Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i finans - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
03/10-2016 09:13
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Esbjerg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Søren Haahr Jensen

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service

Den uddannedes titel på dansk
professionsbachelor i finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske
Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2).
Anden relevant erhvervsuddannelse

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant ved udbudsansøgning


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant ved udbudsansøgning


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant ved udbudsansøgning


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag_prækvalifikation PBA Finans_EASV_2016.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

EASV genansøger om dette udbud på baggrund af ministerens udmelding om vigtigheden af regionale udbud for at sikre relevante uddannelser, også uden for de større byer. Udviklingen i sektoren peger på et øget behov for finansbachelorer, og udbudsansøgningen på dette tidspunkt skal sikre, at EASV kan nå at uddanne dimittender, inden efterspørgslen bliver større end udbuddet.

I en lang række år har Erhvervsakademi SydVest uddannet finansøkonomer, der har opfyldt behovet for uddannet arbejdskraft i den finansielle sektor i akademiets dækningsområde. De sidste par år har flere af de store banker dog indikeret, at de fremover vil reducere antallet af finansøkonomer, mens de til gengæld vil øge ansættelsen af finansbachelorer. Dette skyldes, at rådgivningsopgaverne generelt bliver mere komplekse, og de kræver derfor en højere teoretisk uddannelse. Én af de store aftagere af finansøkonomer i det sydlige Jylland, Sydbank, har direkte meldt ud, at de ikke i fremtiden ønsker at ansætte finansøkonomer, mens andre banker har indikeret en lignende holdning. (se bilag for udtalelser fra Sydbank, Danske Bank og Nordea). Danske Bank har i 2015 opslået ledige praktikantstillinger i Esbjerg, hvor de specifikt ønsker finansbachelorer ansat, lige som Lån og Spar bank har søgt finansbachelorer til start i traineestillinger i 2016. (se bilag)


Af referatet af seneste møde i koordinationsgruppen for videregående uddannelser på det merkantile/finansielle område fremgår desuden at finansbacheloruddannelsen er populær hos ejendomsmæglerne, samt at alle studerende har fundet praktikplads for efteråret 2015 (heraf 18% inden for ejendomshandel og 12% inden for ejendomsadministration).

Hensigten med udbud af uddannelsen i Esbjerg er således ikke at øge mængden af studiepladser inden for den finansielle sektor, men at sprede de studerende på to uddannelser med henblik på bedre at kunne dække aftagernes behov. Der optages pt. ca. 70 studerende på finansøkonomuddannelsen i Esbjerg, og dette tal forventes reduceret i forbindelse med et eventuelt udbud af finansbacheloruddannelsen.

Et udbud af finansbacheloruddannelsen vil endvidere give en videreuddannelsesmulighed for de uddannede finansøkonomer, der er i området. Gennem meritreglerne for finansøkonomer er det muligt for disse at søge merit og starte på finansbacheloruddannelse på 5. eller 6. semester, og det vil være en god mulighed for de mange finansøkonomer, der ikke umiddelbart er mobile og derfor ikke ønsker at søge videreuddannelse i en anden by.

Udbuddet af finansbacheloruddannelsen i Esbjerg skal således være med til at fremtidssikre det samlede udbud af uddannelser inden for den finansielle sektor, således at det er i bedre overensstemmelse med ønsker og behov i den finansielle sektor i området.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Som nævnt ovenfor forventes arbejdsmarkedet at aftage flere finansbachelorer og færre finansøkonomer, mens det samlede antal dimittender på det finansielle område fra EASV ikke forventes at stige mærkbart.


Aftagerne i EASV’s dækningsområde understreger også i dialogen med uddannelsesledelsen, at det er vigtigt med arbejdskraft, som både har den rette uddannelse og en indgående viden om lokalområdet. Dette gælder især i forhold til bankrådgivning og ejendomshandel, men også i forsikringsbranchen lægges vægt på lokalkendskab hos medarbejderne. Det er altså ikke nok med udbuddet i Kolding og Odense til at dække behovet for dimittender inden for den finansielle sektor i Syddanmark.

EASV optager lige nu ca. 70 studerende på finansøkonomuddannelsen i Esbjerg om året. Dette tal forventes halveret, hvis udbuddet af finansbacheloren bliver en realitet. Forventningen til gennemførelse og aftagernes behov for dimittender forventes ikke at ændre sig markant, så de 75% af de optagne, som forventes at gennemføre uddannelsen, spår EASV gode jobmuligheder.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Nærværende screeningsansøgning har været diskuteret med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), der er enige i EASV's vurdering af det fremtidige arbejdsmarked og derfor bakker op om et udbud af finansbacheloruddannelsen i Esbjerg. Brevet fra FA i bilaget er dateret i 2015, men det ændrer ikke på FA’s opbakning til udbuddet. EASV har løbende været i dialog med FA, både om behovet for udbud af uddannelsen lokalt i EASV’s dækningsområde og uddannelsens form og relevans på nationalt niveau.


Desuden er aftagere i EASV's dækningsområde taget med på råd, herunder uddannelsesudvalg, praktikvirksomheder og øvrigt netværk. I bilaget er vedlagt udtalelser fra tre af de større banker: Danske Bank, Sydbank og Nordea.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Som nævnt forventes der at komme en tilsvarende nedgang i antallet af ansøgere til akademiets finansøkonomuddannelse i Esbjerg.
Professionsbachelor i finans udbydes på nuværende tidspunkt vest for Storebælt af UC Nordjylland, Aarhus Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Lillebælt (Odense) og Erhvervsakademi Kolding (IBA). IBA har udbudt finansbachelor i Kolding siden 2014, og det udbudssted vil geografisk være det nærmeste for et eventuelt udbud på EASV. Erfaringerne fra finansøkonom AK, der udbydes både i Kolding og Esbjerg, viser, at der ikke umiddelbart er nogen indvirkning på optaget de to skoler imellem. Da Erhvervsakademi Kolding fik tilladelse til at udbyde finansøkonomuddannelsen i 2007, havde det ikke nogen effekt på optaget på udbuddet i Esbjerg. De to første optag på finansbachelor i Kolding har heller ikke påvirket optaget på finansøkonomuddannelsen i Esbjerg, og der forventes derfor ikke nogen synlig effekt på optaget i Kolding, hvis der kommer et udbud af finansbacheloruddannelsen i Esbjerg.


Rekrutteringsgrundlag

Optaget forventes at komme fra gymnasier og erhvervsskoler i Erhvervsakademi SydVests dækningsområde. Erfaringerne fra optaget på finansøkonomuddannelsen er, at 80 % af ansøgerne kommer fra nærområdet, hvilket vil sige gymnasier og erhvervsskoler i Esbjerg og Varde kommuner, og det forventes, at billedet vil være det samme for optaget på finansbachelor.


Undersøgelser af de studerendes mobilitet viser, at det er væsentligt, hvilke uddannelser der udbydes lokalt, og at kun 10 % af de studerende, der flytter til en større by for at studere, flytter tilbage igen. Så det er forventningen, at et udbud af finansbacheloruddannelsen i Esbjerg vil medvirke til holde kvalificeret arbejdskraft i området og dermed forbedre vilkårene for det lokale arbejdsmarked.


Forventet optag

Der forventes et årligt optag på 30 studerende, på sigt måske lidt flere.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

På baggrund af udmeldinger fra aftagerne forventer EASV, at de studerende på et udbud af finansbacheloruddannelsen får praktikplads i mange af de samme virksomheder, som hidtil har taget praktikanter fra finansøkonomuddannelsen. Da optaget på finansbacheloren forventeligt vil medføre en nedgang i optag på finansøkonomuddannelsen, vil det samlede behov for antal praktikpladser ikke ændre sig væsentligt. Det vil således ikke være et problem at finde praktikpladser. Tværtimod vil kvalifikationsniveauet hos praktikanterne bedre matche virksomhedernes ønsker. I bilaget er der angivet en liste over virksomheder, som har haft finansøkonomer i praktik de seneste to år og har tilkendegivet, at de gerne vil have praktikanter igen. Specielt forventes det, at de større banker også i deres lokale afdelinger i EASV’s dækningsområde vil foretrække at tage finansbachelorer i praktik, da de som tidligere nævnt har et ønske om at øge andelen af finansbachelorer i fremtiden.

Der er i bilaget nævnt en del praktiksteder i Sønderborgområdet. EASV har gennem sin afdeling i Sønderborg en god kontakt til de finansielle virksomheder i dette område, og det lykkes hvert år at få studerende fra Esbjerg i praktik i disse virksomheder (typisk studerende med tilknytning til området, jf. branchens ønske om medarbejdere med lokalkendskab). Det forventes også at være tilfældet i forbindelse med udbud af finansbacheloruddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 - Endeligt afslag på godkendelse af nyt udbud - PB i Finans - EASV (Esbjerg).pdf

Samlet godkendelsesbrev