Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Administration - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
27/09-2013 10:05
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
EA Dania, Horsens

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Business and Public Adminstration

Den uddannedes titel på dansk
Administrationsøkonom AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Administrative Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
•Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux - alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
•Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer
•Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
På uddannelsen til administrationsøkonom lærer du om, hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

En administrationsøkonom fungerer i samspil med det politiske og civile samfund, og du får derfor en grundig indføring i nationale og internationale samfundsforhold. Du lærer også om den juridiske side af en forvaltning.

Som færdiguddannet kan du varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer.
Kilde: Uddannelses Guiden

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsen til administrationsøkonom retter sig mod opgaver i både det private og offentlige, og du lærer at arbejde med projektstyring, kvalitetskontrol og personaleudvikling.

Uddannelsen, der er en erhvervsakademiuddannelse, varer 2 år og består af fælles obligatoriske uddannelseselementer, et korterevarende praktikophold, valgfri elementer og et afsluttende eksamensprojekt.

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende 5 emneområder:
•Samfundsforhold samt internationalt og nationalt samspil
•Organisation, herunder systemet og en organisations kultur og interne samarbejde
•Administration, herunder sagsbehandling og opgaveløsning, projektarbejde, kvalitetssikring, kommunikation m.m.
•Jura, herunder forvaltningsret, aftaleret og personalejura
•Økonomi, herunder samfundsøkonomi og økonomistyring

Du får en bred viden inden for handel og administration og kommer til at arbejde meget med IT, også i relation til kundekontakt.
Kilde: Uddannelses Guiden

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Vi ønsker en taxameterindplacering tilsvarende udbudsstederne i København, Køge og Viborg.

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til afdækning af behov.pdf

Behov for nyt udbud
BEHOV FOR NYT UDBUD

Et nyt udbud af administrationsøkonomuddannelsen i Horsens vil bidrage til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne nationalt og regionalt og vil kunne gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud.

Begrundelse:

1)
Læringsudbyttet af en kontoruddannelse i administration dækker ikke længere den akademisering der er sket i de administrative opgaver i den private og offentlige sektor.

2)
Der udbydes i dag kun 3 kortere videregående uddannelser i Horsens.

3)
Administrationsøkonomuddannelsen udbydes i dag kun i Viborg, København og Køge.

4)
Administrationsuddannelsen giver adgang for erhvervsuddannelser og er således med til at indfri regeringens målsætning om at flere EUD’ere skal have en videregående uddannelse.

5)
EUD-hovedforløbet i offentlig administration er placeret i bl.a. Horsens

6)
Et praktikcenter for EUD’ere i administration ligger i Vejle.

7)
Administrationsøkonomuddannelsen er en naturlig overbygning på en kontoruddannelse. Administrationsøkonomuddannelsen giver også adgang for andre relevante erhvervsuddannelser med engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C. Adgang til uddannelsen.

8)
Administrationsuddannelsen giver ligeledes adgang for Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux - alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

9)
Der er mulighed for at videreuddanne sig med blandt andet diplomuddannelser i offentlig forvaltning og administration. En administrationsøkonom kan også få merit på uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration.

10)
Ligeledes er der mulighed for at få merit for visse fag på den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) på Aalborg Universitet.


DET KONKRETE BEHOV FOR DIMITTENDER PÅ OMRÅDET.

Vi ønsker at dække følgende geografiske område:
• Primært – Horsens kommune
• Sekundært – Vejle, Hedensted og Odder kommuner

Den nærmeste udbyder af uddannelsen er vores campus Erhvervsakademi Dania i Viborg.

Uddannelsen udbydes derudover kun på Metropol København og Erhvervsakademi Sjælland Køge, jf. bilag 1 figur 1.

Vores campus, Erhvervsakademi Dania i Viborg, har de sidste år oplevet en markant stigning i tilgangen til administrationsøkonomuddannelsen, som afspejler den stigende efterspørgsel efter videreuddannelse. Stigningen fra 2011 til 2012 var på 82% og fra 2012 til 2013 var stigningen 61 %, jf. bilag 1 figur 2.

Tilsvarende stigning ses på landsplan hvor tilgangen er steget fra 57 til 150 i perioden 2003 og frem til 2011,jf. bilag 3.

I samme periode er befolkningen med administrationsøkonomuddannelsen som højeste fuldførte uddannelse steget fra 37 – 205, bilag 4.

Rekrutterings grundlag:

I 2013 har de studerende på administrationsøkonomuddannelsen i Viborg følgende baggrund:

EUD – 19
HF – 14
HHX – 6
STX – 8
Andet - 3


Med en dublering af uddannelsen i Horsens, vil vi kunne dække det stigende latente behov for videreuddannelse af EUD'ere, og dermed være med til at kunne dække de nye kompetencekrav for en administrativ medarbejder i den offentlige og den private sektor.

MÅLGRUPPEN

Den primære faglige profil er HK´eren, der med en handelsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse bag sig ønsker videreuddannelse inden for det administrative område, som led i en faglig kompetenceudvikling og bedre beskæftigelsesmuligheder og evt. som springbræt til en professionsbacheloruddannelse eller diplomuddannelse.

MÅLGRUPPENS AFTAGERE

Vores analyse viser at aftagerne af en administrationsøkonom i Horsens primært vil være små og mellemstore private virksomheder. Sekundært sigter vi med udbuddet af uddannelsen at dække behovet for kvalificeret administrativt arbejdskraft i den offentlige sektor.

REGION OG KOMMUNE

Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er marginalt lavere i Horsens end i Midtjylland som helhed. 36 % har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, mens 37% har en erhvervsfaglig uddannelse og 26% en videregående uddannelse. Andelen af kortuddannede og faglærte er marginalt højere i Horsens end i Midtjylland. Frem til 2025 forventes en stigning i gruppen med en videregående uddannelse, mens der forventes marginalt færre kortuddannede og erhvervsuddannede . Der forventes at blive stillet stadig større kvalifikationskrav til arbejdskraften på sigt, jf. bilag 2 kilde 1.

Beskrivelsen af arbejdsmarkedet, kilde 1, viser, at der er udsigt til stigende beskæftigelse for grupper af videregående uddannede, mens der generelt forventes et fald i beskæftigelsen for kortuddannede og for grupper af faglærte i de kommende 10 år .

Beskæftigelsesregion Midtjylland offentliggør ligeledes halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance, bilag 2 kilde 1, som viser jobmulighederne for cirka 900 stillingsbetegnelser. Nedenfor er vist et udsnit dækkende 3 jobmuligheder med relevans for ansøgningens målgruppe jf. bilag 1 figur 3.

Det fremgår også af bilag 1 figur 3, at for stillingen ”kontormedhjælper ” er der balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, hvorfor jobmulighederne er gode. For ”kontorassistent” og ”kontorfuldmægtig” er jobmulighederne rigtig gode, da virksomhederne har problemer med at rekruttere medarbejdere til stillingerne. Ledigheden på området er samtidig høj og paradokset med rekrutteringsproblemer og høj ledighed skyldes sandsynligvis manglende kvalifikationer hos ansøgerne, idet deres uddannelsesmæssige baggrund ikke længere modsvarer arbejdsgivernes behov. Denne formodning bekræftes af analysen fra undervisningsministeriet jf. bilag 2 kilde 2.

Tendensen understøttes i ovennævnte analyse af den fremtidige administrative faglighed fra Undervisningsministeriet, hvor der peges på 5 allerede tydelige tendenser, som ændrer jobkravene til administrative medarbejdere:

1)
It i alting (sikker tendens)
2)
Organisering i forandring (sikker tendens)
3)
Effektivisering af administration (sikker tendens)
4)
Individualisering arbejdsidentitet (usikker tendens)
5)
Akademisering af det administrative arbejde (usikker tendens)

Analysen konkluderer, at projektkompetencer, selvledelse og helhedsforståelse er væsentlige kompetencer i fremtiden for administrative medarbejdere. Disse kompetencer får en administrationsøkonom.
De efterspurgte kompetencer kan kun vanskeligt erhverves gennem kontoruddannelsen i forbindelse med praksislæring idet det kan være vanskeligt at finde praktikpladser, der kan sikre en tilstrækkelig læring på endnu flere områder, end det er tilfældet i dag. Derfor har den kontoruddannede EUDér behov for at videreuddanne sig efter elevtiden.

Kendetegnet for mange af de små og mellemstore virksomheder der efterspørger administrationsøkonomens kompetencer er, at virksomhederne har vækstet og som følge deraf har fået flere administrative opgaver på et højere niveau. EU lovgivningen og de mange offentlige reguleringer lægger ligeledes et stort pres på de administrative opgaver i virksomhederne jf. bilag 9.

ARBEJDSMARKEDET I HORSENS KOMMUNE

Bilag 1 figur 4 viser udviklingen af antallet af momsregistrerede virksomheder i Horsens kommune.

Det fremgår af tabellen at de fleste virksomheder har mellem 1 -100 ansatte. Denne størrelses virksomheder kaldes for små og mellemstore virksomheder (SMV), hvilket netop er vores primære målgruppe for administrationsøkonomer.

En nærmere undersøgelse foretaget i Kompass, den Verdensomspændende B2B søgemaskine, viser at der alene i Horsens, postnummer 8700, er 343 SMVére med 1 – 100 ansatte, bilag 5.

En anden undersøgelse, foretaget af den ansvarlige for hovedforløbet EUD merkantil, praktikkonsulent Jørn Trust fra erhvervsskolen Learnmark i Horsens, fortæller, at der i Horsens og omegn er min 123 virksomheder med 10 – 500 ansatte, som han mener, er potentielle aftagere af en administrationsøkonom. Disse virksomheder har tidligere haft kontorelever ansat, jf. bilag 6.

Vi har kontaktet 20 virksomheder i målgruppen for at få valideret behovet for akademiøkonomuddannelsen i Horsens. Tilkendegivelserne er alle positive og fremgår af bilag 1 figur 5.

På baggrund af den ovennævnte kvalitative undersøgelse, hvor vi har interviewet 20 personer fra primær den private sektor, kan vi med glæde konstatere, at erhvervslivet og de kommende aftagere af uddannede administrationsøkonomer, ser særdeles positiv på etableringen af uddannelsen i Horsens. Vi har gennemført undersøgelsen netop for at få et kvalificeret billede af, hvordan behovet for uddannelsen er. Med den positive tilkendegivelse fra alle de kontaktede virksomheder, som samtidig repræsenterer mange forskellige brancher, er det vores vurdering, at administrationsøkonom uddannelsen ikke retter sig mod en specifik branche, men mod et specifikt funktionsområde i en virksomhed.

Konklusion på behovet
Med undersøgelsen som grundlag, kan vi hermed konkludere, at erhvervslivet både udtrykker et klart behov for uddannede administrationsøkonomer og at jobmulighederne for de uddannede er rigtig gode.

BRANCHEANALYSE

Beskæftigelsen i Horsens Kommune er igen steget efter en afmatning som følge af finanskrisen. Ser vi på fordelingen af beskæftigede, finder vi brancherne "Offentlige og personlige tjenester" og "Handel, hotel og restauration". Disse brancher står for 53,7 % af de beskæftigede i kommunen, jf. bilag 1 figur 6.
Begge brancher repræsenterer mange forskellige virksomheder, som vi bl.a. ser som naturlige aftagere af uddannede administrationsøkonomer - qua det faktum, at administrationsøkonomerne netop ikke retter sig mod en specifik branche, men mod et specifikt funktionsområde i en virksomhed.

Der ses således en stigende efterspørgsel efter de kvalifikationer som administrationsøkonomuddannelsen tilbyder. En administrationsøkonom vil i væsentlig grad kunne dække de små og mellemstore virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft samt behovet for tidssvarende administrative kvalifikationer i den offentlige sektor.


ERHVERVSSTRATEGI FOR HORSENS KOMMUNE 2012 – 2014

Borgmester Peter Sørensen og Erhvervschef Torben Busk ser administrationsøkonomuddannelsen som en vigtig del i kommunens vækststrategi, jf. udtalelse i bilag 7 og bilag 8.

Horsens Kommune er en stærk vækstkommune midt i det østjyske vækstbånd. Ifølge Danmarks
Statistik er Horsens Kommune blandt de tre hurtigst voksende kommuner i Danmark frem mod
år 2040 – med en forventet befolkningstilvækst på 27,9 pct.

Væksten i antallet af borgere skaber dynamik i lokalsamfundet og udgør et markant potentiale
for at tiltrække flere virksomheder og uddannelser til Horsens Kommune.

Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi har fokus på viden og øget kompetence, innovation, iværksætteri, erhvervsturisme og øget internationalisering af Horsens Kommune.

I Horsens Kommunes befolkning, er andelen af 25-64 årige med en videregående uddannelse steget fra 18,6 % i 2006 til 21,1 % i 2010. Kommunen ønsker at denne udviklings skal fortsætte, jf. bilag 2 kilde 3.

Konklusion

Der er behov for flere videregående erhvervsakademiuddannelser i Horsens og uddannelsen til administrationsøkonom vil bl.a. medvirke til at imødegå det behov for nye kvalifikationer som virksomhedernes vækst skaber.

Rekrutteringsgrundlag
REKRUTTERINGSGRUNDLAG

Det naturlige rekrutteringsgrundlag er som beskrevet ovenfor en merkantil erhvervsuddannelse eller en gymnasialuddannelse.
Tilgangen til erhvervsuddannelsen på det merkantile område i Horsens er ca. 300 elever dog med en faldende tendens, jf. bilag 1 figur 7.

Tilgangen til de gymnasiale uddannelser i Horsens er ca. 2000 elever om året med en stigende tildens, jf. bilag 1 figur 8.

Uddannelsesniveauet generelt i Horsens er dog domineret af erhvervsuddannelserne, som udgør den største
procentdel af de 20-34 åriges uddannelser. De erhvervsrettede kortere videregående uddannelser udgør kun 5 %, jf. bilag 1 figur 9.

I Horsens kommune var der i 2011 7.469 personer med en erhvervsuddannelse, jf. bilag 2 kilde 4.

TILVALG AF EN LOKAL ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE

EA Dania foretog i september 2012 en intern analyse blandt alle 1. års studerende, og spurgte bl.a. hvorfor den studerende valgte Erhvervsakademi Dania. Besvarelsen viser, at 31 % af de studerende har valgt akademiet på grund af dets beliggenhed. Samtidig bekræfter en brugertilfredshedsundersøgelse foretaget blandt alle EA Danias nye studerende (gennemført af ENNOVA), at 52 % af de studerende har mindre end 30 minutter til deres uddannelse.

Vores behovsundersøgelse foretaget blandt elever på Learnmark Horsens bekræfter billedet. 92 af de 227 adspurgte angiver, at det har stor betydning at kunne studere tæt på deres bopæl, dette svarer til 40%, jf. bilag 1 figur 10.

KONKLUSION

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at der findes et stort rekrutteringsgrundlag i nærområdet. Sammenholdt med, at mange studerende prioriterer uddannelser tæt på deres bopæl, og med aftagernes positive tilkendegivelser overfor uddannelsen, ser vi store fremtidsperspektiver for administrationsuddannelsen i Horsens.

Forventet optag
FORVENTET OPTAG

Vi ønsker at rekruttere 25 studerende i 2015 og 50 studerende i 2016 og årerne frem. Den forventede fordeling vil være:

EUD 40 %
HF/STX 40 %
HHX 12 %
Andet 8 %


BESLÆGTEDE UDDANNELSER

Der udbydes p.t. 3 korte videregående uddannelser i Horsens, hvoraf de to anses som beslægtede.

VIA i Horsens udbyder Markedsføringsøkonom uddannelsen og vi udbyder selv Handelsøkonom uddannelsen. Det beslægtede forhold skal primært ses i lyset af, at uddannelserne er 2 årige. Det faglige indhold samt det centrale i uddannelserne ligger et godt stykke fra hinanden.

Markedsføringsøkonomers faglige sigte er at udvikle virksomhedens strategi for marketing og internationalisering. De studerende lærer at lave markedsførings- og salgsplanlægning og får herudover viden om samfundsøkonomiske forhold. De lærer at analysere forskellige virksomheds-, markeds- og kommunikationsformer. Som markedsføringsøkonom vil de studerende typisk begynde som marketingassistent, marketingkoordinator, eksportassistent, reklamekonsulent og salgsassistent. De specifikke adgangskrav er engelsk C samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B og de studerende, der søger ind på denne uddannelse har derfor typisk en gymnasial baggrund og en interesse for salg. De studerende kommer typisk i praktik i en marketing – eller salgsfunktion.

Handelsøkonomers faglige sigte er indenfor indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder og hvor det unikke ved denne uddannelse er de 8 måneder, hvor de studerende er i lønnet virksomheds-praktik. Vores specialer til handelsøkonom uddannelsen er Event Management samt E-handel, to områder som de studerende har mulighed for at fordybe sig i, dels på et teoretisk plan, men også i den omtalte praktikperiode. Adgangsbetingelserne er stort set de samme som til administrationsøkonomuddannelsen dog med et lavere niveau i matematik og erhvervsøkonomi. De studerende der søger denne uddannelse er tiltrukket af den lange lønnede praktikperiode. Den studerende har ofte en ekstrovert profil.

Administrationsøkonomerne har jf. bilag 9 deres fokus på projektstyring, kvalitetskontrol og personalejura indenfor såvel det private som offentlige område. Hertil kommer, at de studerende skal i virksomhedspraktik, men kun 3 måneder og med SU. Uddannelsen henvender sig til studerende som er strukturerede personer, der har lyst og evner til at administrerer og uddannelsen adskiller sig således væsentlig fra de 2 ovenstående uddannelser.
VIA Campus Horsens udbyder en række uddannelser ud over markedsføringsøkonom. Fælles for de øvrige uddannelser er, at de ligger inden for det tekniske, pædagogiske eller sundhedsfaglige område og at de primær rekrutterer fra de gymnasiale uddannelser.

Konklusion

Konklusionen er således, at med ovenstående i mente, anser vi på ingen måde uddannelsen som administrationsøkonom som konkurrerende i forhold til de eksisterende udbud i området og ej heller på national plan.

SAMMENHÆNG I UDDANNELSESSYSTEMET

For at synliggøre sammenhængen i uddannelsessystemet henviser vil til bilag 1 figur 11.

Vi har tidligere beskrevet rekrutteringsgrundlaget, og uddannelsen som administrationsøkonom vil, som nævnt under punktet "Behov for nyt udbud", være et helt naturligt karrierevalg for de elever, som har taget en EUD i enten administration eller offentlig administration.

I forhold til muligheder for videreuddannelse, kan administrationsøkonomer få merit til professions-bachelor i offentlig administration, som udbydes flere steder i Danmark, hvor den nærmeste udbyder i forhold til Horsens er at finde i Århus, jf. bilag 1 figur 12.

Konklusion

Samlet set er det vores vurdering, at administrationsuddannelsen vil passe særdeles godt ind i det uddannelsessystem, vi har i området.

UDDANNELSESMILJØET PÅ ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

Vi har på afdelingen stort fokus på at blive et velfungerende og veldrevet uddannelsessted, hvor studerende kan vælge imellem flere relevante og spændende uddannelser. Vi har til stadighed fokus på arbejdsmarkedet, og har tætte relationer hertil. Vores studerende oplever i konkrete opgaver og projekter, hvordan teorien kan bruges i praksis – og hvordan udfordringer fra praksis, kan løses / forklares med teoretiske modeller. Såvel virksomhedsbesøg som indlæg fra eksterne ”eksperter” er en integreret del af undervisningen.

Med flere uddannelser under samme tag, vil vi få muligheden for at udnytte de fordele, tværfaglighed medfører. De studerende kan med hver deres faglighed byde ind i forbindelse med en konkret case, og samspillet med de studerendes forskellige kompetencer vil blive synlige. Vi har gode erfaringer med at arbejde sammen med andre studerende fra vore øvrige afdelinger og her er et af målene netop, at få studerende fra flere uddannelser til at arbejde sammen om en specifik udfordring. Resultatet og evalueringerne viser, at de studerende får løst en case på en anden måde, når flere ”faggrupper” deltager.

Vi har 50 studerende (to hold) Handelsøkonomer på første år, og omkring 30 studerende på 2. år. Hertil kommer akademiuddannelserne på deltid, hvor vi udbyder 3 fag. Med den nye uddannelse vil uddannelsesmiljøet blive beriget med endnu flere spændende studerende og det sociale studiemiljø vil naturligvis blive styrket samtidig med, den omtalte mulighed for tværfaglig sparing vil være til stede.

UNDERVISERKOMPETENCER

På uddannelsen til handelsøkonom har vi kompetencer indenfor bl.a. erhvervsøkonomi, international markedsføring, samfund, salg, strategi, jura, organisation og kommunikation. PÅ akademiuddannelserne trækker vi på eksterne eksperter med stor praktisk erfaring, som er med til at højne vidensniveauet i afdelingen.Vi har således allerede en bred vifte af merkantile undervisningskompetencer.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
PRAKTIKAFTALER

I forbindelse med vores kvalitative undersøgelse, jf. bilag 1 figur 5, fik vi kun positive tilkendegivelser fra de 20 virksomheder, som vi har talt med, i forhold til praktikaftaler.

KONKLUSION

Vi mener på baggrund af ovenstående analyse at et udbud af administrationsøkonomuddannelsen i Horsens kan bidrage til at opfylde et behov for kvalificeret administrativ arbejdskraft både i den private og den offentlige sektor i Horsens. Et udbud af uddannelsen i Horsens vil kunne tilbyde de mange merkantile EUD’ere en relevant videreuddannelse og give de, der har behov derfor, adgang til en længere videregående uddannelse.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Dania_administrationsøkonom.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EA Dania om godkendelse af nyt udbud = EA i Administrationsøkono 9780949_1_1.pdf