Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Audit og Myndighedsudøvelse i Fiskeriet, Fødevare- eller Medicinalindustrien - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2016 11:58
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anne Mørk Frank, projekt og ledelsessekretær Email: amf@eamv.dk Tlf.: 96275715

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Audit og Myndighedsudøvelse i Fiskeriet, Fødevare- eller Medicinalindustrien

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Audit and authority control within fisheries, food or pharmaceutical industries

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i audit og myndighedsudøvelse i fiskeriet, fødevare- eller medicinalindustrien

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma degree programme in audit and authority control within fisheries-, food- or pharmaceutical industries

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i audit og myndighedsudøvelse i fiskeriet, fødevare- eller medicinalindustrien, eller enkelte moduler herfra, er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse inden for fødevare-, fiskeri-, miljø-, proces-, jordbrug eller laboratorieteknologiområde eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Ansøger skal ligeledes have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med diplomuddannelsen i audit og myndighedsudøvelse i fiskeriet, fødevare- eller medicinalindustrien er, at kvalificere den uddannede til selvstændigt på et fagligt og metodisk grundlag til at kunne varetage arbejde med at planlægge, gennemføre, vurdere og analysere audits af kvalitetssystemer i fødevareindustrien, fiskeriet, den kemiske industri og den bioteknologiske industri samt varetage kontrolopgaver inden for den offentlige fødevare- og fiskerikontrol.  Den studerende skal kunne udvikle egen praksis inden for kvalitetsledelse og selvstændigt kunne indgå i tværsektorielt samarbejde mellem virksomheder, private auditorganer samt offentlige myndigheder. Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at identificere egne læringsbehov samt udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for ledelse og audit af kvalitetsledelses- og fødevaresikkerhedssystemer. Formålet ligger inden for fagområdet it og teknik's formål, som fastsat i bekendtgørelse om diplomuddannelser. Se figur 2 over uddannelsens opbygning på side 4 i behovsanalysen.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsens overordnede mål


Viden og forståelse: Den studerende har udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode vedrørende: Dansk, europæisk og international lovgivning inden for laboratoriekvalitet, fødevaresikkerhed og fiskeri. Metoder til systematik, opbygning og fortolkning af risikoanalyser. GMP /GLP inden for produktion, fødevarehygiejne og laboratoriepraksis. Audit planlægning, gennemførsel og rapportering. Interkulturel kommunikation. Relationsbygning i og mellem offentlige og private aktører inden for styring og kontrol af laboratoriekvalitet, fødevaresikkerhed og fiskeri. Myndighedsudøvelse. Faktorer, interne og eksterne, der påvirker styringssystemer inden for laboratoriekvalitet, fødevaresikkerhed og fiskeri.


Studerende med speciale inden for laboratorie- og medicinsk produktion har desuden viden om og forståelse for: GMP /GLP inden for produktion og laboratoriepraksis. Relevante standarder til styring af kvaliteten i laboratorier og indenfor den medicinske industri. Akkreditering. Validering og verifikation af analysemetode.


Studerende med speciale inden for fiskeri – og miljøkontrol har desuden viden om og forståelse for: Samfundsøkonomiske, biologiske og miljømæssige konsekvenser af fiskeriets påvirkninger af havmiljøet og dets økosystem og kan reflektere over de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf. Fangstmetoder, fiskebehandling og hygiejne til søs og kan reflektere over disses betydning for fiskens kvalitet. Betydningen af miljøets tilstand for fiskebestandenes trivsel og kan reflektere over hvordan disse forhold påvirker mulighederne for fiskerimæssig udnyttelse.


Studerende med speciale inden for fødevaresikkerhed har desuden viden om og forståelse for: GMP/PRP inden for produktion og fødevarehygiejne. Forskellige fødevaresikkerhedsstandarder og kundekrav og kan reflektere over deres betydning for virksomhedens samlede fødevaresikkerhedssystem.


Færdigheder: Den studerende kan: Udføre og lede konkrete arbejdsfunktioner inden for styring og kontrol af fødevaresikkerhed og laboratorie- og analysekvalitet, baseret på en kritisk og kvalificeret praksisanvendelse af studiets teorier og metoder. Finde, forstå og fortolke relevant lovstof, og på baggrund heraf begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for fødevaresikkerhed i fødevare-, medicin eller fiskerierhvervet. Kombinere og anvende relevante standarder, teorier, metoder og teknikker i forhold til design af sammenhængende processer til understøttelse af systemer til fødevaresikkerhed og kvalitet. Mestre forskellige metoder til at udføre kemiske, mikrobiologiske og fysiske risikoanalyser ud fra relevante standarders krav. Kan planlægge, gennemføre og kontrollere validerings- og verifikationsaktiviteter, og kan forstå deres betydning for ledelsessystemet og samspil med audits. Planlægge, gennemføre, evaluere og formidle interne og eksterne audits og reflektere over egen praksis i forhold til gennemførsel af audit, tilsyn og kontrolfunktioner. Designe, udvikle og lede projektforløb inden for deres fagområde i samspil med virksomhedens / institutionens øvrige funktioner fra idé til implementering.


Studerende med speciale inden for laboratorie- og medicinsk produktion kan desuden: Begrunde og vælge relevante akkrediteringssystemer og analysemetoder samt opbygge, sikre og vedligeholde disse. Mestre metoder til validering og verifikation af analysemetoder, samt behandle statistiske data herfra.


Studerende med speciale inden for fiskeri- og miljøkontrol kan desuden: Vurdere problemstillinger, praktiske som teoretiske, vedrørende fiskeriets påvirkning af miljøet og fødevaresikkerheden, samt opstille løsningsmodeller og formidle løsningerne på en måde så alle aktører i fiskeriet forstår dem.


Studerende med speciale inden for fødevaresikkerhed kan desuden: Kan varetage opgaver med styring af komplekse fødevaresikkerhedssystemer, herunder fastsættelse af kritiske grænser, validering verifikation samt interne og eksterne audits.


Kompetencer: Den uddannede skal selvstændigt kunne: Påtage sig ansvaret for at lede og koordinere komplekse tilsyns- og auditopgaver i kvalitetssystemer internt og eksternt, herunder udvikle og arbejde med relationsopbygning til relevante interessenter. Planlægge, lede og dokumentere aktivitets- og kvalitetsmæssig opfølgning og gennemførelse af korrigerende handlinger. Lede og koordinere komplekse informations- og planlægningsprocesser relateret til fagets område. Indgå i faglige og tværfaglige projekter med en professionel etik med henblik på optimering af såvel drifts- som udviklingsopgaver indenfor kvalitetssystemer i fødevare-, medicin eller fiskerierhvervet. I en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis


Indhold af fagene for Diplom i Audit og Myndighedsudøvelse i Fiskeriet, Fødevare- eller Medicinalindustrien.


Obligatoriske fag: 


Lovgivning (5 ECTS):DK, EU, international, Forståelse og fortolkning, Søgning af lovstof, Valg af relevant lovgivning.


Risikoanalyse og risikovurdering (10 ECTS): Systematisk opbygning af risikoanalyse, Modeller, Codex, Risikofaktorer, Beslutningstræ mm.


Audit internt og eksternt (10 ECTS): Intern audit, Psykologi, Kulturforståelse, Kommunikation, Audit kriterier, Rapportering, Planlægning af audit, Udførelse, Konflikthåndtering, Krydspresset mellem kontrol, vejledning og rådgivning.


Retningsbestemmende fag (laboratorier og medicinal industrien) 


GLP, GMP og ISO (10 ECTS): ISO 17025, Forskelle og ligheder mellem standarder, Beskrive procedure og instruktioner, Akkrediterings system. 


Validering og verifikation (5 ECTS): Databehandling, Valg af prøvematrice og metode, Validering af analysemetode, Verifikation af udstyr.


Retningsbestemmende fag (Fiskeri og miljøkontrol)


Vandmiljø (5 ECTS): Økologi og kredsløb, Menneskeskabte miljøpåvirkninger, Fiskebiologi, Samfundsøkonomisk perspektiv/konsekvens, Rekreativt fiskeri, Monitering og undersøgelser, Fremmede og invasive arter, sjældne og truede arter,


Myndighedsudøvelse i fiskeriet (10 ECTS): Hygiejne i fiskeriet, Fiskebehandling, Kemiske, mikrobiologiske og fysiske risici, Kvote og reguleringssystemer nationalt og internationalt, Fiskemetoder, MSC og andre standarter med fokus på bl.a sporbarhed, Kvalitet og hygiejne på fisk i hele kæden – fra fangst til forbruger.


Retningsbestemmende fag (Fødevarekontrol)


Fødevaresikkerhedsstandarder (5 ECTS): Opbygning af kvalitetssystemer, samt standarder til dette, Sporbarhed, Verifikation/validering, ISO 22000, BRC, FSSC 22000, ISO 22002, Styring af fødevaresikkerhed, Sporbarhed


GMP/PRP (10 ECTS): PRP generelt, Inspektioner og kontrol og audits, Opbygning og forståelse af PRP systemer og standarder, Kritiske grænser.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Da der er ganske få it- tekniske uddannelser på diplom området, som vi kan tage udgangspunkt i med henblik på takstfastlæggelse, vurderer vi, at det vil være relevant at give undervisnings- og bygnings taxameter på baggrund af taxameter på Diplomuddannelsen Bioteknologi.


Forslag til censorkorps
Teknisk område

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse for Diplom i Audit og Myndighedsudøvelse i Fiskeriet, Fødevare- eller Medicinalindustrien.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

Kravene til kvalitetssikring og fødevaresikkerhed er gennem de seneste årtier skærpet væsentligt. Dette er bl.a. sket da detailhandlen stiller øgede krav til internationale standarder og certificeringer, ydermere stiller detailhandlen øgede krav til kundeaudits. Disse krav forplanter sig ned gennem leverandør kæden, så alle underleverandører også udsættes for krav om internationale certificeringer samt auditeringer. De internationale standarder opdateres løbende, og kravene i disse bliver hele tiden skærpet i forhold til indhold og i forhold til auditering. Standarderne kræver bl.a. at man bliver eksternt auditeret for at man kan blive certificeret. Som virksomhed er det vigtigt at have medarbejdere der har forståelse for og kvalifikationer inden for auditering, da disse audits ofte er meget omfattende. På nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for nogen uddannelse inden for audit. Der findes mange private udbydere af kurser inden for kvalitet og fødevaresikkerhed.  Størstedelen af virksomhederne sender deres personale på 1-3 dages private kurser inden for kvalitet, fødevaresikkerhed og audit. Disse kurser giver en meget målrettet faglig viden som kan bruges inden for specifikke fagområder. Men den brede faglige forankring inden for audit er der ingen der opnår igennem uddannelse. Den brede faglighed er der tradition for opnås gennem erfaring. Med en uddannelse i diplom og myndighedsudøvelse vil virksomheden kunne ansætte personale med de rette faglige kvalifikationer, der fra dag et vil kunne gå ind og gøre en forskel i en kvalitetsafdeling. Store virksomheder vil ofte have flere specialistfunktioner og derfor også et generelt højere uddannelsesniveau. Kravene til fødevaresikkerhed er dog de samme uanset størrelsen på virksomheden, derfor er det nødvendigt for både store, mellemstore og små virksomheder at have et højt vidensniveau inden for fødevaresikkerhed og audit. En diplom i audit og myndighedsudøvelse, vil kunne løfte dele af arbejdsstyrken med korte videregående uddannelser, til at varetage jobfunktioner som tidligere er varetaget af personer med mellemlange eller lange videregående uddannelser. Den offentlige sektor, herunder fiskeriinspektører og fødevarekontrollanter, står overfor samme problemstillinger som den private sektor. Det vil gavne fødevarekontrollen hvis det faglige niveau inden for auditering sikres med en diplom i audit og myndighedsudøvelse. Fødevarestyrelsen ser et potentiale i at ansætte fremtidige medarbejdere med en sådan uddannelse, og vil gerne fremtidigt aftage disse. NaturErhvervstyrelsen har tidligere internt uddannet medarbejdere til kontroltilsyn inden for fiskeriet. Her vil en diplom i audit og myndighedsudøvelse være oplagt til fremtidigt at rekruttere fra.


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Med det stærkt stigende antal audits som danske virksomheder udsættes for, og med en stadig stigende kompleksitet i kvalitetsledelsessystemerne inden for fødevaresikkerhed, miljøstyring, GLP og GMP m.m. burde alle 1600 virksomheder i de berørte brancher samt 700 private og offentlige laboratorier og kontrolmyndigheder have behov for mindst én ansat med kvalifikationer der svarer til dem man kan få ved at tage en diplomuddannelse i audit og myndighedsudøvelse i fiskeriet, fødevare- eller medicinalindustrien. En del kvalitetsafdelinger vil være bemandet med flere medarbejdere med behov for den slags kvalifikationer, så det samlede behov kan sagtens blive langt større efterhånden som uddannelse får fodfæste på arbejdsmarkedet. Inden for fiskerikontrollen er der angivet et skøn fra NaturErhvervstyrelsen på et behov for omkring 8-10 dimittender årligt. Fødevarekontrolenhederne har i dag ca. 330 ansatte, der er her en årlig personaleomsætning på ca. 8%, hvilket medfører et behov på omkring 25 dimittender årligt.  Det samlede behov for dimittender skønnes derfor til at være 2335. Vi vurderer at der optages et nyt hold med min 12 studerende hvert semester, som fortsætter på uddannelsen. Det bliver som minimum 24 studerende i 2018, 48 studerende i 2019 og 72 studerende i 2020. Se behovsanalysen for mere.


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Styregruppe: Højmark Laboratoriet, Miljø- og fødevareministeriet, QMS Consult (2 personer), HK Scan og FMC Cheminova.


Interesseorganisationer: HK - Dansk Laborantforening, Teknisk Landsforbund, Dansk Industri, Thyborøn Havns Fiskeriforening, Konsumfisk


Uddybende interviews og tilkendegivelser: Lantmännen Schulstad Holstebro, Orkla/Kavli Ringkøbing, Arla Foods Holstebro Smøreost, Danish Crown, Coop Trading, KMC


Deltagere i fødevaresikkerhedsnetværk: Geia Food, Danpo, Kelsen Group A/S, Ehrno Flexible, Odense Marcipan, A. Estersen, Agustson A/S


Spørgeskemaundersøgelse eller telefoninterview: Arla Foods Nr. Virum, KMC, Royal Greenland, Struer Brød, Dragsbæk, Orkla/Odense Marcipan, Eurofins, Jensens Køkken, Dupont, Holstebro kommune Teknik og Miljø, Vejle kommune Teknik og Miljø, Herning kommune Teknik og Miljø.


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Til at udvikle og beskrive uddannelsen har der været sammensat en styregruppe bestående af relevante fagpersoner fra industrien og aftagergruppen. Styregruppen spillede i første omgang en stor rolle i at fastlægge uddannelsens opbygning og beskrive mål og indhold. Det første udkast til uddannelsens opbygning blev gennemgået på et møde i FoodNetworks Fødevaresikkerhedsnetværk. Her samles 25 af Jyllands kvalitetschefer fire gange om året og erfaringsudveksler omkring deres praksis og arbejde. Deltagerne i mødet i august 2016 drøftede uddannelsens relevans, men kom også med input til ændringer i opbygningen og forslag til vigtige fokusområder. En stor del af deltagerne har selv baggrund som levnedsmiddeltekniker procesteknolog eller laborant, og sidder altså nu som kvalitetschefer. Derudover er der blevet gennemført fire dybdegående interviews med mulige aftagervirksomheder, samt en del mailkorrespondancer og kortere telefoninterviews med andre virksomheder, som har vist interesse for uddannelsen. Inputs fra disse viser tydeligt at der er et behov for en diplom i Audit og Myndighedsudøvelse i Fødevare-, Fiskeri og Medicinalindustrien (for yderligere information se vedhæftede behovsanalyse). Erhvervsakademi MidtVest har desuden gennemført en generel spørgeskemaundersøgelse med en lang række fødevare, fiskeforarbejdende- og medicinalvirksomheder, som har svaret på spørgsmål om kompetencebehov, uddannelsens relevans og om hvordan de ser på efteruddannelse af specialister inden for audit og fødevaresikkerhedsledelsessystemer for fremtiden. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til 20 virksomheder, og der er 65% der har besvaret den. I spørgeskemaundersøgelsen bliver virksomhederne spurgt om de mener, at der er muligheder og fordele i at deres kommende medarbejdere har kompetencer inden for en række af uddannelsens områder. Her viser det sig at der er en positiv tilkendegivelse (67-75%) på at kompetencerne vil blive efterspurgt for fremtiden. I samme analyse svarer 90% af virksomhederne at de har medarbejdere i deres virksomhed, som vil kunne drage fordel af enkelte moduler eller hele uddannelsen. Ovenstående analyse underbygges af en større undersøgelse udført i 2011 udført af Region Midtjylland. Denne analyse viser at 59 % ud af 500 virksomhedsledere i fødevareerhvervet efterspørger uddannelse der giver kompetencer indenfor arbejde med kvalitet og dokumentation mm. Det kan således konkluderes at fødevare- og medicin brancherne er brancher i stigende udvikling og at netop god styr på fødevaresikkerhed, GMP og kvalitetsstyringssystemer er et af fundamenterne for fremtidens udvikling. Derfor kan det heller ikke overraske at virksomhederne som modtager et stigende antal audits også mener at deres fremtidige medarbejdere bør have de kompetencer, som uddannelsen tilbyder. I dag får virksomhederne dækket disse kompetencebehov igennem intern oplæring og korte kurser hos f.eks. certificerings organer.


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Den eneste eksisterende efteruddannelsesmulighed for personer med en kort videregående uddannelse inden for fødevare-, miljø og laboratorieområdet er diplomuddannelse i Bioteknologi, procesteknik og kemi. Det er en uddannelse der retter sig imod det teknologiske problemstillinger og ikke så meget i problemstillinger inden for kvalitetssikring, som den nye uddannelse i Audit og myndighedsudøvelse er tiltænkt. De to uddannelser henvender sig til studerende med samme baggrund, men med forskellige interesser og behov for efteruddannelse. De fleste uddannelser inden for fødevareteknologiområdet har kvalitet og fødevaresikkerhed med som et lille element af en bredere uddannelse, men ingen af dem giver specialisering inden for opbygning og styring af de systemer, der skal sikre kvaliteten og fødevaresikkerheden. Diplom i audit og myndighedsudøvelse vil være en relevant diplomuddannelse i forhold til optagelse på master i fødevarekvalitet og –sikkerhed. Dermed åbner uddannelsen en kanal for at man kan komme hele vejen igennem uddannelsessystemet fra en erhvervsuddannelse via en KVU, og videre i efteruddannelsessystemet med diplom i audit og myndighedsudøvelse og helt til master i fødevarekvalitet- og sikkerhed. En mulighed som er ret begrænset i det nuværende uddannelsesbillede. Se behovsanalysen side 13.


Rekrutteringsgrundlag

Der uddannes lige nu ca. 500 nye Laboranter, procesteknologer (fisk, fødevare, ernæring og proces), miljøteknologer og jordbrugsteknolog (natur & miljø) som alle vil være relevante ansøgere til uddannelsen. På arbejdsmarkedet findes der på nuværende tidspunkt ca. 15.000 færdiguddannede med en erhvervsakademiuddannelse der vil kunne give dem adgang til diplom i audit og myndighedsudøvelse rettet mod fødevare-, fiskeri og medicinalindustrien. Selvom det ikke er alle der arbejder med kvalitetssikring og fødevaresikkerhed viser behovsanalysen, at behovet for veluddannede specialister indenfor netop det område, vil være stigende i fremtiden, hvorfor der også vil være et rekrutteringsgrundlaget for diplom i audit og myndighedsudøvelse rettet mod fødevare-, fiskeri og medicinalindustrien fra den ældre del af arbejdsstyrken.


Forventet optag

Vi vurderer at der optages et nyt hold med min 12 studerende hvert semester, som fortsætter på uddannelsen. Det bliver som minimum 24 studerende i 2018, 48 studerende i 2019 og 72 studerende i 2020. Hvis uddannelsen udbydes flere steder i landet med en vis geografisk spredning, vil der være mulighed for et tilsvarende optag på alle udbudsstederne.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A13 - Udkast til afslag på godkendelse - DP i Audit og myndighedsudøvelse i fiskeriet, fødevare - EAMV.pdf

Samlet godkendelsesbrev