Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professsionsbachelor i finans - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2015 12:37
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest Holstebro, Vald. Poulsens Vej 4

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professsionsbachelor i finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Financial Management and Services

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske  • Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B  • Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Specifikke adgangskrav:
Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik B eller virksomheds-økonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?Erhvervsakademi MidtVest har samarbejdsaftale med Huddersfield University omkring udveksling på en række merkantile uddannelser på erhvervsakademiniveau tillige med top-up. 


Der er i 2015 indgået en samarbejdsaftale med Northern Business School i Hamburg.Der er ligeledes en samarbejdsaftale med KHK i Belgien, som bekræfter udveksling af studerende og undervisere på "Business studies and management science".


 


 


I 2015 er der indledt samarbejde med agent, der kan formidle udveksling og praktikophold i Belgien.


(Samarbejdsaftaler kan rekvireres).


EAMV har endvidere indledt en kontakt til Middlesex University og Bornmouth University, der har tilkendegivet deres interesse for et samarbejde med akademiet.


EAMV forventer også at indgå en samarbejdsaftale med Westminister University. Universitet har et specielt program på bachelor og kandidatniveau indenfor Entrepreneurship. Akademiet har besøgt Westminister Universitet i efteråret 2012 i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab. I den forbindelse har vi hørt et oplæg fra Dr. Jane Chang, som er ansvarlig for universitetets Entrepreneurskabsprogram.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen


Følger den landsdækkende studieordningUddannelsens konstituerende faglige elementer


Følger den landsdækkende studieordningBegrundet forslag til taxameterindplacering


Følger den landsdækkende studieordningForslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse + støtteerklæringer - Finansbachelor_sept.2015.docx.pdf

Behov for nyt udbud


Ifølge beskæftigelsesregion Midtjylland forventes beskæftigelsen generelt at stige inden for den private servicesektor, som bl.a. omfatter finanssektorens virksomheder, men også i den offentlige sektor, som ligeledes er aftager af arbejdskraft med finansiel uddannelsesmæssig baggrund. Desuden peger en undersøgelse på, at der inden for brancherne Finansiering og Regnskab generelt er problemer med at rekruttere kompetent arbejdskraft. Og rekrutteringsproblemerne er væsentlig større i Midt- og Vestjylland end længere øst på og i de større byer. (Beskæftigelsesregion Midtjylland, Arbejdsmarkedsoversigt 2. halvår 2014). 


Også i de mindre private virksomheder efterspørges dimittender med videregående uddannelsesniveau.


  

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Rekrutteringsgrundlag


Gennem de seneste år har EAMV oplevet en massiv fremgang i optaget af nye studerende. Den største fremgang kan måles på de merkantile uddannelser, hvor finansøkonomuddannelsen med et optag på ca. 140 studerende er den største. I sommeren 2015 måtte EAMV med baggrund i de mange søgninger oprette yderligere et hold, så der i dag er 5 klasser fordelt på Herning og Holstebro afdelinger. Dette giver et solidt grundlag for rekruttering til finansbacholoren. 


 


 


Forventet optag


Med et nyt udbud af Finansbacheloruddannelsen forventes en del af de nuværende ansøgere til Finansøkonomuddannelsen i stedet at søge optagelse på professionsbacheloruddannelsen. Med baggrund i behov hos såvel studerende som i sektoren vil denne differentiering (og udvikling) af uddannelsesniveauet i EAMV’s dækningsområde være hensigtsmæssig.Der budgetteres således med et optag på 30 dimittender på Finansbacheloruddannelsen, mens optagelsen på Finansøkonom samtidigt budgetteres til et optag på 120 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftalerEAMV har et veletableret samarbejde med de lokale erhvervsliv om tilvejebringelse af praktikpladser til finansøkonomstuderende.


Traditionelt har pengeinstitutterne aftaget en stor del af de studerende, men gennem de senere år er de studerende søgt ud i andre brancher såsom forsikring, ejendomsmægler-virksomhed, ejendomsadministration og økonomifunktioner i private og offentlige virksomheder. Flere af samarbejdsparterne giver udtryk for et behov for finansbachelorer med henblik på at kunne løfte de kompetencekrav, der opleves i branchen. Der er eksempler på, at lokale virksomheder i dag ansætter professionsbachelorer, men da det er vanskeligt at tiltrække dimittenderne til Midt- og Vestjylland, eksisterer der et rekrutteringsproblem (se oven for).


Praktikpladssituationen bekræftes af den nuværende situation, hvor over 95 % af de studerende på EAMV har været i virksomheds- eller iværksætterpraktik, og virksomhederne i akademiets dækningsområde har her udvist stort uddannelsesansvaror at tilbyde de studerende en praktikplads.
Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C7 - Udkast til afslag på PB i Finans på Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro.pdf

Samlet godkendelsesbrev