Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Vurdering - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
31/01-2018 14:49
2018-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
København

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Kvalitetskonsulent Jon A. Olsen joao@cphbusiness.dk 36154945

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Vurdering

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Valuation

Den uddannedes titel på dansk
Diplomvaluar

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Valuation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optag på uddannelsen kræver en af følgende uddannelser: • En erhvervsakademiuddannelse som finansøkonom eller markedsføringsøkonom

 • En professionsbacheloruddannelse i international handel og markedsføring eller finans

 • En HA

 • En HD, 1. del

 • En relevant akademiuddannelse, fx i finansiel rådgivning

 • En relevant kandidatuddannelse, fx cand.jur., cand.merc., cand.polit. eller cand.oecon.


Her ud over kræver optag mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Fra ug.dk:


Diplomuddannelsen i vurdering handler om vurdering og rådgivning i forbindelse med salg, belåning og udlejning af kommercielle ejendomme og virksomheder.


Uddannelsen henvender sig til ejendomsmæglere og andre, der ønsker at beskæftige sig med erhvervsejendomsmægling. Det kan være bank- og kreditrådgivere, rådgivere i pantebrevsselskaber samt bygningsingeniører og -konstruktører, som arbejder med ejendomsvurdering.


Den studerende lærer at vurdere erhvervsejendomme, andelsboligforeninger og almennyttige boliger i henhold til andelsboligloven og boligstøtteloven.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen er opdelt i moduler og indeholder 6 obligatoriske moduler a ialt 40 ECTS, et afgangsprojekt a 15 ECTS og et valgfrit modul a 5 ECTS


De obligatoriske moduler er: • Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (10 ECTS)

 • Internationale vurderingsprincipper (5 ECTS)

 • Investeringsteori (5 ECTS)

 • Metode og videnskabsteori (5 ECTS)

 • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme mv. (5 ECTS)

 • Vurdering af erhvervsejendomme (10 ECTS)


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile diplomområde

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Diplom i vurdering er en specialiseret efter-videreuddannelse, der er målrettet opkvalificering i forhold til vurdering af erhvervsejendomme, andelsboligforeninger og lignende.


Som beskrevet i bilag 1 er der et behov for uddannelsen i region hovedstaden, som tidligere har været dækket af Erhvervsakademi Lillebælts udbud af uddannelsen fra en adresse i København. Når EAL ikke længere udbyder denne uddannelse i København, vil behovet i regionen ikke længere være dækket. Tidligere erfaringer har vist, at det er problematisk for erhvervsmæglere i København at skulle følge et uddannelsesforløb i Odense.


Se bilag 1 for en uddybning af dette.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Som beskrevet i bilag 1, har der i perioden 2011-2016 været oprettet hold med mellem 20-30 studerende. Det er vores forventning, at der vil ske en stigning i behovet, eftersom der er en ny lov på vej, ifølge hvilken erhvervsmæglere fremover skal have diplomuddannelsen i vurdering, hvis de skal kunne vurdere andelsboligejendomme, som for størstedelens vedkommende er beliggende i København. 


Såfremt denne lov gennemføres, så det bliver et krav for valuarer af andelsboligejendomme at have diplomuddannelsen i vurdering, vil det betyde en stigning i behovet, eftersom størstedelen af disse vurderinger i dag foretages af valuarer, der ikke har diplomuddannelsen i vurdering. 


eftersom der er tale om en efter- videreuddannelse, der primært tages af fuldtidsansatte som får uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver, er der ikke nogen risiko for, at der uddannes flere, end der er efterspørgsel på hos aftagerne.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har været inddraget i udarbejdelsen af denne ansøgning. DE repræsenterer ca. 90% af de danske ejendomsmæglere. 344 af DEs medlemmer angiver at være mere en 50% beskæftiget med erhvervsejendomme.


DE har i forbindelse med denne ansøgning inddraget Ejendomsforeningen Danmark (ED). ED er erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, repræsenterer ca. 85% af det private ejendomsmarked og har over 5000 medlemmer.


Endelig har DE i forbindelse med denne ansøgning været i kontakt med Danmarks største erhvervsejendomsmæglerkæde Newsec, som har bekræftet behovet for uddannelsen. 


Dette fremgår af bilag 1.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Diplom i vurdering er en specialiseret efter- videreuddannelse. Der er pt. ingen andre uddannelser, der giver de samme kompetencer.


uddannelsen er ikke dimensioneret, da der er tale om en diplomuddannelse, der oftest betales af de studerendes arbejdsgivere. 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlaget er primært erhvervsejendomsmæglere med ansættelse i København og omegn, men uddannelsen er også relevant for ansatte i banker og realkreditinstituttter og andre typer af virksomheder, offentlige og private, der beskæftiger sig med værdisætning af ejendomme.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Som beskrevet i bilag 1, har der fra 2011 og fem år frem været optaget mellem 20-30 studerende pr. år på uddannelsen gennem Erhvervsakademi Lillebælt udbudt via en adresse i København. Dette udbud har ikke optaget studerende i 2017 på grund af usikkerhed omkring udbuddets status. vi forventer således, at der er en gruppe erhvervsmæglere, der ikke har fået deres opkvalificeringsbehov dækket i 2017, og at optagegrundlaget derfor de kommende år vil være en smule større, ligesom der, som beskrevet i bilag 1 er en forventning om et let øget optag på grund af andre udefrakommende påvirkninger.


vi regner derfor med, at vi fra september 2019 og tre år frem kan optage minimum 30 studerende om året.  


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C9 Foreløbig godkendelse af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering (revideret, sept. 2018).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Godkendelsesbrev diplom i vurdering.pdf