Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/10-2013 09:50
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Nutrition, Dairy, Food and Process Technology

Den uddannedes titel på dansk
Procesteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Nutrition and Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Bio- og laboratorietekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgangskrav:
Den studerende skal have en af følgende uddannelser for at søge optagelse:
•Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux – alle med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
•Erhvervsuddannelse som mejerist (trin 2), procesoperatør (trin 2), bager (trin 2) og konditor (trin 2), gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), industrislagter (med specialer) eller ernæringsassistent (trin 2)
•Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C og enten kemi C eller matematik C eller naturfag C
•Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant, da eksisterende uddannelse.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant, da eksisterende uddannelse.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Som eksisterende uddannelse.

Forslag til censorkorps
Som eksisterende uddannelse.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet bilagsmateriale_procesteknolog_EAA.pdf

Behov for nyt udbud
Geografisk område:
Erhvervsakademi Aarhus udbud af procesteknolog vil dække det geografiske dækningsområde for Erhvervsakademi Aarhus. Ifølge vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus er det Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Samsø Kommune. Derudover vil vi kunne dække det østlige af region midtjylland.

Jf. bekendtgørelsens § 1 er formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, kontrollere og udføre arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- eller procesområdet.

Uddannelsen er relativ kendt i det geografiske område, hvorfor det vurderes, at der på nuværende tidspunkt vil kunne afsættes 35 færdiguddannede procesteknologer. Dette tal forventes at stige i takt med udbredelsen af uddannelsen. Vi har på vores udbud af jordbrugsteknolog, laborant og professionsbacheloruddannelsen i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi erfaring med udbud indenfor uddannelses-/kompetenceområdet.

Typer af brancher/virksomheder der relevante som aftagere af procesteknologer samt arbejdsopgaver opdelt efter studieretning:

De 4 studieretninger:
Ernæringsteknologi
- arbejde i storkøkken eller kantine i enten den offentlige eller private sektor
- Arbejdsopgaver: planlægning, hygiejnekontrol, ernæringsrådgivning og fremstilling af måltider af høj kvalitet

Fødevareteknologi
- job i fremstillingsindustrien indenfor fødevarer - Der er derudover mulighed for at blive teknisk sælger eller arbejde med tilsyn ved fødevareregionerne.

- Arbejdsopgaver: arbejde med udvikling af nye og forbedring af gamle produkter, planlægning og gennemførsel af den daglige produktion eller med fødevaresikkerhed.

Mejeriteknologi
- job indenfor mejeri- eller maskinindustrien.
- Arbejdsopgaver: arbejder med produktion og udvikling af mejeriprodukter og ingredienser dertil. Der er også
mulighed for at arbejde med projektering, salg og opstart af mejerianlæg i Danmark og udlandet.

Procesteknologi
- ansættelse i en virksomhed, der producerer procesudstyr. Procesteknologen kan også ansættes som sælger eller arbejde med kvalitets- og miljøstyring.

- Arbejdsopgaver: indkøring af procesudstyr hos kunderne eller i procesindustrien, hvor procesteknologen er med til at sørge for, at alle processer kører optimalt og sikkerhedsregler overholdes.


Som det fremgår af Aarhus Kommunes erhvervsplan 'Viden til vækst' Erhvervsplan for Aarhus 2010,2017, 2030' (vedlagt som bilag 1) er
følgende indsatsområder:

- innovation
- fødevarer
- medico og sundhed.

Disse ligger lige op ad uddannelsen til procesteknolog. Det skal i den forlængelse nævnes, at Erhvervsakademiet allerede har et tæt samarbejde med kommunen om en række initiative eksempelvis 'Campus Aarhus', Agro Food Park (samarbejde med Agro Tech & Agro Business Park).

(Indsat fra 'Viden til vækst'):
Der er allerede gang i mange initiativer i Århus. Stærkt
inspireret af og i samspil med IT-byen Katrinebjerg er flere viden- og udviklingsmiljøer godt på vej indenfor styrkepositionerne sundhed og medico (Skejby), energi, klima og miljø (Navitas Park), fødevarer (Agro Food Park) samt sport og oplevelser (Sportsbyen Marselis). Erhvervsplanens initiative skal være med til at videreudvikle og profilere de enkelte
udviklingsmiljøer samt styrke samarbejdet i og mellem
miljøerne og byens øvrige styrkeposition.

Særligt om indsatsområdet fødevarer:
Århus står stærkt på den videnstunge del af fødevareområdet og fødevaresektoren er et internationalt vækstområde.
Behovet for fødevarer stiger og klimarelaterede problemer i forbindelse med fødevareproduktionen betyder, at udbuddet ikke kan følge med efterspørgslen. Det gør fødevarer til et attraktivt forretningsområde; der er brug for fødevarer og der er brug for intelligente løsninger i forhold til at øge udbuddet. Her kan Århus spille en vigtig rolle.

Retning 1
Århusområdet skal være et europæisk videnkraftcenter for
fødevarer
Effektmål
• Vækst i andel af højtuddannede i fødevareklyngen
• Flere studerende og flere uddannelser med relevans for
fødevareklyngen
Fremadrettet status
Århus udgør sammen med resten af det midtjyske område
en stærk klynge på fødevareområdet. Området har en række
store globale fødevarevirksomheder og en bred vifte af viden- og uddannelsesinstitutioner, og regionen er kendetegnet ved at stå stærkt i hele værdikæden fra jord til bord.

Århus har i løbet af de seneste ti år haft et fald i beskæftigelsen på knap 10 procent indenfor fødevaresektoren. I samme periode er antallet af videnmedarbejdere vokset markant, og i Århus er fødevaresektoren meget videntung sammenlignet med resten af landet. Faldende beskæftigelse er således ikke udtryk for at klyngen ikke klarer sig godt, det er udtryk for en omstilling fra industriklynge til videnklynge.
I 2007 formulerede Dansk Landbrugsrådgivningscenter
visionen for Agro Food Park, som stærkt inspireret af ITbyen Katrinebjerg skal være et viden og udviklingsmiljø for fødevareklyngen. Målet er at gøre Århus til et europæisk kraftcenter for fødevarer, hvor forskere, studerende, rådgivere, dyrlæger, fødevarekyndige, landmænd, agronomer og andre faggrupper i fællesskab udvikler ny viden og nye produkter. Århus Kommune er strategisk samarbejdspartner i projektet. Udvikling og implementering af visionerne omkring Agro Food Park er helt naturligt omdrejningspunktet for den erhvervs- og bypolitiske indsats på fødevareområdet de kommende år.
Agro Food Park skal også være udgangspunkt for, at Århus
for alvor kan positionere sig i forhold til at blive centrum for den nationale fødevaresatsning Grøn Vækst-initiativet, der inden 2022 skal gøre Danmark til Agro Food Valley (et af verdens førende fødevarercentre). En vigtig satsning i den forbindelse er initiativet Taste Aarhus i regi af AgroTech.
Taste Aarhus er skabt i et tæt samarbejde mellem videninstitutioner, landbrugsproduktion, fødevareproducenter, dygtige håndværkere og detailhandlere: Målet er i fællesskab at skabe dynamisk nytænkning på fødevareområdet. /indklip slut.

Erhvervsakademiet samarbejder allerede med AgroTech, Agro Food Park og Agro Business Park, således vil det være naturligt og meget nærliggende at udvide samarbejdet også omkring procesteknologen. Samarbejdet rækker i dag også ind i projektet ”Future Food Innovation”, der har til formål at styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det foregår gennem aktiviteter blandt de seks partnere:
1. Agro Business Park,
2. AgroTech,
3. Det jordbrugsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet (hvor Erhvervsakademi Aarhus er repræsenteret i deres aftagerpanel/advisory board),
4. MAPP centret også Aarhus universitet
5. Teknologisk Institut og
6. VIFU, Videnscentret for fødevareudvikling.

Centrale nøglepersoner hos vores samarbejdspartnere er meget positive overfor, at akademiet supplerer uddannelsesudbuddet med procesteknologuddannelsen og har endda udtrykt ønske herom i løbet af det allerede eksisterende samarbejde.

---
Indsatsområdet 'Sundhed og medico'
Indklip fra 'Viden til vækst': Sundhed og medico er et globalt vækstområde.
Der efterspørges i stadig stigende grad nye medicinske
og teknologiske løsninger til især livsstilssygdomme og
demografiske udfordringer med flere ældre og færre unge.
Udbygning af Skejby Sygehus til Nordens største universitetshospital giver samtidig Danmark et enestående
udgangspunkt for at styrke og udvikle sundhed og medicoområdet.

Retning 1
Århus skal være et førende viden- og innovationsmiljø
indenfor sundhed og velfærdsteknologi ligesom erhvervspotentialet i forbindelse med udvidelsen af Skejby Sygehus skal realiseres /Indklip slut.

Erhvervsakademiet arbejder i dag allerede sammen med Universitet og sygehuset i Skejby/Region Midt indenfor medico og sundhed; dette samarbejde forventes udbygget i forbindelse med procesteknologen.

Til at supplere ovennævnte har akademiet på baggrund af det allerede eksisterende faglige miljø indenfor udbuddets faglighed samt vores erfaringer med samarbejdspartnere og aftagere udarbejdet et estimat for behovet af dimittender fra procesteknoglog i vores dækningsområde samt i Region Midt - vedlagt i bilag 2. Behovet er henover de næste 5 år: ca. 300 - Og det forventes at være vedvarende med en stigende tendens.

Bilag:
Bilag 1: Aarhus Kommunes erhvervsplan 'Viden til vækst' Erhvervsplan for Aarhus 2010,2017, 2030'
Bilag 2: Behovsestimat

Rekrutteringsgrundlag
Det vurderes, at det særligt er studenter fra STX, HTX og elever fra relevante erhvervsuddannelser, der vil være uddannelsens rekrutteringsgrundlag. Dertil kommer voksne, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, særligt med en erhvervsfaglig baggrund.I dækningsområdet er der et meget stort antal i rekrutteringsgrundlaget, som vil være i målgruppen. Der vil fra akademiets side ske en særlig markedsføring af vores tekniske erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, således den tekniske uddannelsesvej bliver synlig for målgruppen.

I dækningsområdet er der udbud af følgende beslægtet uddannelser på fuldtidsområdet:

- Laborant
- Jordbrugsteknolog
- Miljøteknolog (i mindre grad beslægtet)

Disse uddannelser udbydes af os selv - Erhvervsakademi Aarhus - og vi vurderer at et udbud af procesteknologen i eget regi alene vil have en meget lille effekt - hvis nogen - på optaget af de allerede udbudte beslægtede uddannelser.

Udbuddet af procesteknologen i henholdvis Holstebro og Vejle forventes at blive positivt påvirket af et bredere kendskab til uddannelsen og markedsføringen heraf, således vil det ansøgte udbud supplere det allerede eksistrende uddannelsesudbud. Erhvervsakademiet har i dag allerede et godt samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt og Erhvervsakademi MidtVest - og har indenfor området også fælles uddannelsesinteresser i regi af udbud af Laborant og Jordbrugsteknologuddannelserne.

Der er mulighed for videreuddannelse i Aarhus. På Erhvervsakademi Aarhus vil dimittender kunne fortsætte deres videreuddannelse med:
- Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi eller
- Professionsbachelor i innovation og entreprenørskab

og hos VIA UC kan ernæringsteknologen læse videre til Professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Forventet optag
Forventet optag:

2015: 35
2016: 70
2017: 70

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Uddannelsen udbydes første gang i september 2015. Det betyder, at de første studerende skal have praktikpladser i foråret 2017. Det vurderes at det er yderst realistisk at indgå aftaler om praktikpladser til 32 studerende (med et forventet frafald på 10%) i 2017 og 63 studerende i 2018 og 2019.

Erhvervsakademi Aarhus har et omfattende netværk af praktikvirksomheder, hvor vi har kontakt til mere end 700 virksomheder. Blandt de eksisterende virksomheder er der ca. 30 virksomheder indenfor områder/brancher, der vil være direkte relevante for procesteknologer, det er primært større virksomheder, som har kutyme med at tage flere praktikanter pr. semester. I 2012/2013 har Erhvervsakademi Aarhus haft 975 studerende i praktik i 700 virksomheder. Bilag 3: Takkeannonce juni 2013.

Erhvervsakademi Aarhus’ har mange års erfaring med praktik, og fra de nuværende merkantile uddannelser er der en rigtig god opbakning fra virksomhederne. Selv i en periode med ansættelsesstop inden for en del brancher har mange virksomheder taget studerende i praktik og dermed bakket op om de videregående uddannelser i området.

Erhvervsakademi Aarhus har gennem de sidste år oplevet, at vi på det merkantile område og indenfor jordbrugsteknologi har haft flere praktikpladser, end vi har studerende, der skal i praktik.

Som et særligt indsatsområde i 2010-2012 har Erhvervsakademi Aarhus arbejdet med at skaffe flere praktikpladser i udlandet. Dette arbejde har været succesfuldt, idet der er mange udenlandske virksomheder, der ønsker at samarbejde med akademiet på dette område. Arbejdet med at skaffe praktikpladser i udlandet vil fortsætte fremadrettet.

På baggrund af ovenstående og antallet af relevante virksomheder i det geografiske område, anses det for sandsynligt, at det nødvendige antal praktikpladser kan tilvejebringes.

Bilag 3: Takkeannonce juni 2013.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EA Aarhus_Procesteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev