Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Maskinmester - Københavns Maskinmesterskole

Københavns Maskinmesterskole
01/02-2021 10:22
2021-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Lyngby, Danmark og Sisimiut, Grønland

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Helen Feyzi-Pedersen, hfp@msk.dk, 78745646, 28553835

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Maskinmester

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Technology Management and Marine Engineering

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som maskinmester

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Technology Management and Marine Engineering (BTecMan & MarEng)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følger gældende regelgrundlag, dvs.:
- Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
- En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst
B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau
- Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på
mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant. Der søges om dublering af eksisterende udbud


Forslag til censorkorps
Censorkorps for maskinmesteruddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
MSK - Maskinmesteruddannelsen i Grønland.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er stor efterspørgsel på polytekniske og anvendelsesorienterede kompetencer i erhvervslivet, her iblandt i Grønland. En dublering af maskinmesteruddannelsen i Grønland, sikre at flere uddannes med de efterspurgte kompetencer, samtidig med at det understøtter et samarbejde mellem Grønland og Danmark, der skal styrke indsatesen i arktisk forskning og uddannelse.


Maskinmestre er meget efterspurgte, og har en meget lav ledighed. Efterspørgsel på maskinmestre er dog ikke udelukket til Danmark. I 2020 var ledigheden for maskinmestre 0 i Grønland, og Grønlands Erhverv har i 2020 konstateret en mangel på 55,6 % faglærte blandt en række virksomheder i Grønland.  


Uddybende bemærkninger

Med et udbud af maskinmesteruddannelsen i Grønland vil der ikke kun dækkes et hul, men det vil sikre at unge grønlændere, får skabt sig et solidt netværk, og dermed en større tilknytning til det grønlandske samfund og erhvervsliv. 


Arbejdsmarkedet og uddannelseslandskabet i Grønland har et behov for faglærte, der kan lede drift og vedligeholdelse i, ikke kun den maritime sektor men også, energiforsyningen og produktionen. Det behov vil kun blive større i takt med udviklingen af Grønlands byggeri og infrastruktur. 


 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

MSK har en forventning om at kunne optage omkring 14 studerende i 2022, hvoraf 11 dimittere i 2024. Som det fremgår af behovsanalysen er der en stigende mangel på maskinmestre i Grønland, og en rundspørge blandt virksomhederne i Grønland viser, at der som minimum vil være behov for omkring 231 maskinmestre. Uden en maskinmesteruddannelse i Grønland, vil det behov være svært at dække, da der i 2020 var 24 maskinmestre i Grønland (jf. behovsanalysen).  


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen bygger på en række reporter og statistik fra henholdsvis Grønland og Danmark. Bl.a. fra Grønlands Erhverv, KOT, Statistikbanken Grønland. Derudover foretog KTI også en rundspørge blandt følgende virksomheder i Grønland: 


Nukissiorfiit
Royal Greenland
Royal Arctic Line
Polar Seafood
Sundhedsvæsenet
Qajaq Trawl
Angunnguaq a/s


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dubleringen vil være den første maskinmesteruddannelse i Grønland. Ingen anden uddannelse beskæftiger sig med ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer.


De uddannelser som kan argumenteres er beslægtede med maskinmesteruddannelsen er de to diplomingeniøruddannelser i Sisimiut: fiskeriteknologi (DTU) og arktisk byggeri og infrastruktur (DTU).


 


Uddybende bemærkninger

Arktisk byggeri og infrastruktur arbejder med udvikling, og fiskeriteknologi beskæftiger sig med værdikæden inden for fiskeri og fødevareproduktion.


Uddannelserne vil fint kunne supplere hinanden, da de to uddannelser beskæftiger sig med bæredygtighed og udvikling inden for tekniske anlæg og produktion, som en maskinmester kan drifte og vedligeholde. 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Unge i Grønland fortsætter i mindre grad på en videregående uddannelse (jf. behovsanalysen). Siden der ikke er mange videregående uddannelser der henvender sig til den mangel på arbejdskraft, der er i Grønland, må unge grønlændere finde deres videregående uddannelse i andre lande herunder Danmark.


Med et udbud af maskinmesteruddannelsen i Grønland betyder det at 1) unge, som primært ville går videre i arbejde, nu har mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse 2) flere grønlandske unge bliver etableret i Grønland.    


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen skaber forudsætninger for videreuddannelse gennem masteruddannelser, f.eks. Master i Teknisk
Miljøledelse, Master in Management of Technology, Master i Transport og Maritim Management, Master i Bæredygtig
Omstilling, MBA in Shipping and Logistics og kandidatuddannelser, f.eks. Kandidat i Biosystemteknologi, Kandidat i
Produktion, Kandidat i Sikkerhed og Risikostyring og Kandidat i Maritim Teknologi.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

MSK forventer et årligt optag på 14 studerende i 2022. Efter 3 år foreventes der at være et optag på 21 studerende (inkl. optagne direkte på 4. semester). 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

MSK gør i Sisimiut brug af sine i forvejen mange praktikpladsaftaler indgået og vedligeholdt gennem årtier. MSK har
allerede praktikaftaler med virksomheder i Grønland, herunder bl.a. Royal Arctic Line, Royal Greenland Grønlands
Lufthavnsvæsen, Nuuk Lufthavn, Grønlands Energiforsyning samt Dronning Ingrids Hospital.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Maskinmesteruddannelsen er fuldt sammenligning med maskinmesteruddannelsen udbudt i Kongens Lyngby, dog vil der
blive inddraget relevante tekniske problemstillinger i forbindelse med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg i arktisk
klima.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D2-Afgørelsesbrev- PB som maskinmester MSK-Grønland.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil