Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi (datamatiker AK) - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
15/09-2021 06:58
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Cphbusiness Bornholm

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Olsen joao@cphbusiness.dk 3054 8874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi (datamatiker AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
AP Graduate in Computer Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til uddannelsen forudsætter en adgangsgivende eksamen (gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne) samt opfyldelse af område- og uddannelsesspecifikke krav. De område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav, jf. bilag til adgangsbekendtgørelsen er matematik B.


Opfyldelse af ovenstående adgangskrav er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse.
Cphbusiness fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere i kvote 2 optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til rådighed.
Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelsen på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant da der søges om uddannelsesfilial.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant da der søges om uddannelsesfilial.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant da der søges om uddannelsesfilial.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Samlet ansøgning_14.09.21.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Cphbusiness har siden 2018 udbudt EAK Datamatiker som uddannelsesstation i Rønne. Eftersom uddannelsesstationer ophører ved udgangen af året, ønsker Cphbusiness nu at fortsætte med at udbyde uddannelsen i Rønne som uddannelsesfilial.


At uddannelsen allerede i dag udbydes som uddannelsesstation betyder, at uddannelsesfilialen i praksis kommer til at fortsætte uden ændringer. Således eksisterer der allerede i dag et samarbejde mellem uddannelsen og det lokale erhvervsliv, som blandt andet dyrkes gennem de studerendes praktik, undervisernes samarbejde med virksomheder om udvikling og løsning af cases og lignende.


Siden etableringen af uddannelsen, har Cphbusiness haft samarbejde med følgende virksomheder, som også har haft praktikanter:  • BHS Logistics

  • Teamway

  • Mofibo/Storytell

  • Bornholmermarked

  • Precure


Cphbusiness ser i dag et lokalt behov for uddannelsen, og vil med etableringen af en uddannelsesfilial kunne bibeholde muligheden for at tage en teknisk videregående uddannelse på Bornholm.


Uddybende bemærkninger

Ud over det eksisterende lokale behov for dimittender fra videregående tekniske uddannelser, ser Cphbusiness også et stigende behov behov for dimittender med relevante uddannelser. 


Som der er redegjort for i den vedhæftede behovsanalyse, vil der de kommende år ske en stigning i behovet for dimittender med IT-kompetencer. Dette skyldes blandt andet Regeringens Klimaaftale 2020, hvor Bornholm er udpeget til energi-ø. Ligeledes har den nye hjemmearbejdskultur særligt indenfor IT-arbejdspladser skabt nye muligheder for at hente ressourcer til øen, ved at bornholmere tager arbejde i virksomheder, der ikke i forvejen er etablerede på Bornholm. Endelig har regeringens regionale vækstteam for Bornholm peget på et stort behov for at digitalisere de mange små og mellemstore virksomheder på øen, hvilket også i høj grad kræver flere IT-kompetencer.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der etableres et hold om året med ca. 15 studerende pr. år.


Vi forventer, at vi de kommende år vil øge optaget i takt med at uddannelsen bliver mere kendt og efterspurgt blandt uddannelsessøgende såvel som blandt arbejdsgivere. Vi optager max 30 studerende pr. hold. Vi forventer dog ikke, at inden for nær fremtid kommer så højt op.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har inddraget et udsnit af virksomheder med kendskab til uddannelsen og uddannelsesorganisatiner samt borgmesteren på Bornholm - navnligt Boost Bornholm, Teamway, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Uddannelse Bornholm og Campus Bornholm.


Uddybende bemærkninger

Eftersom datamatikeruddannelsen allerede i dag er tilstede på Bornholm, og der ikke planlægges at optage markant flere studerende, end det allerede i dag er tilfældet, har vi ikke foretaget os yderligere for at inddrage interessenter i behovsafdækningen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

At datamatiker-uddannelsen allerede i dag udbydes som uddannelsesstation betyder, at uddannelsesfilialen i praksis kommer til at fortsætte uden ændringer og dermed også uden ændringer ift. beslægtede uddannelser lokalt og regionalt.


Uddybende bemærkninger

Der er ingen beslægtede uddannelser på erhvervsakademi- eller professionsbachelorniveau på Bornholm.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Datamatiker-uddannelsen forventes at appalere til bornholmere, som gerne vil tage en teknisk videregående uddannelse uden at skulle flytte fra øen.


At datamatiker-uddannelsen allerede i dag udbydes som uddannelsesstation betyder, at uddannelsesfilialen i praksis kommer til at fortsætte uden ændringer og derfor ikke har nogle eventuelle konsekvenser for beslægtede udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Efter endt uddannelse som datamatiker kan man læse videre på følgende uddannelser:  • PBA(O) i It-sikkerhed

  • PBA(O) i Webudvikling

  • PBA(O) i Softwareudvikling

  • PBA(O) i Digital konceptudvikling

  • PBA(O) i Innovation og entreprenuerskab


Cphbusiness ansøger også om at udbyde PBA(O) i innovation og entreprenuerskab som en uddannelsesfilial på Bornholm. Der vil derved være mulighed for at dimittenderne fra datamatiker-uddannelsen til at læse videre på Bornholm.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der optages i dag et hold om året på Bornholm. Et hold er normeret til ca. 30 studerende, men vi forventer at optaget de næste tre år vil ligge mellem 15-20 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det har indtil videre ikke været et problem at finde praktikpladser til de studerende. Eftersom vi forventer, at behovet vil stige de kommende år, forventer vi også, at der vil komme flere praktikvirksomheder. Ligeledes forventer vi, at der vil komme mere fokus på muligheden for at tage praktikplads som hjemmearbejde i en virksomhed, der ikke er etableret på Bornholm. Dette er beskrevet i den vedhæftede behovsanalyse. Eftersom vi ikke planlægger at optage markant flere studerende, end det i dag er tilfældet, forventer vi heller ikke, at der vil opstå udfordringer med at finde praktikpladser til de studerende.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Ikke relevant da der ansøges om uddannelsesfilial grundet udfasningen af uddannelsesstationer.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Den vedhæftede behovsanalyse behandler både ansøgningen til innovation og entreprenuerskab og datamatiker-uddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F10 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil