Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator - VIA University College

VIA University College
28/01-2021 13:24
2021-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Aarhus og Viborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Uddannelsesleder, Helle Johansen, HJON@via.dk, tlf. 87 55 34 69

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession Degree Programme in healthcare administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Sundhedsadministrativ koordinator

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Healthcare Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.


Adgang via relevant erhvervsuddannelse


Generel kontoruddannelse


Kontoruddannelse med specialer


Social- og sundhedsassistent


Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse


Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Der er etableret fælles censorkorps med erhvervsakademiuddannelsen i administrationsøkonomi. Censorkorpset kan suppleres, så alle fag/fagelementer, som indgår i uddannelsen, kan dækkes.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Behovet for dimittender fra sundhedsadministrativ koordinator er så stort i Region Midtjylland, at det nuværende udbud af uddannelsen i Aarhus ikke kan imødekomme aftagernes rekrutteringsbehov. Forud for ansøgningen om etableringen af uddannelsen i Aarhus blev der udarbejdet et notat af Danske regioner om ”Fremtidens sundhedsvæsen – fremtidens sundhedsadministrative medarbejder” (jf. bilag 1), hvori det blev vurderet, at Region Midtjyllands behov for dimittender var 71 pr. år.  Efter godkendelse af uddannelsen har alle driftsenheder i Region Midtjylland genvurderet behovet, og behovet for dimittender vurderes nu at være 140 dimittender pr år - se venligst bilag 1.


Placeringen af et udbud af sundhedsadministrativ koordinator i Viborg er begrundet dels i det markante behov for sundhedsadministrative koordinatorer i det samlede sundhedsvæsen dels i et ønske om at fastholde den geografiske placering af udbud af den nuværende lægesekretæruddannelse, som udfases med implementering af sundhedsadministrativ koordinator. Den nuværende lægesekretæruddannelse udbydes i Aarhus, Viborg og Odder. Det anses dog ikke for realistisk at oprette et videregående uddannelsestilbud i Odder. Men med en placering i Viborg understøtter VIA både behovet for rekruttering af medarbejdere til den midt- og vestjyske region samt det politiske mål om etablering af uddannelsestilbud uden for de store uddannelsesbyer.


VIA har etableret et stærkt tværfagligt miljø omkring uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator. I det faglige miljø vil der indgå undervisere fra VIAs faglige uddannelsesmiljøer fra de samfunds- og sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus og Viborg.


Uddybende bemærkninger

Der er ingen uddybende bemærkninger.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I forbindelse med godkendelsen af sundhedsadministrativ koordinator og det efterfølgende arbejde med at udvikle uddannelsen har Region Midtjylland, som nævnt ovenfor, vurderet, at der er et behov for yderligere 70 dimittender pr. år, så der i alt vurderes at være et behov for 140 dimittender pr. år, med forventning om yderligere stigning de kommende år.


Det forventes dermed, at udbuddet i Viborg vil uddanne 80 dimittender årligt, når udbuddet er etableret. Udbuddet i Aarhus forventes ligeledes at uddanne 80 dimittender årligt. Det samlede antal dimittender i Region Midtjylland er dermed 160 årligt. Der er således direkte sammenhæng mellem de medarbejdere, som Region Midtjylland forventer at kunne aftage og antallet af dimittender. Praktiserende læger, privat hospitaler og kommuner i Region Midtjylland har også vist interesse for uddannelsen, og de resterende praktikpladser forventes etableret her, ligesom dimittenderne forventes at få ansættelse hos disse aftagere.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIA fik i april 2020 godkendt ansøgningen om etablering af sundhedsadministrativ koordinator i Aarhus med studiestart september 2021. Denne ansøgning om et udbud af uddannelsen i Viborg bygger videre på det forarbejde, der blev lavet i forbindelse med den første ansøgning.


Efter godkendelse af ansøgningen har der løbende været dialog mellem VIA og Region Midtjylland om udviklingen af uddannelsen. Som nævnt ovenfor har dette givet anledning til, at der i dag vurderes også at være behov for et udbud af sundhedsadministrativ koordinator i Viborg for at imødekomme et eksisterende og fremtidigt stigende behov for at kunne rekruttere medarbejdere med administrative- og sundhedsfaglige kompetencer.


Se venligst vedlagte interessetilkendegivelse i Bilag 1.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med etableringen af et udbud i Viborg vil udbuddet bidrage med 80 ekstra dimittender i Region Midtjylland. Aftagerne oplever som tidligere beskrevet et stort behov for at rekruttere medarbejdere med en sundhedsadministrativ profil. Erhvervsakademiuddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator erstatter kontoruddannelsen med specialet i lægesekretær fra 2022, hvorefter Region Midtjylland vurderer, at de har behov for minimum 140 dimittender. Dertil kommer behovet hos praktiserende læger, på privathospitaler og hos kommunerne.  Det vurderes derfor ikke at medføre forringelser af vilkårene for de eksisterende udbud, at der etableres et udbud af sundhedsadministrativ koordinator i Viborg.


Andre udbydere af uddannelsen er professionshøjskolerne: UCN, UC SYD, UCL, Absalon og KP.


Uddybende bemærkninger

Der er ingen yderligere bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Der rekrutteres studerende med gymnasiale uddannelser samt studerende fra erhvervsuddannelser. Uddannelsen retter sig mod personer med interesse for administrativ opgaveløsning samt interesse for beskæftigelse i sundhedssektoren og har således et mere specialiseret rekrutteringsgrundlag end mange andre erhvervsakademiuddannelser. Personer, der hidtil har haft interesse for kontoruddannelsen med specialet i lægesekretær, forventes at have interesse for erhvervsakademiuddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator. Kontoruddannelsen med specialet lægesekretær bliver udfaset fra 2022, hvormed den samlede virkning på uddannelsesmarkedet forventes at være neutral. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsens indplacering på niveau 5 i kvalifikationsrammen betyder, at dimittenderne vil kunne optages på bacheloruddannelser samt diplomuddannelser, hvilket sikrer videreuddannelsesmuligheder for de nye sundhedsadministrative koordinatorer.


Med en erhvervsakademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator er det muligt at videreuddanne sig inden for både det administrative- og sundhedsfaglige område, og dimittenderne vil f.eks. kunne søge merit for ét eller flere moduler på professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration.


Herudover vil den sundhedsfaglige diplomuddannelse samt diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration være efteruddannelsesmuligheder efter 2 års relevant erhvervserfaring.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

VIA vil oprette 80 studiepladser i Viborg med et årligt optag i februar. Endvidere vil der være 80 studiepladser i Aarhus med et årligt optag i september.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen indeholder to praktikperioder på henholdsvis 15 og 30 ECTS, som er af helt central betydning for dimittendernes afsluttende kompetenceniveau. Region Midtjylland vurderer, at de kan stille 140 praktikpladser til rådighed. Se venligst vedlagte interesseerklæring i bilag 1. De resterende praktikpladser forventes etableret ved praktiserende læger, privathospitaler og kommuner i Region Midtjylland, som også har vist interesse for uddannelsen.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D4F Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil