Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelsen inden for Finans (Finansbachelor) - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
03/10-2016 09:24
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhversakademi Dania, Silkeborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Campuschef Flemming Glud Hansen Bredhøjvej 18 8600 Silkeborg Mail: fgh@eadania.dk - Mobil:61953535

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbacheloruddannelsen inden for Finans (Finansbachelor)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbacheloruddannelse i Finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


Adgang via gymnasial eksamen:


 


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B 


 


Adgang via erhvervsuddannelse:


 


Finansuddannelsen (trin 2)


 


kontoruddannelse med specialer


 


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


 


 


 


Adgang via relevant erhvervsuddannelse:


 


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Hobrovej 85 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag samlet.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt


 


Indeværende ansøgning om nyt udbud af finansbacheloruddannelsen retter sig mod den finansielle sektors behov for kvalificeret arbejdskraft i Region Midtjylland. Erhvervsakademi Dania har tidligere ansøgt om dette udbud. Denne genansøgning skal dog ses i lyset af udmeldingerne fra regeringen, som lægger vægt på en større geografisk spredning af videregående uddannelser, samt det fakta at Erhvervsakademi Dania af ministeriet ved mail af 17. august 2016 er blevet opfordret til at genindsende ansøgning om prækvalifikation til finansbacheloruddannelsen.


Annsøgningen understøttes af en samlet enighed blandt rektorerne ved de danske erhvervsakademier, UCN og uddannelsesnetværkene for finansøkonom og finansbachelor, der er af den opfattelse, at den nuværende struktur med en erhvervsakademiuddannelse og en hel professions-bacheloruddannelse fortsat er mest hensigtsmæssigt.
Det samlede rektorkollegium og UCN ser meget positivt på en større regional udbredelse af professionsbacheloruddannelsen, hvor det ønskes og hvor der kan dokumenteres et behov og et tilstrækkeligt fagligt miljø. (se bilag 1)
En analyse af dimittenders mobilitet efter endt uddannelse foretaget af Danske Erhvervsakademier (bilag 2) og publiceret d. 10. september 2015 viser, at 74 % af de dimittender, der blev uddannet i 2013 forsat bor i det erhvervsakademis dækningsområde, hvorfra de er uddannet. Dette sammenholdt med, at finansbacheloruddannelsen i Jylland alene udbydes i Århus, Ålborg og Kolding, er medvirkende til, at studerende flytter væk fra store dele af det Midtjyske område for at uddanne sig i storbyerne og efterfølgende ikke vender tilbage som kvalificeret arbejdskraft, der kan understøtte de regionale behov for udvikling og fastholdelse af arbejdspladser.


Således er et mere decentralt udbud nødvendigt for opretholdelsen af kvalificeret arbejdskraft og arbejdspladser i nærområderne.


 


Beskæftigelsesundersøgelse af dimittender fra Silkeborg


Den store lokale efterspørgsel efter finansuddannede bekræftes i den seneste beskæftigelsesundersøgelse, hvor hele 94 % af finansøkonomdimittenderne fra Erhvervsakademi Dania Silkeborg var i beskæftigelse eller under videreuddannelse et år efter endt uddannelse.


StatusEA Dania SilkeborgI job81,8%Under uddannelse12,2%Andet, incl. ledig6,0%Kilde: Beskæftigelsesundersøgelse fra sep. 2015


 


Erhvervsakademi Dania Silkeborg ønsker herved at fremtidssikre det lokale udbud af finansuddannede, således, at dimittendernes kvalifikationer fremadrettet matcher aftagernes stigende krav. Uddannelsens bredde sikres via samordning med Erhvervsakademi Dania Hobro, som har en parallel ansøgning omkring udbud af finansbacheloruddannelsen. Erhvervsakademi Dania ønsker derfor med denne ansøgning både at fremtidssikre branchens stigende efterspørgsel på lokale medarbejdere med en professionsbachelor inden for Finans samt at understøtte det helt særlige fokus, der politisk set er på ’samordning’, hvor der tænkes uddannelse på tværs af lokaliteter med mulighed for talentspor.


Udbuddet er først og fremmest rettet mod Erhvervsakademi Dania Silkeborgs dækningsområde i det Midtjyske, men sammen med et eventuelt udbud på Erhvervsakademi Dania Hobro, vil dækningsområdet være betydeligt større.


 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det lokale arbejdsmarked efterlyser i stigende grad dimittender med et højere uddannelsesniveau


 


Generelt forventer den finansielle branche en markant stigning i antallet af finansbachelorer i 2016. I april 2016 har Finanssektorens Arbejdsgiverforening på landsplan udarbejdet en analyse på forventede ansættelser af finansøkonomer, finansbachelorer og finanselever. Her forventer man en stigning i ansættelse af finansøkonomer på 40 % fra 2014 til 2016. Et fald i finanselever på 9 % i samme periode og på finansbachelorer forventes en stigning på 250 %. (se bilag 3)


 


·        Banker og realkreditinstitutter forventer at ansætte 300 nyuddannede finansøkonomer i 2016. I forhold til 2014 er det en stigning på 40 procent. ·


 


·        Banker og realkreditinstitutter forventer at ansætte 130 nyuddannede finansbachelorer i 2016. I forhold til 2014 er det en stigning på 250 procent. ·


 


·        Hele finanssektoren forventer, at 122 finanselever får en uddannelsesplads i sektoren i år. Det er et fald på 9 procent i forhold til 2015. Siden 2006 er antallet af finanselevpladser faldet med 84 procent.


 


Med en så stor forventninger til antallet af nye finansbachelorer, kan den nuværende kapacitet have svært ved at efterkomme denne stigning. Stigningen på optaget ligger på ca. 20% pr. år. (kilde: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/tilsyn/systematisk-tilsyn/tilsyn-med-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner )


 


Det tilkendegivne hovedargument i denne ansøgning, skal således findes i virksomhedernes udfordringer med:


 


1.    at der er en markant stigning i efterspørgslen af finansbachelorer i almindelighed og


 


2.    i særdeleshed at tiltrække finansbachelorer til kommuner/områder, der geografisk ligger uden for finansbacheloruddannelsens nuværende udbudssteder.


 


At der er en efterspørgsel på finansbachelorer, kan blandt andet læses i Akkrediteringsrapporten udarbejdet i forbindelse med akkrediteringen af finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademiet i Aarhus. Her er konklusionen: ”Akkrediteringspanelet vurderer, at der er lav ledighed blandt dimittenderne”… og videre: ”…, at udbuddets dimittender finder relevant beskæftigelse eller videreuddannelse”.
http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/EAAA_PB_finans_akkrap.pdf


 


Dette billede bekræftes også af senest tilgængelige beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen (februar 2015). Her er på landsplan 77 % i job og 16 % i heltidsvidereuddannelse.  (side 3 i nedenstående link)
http://docplayer.dk/6883056-Beskaeftigelsesundersoegelse-for-finansbacheloruddannelsen-aargang-2010-2014-pr-1-februar-2015.html


 


Erhvervsakademi Dania – Silkeborg har i en lang årrække, gennem sit netværk i den finansielle sektor, netop forsynet et stort område i Region Midtjylland med finansøkonomer - centreret omkring Silkeborg og de omkringliggende kommuner. Det er netop i dette område, hvor flere virksomheder i dag efterlyser finansbachelorer til stillinger, som tidligere delvis var besat med finansøkonomer, og hvor jobfunktionerne i dag er blevet mere komplekse, og derfor kræver et højere uddannelsesniveau.


Dette understøttes af Anni Bach Høj, Sparekassen Kronjylland i sin anbefaling, hvor hun direkte skriver:


 


Vi oplever i Sparekassen et stigende behov for højere teoretisk uddannelse til både privat og erhvervsområdet i hele afdelingsnettet. Dette behov har vi udfordringer med at dække ind, da den geografiske mobilitet hos de studerende ikke rækker til den geografiske placering vi som virksomhed har. Vi har med denne baggrund af flere omgange søgt, men ikke kunnet besætte praktikpladser med en kvalificeret kandidat


 


Erhvervsakademi Dania Silkeborg har i en lang årrække finansøkonomuddannelsen. Igennem en løbende tæt dialog med lokale aftagere inden for branchen, har Erhvervsakademi Dania Silkeborg et godt indblik i det lokale arbejdsmarked for finansuddannede. Et gennemgående træk er, at aftagerne oplever en overvejende andel af lokalt uddannede ansøgere i rekrutteringen. Det er således i høj grad lokalt uddannede, der besætter stillingerne for nyuddannede. Aftagerne efterspørger i stigende grad et højere uddannelsesniveau hos deres nyansatte, men oplever, at det er svært at tiltrække kandidater med dette uddannelsesniveau fra andre landsdele. Konsekvensen heraf er, at de nyansatte generelt set har et lavere uddannelsesniveau end aftagerne reelt ønsker. Hvis aftagerne havde adgang til et større lokalt udbud af finansbachelorer, ville de ansætte tilsvarende færre finansøkonomer.


 


” Generelt ses det som en tendens i den finansielle sektor, at kravene til teoretisk uddannelse øges. Dette gør sig i høj grad også gældende i Jyske Bank-koncernen. Vi oplever desværre, at mobiliteten blandt de dimitterende ikke er tilstrækkelig til at dække vort behov uden for de etablerede universitetsbyer, når vi ser på de mellemlange, videregående uddannelser, herunder finansbachelorer. Derfor kan vi klart bakke op om en større spredning af disse uddannelser, specielt i det midt- og vestjyske område, hvor vi har en del større provinsbyer med deraf følgende gode forretningsmuligheder for Jyske Bank-koncernen.”


 


Knud Nørbo, Direktør HR, Jyske Bank.


 


Med udgangspunkt heri er det Erhvervsakademi Dania Silkeborgs vurdering, at uddannelsesniveauet blandt de finansuddannede i lokalområdet bør højnes. Derfor ansøger Erhvervsakademi Dania Silkeborg om nyt udbud af finansbacheloruddannelsen. Formålet er ikke at uddanne væsentligt flere, men at uddanne på et højere niveau.


 


Samordning med Erhvervsakademi Dania Hobro sikrer bredden i udbuddet


 


Et nyt udbud af finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademi Dania Silkeborg skal ses i sammenhæng med tilsvarende nyt udbud ved Erhvervsakademi Dania Hobro. Afdelinger under Erhvervsakademi Dania har i dag allerede et tæt samarbejde, og ved parallelt at udbyde finansbacheloruddannelsen på flere lokaliteter, får Erhvervsakademi Dania mulighed for udbyde et bredt spektrum af specialer.


 


Gennem et struktureret samarbejde, etableret i et såkaldt videnunivers (se bilag 4), vil Erhvervsakademi Dania forankre og sikre, at uddannelsen udbydes op i mod nyeste viden og i tæt samarbejde mellem uddannelsessted, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Erhvervsakademi Dania har med etableringen af videnuniverset på tværs af afdelingerne sikret en platform, hvorfra vi tværinstitutionelt kan kvalitetssikre vidensniveauet og koordineringen af uddannelsen. Videnuniverset sikrer, at vidensgrundlaget opfyldes, og at læringsforløbene baseres på nyeste viden omkring centrale tendenser inden for det finansielle område, såvel det praktiske som det akademiske. Universet sikrer endvidere, at uddannelsen baseres på nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsprojekter, hvilket sker gennem etablering af praksisnære projekter og gennem kontinuerlige drøftelser omkring indholdsrelevans og nyeste viden inden for området.


 


De to udbud i henholdsvis Silkeborg og Hobro vil således blive tilrettelagt, så de bedst muligt supplerer hinanden. Ved at digitalisere en række fag bliver det derved muligt at udbyde læring på tværs af lokaliteter og sikre flere valgmuligheder og yderligere mulighed for påbygning af talentspor på uddannelsen.


 


Finansøkonomuddannelsen har gennem de sidste år arbejdet målrettet og fokuseret på at udvikle digitaliserede og online baserede læringsmiljøer. Erhvervsakademi Dania står derfor i dag med en strategisk, didaktisk og pædagogisk velforankret viden omkring, hvorledes de studerendes læring kan øges gennem anvendelsen af digitale læringsteknologier.


 


Studerende på finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademi Dania vil derved have mulighed for at vælge bredt blandt specialeretningerne på finansbachelor.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


 


En lang række virksomheder har interesse i, at Erhvervsakademi Dania Silkeborg kan udbyde en bacheloruddannelse inden for Finans. Udbuddet er primært rettet mod arbejdsmarkedets behov i Erhvervsakademi Dania Silkeborgs geografiske dækningsområde, hvorfor tilkendegivelserne udspringer fra virksomheder i dette område.


 


Uddannelsen er rettet mod flere beskæftigelsesmæssige områder inden for den finansielle sektor som pengeinstitut, ejendomsformidling, ejendomsadministration, revision, realkredit og forsikring, men også mod jobs i virksomheders økonomiafdelinger.  


 


Erhvervsakademi Dania indgår i flere erhvervsnetværk med aftagervirksomhederne, og et gennemgående tema på disse netværksmøder er den stigende efterspørgsel i branchen efter finansbachelorer, hvilket understreges med følgende tilkendegivelser:


 


Virksomhed

TilkendegivelseSparekassen KronjyllandVi oplever i Sparekassen et stigende behov for højere teoretisk uddannelse


til både privat og erhvervsområdet i hele afdelingsnettet.


Dette behov har vi udfordringer med at dække ind, da den geografiske


mobilitet hos de studerende ikke rækker til den geografiske placering vi som


virksomhed har. Vi har med denne baggrund af flere omgange søgt men ikke kunnet besætte praktikpladser med en kvalificeret kandidat. Det vil derfor være en stor fordel for Sparekassen, at der etableres uddannelsessteder uden for universitetsbyerne.


Vi har et godt samarbejde med Erhvervsakademiet Dania via


finansøkonomuddannelsen og har fuld tillid til, at de kan løfte opgaven at


uddanne finansbachelorer.


Med den baggrund støtter vi fuldt op om etablering af Finansbachelor


uddannelse på Dania Silkeborg og Hobro.


 


Anni Bach Høj, HR Sparekassen KronjyllandDanske BankVi har igennem tiden ansat mange der har taget deres uddannelse på Erhvervsakademi Dania. Det vil klart være at foretrække, at det var muligt, at tage en finansbachelor og hermed et endnu højere fagligt niveau i Silkeborg. Der er ingen tvivl om, at vi vil have større mulighed for at tiltrække nye medarbejdere, hvis uddannelsen af finansbachelorer lå i Silkeborg, og derfor har denne tanke mine varmeste anbefalinger.


 


Jan Aagaard, ErhvervsdirektørJyske Bank (hovedsæde i Silkeborg)Generelt ses det som en tendens i den finansielle sektor, at kravene til teoretisk uddannelse øges. Dette gør sig i høj grad også gældende i Jyske Bank-koncernen.


 


Vi oplever desværre, at mobiliteten blandt de dimitterende ikke er tilstrækkelig til at dække vort behov uden for de etablerede universitetsbyer, når vi ser på de mellemlange, videregående uddannelser, herunder finansbachelorer.


 


Derfor kan vi klart bakke op om en større spredning af disse uddannelser, specielt i det midt- og vestjyske område, hvor vi har en del større provinsbyer med deraf følgende gode forretningsmuligheder for Jyske Bank-koncernen.


Vi har gode erfaringer med Erhvervsakademi Dania på områder, herunder Finansøkonom-uddannelsen, og vi ser gerne, at dette samarbejde også kan udvides til at omfatte finansbacheloruddannelsen.


 


Knud Nørbo, Direktør HRNordeaNordea har et stærkt behov for stærke faglige profiler nu og i fremtiden til vores privat og erhvervskunder. Vi har de seneste år haft et stigende antal af Finansbachelorer i praktik både i Privat og Erhverv, som efterfølgende er forsat i uddannelsesforløb mod rådgiverjobbet med stor succes. Vi oplever de har en bred kompetence inden for den finansielle sektor, som matcher


vores krav til fremtidige medarbejdere – både på fagligt og personligt plan.


 


Derfor vil vi med stor glæde se frem til etablering af et uddannelsessted yderligere, som med dets geografiske placering vil kunne imødekomme vores nuværende udfordringer ift. rekruttering i det Midtjyske.


Vi er ikke kommet i mål på vores rekrutteringer antalsmæssigt i forhold


til ønsket fra vores forretning. Mobilitet samt for få kandidater er vores største udfordringer i forhold til rekrutteringen af vores fremtidige medarbejdere, hvorfor vi fuldt støtter etablering af Finansbachelor uddannelse på Dania Silkeborg og Hobro.


 


Conny Jacobsen


Management Partner


HR Danmark, NordeaSilkeborg KommuneSilkeborg Kommunes befolkningstal vokser, og det samme gør antallet af arbejdspladser.


Specielt inden for finansiering og erhvervsservice er beskæftigelses-mulighederne gode, hvilket især hænger sammen med, at Jyske Bank har sit hovedkontor i Silkeborg og at de større danske pengeinstitutter har filialer her.


Det betyder stor efterspørgsel på højtuddannede finansmedarbejdere, men


virksomhederne oplever i stigende grad problemer med at rekruttere og fastholde disse medarbejdere.


 


….Der er således oplagte perspektiver ved at placere finansbachelor-uddannelsen i Silkeborg. Erhvervsmiljøet inden for finansiering og erhvervsservice giver uddannelsen gode muligheder for et tæt samspil mellem teori og praksis gennem hele uddannelsesforløbet i


forbindelse med projektarbejde og praktikpladser.


Befolkningsgrundlaget er voksende og uddannelsen vil kunne optage studerende fra såvel de lokale gymnasiale uddannelser som omkringliggende. En del af de studerende vil således bo i området, og med de oplagte beskæftigelsesmuligheder vil mange kunne forblive i området.


 


Steen Vindum, BorgmesterRevisorerne HostruphusVi har fremadrettet brug for unge mennesker med at højt uddannelsesniveau, hvorfor den nuværende finansøkonomuddannelse på sigt formentlig ikke vil være tilstrækkelig, og da vi som udgangspunkt søger lokale kandidater, vil det være væsentligt for os, at vi kan finde dem her i Silkeborg, både med henblik på praktikophold og faste ansættelser.


 


Det har igennem de senere år været vanskeligt at finde arbejdskraft i vor branche. En finansbacheloruddannelse i Silkeborg vil helt sikkert hjælpe erhvervslivet, således de har lettere ved at finde den arbejdskraft som de efterspørger.


 


Martin Husted, Registreret Revisor, FSRErhverv SilkeborgSilkeborg området er bl.a. kendetegnet ved tilstedeværelsen af en lang række virksomheder, der direkte og indirekte arbejder i finansområdet, fx Jyske Bank koncernen med en lang række datterselskaber, en række store IT virksomheder, der arbejder i finansområdet, og en lang række mindre virksomheder på området. Samlet set er der tale om adskillige tusinde arbejdspladser i lokalområdet. Disse virksomheders fremtidige vækst er helt afhængig af adgangen til kvalificeret arbejdskraft, og her vil Finansbacheloruddannelsen være et yderst vigtigt element.


 


Tilstedeværelsen af de mange lokale finansvirksomheder kan i praksis understøtte uddannelsen med både lokale praktikpladser og efterfølgende egentlig ansættelser. Den nuværende uddannelse som Finansøkonom udfylder allerede en del af virksomhedernes behov, men der er stadig et udækket behov for uddanner på et højere niveau – og vi får løbende henvendelser fra virksomhederne om at det er svært at finde tilstrækkeligt uddannede kandidater til ledige job.


 


Torben Vilsgaard, Direktør, Erhverv SilkeborgSydbankI takt med udviklingen i samfundet, kundernes forventninger samt faglige kompetencer på sigt i sektoren, har vi i Sydbank fremover valgt at rekruttere praktikanter og mulige trainees til privatområdet via finansbacheloruddannelsen. Vi har behov for finansbachelorer, der er fagligt dygtige, kan arbejde struktureret og målrettet, er performanceorienteret samt gode til at opbygge relationer til både nye og eksisterende kunder med øje for at skabe den gode kundeoplevelse på kort og lang sigt. I den sammenhæng er der et behov fra vores side til at kunne rekruttere finansbachelorer til det midtjyske område.


 


Britt Salomonsen, Uddannelseschef 


De fulde tilkendegivelser kan ses i vedlagte bilag.


 


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Formålet med finansbacheloruddannelsen er ”at kvalificere de studerende til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse” (kilde: studieordningen gældende fra 1. september 2016).


 


Region Midtjylland med undtagelse af Århus kommune har ingen professionsbacheloruddannelser i området, der retter sig mod den finansielle sektor. Nærmest beslægtede uddannelser er finansøkonom, som udbydes på Erhvervsakademi Dania Silkeborg og Hobro samt Erhvervsakademi MidtVest. Kompetencemæssigt uddannes en finansbachelor niveaumæssigt højere end en finansøkonom, og det er finansbachelorens færdigheder og kompetencer, som den finansielle sektor i stigende grad efterspørger. I Finanssektorens Arbejdsgiverforenings uddannelsespolitiske publikation, ”Uddannelse i finanssektoren”, understreges det stigende behov for øgede kompetencer: ”Det formelle uddannelsesniveau i finanssektoren har været stigende gennem mange år, og i dag har mere end hver tredje finansansat en videregående uddannelse. Tendensen er klar. Mens den traditionelle karrierevej med start som finanselev er faldet i popularitet, er der sket en markant stigning i antal akademiske medarbejdere. Det formelle uddannelsesniveau fortsætter med at stige i takt med generationsskiftet i virksomhederne”.
(Kilde: https://www.fanet.dk/system/files/publication_files/folder_uddannelse_september_2015.pdf)


Rekrutteringsgrundlag

Optaget forventes primært at komme fra gymnasialt uddannede, erhvervsuddannede samt finansøkonomer, der ønsker en mere akademisk uddannelse i Erhvervsakademi Dania Silkeborgs dækningsområde.


 


Antallet af gymnasialt uddannede i Silkeborg er steget markant siden 2008 (bilag 5, figur 1). Dette giver et øget rekrutteringsgrundlag for Erhvervsakademi Dania Silkeborgs uddannelser. Udviklingen i antal optagne på Erhvervsakademi Dania Silkeborg har de sidste fem år undergået en meget stor vækst, og akademiet har således været god til at tiltrække studerende til de to uddannelser, der tilbydes; finansøkonom og handelsøkonom (bilag 5, figur 2). Det lokale rekrutteringsgrundlag for finansbacheloruddannelsen er derfor åbenlyst til stede.


 


Erhvervsakademi Dania Silkeborg har foretaget en behovsundersøgelse blandt nuværende studerende på finansøkonomuddannelsen i Silkeborg, da det antages at respondenternes svar vil være repræsentative for en del af målgruppen til finansbacheloruddannelsen i dækningsområdet. Denne undersøgelse viser en interesse blandt målgruppen, lige såvel som undersøgelsen også viser, at det har stor betydning, at uddannelsen udbydes lokalt. Som tidligere nævnt, ville 49 % have valgt professionsbacheloruddannelsen i Finans i stedet for finansøkonomuddannelsen, hvis den var blevet udbudt i Silkeborg. Denne interesse blandt målgruppen understreger desuden behovet for at udbyde finansbacheloruddannelsen i Silkeborg. (bilag 5, figur 3)


Forventet optag

Generelt forventes det, at optaget på finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademi Dania Silkeborg primært vil komme fra ansøgere, som i dag vælger finansøkonomuddannelsen i Silkeborg. Nærmeste udbyder af finansbacheloruddannelsen er Erhvervsakademi Aarhus, og da ansøgere til korte videregående uddannelser typisk er fra det lokale område, vurderes det, at optaget på denne uddannelse ikke vil blive påvirket af et udbud på Erhvervsakademi Dania Silkeborg. Det betyder således også, at konsekvenser for andre uddannelser generelt og andre udbydere af finansuddannelsen vurderes at ville være yderst begrænset.


 


  


Et forventet optag på et udbud af finansbachelor i Silkeborg anslås til:


 


         1. år: optag på 30 studerende 


 


         2. år: optag på 40 studerende


 


        3.  år: optag på 50 studerende 


 


 


Den primære konsekvens forventes at kunne mærkes på Erhvervsakademi Dania Silkeborgs eget udbud af finansøkonomuddannelsen. Det anses dog som værende en naturlig udvikling hen i mod at efterkomme den finansielle sektors stigende efterspørgsel efter dimittender med et højere uddannelsesniveau.
Afslutningsvist skal nævnes, at Silkeborg Kommune går kraftigt ind i arbejdet med at tiltrække videregående uddannelser til kommunen, ligesom Erhvervsakademi Dania fra andre afdelinger har erfaring med at samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner som fx VIA. På den måde er samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner og det strategiske samarbejde med Silkeborg Kommune med til at sikre studiemiljøer på højt niveau i lokalområdetHvis relevant: forventede praktikaftaler

Hos Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har der de seneste år været praktikpladser til praktisk talt alle finansøkonomstuderende. Mange praktikpladservirksomheder vil være de samme som til Finansøkonom og der forventes relevante praktikpladsaftaler til alle studerende for Finansbacelor-studerende.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Endeligt afslag på godkendelse af nyt udbud - PB i Finans - EA Dania (Silkeborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev