgfag, for at kunne blive optaget på uddannelsen.


Se bilag 9.   


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2024 og 2015: 2 hold a 35 + 10%= 77 studerende


2026: 3 hold a 35 + 10%= 115 studerende


Da vi oplever, at flere studerende afslår pladsen, ønsker vi at optage 10% flere, end der er pladser.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen viser en stor interesse i at tage studerende i praktik fra denne uddannelse.


Alle otte virksomheder, der er interviewet til denne undersøgelse, er interesserede i at tage studerende i praktik, og i spørgeskemaundersøgelsen svarer 34% af respondenterne, at det i meget høj eller høj grad vil være relevant for dem at tage studerende i praktik, og 28% svarer, at det i nogen grad vil være relevant.


Herudover har Cphbusiness omfattende erfaring med at finde praktikvirksomheder til studerende, da alle vores fuldtidsuddannelser har obligatorisk praktik. Mange af de virksomheder, der i dag tager praktikanter fra vores andre uddannelser, ville også være relevante praktikvirksomheder for studerende på PBA Procesøkonomi og værdikædeledelse.  


Vi vurderer ikke, at der vil være udfordringer med overlap mellem praktiksteder for Procesøkonomi og Værdikædeledelse og andre uddannelser i regionen, da praktikanterne på denne uddannelse ville skulle varetage helt andre typer af opgaver i virksomhederne.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C2 Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil