Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Radiografi - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
15/09-2021 08:12
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Næstved

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Magdalena Barbara Persson Telefon 72 48 23 18 E-mail mabp@pha.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Radiografi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Radiography

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i radiografi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor's Degree Programme of Radiography

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 • Adgang via gymnasial uddannelse

 • Adgang via social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse). Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B.

 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag. Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk C samt to af de følgende fag: Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant. 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant. 


Forslag til censorkorps
Censorkorps for radiografuddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
BILAG RADIOGRAF samlet 13.9.21.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) ønsker at udbyde professionsbacheloruddannelsen i radiografi i Næstved, hvor der på nuværende tidspunkt i forvejen udbydes fire andre sundhedsfaglige uddannelser: bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen.


Et udbud af radiografuddannelsen i Næstved vil imødekomme et markant behov for radiografiske kompetencer i Region Sjælland, hvor manglen på radiografer til den daglige opgavevaretagelse samt sikring af tilstrækkeligt niveau af kvalitet i opgavevaretagelsen, igennem flere år har været en udfordring for alle regionens sygehuse.


Region Sjælland har med baggrund i en mangel på radiografer i regionen opfordret Absalon til at ansøge om udbud af radiografuddannelsen. Der blev i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Absalon, hvori etablering af radiografuddannelsen ved Absalon er ét af de fem specifikke indsatsområder, der skal bidrage til at sikre de rigtige kompetencer i regionen nu og i fremtiden. Med etableringen af radiografuddannelsen i Næstved får Region Sjælland et udbud af uddannelsen, der er tilpasset regionens specifikke behov. I de ”uddybende bemærkninger” gennemgås følgende: • behovet for udbuddet (nationalt og regionalt);

 • et ønske fra Region Sjælland om at oprette uddannelsesudbuddet;

 • at den lokale tilknytning er nødvendig for at kunne fastholde arbejdskraften.


Uddybende bemærkninger

Behovet for udbuddet (nationalt og regionalt)


Prognoser og lav ledighed viser behovet for dimittender


I 2016 forudså en fremskrivning af udviklingen på arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland, at der i 2025 vil mangle 111 radiografer i Region Sjælland samt 643 radiografer på nationalt plan (Madsen, 2016). Udviklingen siden har kun bekræftet prognosen fra dengang, hvilket afspejles i analysen af det billeddiagnostiske område fra 2020 (Region Sjælland, 2020b). Af data indsamlet for nylig i en frivillig spørgerunde blandt de ledende radiografer i Danmark fremgår det, at hele Sjælland inkl. hovedstaden oplever færre, eller slet ingen, ansøgere til opslåede stillinger (bilag 4, illustration 1).


Den nationale dimittendledighed for uddannelsen i 2017 og 2018 var på hhv. 2,1 % og 2,4 % 4-7 kvartaler efter dimission (UFM datavarehus, bilag 4, tabel 1). Derudover viser Din Sundhedsfaglige A-kasses opgørelse over ledighedstal for radiografer i juni 2021, at landets laveste radiografledighed var i Region Sjælland og lå på 0% femte måned i træk (bilag 4, tabel 2 og 3).


Kompetencekapacitet og opgaveglidning i sundhedsvæsenet


Igennem de senere år har flere radiologiske afdelinger forsøgt at løse det billeddiagnostiske områdes største udfordringer: rekruttering og fastholdelse af radiologer (læger med speciale i radiologi) samt den øgede efterspørgsel på det radiologiske område i Region Sjælland ved at overdrage opgaver fra radiologer til radiografer og således sikre, at der er den nødvendige kompetencekapacitet på området (Region Sjælland, 2020b).


Kortlægningen af det billeddiagnostiske område i Region Sjælland viser blandt andet, at: • Antallet af speciallæger i radiologi ansat i Region Sjælland pr. 100.000 borgere ligger væsentligt under niveauet for de øvrige regioner (Region Sjælland har 8 speciallæger og Region Hovedstaden har 13 speciallæger pr. 100.000 indbyggere).

 • Antallet af ubesatte speciallægestillinger i radiologien pr. november 2019 var på hele 32 pct. og intet tyder på, at situationen bliver bedre i den nærmeste fremtid. Til sammenligning viser en afdækning fra projektet ”Perspektiv 20-23”, at vakancer blandt speciallæger generelt i Region Sjælland er 13 pct.

 • En relativ stor andel af de ansatte speciallæger (knapt 30%) er +60 år og står overfor at skulle pensioneres i de kommende år.

 • Region Sjælland er yderligere udfordret af geografien og har svært ved at rekruttere ikke bare det normerede antal radiologer, men også radiologer med de rette kompetencer og erfaring. På grund af personalemangel anvendes der i vid udstrækning konsulenter til at foretage beskrivelserne af de billeddiagnostiske undersøgelser.

 • Specialet er under et udviklingspres som følge af den teknologiske og behandlingsmæssige udvikling (særligt tydeligt inden for udviklingen af kræftbehandling), hvilket stiller krav til kompetencer.

 • Specialet er under pres som følge af den demografiske udvikling, hvor et stigende antal ældre borgere bidrager til en forventning om et større efterspørgsel end den, vi ser i dag, og hvor der i høj grad forventes, at realvæksten vil fortsætte med at stige, som man har været vidne til over en femårige periode for CT- og MR-undersøgelser på omkring 50 pct.

 • National knaphed af radiologer betyder, at afdelingerne ved rekruttering konkurrerer om de samme ressourcer og for en region som Region Sjælland, hvor 60 procent af lægestanden ansat på sygehusene er bosat i Region Hovedstaden, er det dog en yderlige udfordring at tiltrække radiologer.


Region Sjælland har siden 2017 arbejdet målrettet med at sikre den nødvendige kompetencekapacitet ved at rette sit fokus mod, hvordan man kan arbejde med udvikling af faglighed og kompetencer ved at dele, omfordele eller flytte opgaver mellem faggrupper og funktioner f.eks. fra læger til andre sundhedsfaglige grupper, herunder fra radiologer til radiografer (Region Sjælland, 2018).


Eksemplerne fra praksis viser, at der er fundet løsninger med fleksibel brug af faggrupper, hvor radiograferne har fået nogle flere funktioner, som fx beskrivelse af røntgenundersøgelser af knogler, udførelse af ultralydsscanninger, konferencer med ortopædkirurgien, færdighedstræning af yngre læger og visitationsopgaver. Brugen af radiografer til at løse disse opgaver er med til at aflaste samt frigive tid hos radiologerne til at arbejde med tungere lægefaglige opgaver og forskning, når disse overdrager nogle af de ukomplicerede undersøgelser til radiografer (Region Sjælland, 2020b).


Ventetider i sundhedsvæsenet


Brugen af radiografer kan være med til at øge fleksibiliteten og muligheden for at reducere eller fjerne ventetider i forbindelse med beskrivelse af visse undersøgelser. Udfordringen er at sikre kort ventetid og svartid i patientforløbet, og dermed leve op til patientsikkerhed samtidig med, at der skal gennemføres et støt stigende antal undersøgelser og dertilhørende vurderinger, som sætter pres på personalekapaciteten.


Region Sjælland har gennem de senere år kæmpet med at have radiografer nok til blandt andet at tage sig af de mere omfattende brystkræft-undersøgelser i forbindelse med kræftpakker og konkrete mistanker om brystkræft, hvilket har gjort det vanskeligt at overholde ventetiderne på kræftområdet. Mangel på personale har betydet, at Region Sjælland for nylig måtte fortælle 5671 kvinder, at deres brystkræftscreeninger er blevet udskudt. Det er blandt andet forhåbningen, at regionens egen radiografuddannelse få gjort noget ved ventetiderne, hvilket Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, giver udtryk for: ”Vi ønsker at få lov til at oprette vores egen radiografuddannelse sammen med Absalon, hvor vi kan få lov til at uddanne de radiografer, som vi har behov for i vores sygehusvæsen” (Revsbech, 2021).


Også næstformand i Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen, er positiv over for etableringen af regionens egen radiografuddannelse i Næstved: ”Hvis der er tale om, at der fremadrettet samlet på landsplan bliver uddannet flere radiografer, er jeg tilhænger af en ny uddannelse, for vi kan tydeligt se, at der flere steder er mangel på radiografer. Og her er Region Sjælland, hvor den nye uddannelse ønskes etableret, måske det bedste eller værste eksempel, hvor manglen på screeningspersonale har ført til voldsomme ventelister” (Radiograf Rådet, 2021). 


Radiograf Rådet udtrykker ”sin uforbeholdne støtte” til oprettelsen af radiografuddannelsen i Næstved, hvilket også afspejles i Radiograf Rådets høringssvar (bilag 3).


Ønske fra Region Sjælland om at oprette uddannelsesudbuddet


Etablering af et udbud af radiografuddannelsen i Næstved efterkommer et udpræget ønske fra Region Sjælland, som efter en række dialoger med Absalon og regionens sygehuse, i 2020 har anmodet Absalon om at indgå i et partnerskab om etablering af uddannelsen som led i regionens strategiske mål om kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. 


Som det fremgår af referatet fra møde i Regionsrådet d. 14.12.2020, har ”COVID-19 krisen vist behov for, at sundhedspersonale hurtigt kan kompetenceudvikles til nye funktioner, og der har været stor efterspørgsel på nye (…) og specialiserede kompetencer. Dertil kommer, at visse specialer er meget udfordrede af mangel på kompetencer. Det gælder fx det radiologiske område. Regionsrådet ønsker i den forbindelse, at der arbejdes målrettet på at etablere en radiografuddannelse i Region Sjælland (...)” (Region Sjælland, 2020a).


På den baggrund er der indgået en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Absalon, hvori etablering af radiografuddannelsen ved Absalon er ét af de fem specifikke indsatsområder, der bidrager til at sikre de rigtige kompetencer i regionen nu og i fremtiden (Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon, 2021). Etablering af uddannelsen understøttes af den samlede pulje på 20. mio. kr. bevilliget til formålet.


Af Region Sjællands anmodning om etablering af radiografuddannelse fremgår det bl.a., at regionen ”oplever jævnligt, at det ikke er muligt at besætte ledige radiografstillinger, da der ikke er nogle ansøgere” samt at ”opgaveporteføljen inden for radiologien er voksende, i takt med at der kommer bedre og mere detaljerede undersøgelsesmuligheder”. Derfor ønsker Region Sjælland ”at der oprettes en radiografuddannelse på Professionshøjskolen Absalon i Næstved”. For uddybning henvises til Region Sjællands anmodning i bilag 2.


Den lokale tilknytning er nødvendig for at kunne fastholde arbejdskraften


Det er Region Sjællands forventning, at et lokalt forankret udbud af radiografuddannelsen vil få stor betydning for at kunne løse rekrutteringsudfordringerne for Region Sjællands sygehuse i Holbæk, Næstved, Slagelse, Ringsted og Nykøbing F. samt Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde.


Flere undersøgelser viser, at dimittender i stort omfang bosætter sig og finder beskæftigelse i nærheden af det sted, hvor de har taget deres uddannelse (Center for VækstAnalyse, 2014; Danske Professionshøjskoler, 2016; Danske Regioner, 2021).65 pct. af de studerende, som er tilflyttere, bor fortsat i kommunen et år efter endt uddannelse, mens hele 86 pct. af de lokale dimittender bliver i kommunen. I gennemsnit bor 75 pct. af professionshøjskolernes dimittender i udbudsstedets kommune året efter afsluttet uddannelse (Damvad Analytics, 2018).


I forlængelse heraf, viser en nyere bosætningsanalyse, at en høj andel af dimittender fra landets professionshøjskoler bor i den region, hvor de er uddannet, uanset hvor i landet, de er uddannet. I Region Sjælland bliver 76 pct. boende, mens landsgennemsnittet er 73 pct. Desuden viser analysen, at der er flest dimittender fra professionshøjskolerne, som bor i samme kommune, som de er uddannet i. På landsplan er næsten hver tredje dimittend fra en professionshøjskole, bosat i dimittendkommunen 10 år senere (Danske Regioner, 2021).


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det fremgår af ovenstående redegørelse (herunder de uddybende bemærkninger og dokumentationen), er der mangel på radiografer i Region Sjælland og på nationalt plan. Her har Region Sjælland taget initiativ til at øge praktikpladserne, så der er praktikpladser svarende til et optag på 35 studerende mod tidligere 30. Et optag på 35 årligt vil med et frafald svarende til, hvad der gælder for de øvrige udbud på landsplan resultere i, at Absalon, når uddannelsen er fuldt indfaset, vil uddanne 23 dimittender årligt fra 2026 (for forudsætninger se bilag 4, tabel 4 og 5), hvilket er en stigning på 3 dimittender årligt på nationalt plan. Stigningen vil dog være større, hvis Region Hovedstaden øger sine praktikpladser for at imødekomme behovet for dimittender.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Absalon baserer sin ansøgning på en kvalitativ afdækning af behovet i dialog med sine nøgleinteressenter, dvs. Region Sjælland og sygehusene. Absalon har via en række møder med ansvarlige fra regionen afdækket det nuværende og fremadrettede behov for radiografer på regionens sygehuse. Der har været dialog med: • Ledende overradiograf, Carsten J. F. Varney

 • Uddannelsesansvarlig radiograf, Lene Vendel

 • Ledende overradiograf, Peter Lassen

 • Uddannelsesansvarlig radiograf, Trine Rindal

 • Klinisk funktionschef, Stine L. Jensen

 • Ledende overradiograf, Kathrine E. Brønnes

 • Ledende oversygeplejerske, Karin Pedersen


Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Absalon om kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Region Sjælland, hvori etablering af radiografuddannelsen er ét af indsatsområderne. Arbejdet understøttes af en tværgående arbejdsgruppe med deltagere fra både regionen, ledende overradiografer fra klinikken og Absalon, som sikrer kvalitet, fremdrift og afklaring i den indledende fase af arbejdet om etableringen af udbuddet (Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon, 2021).


Opbakning til Absalons udbud af radiografuddannelsen er således stor.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Radiografuddannelsen udbydes tre steder i Danmark: i København (KP), Odense (UCL) og i Aalborg (UCN). Uddannelsen er dimensioneret på landsplan til 246 studerende: KP 98, UCL 78 og UCN 70 (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2021).


Etablering af udbuddet i Næstved sikrer, at Region Sjælland får sit eget selvstændige udbud af radiografuddannelsen, hvilket forventes at have en positiv effekt på rekrutteringsmulighederne i regionen. Der forventes ikke være negative konsekvenser i forhold til udbuddet af eksisterende videregående uddannelser i området.


Med placeringen af radiografuddannelsen i Næstved skabes der en særlig god faglig synergi mellem radiografuddannelsen og de eksisterende udbud af bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen. Ydermere udvides viften af videregående uddannelsesmuligheder i regionen, hvilket styrker både uddannelsesniveauet og sundhedssektoren i regionen.


Udbuddet i Næstved etableres med en studieordning, som tilpasses til de lokale praktiksteders behov. Der vil blive lagt vægt på en bedre udnyttelse af praktikpladserne i yderområderne, f.eks. Nakskov.


Uddybende bemærkninger

Model for optag og Region Sjællands hjemtagning af praktikpladser fra KP


KP har i dag årligt i alt 30 praktikpladser fordelt over sommer og vinteroptag i Region Sjælland. På baggrund af dialogen mellem Absalon og Region Sjælland arbejdes der med en løsningsmodel, hvor Region Sjælland hjemtager alle 30 praktikpladser fra KP samt øger med 5 pladser, hvor Absalon udbyder ét årligt optag med første optag september 2022. I forhold til, hvordan dette påvirker KP, henviser vi til de uddybende bemærkninger. Studieordningen vil indeholde en forskydende praktikmodel (et A- og B-hold), så det sikres, at klinikken ikke oplever en øget praktikbelastning ved ét årligt optag frem for de nuværende to. 


Region Sjælland bakker op om denne model. Sygehusene bakker desuden op om bl.a. udlån af faciliteter og apparatur, samt afholdelse af on-site undervisningssessioner på sygehusene i Region Sjælland. Uddannelsen er således baseret på et tæt løbende samarbejde med de radiologiske afdelinger på sygehusene.


Udvikling af uddannelsen og dens videngrundlag


Absalon har stærke ambitioner om at udvikle et udbud af fremragende kvalitet i tæt partnerskab med sygehusene i et mindre, men overskueligt læringsmiljø.  Absalon har gode erfaringer med at udbyde små udbud med høj kvalitet, og vi vil bl.a. trække på erfaringerne fra sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, hvor dele af den teoretiske undervisning foregår på sygehusets læringscenter.


I Næstved udbydes der i forvejen en række andre sundhedsuddannelser, og uddannelsen bliver derfor en del af det faglige miljø på disse uddannelser. Det drejer sig om uddannelserne til bioanalytiker, sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut. Udbuddet oprettes i et tæt fagligt samarbejde med bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen, og uddannelserne vil i et vist omfang dele undervisere. Frem til 2024 vil radiografuddannelsen endvidere dele lokaler med bioanalytikeruddannelsen. Det forventes, at alle uddannelser på Campus Næstved fra 2024 vil flytte til et nyt campusbyggeri, hvor radiografuddannelsen vil blive tænkt ind fra starten. 


Absalon vil i samarbejde med klinikken udvikle de institutionsspecifikke dele af studieordningen, så uddannelsens tilrettelæggelse tager udgangspunkt i de lokale forhold. Der oprettes et uddannelsesudvalg, som vil være vejledende i forhold til dette arbejde, ligesom Radiograf Rådet og censorformandskabet vil blive inddraget. 


Udbuddet bliver gradvist indfaset, så der tages hensyn til, at allerede igangværende radiografstuderende fra KP med en praktikplads i Region Sjælland kan færdiggøre deres praktikperiode på Region Sjællands sygehuse. Det sidste optag på KP, med mulighed for praktikplads i Region Sjælland, vil være fra optaget vinteren 2022.


For den detaljerede beskrivelse af udvikling af videngrundlag i radiografi samt fysiske faciliteter henvises til bilag 5.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Et udbud i Næstved vil tiltrække studerende fra hele Syd- og Vestsjælland, særligt fra de nærliggende kommuner. Vi har beregnet rekrutteringsgrundlaget til 9374 personer, svarende til ca. 37 pct. af Absalons samlede rekrutteringsgrundlag i regionen (bilag 4, tabel 6, 7a, 7b).


På landsplan er der flere 1. prioritetsansøgere til uddannelsen, end der er pladser og KP’s grænsekvotient ligger på 8,2 i 2020 (bilag 3, tabel 8 og 9). Ansøgere fra Region Sjælland står for en relativ stor andel af optaget og 1. prioritetsansøgningerne (bilag 4, tabel 8). På KP er andelen de sidste 5 år 14 - 20 pct. (bilag 4, tabel 10), svarende til ca. 16 studerende pr. år. På den baggrund forventer vi en pæn søgning til udbuddet i Næstved.


For evt. konsekvenser for KP, se de øvrige bemærkninger til ansøgningen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Radiografuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse på niveau 6 i kvalifikationsrammen, som giver adgang til en række kandidat- og masteruddannelser, ligesom der er mulighed for at tage uddannelse på diplomniveau.


Desuden udbyder SDU kompetenceudviklingsforløbet ”Beskrivende radiograf”, som er et efteruddannelsestilbud for radiografer, der ønsker opkvalificering som led i fortsat karrieremæssig progression. Forløbet kvalificerer til at varetage kvalitetsudviklingsopgaver og udvidede funktioner indenfor billeddiagnostiske specialer med særlig vægt på konventionelle røntgenundersøgelser inden for det perifere og aksiale skelet.


Kompetenceudviklingsforløbet er etableret i et samarbejde mellem de fem regioner og SDU.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Absalon forventer at oprette 35 studiepladser i Næstved fra 2022 og fremover med et årligt optag i september.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det fremgår af anmodningen fra Region Sjælland om etablering af radiografuddannelsen (bilag 2), vil regionen stille praktikpladser til rådighed, som matcher et optag på 35 studerende. Dette vil ske ved, dels at Region Sjælland hjemtager 30 pladser, som KP p.t. benytter i Region Sjælland, dels ved at oprette ekstra praktikpladser til fem studerende.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Absalon har hørt KP om etableringen af et nyt udbud af jordemoderuddannelsen i Slagelse. Deres svar fremgår af bilag 6. Absalon har tilsvarende skrevet et brev til KP (Professionshøjskolen Absalon, 2021), vedr. deres overvejelser om udbud af uddannelsen (se bilag 7 med tilhørende referencer).


Absalon har følgende bemærkninger hertil:


KP har i dag 30 praktikpladser i Region Sjælland, hvilket skal ses i sammenhæng med, at KP både i 2020 og 2021 havde et optag på 98 studerende. KP bliver derfor påvirket, hvis det viser sig, at KP må reducere optaget pga. færre praktikpladser i Region Sjælland. Vælger Region Hovedstaden at øge sine praktikpladser, for at imødekomme behovet for dimittender, kan KP blive mindre påvirket. 


Det faglige miljø og de studerendes uddannelse styrkes, når Absalon får mulighed for at indgå i et tæt samarbejde med hospitaler og øvrige klinikker i regionen om et tæt koordineret og sammenhængende uddannelsesforløb. Endelig bliver uddannelsen del af et stort fagligt miljø, som bl.a. omfatter uddannelserne til fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og bioanalytiker.  


Da der er et stort behov for radiografer, er det aktuelt, at regionerne i hele Danmark stiller de nødvendige praktikpladser til rådighed. Her er Region Sjælland gået forrest ved at øge antallet af praktikpladser med 5 og derved vist, at det er realiserbart at skaffe praktikpladser, som matcher behovet for radiografer


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil