Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (financial controller AK) - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
15/09-2021 07:00
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Cphbusiness Lyngby til Cphbusiness City

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Alix Olsen joao@cphbusiness.dk 3054 8874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (financial controller AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
AP Graduate in financial management, accounting, auditing and controlling

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant, da der søges om flytning af uddannelse

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant, da der søges om flytning af uddannelse

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til uddannelsen forudsætter en gymnasial eksamen eller en 3-årig erhvervsuddannelse samt opfyldelse af område og uddannelsesspecifikke krav.


De område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav, jf. bilag til adgangsbekendtgørelsen er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.


Opfyldelse af adgangskravene er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse.


Cphbusiness fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere i kvote 2 optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til rådighed.


Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelsen på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant, da der søges om flytning af uddannelse


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant, da der søges om flytning af uddannelse


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant, da der søges om flytning af uddannelse


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen. Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag til ansøgning om flytning af AK Financial Controller.pdf

Begrundelse for flytning

Cphbusiness ønsker at flytte udbuddet af financial controller fra Cphbusiness Lyngby (Nørgaardsvej 30, 2800 Kongens Lyngby) til Cphbusiness City (Landemærket 11, 1119 København) som led i en proces, der skal fokusere og styrke de faglige miljøer på de enkelte lokationer.


Således ønsker Cphbusiness at styrke det faglige miljø omkring udbuddet af financial controller ved at flytte det til Cphbusiness City, hvor der i dag udbydes en række beslægtede uddannelser:  • Erhvervsakademiuddannelsen finansøkonom

  • Professionsbacheloruddannelsen finansbachelor

  • Diplomuddannelse i vurdering

  • Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring

  • Akademiuddannelse i skatter og afgifter

  • Akademiuddannelse i finansiel rådgivning


Samtidig vil en flytning af udbuddet af financial controller give plads til en øget fokusering af de tilbageblivende udbud på Cphbusiness Lyngby, der skal danne rammen om Cphbusiness' udbud indenfor teknologi og innovation.


Her ud over er flytningen af financial controller et resultat af etableringen af et udbud af uddannelsen i Hillerød, som forventes fremover at optage flere studerende fra Nordsjælland, hvorfor der ikke i samme grad som i dag er behov for, at udbuddet ligger udenfor København.


I denne ansøgningsrunde søger Cphbusiness også om at etablere finansøkonom som uddannelsesfilial i Hillerød, hvilket vil betyde, at der etableres to lokationer, hvor både finansøkonom og financial controller udbydes. Synergien mellem de to udbud i både Hillerød og København vil skabe bedre grobund
for samarbejdet og muligheden for eksempelvis underviserudveksling på tværs af de to lokationer og vil på sigt betyde, at de to uddannelser forankres bedre i Hillerød og får et stærkere fagligt miljø.


Derudover er det Cphbusiness' vurdering at etablering af et udbud uden for København på sigt kræver et stærkere og mere fokuseret fagligt miljø, end uddannelsen i dag kan tilbydes i Cphbusiness Lyngby. Ved at etablere uddannelsen på Cphbusiness City og i det faglige miljø der i dag eksisterer i og omkring Cphbusiness City, vil det på sigt blive muligt at etablere et udbud af en uddannelsesfilial uden for København.


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget for AK financial controller vil være uændret efter flytningen fra Cphbusiness Lyngby til Cphbusiness City.


En gennemgang af optaget på financial controller på Cphbusiness Lyngby viser, at 93% af de studerende i dag kommer fra Region Hovedstaden og 7% kommer fra Region Sjælland (Figur 1 i bilaget). Ud af de 93%, der ved tilgangskvartalet+1 har bopæl i Region Hovedstaden, havde 28% bopæl i Københavns kommune i 2020, mens 4% havde bopæl i Lyngby-Tårbæk kommune. De øvrige studerende er fordelt nogenlunde jævnt ud over regionens kommuner med små positive udsving i Fredensborg og Gladsaxe kommune med 9% og Gentofte kommune med 8% (Figur 2 i bilaget).


Cphbusiness vurderer, at størstedelen af disse studerende vil opleve flytningen til Cphbusiness City som positiv, eftersom flytningen af udbuddet vil flytte uddannelsen tættere på de studerende, end den er i dag. For en mindre gruppe studerende vil det betyde, at uddannelsen flyttes længere væk. Hertil skal dog lægges, at der nu er etableret et udbud af uddannelsen i Hillerød, som særligt vil appelere til de studerende, der kommer fra de nordsjællandske kommuner.


Billedet af at de studerende på uddannelsen primært er rettet mod København bekræftes også af tallene for de studerendes praktikpladser. I 2020 fik 40% af de studerende praktikplads i en virksomhed i Københavns Kommune. Til sammenligning fik 3% praktikplads i Lyngby-Tårbæk kommune (Figur 3 i bilaget).


På samme måde indikerer tallene, at dimittender finder beskæftigelse i København. For årgangene 2015, 2016 og 2017 ser vi, at hhv. 57, 65 og 66% er beskæftiget i virksomheder i Københavns kommune. Disse tal er dog behæftet med en vis usikkerhed, eftersom en stor andel af de beskæftigede ikke har oplyst beskæftigelseskommunen (Figur 4 i bilaget).


Der er ikke andre erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen AK financial controller på Sjælland, hvorfor der ikke er beslægtede udbud, der vil blive påvirket af flytningen. Tvært imod er det Cphbusiness' vurdering, at et udbud i København og et udbud i Hillerød vil dække regionen bedre, end det i dag er tilfældet med et udbud i Lyngby og et udbud i Hillerød.


Forventet optag

Der optages i dag ca. 110 studerende på et sommeroptag på Cphbusiness Lyngby. Dette videreføres uden ændringer efter flytningen til Cphbusiness City.


Her ud over har der været optaget et enkelt hold på vinteroptaget på Cphbusiness Lyngby.


Cphbusiness optager sidste hold studerende på Cphbusiness Lyngby sommeren 2021. Dvs. at der ikke planlægges at optage flere studerende på vinterhold på Cphbusiness Lyngby. Cphbusiness vil på sigt foretage en vurdering af, om der med afskaffelsen af vinterholdet bliver behov for at etablere et ekstra hold i Cphbusiness Hillerød.


Cphbusiness planlægger således at optage ca. 110 studerende fordelt på tre hold på Cphbusiness City til sommeren 2022.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

De studerende har i dag ingen vanskeligheder med at finde praktikpladser, og det forventes heller ikke, at det vil være tilfældet efter flytningen af uddannelsen.


Som tidligere vist, kommer de studerende der går på uddannelsen overvejende i praktik i virksomheder der har adresse i København. Eftersom der ikke ændres på optaget og uddannelsen flytter tættere på praktikvirksomhederne, er der ikke nogen grund til at antage, at de studerendes praktiksituation vil ændre sig i forbindelse med flytningen til København.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E1 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil