Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Ledelse - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
16/09-2018 08:12
2018-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@iba.dk, 61939541

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Ledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Leadership

Den uddannedes titel på dansk
Diplomuddannelsen i ledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Leadership

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget skal ansøger have en af følgende uddannelser: • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse

 • En relevant akademiuddannelse


Desuden skal ansøger have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.


Det enkelte uddannelsested har mulighed for at give dispensation for uddannelseskravene


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Diplomuddannelse i ledelse og offentlig ledelse ved Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembeckesvej 3 – 7, 6100 Haderslev

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
stoetteerklaeringer.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 


Denne ansøgning om udbud er anderledes derved, at IBA Erhvervsakademi Kolding har et betydeligt og nuanceret førstehåndskendskab til såvel uddannelsen og som behovene for uddannelsen.


Siden 2014 har IBA Erhvervsakademi Kolding afviklet mange moduler på diplomuddannelsen i Ledelse. Det er sket i samarbejde med UC Syd, som har et udbud af diplomuddannelsen i Ledelse.


Det er i den sammenhæng blevet tydeligere og tydeligere for IBA Erhvervsakademi Kolding, at der er behov for et udbud af uddannelsen. Nemlig i form af et udbud, der i særlig grad er møntet på kompetencebehovene i den private sektor. 


 


Et selvstændigt udbud på IBA Erhvervsakademi Kolding skal i al væsentlighed opfylde to behov:


 


1: Et behov for at styrke videngrundlaget på uddannelsen for at sikre forsyningen af kompetencer indenfor ledelsesområdet til erhvervslivet.


 


2: Tilfredsstille en stigende efterspørgsel fra det private erhvervsliv efter Diplomuddannelse i ledelse.


 


Der er en naturlig sammenhæng mellem de to behov, hvorfor de er beskrevet her (og ikke i under punktet øvrige bemærkninger til ansøgningen).


 


1: Om behovet for styrkelse af videngrundlaget


IBA Erhvervsakademi Kolding har i de seneste år arbejdet målrettet på at styrke sine Efter- og Videre-uddannelsesaktiviteter (herefter EV). Indsatsen hænger sammen med det enkle forhold, at EV-områderne får stadig større betydning for at tilfredsstille kompetencebehovene i erhvervslivet.


Arbejdet med at styrke forsyningen af efter og videreuddannelsen til erhvervslivet er et af de fire centrale mål i den rammekontrakt, som IBA Erhvervsakademi Kolding indgik med ministeriet i forsommeren 2018. Heri er det blandt andet er aftalt som et strategisk mål:


 


  • At det er ”en central opgave for akademiet at udvikle og tilpasse uddannelserne, så de fortsat kan tilføre erhvervslivet og det omliggende samfund de kompetencer, der er brug for”

 • At akademiet vil ”bruge en betydelig del af sine ressourcer på den videre udvikling af uddannelsernes videngrundlag”

 • At akademiet vil ”etablere sammenhængende videnmiljøer, der kan udbygge videnomsætningen og opbygning af kompetencer hos virksomheder og akademiets medarbejdere”


Rammekontrakten løber frem til og 2021.  Formuleringerne i kontrakten afspejler et af alle parter erkendt behov for styrke videnmiljøerne for at levere EV i kvalifikationsramme 5 og 6.


IBA Erhvervsakademi Kolding er langt i den proces. Blandt andet i form af, at en stigende andel af undervisningen varetages af fastansatte adjunkter og lektorer dedikeret til de enkelte fag- og uddannelser på EV. Samtidigt foregår allerede en væsentlig videnomsætning i forbindelse med akademiets afvikling af moduler på diplom i Ledelse. Videnomsætningen sker navnlig gennem: • En behovsafdækning i forbindelse med oprettelsen af virksomhedsspecifikke hold. Typisk handler afdækningen om virksomhedens værdier, ledelsesgrundlag og strategiske grundlag. Det vil sige forhold af essentiel betydning for, at lederne i virksomhederne kan bidrage til værdiskabelsen.

 • En løbende vejledning af kursisterne undervejs.

 • Vejledning på afgangsprojekter. Typisk er vedledningen rettet mod at skabe værdi i virksomhederne.

 • Opfølgning i forhold til virksomheder og kursister med henblik på at evaluere værdiskabelsen i virksomhederne.

 • Vejledning i forhold til videre uddannelse.


 


Et selvstændigt udbud af diplom i Ledelse på erhvervsakademiet vil give markant bedre muligheder for at løfte opgaven med styrke videnmiljøet. Et udbud vil:


Muliggøre en konsolidering og udbygning af de allerede igangværende udviklings og innovatationsaktiviterne på EV-området


Bidrage væsentligt til opbygningen af kompetencer på akademiet.


 


Derudover vil et udbud have en afsmittende effekt på akademiets øvrige udbud på EV-området og bidrage væsentligt til en konsolidering af det samlede videnarbejde på akademiets udbud af EV.   


Med den gældende lovgivning er det såvel omstændeligt og som økonomisk usikkert at konsolidere videngrundlaget uden et eget udbud.  


2: Om den stigende efterspørgsel


IBA’s viden om behovet beror i betydelig grad på de forløb som IBA Erhvervsakademi Kolding har afviklet i samarbejde med UC Syd.


I runde tal har IBA siden 2015 haft lidt over 60 studerende pr. år på diplom i ledelse. Typisk har de studerende været fordelt på 4 forskellige forløb pr. år med 15 til 16 studerende pr. forløb. Der er tale om forløb på uddannelsens valgfrie moduler og specialeforløb. Langt de fleste studerende har fulgt rekvirede/virksomhedsspecifikke forløb. 


 


Praktisk talt alle studerende kommer fra den private sektor. I forbindelse med disse forløb har IBA udviklet et betydeligt netværk og førstehåndskendskab til behovene for diplom i Ledelse. Blandt andet i forbindelse med de ovenfor nævnte aktiviteter om behovsafdækning, vejledning og opfølgende evaluering i forbindelse med såvel virksomhedsspecifikke som forløb.


IBA har i de seneste par år haft sikker viden for, at der er et behov for forløb på diplom i Ledelse, som er rettet mod ansatte i det private. I løbet af forsommeren 2018 er der kommet syn for sagn, idet IBA Erhvervsakademi Kolding for første gang har udbudt et åbent forløb for ansatte i det private erhvervsliv. Det åbne forløb omfatter de obligatoriske moduler på 3 x 10 ects samt senere valgmoduler på i alt 30 ects. Forløbet blev overtegnet i løbet af få uger, og der er startet 28 studerende. Der er samtidigt en betydelig venteliste. 


IBA Erhvervsakademi Kolding har således førstehåndskendskab til en betydelig efterspørgsel fra de private virksomheder på diplom i ledelse. 


Åbne hold har betydelige sidegevinster for såvel samfundet og som for udbygningen af Erhvervsakademiets kapacitet og videngrundlag. På åbne hold møder akademiet dedikerede studerende med særskilte videnbehov og forudsætninger. Den gruppe af studerende er meget værdifulde i opbygningen af et stærkt videnmiljø. For udbygningen af videnmiljøet er det her betydningsfuldt, at en pæn del de 28 studerende, der er startet i efteråret 18, arbejder i relativt små virksomheder. Det er værdifuldt, fordi en stor del af undervisningen bliver rettet mod deres viden- og kompetencebehov.  


De øvrige forløb fortsætter uændret. Dvs. cirka 64 studerende pr. år fordelt 4 forløb.        


Konklusion: IBA Erhvervsakademi Kolding har således en førstehånds dokumentation for et stigende behov for et selvstændigt udbud af diplom i Ledelse fokuseret på den private sektor. Regionalt får udbuddet isærg værdi i kraft af, at det vil konsolidere videnmiljø og videnarbejde på erhvervsakademiet.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

 


Skønnet over det regionale behov ligger i direkte forlængelse af de eksisterende aktiviteter. Aktiviteten på Efter og videreuddannelse er direkte afhængig af, hvor mange studiepladser virksomhederne køber.


Der har hidtil praktisk talt ikke været selvbetalere, hvorfor man med fornuft kan anvende antallet af studerende som retningsgivende for det regionale behov.  


Baseret på historikken beskrevet ovenfor kan det med sikkerhed konkluderes, at den regionale efterspørgsel i den private sektor er på mindst 30 dimittender pr. år.


Skønnet over behovet er konservativt, og tallet er formodentligt højere, idet de 30 dimittender ikke omfatter studerende på de ovenfor nævnte valgmoduler. 


Samtidigt må det kraftigt understreges, at det er vanskeligt at give eksakte tal for såvel behov som antallet af dimittender pr. år. Antallet af dimittender er beror blandt andet på, at den enkelte studerende har betydelige muligheder for tilpasse gennemførelseshastigheden til sine og virksomhedens behov. Man kan derfor ikke sige, at om 1½ eller 2 år, har de 25 af de 28 studerende gennemført en fuld diplomuddannelse.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


Behovsafdækningen er sket ved løbende erfaringsopsamling og samtaler med de virksomheder, som har rekvireret moduler. Denne opsamling er sat i system og sikret vi akademiets kvalitetssystem, hvor den ovenfor beskrevne behovsafdækning hos virksomheder er beskrevet. Opsamlingen omfatter også de informationer, som tilgår den enkelte underviser i kraft af sin undervisning på rekvirerede og andre forløb.


I forbindelse med udformningen af ansøgningen har følgende endvidere været inddraget: • Business Kolding og Business Aabenraa. Se vedlagte støtteerklæringer. Begge organisationer samlende og faciliterende organisationer, der har til opgave at bringe virksomheder, uddannelsesmiljøer, offentlige aktører, organisationer og netværk sammen til gavn for vores erhvervsliv.  

 • Ledernes Kompetencecenter. Se vedlagte støtteerklæring. Kompetencecenteret er en del af Lederne, som er en fagorganisation for ledere i Danmark. Kompetencecenteret har til opgave udvikle relevant efteruddannelse for deres medlemmer og andre interesserede ledere i Danmark

 • DSV. Se vedlagte støtteerklæring. DSV er et transportfirma, som er stærkt repræsenteret i Trekantområdet.   


 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Der findes flere beslægtede uddannelser. Ingen de beslægtede uddannelser er dimensionerede. Der er følgende beslægtede i akademiets dækningsområde


I akademiets dækningsområde udbydes der enkelte forløb på HD 2. del i Organisation og ledelse ved SDU Primo september 2018 er det uklart om der kører hold på SDU og hvilke. En oversigt over fag eller forløb er ikke umiddelbart tilgængelig. I princippet er der på HD 2. del på SDU mulighed for at tage mange af de samme moduler som på diplom i Ledelse  


Beskæftigelsesgraden er tæt på de 100%. Diplom i Ledelse eller tilsvarende uddannelser tages i praksis kun af personer, som allerede er i beskæftigelse. 


 


 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlaget består af personer med behov for videregående lederuddannelse i Sydjylland og som samtidigt kan leve op til adgangskravene.  Det vil typisk sige personer med en erhvervsakademi uddannelse, bachelor eller dertil svarende. 


Endvidere forventer IBA Erhvervsakademi Kolding rekruttering fra akademiets eget udbud af AU Ledelse.   


Konsekvenser for andre udbud: Et udbud på IBA Erhvervsakademi Kolding forventes ikke at have den store effekt på eksisterende udbud, heller ikke på UC Syddanmarks udbud. I al væsentlighed, fordi IBA Erhvervsakademi Kolding allerede står for driften af de forløb, som er rettet mod det private erhvervsliv. De øvrige udbud i Sydjylland vil således ikke blive berørt.  


Der i alt 12 udbydere af uddannelsen i Danmark, heraf enkelt i Sydjylland. Alle udbud har de samme obligatoriske fag, men ofte forskellige valgmoduler.


Uddannelsen kan gennemføres med en eller uden retninger. En retning består typisk af 15 ECTS. De eksisterende retninger afspejler, at uddannelsen oprindeligt har sin rod i behov i den offentlige sektor. De er ”Ledelse af velfærdsteknologi” og ”Skoleledelse”. Endvidere udbyder UC VIA en retning i ”Kulturledelse” og endelig udbyder LedelsesAkademiet Lillebælt (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole) udbyder en retning ”Maritim diplomuddannelse i ledelse”.


IBA Erhvervsakademi Koldings udbud vil først og fremmest adskille sig derved, at det bliver målrettet ledere og lederaspiranter det private erhvervsliv.  


På et overordnet niveau vil en lederuddannelse i kvalifikationsramme 6 i princippet indeholde de samme elementer, uanset om de er rettet mod kulturlivet, skolerne, det maritime eller det private erhvervsliv. Nemlig de kompetencer som er indeholdt i diplomuddannelsen – fx:  • Evnerne til at motivere

 • Evnerne til at understøtte udvikling og realisering af værdiskabende løsninger

 • Omsætte ideer til forretningsmuligheder

 • Udvikle medarbejdere

 • Agere bedre i krydsfelterne mellem teknologier, organisation og mennesker


 


 


 


 


Under dette overordnede niveau, er der imidlertid betydelige forskelle på de daglige problemstillinger og de mennesker, som lederne og lederaspiranterne arbejder sammen med.


 


Videreuddannelse: Dimittender har mulighed for at fortsætte på en række Master-uddannelser. IBA Erhvervsakademi Kolding tilbyder videreuddannelse i form af et MBA-program, som udbydes i samarbejde med Coventry University. Programmet afvikles i Kolding 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen


På de obligatoriske forløb forventes der:


2019: 56 studerende fordelt på 28 i januar og 28 i august


2020: 56 studerende fordelt på 28 i januar og 28 i august


2021: 56 studerende fordelt på 28 i januar og 28 i august


Hertil kommer studerende på de valgfrie moduler. Her forventes samme aktivitet som nu. Det vil sige 64 studerende om året fordelt på 4 moduler/forløb 

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ej relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Helt centralt er udviklingen af EV påviden med samt målretningen mod det private erhvervsliv


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C8 - Udkast til afslag - DP i Ledelse - IBA (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil