Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Skat - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/02-2018 08:24
2018-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anette Bache, kvalitetschef, abac@eaaa.dk - telefon 72286003

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Tax

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i skat

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Taxation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Gymnasiale uddannelser giver adgang til uddannelsen på kvote 1


På kvote 2 optages kontoruddannede uden yderligere adgangskrav


Øvrige uddannelser hvor følgende fag er bestået med 02 efter 7-trinsskalaen:


Engelsk på C-niveau og


Virksomhedsøkonomi på B-niveau eller Erhvervsøkonomi på C-niveau eller Matematik på C-niveau


Dansk A-niveau


Samfundsfag C-niveau


Adgangskravene kan opfyldes gennem supplerende adgangskursus 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ny censorkorps som er under etablering sammen med de øvrige udbydere af uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse og bilag_pba skat.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

PH Metropol har i foråret 2017 fået professionsbacheloruddannelsen i skat godkendt som ny uddannelse med et optag på 50 studerende de to første år stigende til 100 studerende ved tredje optag. UC Syd har i oktober 2017 søgt om udbud af uddannelsen i Haderslev, som primært vil dække UC SYD’s eget dækningsområde og Region Syddanmark.


Medio juni 2017 offentliggjorde Skatteministeriet sine planer for reorganisering af sine styrelser og publikationen: "En skatteforvaltning i hele Danmark, Skatteforvaltningen 2021", hvori der dels opregnes ni styrelser (to eksisterende og syv nye), der placeres med hovedsæder og afdelinger 26 steder landet over, og dels redegøres der for, at der samlet set frem mod 2021 tilføres skattestyrelserne ca. 1.500 nye medarbejdere uden for Hovedstadsområdet, heraf 650 i Region Midtjylland, mens tallet vest for Storebælt samlet set vil være 1.160 nye medarbejdere. Hertil kommer, at 2.300 nuværende skattemedarbejdere forventes at gå på pension eller finde anden beskæftigelse frem mod 2021. Skatteministeriet forventer således, at der frem mod 2021 skal rekrutteres op mod 3.300 medarbejdere, hvoraf en stor del vil skulle ansættes i de 18 afdelinger vest for Storebælt.


På baggrund af Skatteministeriets udmelding i juni 2017 vurderer Erhvervsakademi Aarhus med udgangspunkt i behovsafdækningen, at UC SYD og PH Metropol ikke alene vil kunne dække efterspørgslen i hele landet. Et udbud af Professionsbachelor i Skat hos Erhvervsakademi Aarhus i Aarhus vil bidrage til at dække den øgede efterspørgsel, der ventes i skattestyrelsernes afdelinger, først og fremmest i afdelinger beliggende indenfor akademiets eget dækningsområde, men også i Region Midtjylland samt i en vis udstrækning i Region Nordjylland.


Udbuddet vil ligeledes dække den efterspørgsel, som er i revisionsbranchen samt øvrige erhverv, hvor skattefaglig kompetence på professionsbachelorniveau er relevant. Af øvrige brancher kan nævnes leasingbranchen.


Udbuddet vil blive tonet, i det omfang det er muligt, så det matcher efterspørgslen hos aftagerne.


For uddybning henvises til vores behovsanalyse som er uploadet sammen med ansøgningen.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Erhvervsakademi Aarhus har udarbejdet en behovsanalyse – Afdækning af behov for professionsbacheloruddannelsen i skat på Erhvervsakademi Aarhus – med udgangspunkt i de allerede eksisterende behovsafdækninger i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsen samt udbud i Haderslev. Behovsanalysen er vedlagt i bilaget Behovsanalyse.


PH Metropol har i foråret 2017 fået professionsbacheloruddannelsen i skat godkendt som ny uddannelse. Den nye professionsbacheloruddannelse i Skat sætter dimittenderne i stand til selvstændigt at arbejde med skattefaglige og regnskabsfaglige problemstillinger og opgaver og giver dimittenderne viden om skattesystemet, retsregler inden for skattefaglige emner, økonomi og regnskab og praktisk anvendelse af retskilder samt om IT-systemer og dataindsamling. Dimittenderne kan således anvende juridiske, samfundsvidenskabelige og økonomiske metoder og kan vurdere skattefaglige problemstillinger og vælge relevante løsningsmodeller, ligesom de kan samarbejde og formidle skattefaglige problemstillinger og løsningsmodeller til andre uanset vidensniveau hos modtageren.


Medio juni 2017 offentliggjorde Skatteministeriet som beskrevet ovenfor sine planer for reorganisering af sine styrelser og publikationen: "En skatteforvaltning i hele Danmark, Skatteforvaltningen 2021,". Her beskrives, at der rem mod 2021 vil blive tilført 620 medarbejdere i Region Midtjylland. Endvidere at en stor andel af de nuværende skatte-medarbejdere forventes at gå på pension eller finde anden beskæftigelse. Der vil således være behov for en betydelig rekruttering af nye medarbejdere i Region Midtjylland.


Det nye er endvidere, at den nye Toldstyrelse får hovedsæde i Aarhus og skattestyrelsen får hovedområdekontor i Aarhus (Skattestyrelsen – Selskab). Desuden etablerer regeringen en hel ny lokation i Randers med 150 arbejdspladser. Se behovsanalysens figur 4, Antallet af medarbejdere 2017 – 2021, kilde: Skatteministeriet.


”Det betyder, at der frem mod 2021 samlet set skal rekrutteres op mod 3.300 nye medarbejdere til hele Danmarks skatteforvaltning. Den store udskiftning af medarbejdere er en selvstændig udfordring. Det understreger blot, at det er afgørende, at kompetencerne i den nuværende skatteforvaltning fastholdes i videst muligt omfang for at sikre kontinuitet i opgavevaretagelsen.


En stor andel af de nye medarbejdere skal rekrutteres til skatteforvaltningens kerneopgaver som fx vejledning og kontrol på told- og skatteområdet, inddrivelse af gæld, værdiansættelse af ejendomme samt behandling af klagesager. Her er der brug for medarbejdere med kompetencer inden for fx revision, regnskab og generel sagsbehandling, Det skal bl.a. understøttes af den nye skræddersyede, skattefaglige professionsbacheloruddannelse, der skal bidrage til at sikre, at der er tilstrækkelig faglighed i de nye styrelser.”


I efteråret 2017 har UC SYD ansøgt om udbud af den nye uddannelse, og i den forbindelse havde de rekvireret en undersøgelse hos Deloitte Consulting (september 2017): ”Afdækning af behov for professions-bachelorer i skat i region Syddanmark. Baggrundsmateriale til UC SYD’s ansøgning om prækvalifikation. 2017”, som ud over behovet i Region Syddanmark bekræfter det landsdækkende behov - og dermed også et behov i Region Midtjylland og Region Nordjylland.


Erhvervsakademi Aarhus har med interesse fulgt såvel udviklingen af uddannelsen samt skatteministeriets planer for den nye skatteforvaltning i hele Danmark. Desuden har vi qua vores egne undersøgelser og aftagerkontakt kunnet konstatere, at der også er et behov for professionsbacheloruddannelse i skat i vores dækningsområde.


Det skal bemærkes, at det af Skatteministeriets publikation "En skatteforvaltning i hele Danmark, Skatteforvaltningen 2021" ikke er muligt at sige, hvor mange af disse 3.300 medarbejdere, der forventes at have en mellemlang videregående uddannelse som f.eks. professionsbachelor i skat, men såvel PH Metropols og Deloitte’s undersøgelser viser, at dimittender med denne uddannelse vil blive efterspurgt i styrelserne/afdelingerne rundt om i hele Danmark.Det skal videre bemærkes, at de beregninger, der lå til grund for PH Metropols prækvalifikation af den nye uddannelse/udbud af professionsbachelor i Skat, ikke tager højde for den opskrivning af skattestyrelser/afdelinger og skattemedarbejdere, der senest er udmeldt af Skatteministeriet. Her fik SKAT i det østjyske / Region Midtjylland yderligere 100 ekstra arbejdspladser i forbindelse med regeringens udflytningsplan nr. 2, bedre balance II, udmeldt onsdag den 17. januar 2018.Ud over de nævnte gennemførte behovsanalyser har vi fra Erhvervsakademi Aarhus været i dialog med en række centrale aftagere og repræsentanter i vores primære dækningsområde/Region Midt:


·         SKAT, Aarhus


·         Redmark, Aarhus


·         Aros Statsautoriserede revisorer


·         SEGES akademi


·         FSR – Danske revisorer


·         Flexlease.nu


Alle har udtrykt behov for dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i Skat og et udbud af uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.


Erhvervsakademi Aarhus vurderer således, at PH Metropol og UC SYDs udbud ikke alene vil kunne dække efterspørgslen på landsplan. Dertil kommer, at der er erfaring for, at det kan være vanskeligt at tiltrække medarbejdere med videregående uddannelser, der er erhvervet i København til at arbejde vest for Storebælt og samme udfordring er gældende i at trække dimittender fra Region Sydjylland til at arbejde i Østjylland og generelt i Region Midtjylland.


Erhvervsakademi Aarhus vurderer således, at der er behov for at oprette et udbud af professionsbachelor i Skat i Aarhus. Et udbud af Professionsbachelor i Skat på Erhvervsakademi Aarhus vil først og fremmest skulle dække aftagerbehovet i Erhvervsakademi Aarhus’ dækningsområde, men også efterspørgslen i hele Region Midtjylland. Ydermere vil det være forventeligt, at dimittender fra Erhvervsakademi Aarhus vil blive rekrutteret i Region Nordjylland.


Ud over skattestyrelserne forventes en del professionsbachelorer i skat at opnå beskæftigelse hos f.eks. revisorer, rådgivnings- og konsulentvirksomheder, landbrugsforeninger og inkasso, hvilket bekræftes af akademiets aftagerdialog samt Deloittes undersøgelse i UC SYD’s ansøgning. Derudover har vi undersøgt leasingbranchen, der også er positive overfor uddannelsen og ser behovet for en Professionsbachelor i skat hos Erhvervsakademi Aarhus.


Ca. en tredjedel af indholdet i uddannelsen til professionsbachelor i Skat (valgmodulerne og praktikken) kan tones, og toningen af udbuddet i Aarhus vil blive tilrettelagt i samarbejde med aftagerne i Erhvervsakademi Aarhus’ lokale dækningsområde samt i Region Midtjylland og i Region Nordjylland. Vægten i toningen vil blive lagt inden for de styrelsesområder, hvor de studerende kommer i praktik.


En dimittend i Professionsbachelor i skat fra Erhvervsakademi Aarhus vil således være rustet til at søge ansættelse i professionen i såvel akademiets dækningsområde som i resten af landet. Erhvervsakademi Aarhus har allerede samarbejder med mange af aftagerne, som det er naturligt at udvide samarbejdet med, sådan at disse aftagere også leverer cases og gæsteundervisere til professionsbacheloruddannelsen i Skat.


Et udbud af Professionsbachelor i Skat hos Erhvervsakademi Aarhus i Aarhus vil tage sigte på at bidrage til at dække den øgede efterspørgsel, der ventes i skattestyrelsernes afdelinger ført og fremmest i Erhvervsakademi Aarhus’ eget dækningsområde og i Region Midtjylland samt endvidere i Region Nordjylland. Udbuddet vil blive tonet i det omfang det er muligt, så det matcher efterspørgslen hos aftagerne.


Akademiets behovsestimat på baggrund af de foreliggende behovsundersøgelser (egne som eksterne undersøgelser) estimerer en årlig efterspørgsel hos Skatteforvaltningen i Region Midtjylland på ca. 74 medarbejdere med en uddannelse på mellemlangt niveau (behovsanalysen, tabel 3 og den efterfølgende tekst).  Et forsigtigt estimat på efterspørgslen på en professionsbachelor i Skat i region Midt har vi skønnet til 15-30 dimittender. Tilsvarende estimerer vi en årlig efterspørgsel på 84 medarbejdere med professionsbacheloruddannelse i Skat hos private arbejdsgivere. Tilsammen estimeres således en efterspørgsel på ca. 99-114 medarbejdere årligt. Når professionsbacheloruddannelsen i skat er indfaset på Erhvervsakademi Aarhus vil antallet af dimittender være på 60 årligt (ved 86 % gennemførelse). Vi vil løbende følge behovet og tilpasse optaget herefter.


Der vil således fortsat være plads til øvrige erhvervsakademi-, professionsbachelor- og diplomuddannede som f.eks. finansøkonomer, finansbachelorer og professionsbachelorer i offentlig administration, som allerede i dag rekrutteres til de offentlige og private virksomheder, der beskæftiger sig med skat.


 [1] Seges Akademi leverer efteruddannelse til rådgivningsvirksomhederne i Dansk Landbrugsrådgivning.
Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Erhvervsakademi Aarhus har gennemført en deskresearch af de forudsætninger, som PH Metropol og UC Syd har fået uddannelsen prækvalificeret på, herunder de nye forudsætninger som skatteministeriet meldte ud i juni 2017.


Erhvervsakademi Aarhus har derudover haft dialog med fem centrale virksomheder og organisationer, offentlige såvel som private, primært i Erhvervsakademi Aarhus’ dækningsområde. Akademiet har desuden haft en dialog med brancheorganisationen for revisorer, FSR i Danmark.


Dialogen har taget udgangspunkt i nedenstående punkter:


-          Præsentation af uddannelsen


-          Efterspørgsel af skattefaglige medarbejdere på mellemlangt videregående niveau, generelt og specifikt


-          Udbud af praktikpladser


FSR i Danmark udtrykte sig positivt i relation til et udbud af professionsbacheloruddannelsen i skat på Erhvervsakademi Aarhus, og gav på branchens vegne udtryk for interesse i såvel at modtage praktikanter fra uddannelsen som at have behov for at ansætte dimittender fra uddannelsen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

I henhold til uddannelsesansøgningen fra PH Metropol rekrutteres der skattefaglige medarbejdere fra følgende uddannelser - indenfor fuldtidsuddannelsesområdet:


Erhvervsuddannelser: Kontoruddannelse med specialisering inden for administration, revision og økonomi med elevforløb i en offentlig eller privat virksomhed (kontoruddannede kan optages på Professionsbachelor i Skat)


Korte videregående uddannelser: Finansøkonom, kommunomuddannelsen og jordbrugsteknologuddannelsen


Mellemlange videregående uddannelser: HA.Jur.-skat, BA.Jur. og professionsbachelor i offentlig administration, finansbachelor


Lange videregående uddannelser: Cand.Jur., Cand.Merc.Jur., Cand.Oecon., Cand.Polit., Cand.Oecon.Agro. og Cand.Merc.Aud.


 


I Erhvervsakademi Aarhus’ dækningsområde udbydes følgende beslægtede uddannelser:


Finansbachelor


Finansøkonom


Jordbrugsteknolog (studieretning økonomi)


Akademiuddannelsen i skatter og afgifter (deltid)


Professionsbachelor i offentlig administration


HA-jur, og Cand.merc.Jur samt Cand.merc.aud


BA-jur og Cand.jur samt Cand.oecon og Cand.polit, Master i skat


Professionsbachelor i offentlig administration har et enkelt valgmodul om skatte- og afgiftssystemet. Uddannelserne til Professionsbachelor i Skat og Professionsbachelor i Offentlig Administration er desuden fælles om at uddanne de studerende til at kunne agere i offentlige institutioner og virksomheder og til at kunne samarbejde tværfagligt. De to uddannelser komplementerer hinanden inden for det offentlige system, men har hver deres faglige kernekompetencer.


Tidligere behovsundersøgelser (Metropol og UC SYDs ansøgninger) viser, at der efterspørgsel efter begge typer medarbejdere. Aftagerfeltet for Professionsbachelor i Offentlig Administration er først og fremmest kommunerne, og aftagerfeltet for PB i Skat vil først og fremmest være Skattestyrelserne, men der vil være et vist overlap, således at skattestyrelserne også beskæftiger medarbejdere med Professionsbachelor i Offentlig Administration og kommunerne også vil kunne beskæftige medarbejdere med Professionsbachelor i Skat, ligesom begge i en vis udstrækning kan/vil kunne finde beskæftigelse i den private sektor.


I uddannelserne under de tre første punkter indgår kun i beskeden grad skattefagligt indhold (0-15 ECTS). På deltidsområdet findes såvel diplom i skat (udbydes af Metropol) som akademiuddannelsen i skatter og afgifter, de benyttes oftest af allerede ansatte medarbejdere, der ønskes om- eller opskolet. Disse efter- og videreuddannelsesmulighed forventes ikke at blive påvirket af oprettelsen af et udbud af Professionsbachelor i Skat på erhvervsakademiet.


I de nævnte lange videregående uddannelser findes i højere grad skattefagligt indhold. Det er imidlertid meget klart efter interviewrunde (jf. UC SYD’s behovsafdækning), at både de offentlige og private virksomheder skelner skarpt mellem hvilke opgaver, der varetages af kandidatuddannede, og hvilke der varetages af medarbejdere med korte henholdsvis mellemlange videregående uddannelser.


Respondenterne i UC SYDs behovsafdækning gennemført af Deloitte omtalte tre akademi- og professionsbacheloruddannelser, som de kendte og i et vist omfang rekrutterer medarbejdere fra: Finansøkonom (ledighed ca. 8 % i 7. kvartal), finansbachelor (ledighed ca. 5 % i 7. kvartal) og Professionsbachelor i offentlig administration (ledighed ca. 13 % i 7. kvartal). Rekrutteringen fra disse tre uddannelser forventes at fortsætte, også efter Professionsbachelor i Skat begynder at dimittere, eftersom dimittenderne fra de tre omtalte uddannelser besidder kompetencer, som ikke ligger i Professionsbachelor i Skat. Ingen af de tre omtalte uddannelser er dimensionerede.


Uddannede som finansøkonom AK (retter sig primært mod banker, ejendomsadministration og forsikringsselskaber) og finansbachelor (retter sig primært mod banker, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og revisorer) fungerer i dag i SKAT til at løse nogle af de opgaver, som Professionsbacheloruddannelsen i Skat retter sig imod, men hovedsigtet for dem alle er den merkantile sektor.


Visse af kandidatuddannelserne og masteruddannelsen vil være relevante overbygningsuddannelser til Professionsbachelor i Skat.


Professionsbachelor i Skat vil, som også PH Metropol har redegjort for, ikke fortrænge de nævnte AK-, AU- og Professionsbachelor-uddannelser. Professionsbachelor i Skat vil fylde det kompetencegab, som allerede nu er udtalt, og som forventes at stige i de kommende år.I forlængelse af såvel Metropol som UC SYDs ansøgning vil Professionsbacheloruddannelsen i Skat ikke fortrænge de nævnte uddannelser. I forlænges heraf vurderes det i såvel vores egen behovsafdækning samt tidligere afdækning, at den nye uddannelse primært vil supplere og bidrage til, at aftagerne kan få dækket deres rekrutterings- og kompetencebehov mere direkte.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Udbuddet af Professionsbacheloruddannelsen i Skat er i dag kun godkendt med udbud i København og Haderslev, jf. behovsafdækningen dokumenteres der også et behov for uddannelsen i Aarhus/Region Midtjylland.


 


De studerende rekrutteres primært fra de gymnasiale uddannelser og fra EUD-kontoruddannelsen samt andre med specifikke kombinationer af gymnasiale fag på A-, B- og C-niveau.


 


Erhvervsakademi Aarhus har gennem en lang årrække oparbejdet erfaring med at rekruttere til lignende uddannelser, hvorfor vi i dag har relativt let ved at rekruttere til uddannelser indenfor økonomi og skat, vi vurderer således ikke, at det vil blive svært at rekruttere til professionsbachelor i skat.


 


Behovet for dimittender vil blive fulgt løbende.


Vi vurderer, som tidligere nævnt, at et udbud af professionsbacheloruddannelsen i skat hos os i Aarhus alene vil have begrænset påvirkning på optaget på beslægtede uddannelser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Forventet optag på Professionsbachelor i skat


1. år                    35
2. år                    70                       
3. år                    70


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Uddannelsen udbydes første gang i september 2018. Det betyder, at de første studerende skal have praktikpladser i foråret 2021. Det vurderes, at det er yderst realistisk at indgå aftaler om praktikpladser til 32 studerende i 2021, 63 studerende i 2022 og 63 studerende i 2023 (antal beregnet med et forventet frafald på 10 %).


 


Erhvervsakademi Aarhus har et fælles praktikkoncept og karrierecenter for hele erhvervsakademiet. De overordnede guidelines er fælles for alle uddannelser. Beskrivelse af praktikkoncept og beskrivelse af karrierecentret kan rekvireres efter ønske.

Erhvervsakademi Aarhus har et omfattende netværk af praktikvirksomheder, hvor vi har kontakt til mere end 300 virksomheder indenfor finans og økonomi, udover SKAT. Blandt de eksisterende virksomheder er der ca. 40 virksomheder indenfor områder/brancher, der vil være direkte relevante for professionsbachelorer i skat. Det er primært større virksomheder, som har kutyme for at tage flere praktikanter pr. semester.

Erhvervsakademi Aarhus har mange års erfaring med praktik fra den nuværende uddannelsesportefølje, og på uddannelserne er der generelt en rigtig god opbakning fra virksomhederne. Selv i en periode med ansættelsesstop inden for en del brancher har mange virksomheder taget studerende i praktik, og de har dermed bakket op om de videregående uddannelser i området.

Erhvervsakademi Aarhus har gennem de sidste år oplevet, at vi har haft flere praktikpladser, end vi har studerende, der skal i praktik.

På baggrund af ovenstående og antallet af relevante virksomheder i det geografiske område samt tilkendegivelser i behovsafdækningen, anses det for sandsynligt, at det nødvendige antal praktikpladser kan tilvejebringes. Nederst på formularen


 


 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Et udbud af Professionsbachelor i Skat med placering i Aarhus på Erhvervsakademi Aarhus understøtter Skatteministeriets bestræbelse på at decentralisere skattestyrelserne. Det er akademiets vurdering, at decentralisering af statslige arbejdspladser bedst understøttes, når tilhørende uddannelser også placeres decentralt, og at placering af et udbud af Professionsbachelor i Skat i Aarhus vil styrke de decentrale skattestyrelsers/skattecentres mulighed for at tiltrække medarbejdere med relevante kompetencer.


Et udbud af Professionsbacheloruddannelsen i Skat på Erhvervsakademi Aarhus vil indgå i et allerede eksisterende kompetent fagligt miljø med flere skatteeksperter. På vores nuværende uddannelser indenfor Finans og Økonomi har vi ansat 1 PhD i moms, 3 medarbejdere med tidligere ansættelse hos SKAT, 7 undervisere med en cand.merc AUD baggrund. Derudover har 2 medarbejdere lang erfaring med at undervise i både person- og erhvervsskat. Alle vores undervisere ansættes efter retningslinjerne om, at de skal have en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau og med relevant erhvervserfaring indenfor de områder de skal undervise i.

Akademiet har derudover gennem flere år samarbejdet med SKAT omkring dækning af deres behov for kompetencer. Her vil et udbud af Professionsbacheloruddannelsen i Skat kunne fuldende den uddannelsesportefølje, der er nødvendig for, at vi i dækningsområdet kan levere de efterspurgte kompetencer fra SKAT i fremtiden.


 


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil