Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i byggekoordination - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/02-2019 10:10
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Næstved

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Stine Rohde Frederiksen stfr@zealand.dk 5076 2773

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i byggekoordination

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) in Construction and Coordination

Den uddannedes titel på dansk
Byggekoordinator (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Construction and Coordination

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Minimum to års relevant erhvervserfaring samt en af følgende ungdomsuddannelser:


1. Adgang via gymnasial eksamen: Specifikke adgangskrav: Ingen


2. Adgangsgivende erhvervsuddannelse: EUD inden for bygge og anlæg eller anden relevant erhvervsuddannelse. Ingen specifikke adgangskrav.


3. Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg for AU

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Regional behovsanalyse (indsendt).pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Region Sjælland har en omfattende bygge- og anlægssektor og tilknyttede brancher. I de seneste år har utilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer været én stigende og mere og mere udtalt udfordring. Uddannelsen til byggekoordinator vil dels lukke et hul i udbuddet af fagligt kompetenceløft til området og dels dermed medvirke til at øge adgangen til relevante kvalifikationer.


Som det fremgår af udtalelse fra Dansk Byggeri (bilag 1), vil ca. to tredjedele af deres 1.025 medlemsvirksomheder – der omfatter 11.000 medarbejdere – være i den umiddelbare målgruppe for uddannelsen.


Der vil i de kommende år være en kraftigt stigende efterspørgsel på teknikere med korte videregående uddannelser i bygge- og anlægsbranchen – især i Region Sjælland. Regionen tegner sig jfr. Leo Larsen rapporten (Cowi; 2018) for det største regionale arbejdskraftbehov af samtlige regioner fra 2021 og frem – forudsat at arbejdskraften besidder de rette kompetencer. Samlet vil der være behov for 28.000 mandeår til gennemførelsen af de infrastrukturprojekter, der skal gennemføres i Region Sjælland.


Vi mener således med baggrund i vores behovsanalyse og de indhentede udtalelser fra centrale aktører i regionen, at der på Sjælland vil være et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag for et udbud af Akademiuddannelsen i byggekoordination på Zealand i de kommende år.


I vores interviews med repræsentanter fra virksomheder i Region Sjælland blev der udvist stor interesse for uddannelsen, og de allerfleste af virksomhedsrespondenterne vurderer at de gerne vil opkvalificere medarbejdere via moduler eller hele uddannelsesforløbet inden for byggekoordination.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Som det også fremstilles i den vedlagte behovsanalyse, fremgår det af Leo Larsen-rapporten, at behovet for teknikere i Region Sjælland er opjusteret i forhold til KEA-rapporten fra 2015. Der forventes aktuelt at blive efterspurgt ca. 700 teknikere frem til 2024. Det vil i Region Sjælland betyde stor stigning på efterspørgsel efter tekniker-dimittender, hvor AU i byggekoordination vil udgøre en del af grundlaget for opkvalificering af faglærte.


Som det fremgår af interviewene med de regionale virksomheder mærkes behovet for kvalificeret arbejdskraft i dagligdagen som en tiltagende udfordring med at kunne rekruttere tilstrækkeligt. Dette bekræftes af notat fra Arbejdsmarkedskontor Øst (bilag 3) og underbygges yderligere via de telefoniske interviews med bygge- og anlægsvirksomheder i Region Sjælland (se vedhæftede behovsanalyse)


De konkret formulerede behov i især interviewene med regionale virksomheder peger bl.a. mod de kompetencer, som erhverves gennem AU i Byggekoordination. Og uddannelsen kan qua sin moduliserede struktur imødekomme forskellige mere eller mindre specificerede behov hos virksomhederne for enten kompetenceløft gennem udvalgte kursusmoduler eller gennem hele uddannelsen. Desuden vil uddannelsen imødekomme behov hos virksomhedens medarbejdere for en geografisk tilgængelig mulighed for karriereudvikling gennem formaliseret kompetenceløft.


Region Sjællands arbejdsmarked er ligesom flere andre steder i landet berørt af vigende ungdomsårgange. Trods byggebranchens store behov for teknikere, kan AK uddannelsen til byggetekniker ikke dække behovet for teknikere. Således har Zealand blot dimitteret 30 byggeteknikere henover de sidste fem år:


2015: 12


2016:   5


2017:   3


2018: 10


De lave tal skal desuden ses i lyset af uddannelsens tætte strukturelle sammen hæng med professionsbacheloruddannelsen til byggekonstruktør. Byggeteknikeren er en ”afstigningsmulighed” i byggekonstruktøruddannelsen, og de fleste studerende foretrækker at gennemføre hele byggekonstruktøruddannelsen.


Yderligere er byggeteknikeruddannelse en fuldtidsstudium over to år, og derfor en mindre attraktiv mulighed for erhvervsaktive.


Omfanget af dimitterede på byggeteknikeruddannelsen er langt fra nok til at imødekomme de kommende års behov for kvalificeret arbejdskraft inden for området og på det givne kompetenceniveau i Region Sjælland. AU i byggekoordination tilbyder medarbejdere i byggeriet en samlet kompetencegivende uddannelse og en specialisering som for øjeblikket ikke findes i Region Sjælland. Herudover vil udbuddet af AU i byggekoordination med sit fleksible deltids-uddannelsesformat kunne være et tilgængeligt og attraktivt alternativ til Zealands Byggeteknikeruddannelse. Dertil kommer, at byggekoordinatoren med en faglig toning, der i højere grad peger mod mellemledelse, koordinering og optimering af processer, vil kunne være et løft af disse efterspurgte kompetencer.


Akademiuddannelsen i byggekoordination giver mulighed for et kompetenceløft for de, som ikke har mulighed for eller ønske om at gå i gang med en fuldtidsuddannelse. Akademiuddannelsen henvender sig til byggepladsens mellemledere (fx sjakbajser, formænd, konduktører, byggeledere eller projektledere), som en opkvalificering til jobbet, mens de er i jobbet.


Et udbud i Næstved vil kunne bidrage til at højne uddannelses- og kompetenceniveauet i bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland. Da der ikke i forvejen eksisterer en tilsvarende uddannelse i regionen der kan dække behovet, vil et Zealand-udbud af denne uddannelse ikke have konsekvenser for andre uddannelser. Københavns Erhvervsakademi, er det nærmeste akademi der udbyder AK Byggetekniker og AK Byggekoordinator samt AU i Byggekoordination, og jfr. udtalelse herfra (bilag 4), understøtter de vores ansøgning.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med denne udbudsansøgning har Zealand været i direkte dialog med en række regionale virksomheder og aftagerorganisationer i byggebranchen samt Arbejdsmarkedskontor Øst og fået deres vurdering af behovet. Dette har udmøntet sig i tilkendegivelser fra:


-       Dansk Byggeri (bilag 1 i den vedlagte behovsanalyse)


-       Teknisk Landsforbund (bilag 2)


-       Arbejdsmarkedskontor Øst (bilag 3)


-       Københavns Erhvervsakademi (tilkendegivelse om at understøtte et udbud i Region Sjælland) (bilag 4)


-       Repræsentanter fra 14 virksomheder inden for bygge- anlægsbranchen (telefoninterviews)


Derudover var der i forbindelse med den nationale behovsanalyse fra 2015 (udarbejdet af KEA) inddragelse af såvel arbejdstagerorganisationer (Teknisk Landsforbund, 3F, Konstruktørforeningen, Dansk El-forbund og Dansk Metal) og arbejdsgiverorganisationer (Dansk Byggeri og Dansk Industri) samt en række virksomheder (jf. KEAs uddannelsesansøgning til AU byggekoordination fra 2015).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

I det ordinære uddannelsessystem eksisterer der to beslægtede uddannelser - AK byggetekniker og AK byggekoordinator. AK Byggetekniker udbydes af Zealand – Sjællands Erhvervsakademi. Som tidligere nævnt, har Zealand gennem de sidste fire år uddannet 30 byggeteknikere. Det er på dette grundlag ikke muligt at udlede ledigheden, men vi kan se at PBA bygningskonstruktør har en lavledighedsgrad (4.-7. kvartal) i de tre senest opgjorte år:


                      2015: 9%


                      2014: 3%


                      2013: 9%


Der er ingen dimensionering på hverken AK byggetekniker eller PBA bygningskonstruktør.


Som også tidligere nævnt i ansøgningen finder vi dog, at optaget på AU i byggekoordination fortrinsvis vil tiltrække kursister, der allerede er i job og som tager på efteruddannelse for at understøtte behovet for mellemledere i bygge- og anlægsbranchen


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

AU i Byggekoordination forventer at kunne rekruttere fra gruppen af håndværkere, som er i bygge- og anlægsbranchen, eller som har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, med et ønske om at varetage en koordinerende mellemlederfunktion. Jfr. KEA-rapporten er der bred enighed om, at der er behov for mellemledere på byggepladsen som kan varetage daglig ledelse, planlægning og koordination af byggeprocessen på byggepladsen – netop de elementer AU i Byggekoordination indeholder. Disse pointer underbygges af de interviews som vi har gennemført i forbindelse med nærværende ansøgning (se vedhæftede behovsanalyse).


Region Sjælland er den region, som har den højeste andel af 15-69 årige med en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse – i 2018 lå den på 36% (Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=27215). Rekrutteringsgrundlaget til AU i byggekoordination er derfor stort, og med tilkendegivelser fra organisationer og en lang række regionale virksomheder, forventer vi en positiv imødekommenhed til uddannelsen. 


Det forventes ikke oprettelsen af uddannelsen fører til ændringer i optaget på andre uddannelser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Indenfor det tekniske område udbyder Zealand bl.a. også AU i el-installation og ligeledes AU i VVS-installation, som også udbydes som fuldtidsuddannelser. På disse uddannelser ses det tydeligt, at mens optaget på AK-uddannelserne er vigende, er optaget på den mere fleksible AU-uddannelse stigende og langt større end AK-uddannelserne. Det skal tilføjes, at de to AU-udbud i installation er blevet etableret inden for de seneste par år, og at søgningen næsten øjeblikkeligt på begge uddannelser var meget tilsfredsstillende og tydeligt udtrykte et behov for de kompetencer disse uddannelser giver, og et behov for deltidsformatet.


Zealand forventer ikke, at byggekoordinatoruddannelsen vil udhule optaget på professionsbacheloruddannelsen til byggekonstruktør. Byggekonstruktøruddannelsen ligger på et andet kompetenceniveau og uddanner til andre funktioner i erhvervene. Hertil kommer at konstruktøruddannelsen som fuldtidsuddannelse over tre et halvt år retter sig mod andre målgrupper og behov end AU i byggekoordination.


Byggebranchen er under så stort pres, at vores vurdering er, at fuldtidsstudiet vælges fra, fordi der ikke er ressourcer til at mangle folk i byggeriet. Derfor er det ligeledes vores forventning, at AU i byggekoordination vil imødekomme virksomhedernes behov for videreuddannelse samtidig med, at arbejdsmarkedstilknytningen fastholdes. Vi har derudover tilkendegivelser fra 13 af 14 virksomheder (se den vedhæftede behovsanalyse) om interesse for uddannelsen, hvorfor vi forventer at kunne udbyde uddannelsen fra ultimo 2019.  På denne baggrund estimerer vi det forventede optag over de næste tre år således:


 


2019: 15 studerende


2020: 30 studerende


2021: 45 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C6 - Godkendelse af nyt udbud - AU i byggekoordination - EASJ (Næstved).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil