Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplomuddannelse i designmetode og didaktik - Designskolen Kolding

Designskolen Kolding
30/09-2013 18:41
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Designskolen Kolding

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i designmetode og didaktik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma Degree in Design Methodology and Didactics

Den uddannedes titel på dansk
Diplomuddannelse i designmetode og didaktik

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma Degree Programme in Design Methodology and Didactics

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Kunstneriske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Designskolen Kolding er akkrediteret som universitetslignende institution og udbyder i samarbejde med UCSyddanmark en diplomuddannelse i designmetode og didaktik, BEK nr 1089 af 16/11/2005. Modulerne tilbyder teoretisk og praksisrettet viden og kundskab om formidling af designproces og metode. Adgang til diplomuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført mindst en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Designskolen Kolding fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsens formål er at udvikle færdigheder og kompetencer til at arbejde pædagogisk og didaktisk med designfagets praksis, metode og teori.

Uddannelsens mål er at kombinerer designerens processer og metoder med underviserens og lederens didaktiske kompetencer til brug indenfor organisations-, lærings- og sociale rum.

Designmetode og Didaktik handler om at tænke i muligheder og løsninger. Uddannelsen giver kompetencer til at tage medansvar for innovation i samspil med andre. Uddannelsen er baseret på Designskolen Koldings erfaringer med og viden om at formidle og anvende designprocesser og metoder i undervisning af egne studerende og designkonsulenter fra erhvervsliv og kommuner. Design-didaktikken er endvidere udviklet i relation til forskning indenfor æstetisk refleksion og læreprocesser.

Designmetode og Didaktik henvender sig til undervisere indenfor skoler og gymnasier, designere, ledere, samt innovations- og designkonsulenter i kommuner.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Obligatoriske moduler

Modul 1. Obligatorisk modul. Design videnskab og forskning, 10 ects point. Modulet er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil. Målet er at den studerende erhverver sig viden om og kompetencer i videnskabsteoretiske perspektiver på designmetode, designhistorie og didaktik. Ekstern censur

Modul 2. Obligatorisk modul. Designteori i praksis. 10 ects point. Modulet er konstituerende for uddannelsens identitet og profil og bygger på modul 1, Designvidenskab og forskning. Målet er at den studerende får forståelse for forskellige metodetilgange til undersøgelse af designteori og at den studerende i praksis arbejder med forskellige metoder, herunder det udvidede designbegreb. Ekstern censur

Modul 3. Obligatorisk modul. Afgangsprojekt 15 ects point. Modulet er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil. Målet for afgangsprojektet er at den studerende i et skriftligt afsluttende projekt dokumenterer og velbegrunder dele af uddannelsens læringsudbytte. I afgangsprojektet tager den den studerende udgangspunkt i et godkendt emne med tilknytning til de moduler som den studerende har gennemført og bestået, samt til den studerendes erhvervspraksis. Ekstern censur

Valgfrie moduler
Modul 4. Designmetode og didaktik. 10 ects point. Modulet giver den studerende viden om og færdigheder i at benytte relevante teorier og metoder og at anvende disse til at kunne identificere, analysere, vurdere og løse designdidaktiske problemstillinger med baggrund i designprocessen. Målet er endvidere at den studerende tilegner sig kundskaber i forskellige processuelle tilgange til design og afprøver dem relateret til egen faglige baggrund. Ekstern censur

Modul 5. Ledelse af design- og innovationsprojekter. 10 ects point. Målet er at den studerende har erhvervet sig viden og forståelse for praksis og anvendt teori indenfor ledelse af design- og innovationsprojekter. Den studerende skal kunne anvende metoder og redskaber der knyttes til beskæftigelse indenfor ledelse. Den studerende skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer ud fra designmetode og didaktik. Målet er endvidere at den studerende tilegner sig kundskaber i forskellige processuelle tilgange til design og afprøver dem relateret til egen faglige baggrund. Ekstern censur

Modul 6. Evalueringformer og praksis 5 ects point. Målet er at den studerende erhverver sig viden om og kundskab i evaluerings former, feedback og opfølgning, der alle har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed den studerende er en del af, begrundet i at holde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence indenfor designmetode, proces og didaktik. Ekstern censur

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant.
På længere sigt er det Designskolen Koldings forventning at skolen bliver taxameterstyret og at diplomuddannelse i designmetode og didaktik således vil få taxametertilskud svarende til sammenlignende uddannelser på de kunstnerisk baserde uddannelser.

Forslag til censorkorps
Institutleder KADK, Mathilde Aggebo, Designer MA, Mette Gadegaard, Designer MA, Julie Henriksen,lektor , PhD Mads Nygaard Folkman, Louise Aagaard, PhD, Concept & Design Lead, Lego Education, Lego, professor, PhD Marléne Johansson, Gøteborgs Universitet, professor, PhD, Christina Nygren-Landgärds, Åbo Akademi Vasa

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
FINAL Dokumentation, diplom D&D, DK.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
Designskolen Koldings mission er at udbyde designuddannelse på højeste niveau, at udvikle og formidle designforskning og designfagligt udviklingsarbejde på højeste internationale niveau, at udvikle et nationalt og internationalt uddannelses- og designmiljø med udgangspunkt i værdierne: Bæredygtighed, social inklusion og kulturel mangfoldighed, at fungere som lokal, regional og national drivkraft for samspillet mellem design, uddannelse og erhvervsliv og udbyde efteruddannelse og konsulentydelser til erhvervslivet og den offentlige sektor

Designskolen Kolding er opfordret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til at udbyde efter/videreuddannelser, hvilket Designskolen ser som en forlængelse af sin mission om at fungere som lokal, regional og national drivkraft for samspillet mellem design, uddannelse og erhvervsliv og udbyde efteruddannelse og konsulentydelser til erhvervslivet og den offentlige sektor.

I arbejdet med at udvikle diplom i designmetode og didaktik har Designskolen først undersøgt hvilke uddannelsestilbud der findes i Danmark på diplom niveau. Dernæst har Designskolen indledt samarbejde med UCSyddanmark om diplom i Designmetode og didaktik og den videre undersøgelse og afdækning af behovet er sket i det samarbejde. Samtidig med er Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskoles uddannelser analyseret med henblik på om der i eksisterende designuddannelser fandtes den ekspertise, viden og kompetencer indenfor designmetode og didaktik som det er målet at diplom i Designmetode og Didaktik skal indeholde.

I undersøgelsen fandt Designskolen at der ikke udbydes lignende uddannelse og indkaldte derefter til møder med mulige interessenter for at diskutere behovet for og udvikling af en diplom i designmetode og didaktik. Interessenterne er undervisere i Folkeskolen, de frie skoler, gymnasieskolen, konsulenter i stat og kommune, samt uddannede designere fra Designskolen Kolding og København. Interessenterne repræsenteredes gennem Danmarks Håndarbejdslærerforening, Danmarks Sløjdlærerforening, Gymnasiets lærere i kunst og design, efterskoler i Region Syd og Kolding Kommune samt undersøgelse blandt Designskolen Koldings studievejleder og alumneforening. Af møderne fremgik det at interessegrupperne fuldt ud tilsluttede sig oprettelse af diplom designmetode og didaktik, se bilag.

Diplomuddannelsen Designmetode og Didaktik retter sig mod Folkeskolens nye fag, Håndværk og Design, Gymnasieskolens fag Kunst og design samt de studieintroducerende fag i 1.g, efterskoler med designlinjer, opkvalificering af tidligere dimittender fra designskolerne i Danmark, innovations- og designkonsulenter i kommuner, samt mellemledere og ledere i offentlige og private virksomheder.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
Designskolen Kolding ønsker at udbyde tre ud af diplomuddannelsens seks moduler årligt i to år, hvilket betyder maks 60 dimittender hvert andet år. Designskolen Kolding ser diplom i designmetode og didaktik både som en national og regional forpligtigelse.

For at give et overblik over målgruppen i den regionale forpligtigelse er det samlede antal folkeskolelærere i kommunale skoler i Region Syddanmark er ca. 12.000 jvf Danmarks Lærerforening, Kolding Kommune har et samlet tal på ca. 700 medarbejder, der skal arbejde med designtænkning, samt der findes 20 antal efterskoler i regionen. Nationalt har Danmarks Håndarbejdslærerforening ca. 1000 medlemmer, Danmarks Sløjdlærerforening ca. 800 medlemmer og regionalt er der ca. 3000 lærere indenfor gymnasiale uddannelser i regionen jvf. GL. Der er 300 antal medlemmer af Gymnasiets Lærere i Billedkunst og Design

Designskolen Kolding målretter indholdet i Diplom Designmetode og Didaktik mod Folkeskoles nye fag Håndværk og Design, efterskolernes linjefag i Design, gymnasieskolens fag: Billedkunst og Design samt studieforberedende forløb i begyndelsen af gymnasieuddannelsen. Endvidere er diplomuddannelsen tilrettelagt således at designere kan opkvalificere viden og kompetencer rettet mod formidling og få tilført ny viden om det udvidede designbegreb, begge kompetencer mener Designskoln Kolding vil udvide og dermed forbedre uddannede designeres jobmuligheder.

Uddannelsen retter sig endvidere mod offentlige og private virksomheders brug at designmetoder og processer i innovativt udvikings- og konsulent arbejde.

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Der henvises til vedhæftede fil om dokumentation af behov.

Følgende aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen:
Kolding Kommune herunder Kolding Kommunes Designsekretariat, der arbejder på hele kommunens designsatsning og designstrategi. Dette betyder at designkonsulenter / innovationskonsulenter, mellemledere og leder på tværs af hele kommunen skal arbejde med design, designmetoder samtidig med at de skal fungere som formidlere / designdidaktikere i ledelses- og kommunikations øjemed.

De Frie skoler / efterskoler har været involveret i behovsundersøgelsen. Vi har arbejdet sammen med Designefterskolen Højer og Design- og Idrætsefterskolen Skamling, der begge med succes satser på design som grundelement i deres skoletilbud og på sin vis er eksemplariske i deres arbejde med det nye fag i Folkeskolen: Design og Håndværk. Begge har givet udtryk for et behov for efter/videreuddannelse indenfor designmetoder og designdidaktik, da de ønsker at opkvalificere deres skoletilbud og deres arbejde med design. Samtidig kan den øgede viden om designmetoder og designdidaktik inspirere tilgangen til arbejdet med de almindelige skolefag.

Designskolen har arbejdet sammen med Gymnasiets Lærere i Billedkunst og Design, der udover at opkvalificere billedkunst- og designlærernes tilgang til designmetoder og designdidaktik, ser et behov for brugen af designmetoder og designdidaktik I de studieintroducerende fag på Gymnasierne.

Danmarks Sløjdlærerforening og Danmarks Håndarbejdslærerforening har også været inviteret til at deltage i behovsundersøgelsen og har været med til at understøtte, at der er et behov for efter/videreuddannelse i designmetoder og designdidaktik for at opkvalificere lærere til bl.a. at kunne undervise i faget: Håndværk Design, samt generelt at være i stand til at anvende designmetoder og designdidaktiske elementer i undervisning og i arbejdet med design.

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Designskolen Kolding har afholdt møder med interessenterne hvor indholdet af diplomuddannelse designmetode og didaktik er blevet drøftet i forhold til dimittendernes kompetencer og efterfølgende arbejdsmuligheder. Det er samtidig aftalt at interessenterne efterfølgende indgår i en sparrings- gruppe der skal være med til at udvikle diplomuddannelsen frem mod akkreditering af uddannelsen. Det er vigtigt for Designskolen Kolding at de studerende på diplomuddannelse kan berige hinanden gennem deres forskellighed, således at de får størst mulig viden og kompetencer til at anvende uddannelsen bagefter.

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
Designskolen Kolding har i samarbejde med UCSyddanmark undersøgt eksisterende uddannelsestilbud på BA, MA/kandidat og diplom niveau. I Danmark udbydes BA og MA/kandidat i design, dog rummer ingen af de eksisterende uddannelser det pædagogiske og didaktiske perspektiv på designmetode, og proces. Designdidaktik er ikke et fag hverken i designuddannelsen, der udbydes af Danmarks to designskoler eller i øvrige uddannelses- og efter/videreuddannelsestilbud indenfor uddannelser der udbydes indenfor det didaktiske område.
På Designskolen Kolding udbydes BA og kandidat i design. Designskolen har desuden Design2Innovate, der er et fireårigt erhvervsfremme-projekt finansieret af region Syddanmark og EU´s social- og regionalfond, samt
Laboratorierne for Design, Innovation og Bæredygtighed og Social Inklusion. Gennem uddannelse, projekter og laboratorier er Designskolen funderet i et innovativt, fagligt miljø og har et vidensgrundlag der strækker sig fra uddannelser videre ud i erhvervslivet.

Rekrutteringsgrundlag
Designskolen Kolding mener ikke at diplom uddannelsen har negativt indvirkning på uddannelsesmarkedet, da de uddannelser der udbydes i Danmark indeholdende design ikke er tilbyder målrettet undervisning mod formiling af designmetode og didaktik til undervisere, designere, kulturarbejdere og innovation- og designkonsulenter.

Rekrutteringsgrundlaget er i øvrigt beskrevet i vedhæftede behovsdokumentation.

Forventet optag
60 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ingen relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_DKKolding_Designmetode og Didaktik.pdf

Samlet godkendelsesbrev