Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
02/02-2014 17:45
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
EA Kolding, Skamlingvejen 32

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
En erhvervsakademiuddannelse er adgangsgivende. Der er ikke krav om hvilken.
Man kan også få en realkompetencevurdering på baggrund af en anden videregående uddannelse, voksenuddannelse (VVU) eller diplomuddannelse.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen
Formålet med uddannelsen er at kvalificere dimittender fra en bred vifte af merkantile og tekniske erhvervsakademiuddannelser, til sammen eller hver især, at starte nye og bæredygtige virksomheder og/eller nye projekter, enheder o. lign. i allerede etablerede virksomheder. Dette baserer på den forskelligartede faglighed, som ligger i deres erhvervsakademiuddannelse kombineret med den nyeste viden indenfor innovation og entrepreneurship (Kilde:http://doc.eal.dk/EAL_Dokumenter/Fuldtidsuddannelser/Pba.%20i%20Innovation%20og%20Entrepreneurship/StudieordningPBIE2012-2014.side 3).

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Der henvises til studieordningen for PB innovation og entrepreneurship, side 6 og 11 (kilde http://doc.eal.dk/EAL_Dokumenter/Fuldtidsuddannelser/Pba.%20i%20Innovation%20og%20Entrepreneurship/StudieordningPBIE2012-2014

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Der henvises til takstkataloget http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/erhvervsakademier/okonomi/tilskud

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.pdf

Behov for nyt udbud
Se vedhæftede PDF-dokument

Rekrutteringsgrundlag
Se vedhæftede PDF-dokument

Forventet optag
2015: 25.
2016: 30.
2017: 35
Det vurderes, at der som udgangspunkt er belæg for et optag på 25 studerende ud fra den massive efterspørgsel der er fra såvel erhvervsliv som samfund efter kompetencer inden for iværksætteri, entreprenørskab og innovation, som denne uddannelse indeholder. Der forventes at være en gradvis vækst, efterhånden som kendskabet til uddannelsen udbredes. Se endvidere afsnittet om rekrutteringsgrundlag i vedhæftede pdf fil.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Formålet med praktikken er at bringe den studerende direkte i interaktion med praksis. Relevante praktikformer for PB i innovation og entreprenørship vil være:

1.Praktik i egen virksomhed – enten individuelt eller i en gruppe. Den/de studerende skal finde en bestyrelse eller et Advisory Board, der også har en mentoropgave i praktikperioden. Forretningsplanen for virksomheden skal indeholde mål for, hvad der skal ske under praktikken.

2.Alternative praktikmuligheder - det kan være i et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed, hvor betingelserne og problemstillingerne vurderes at være af entrepreneuriel karakter, at den studerende vil kunne få opfyldt læringsmålene. Den studerende tilknyttes en kompetenceperson på projektet/i virksomheden.

Det forventes, at en stor del af de studerende vil vælge praktikform 1. Denne form kræver ikke en virksomhed. Den stiller imidlertid krav om et Advisory Board. Et sådant skal derfor etableres ved etablering af uddannelsen.
EA Kolding har afviklet praktikforløb af lignende karakter, hvor der er blevet nedsat Advisory Boards - akademiet har dermed allerede erfaring med denne type praktik.

Ønsker den studerende at komme i praktik i en virksomhed, har EA Kolding et meget stort netværk af virksomheder i såvel regionen, resten af Danmark som i udlandet. I adskillige af de eksisterende praktikophold på de øvrige uddannelser er det fokus på innovative projekter, som den studerende arbejder med. Oversigt kan rekvireres.

EA Kolding arbejder allerede tæt sammen med virksomheder i forbindelse med innovationsforløb, hvoraf der er mindst et projekt i hver af akademiets uddannelser. Desuden deltager akademiet i praksisnære innovationsprojekter, hvor der er godkendt fire projekter og sendt yderligere fire ansøgninger ind til godkendelse, plus der er et sidste projekt i støbeskeen. Det er typisk ikke vanskeligt at finde virksomheder til at deltage i disse forløb.

Derudover deltager akademiet i Projekt VIP (Viden- & InnovationsPartnerskaber), der løber frem til 2015. Projektets samlede budget er på 24 millioner, hvoraf EU’s socialfond støtter med 12 millioner, som er bevilliget gennem Syddansk Vækstforum. Projekt VIP fokuserer på at etablere tværgående og forpligtende viden- og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, offentlige institutioner og erhvervs- og professionshøjskolerne i Region Syddanmark. Hensigten er at disse viden- og innovationspartnerskaber skal bidrage til udviklingen af nye produkter og koncepter inden for området velfærdsteknologi.

EA Koldings overordnede viden- og innovationsprofil tager udgangspunkt i en merkantil tilgang, som er akademiets fundament, skabt gennem 23 års virke. Dette fundament specificeres i følgende fire søjler:

• Innovation og entreprenørship
• Økonomi
• Internationalisering
• Design og marketing

Der skal udvikles og omsættes viden inden for disse områder.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_IBA_PBO innovation.pdf

Samlet godkendelsesbrev