Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i automation og drift - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
01/06-2015 12:41
2015-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Hadsten

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i automation og drift

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Automation and Operation

Den uddannedes titel på dansk
AU i Automation og drift

Den uddannedes titel på engelsk
AP Degree in Automation and Operation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i Automation og drift eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik og fysik på niveau C. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant. Vi henviser til ansøgning om ny uddannelse fra Erhvervsakademi Midt-Ves


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. Vi henviser til ansøgning om ny uddannelse fra Erhvervsakademi Midt-Vest


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant. Vi henviser til ansøgning om ny uddannelse fra Erhvervsakademi Midt-Vest


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Anbefalinger og Behovsanalyse Automation og drift.pdf

Behov for nyt udbud

Som udgangspunkt henvises der til den behovsanalyse, som er udarbejdet i forbindelse med udvikling af den nye uddannelse ”Akademiuddannelse i automation og drift” indsendt af Erhvervsakademi MidtVest. Behovsanalysen blev iværksat, da en række forbund – herunder DI og Dansk Metal - henvendte sig til fællesudvalget for Serviceproduktion, It, Bygge og anlæg, fordi de oplevede en stigende efterspørgsel blandt deres medlemmer efter videreuddannelse på deltid inden for automationsområdet. Fællesudvalgets opgave er blandt andet at sikre, at uddannelsesporteføljen på området svarer til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Uddannelse- og Forskningsministeriet har bevilliget 1.500.000 kr. til fællesudvalgets arbejde i studieåret 2014, hvoraf der er ansøgt om 276.000 kr. til udvikling af en akademiuddannelse inden for automation. 

Det konkrete arbejde med akademiuddannelsen i automation og drift blev igangsat den 21. februar 2014 ved et møde, hvor følgende organisationer deltog: Tekniq, DI, Dansk Metal og Teknisk Landsforbund. Senere har også Dansk El-Forbund tilsluttet sig initiativet.


  


Konklusioner fra behovsanalysen
Fra 1993 til 2013 er andelen af personer med en KVU/MVU uddannelse steget fra 10% til 17% i industrien. Stigningstendensen ventes at blive forstærket i de kommende år. Udviklingen betyder, at behovet for medarbejdere i industrien med KVU/MVU uddannelse stiger markant. Den samme tendens ses inden for offshore olie og gas. Med en samlet automatiseringsgrad på omkring 30% er der et stort potentiale for yderligere automatisering af produktionsprocesserne i danske industrivirksomheder. På den afholdte workshop og under virksomhedsbesøgene gav de deltagende virksomheder generelt udtryk for, at der er et stærkt fokus på netop at øge automationsgraden i produktionen, og det kræver højere uddannelse. En helt afgørende udviklingstendens i industriel automation er, at kravene til data- og informationsbehandling vokser på alle niveauer i virksomhedernes automationsbestræbelser. Dette stiller særlige uddannelsesmæssige krav inden for dette område i forhold til arbejdsopgaverne i industrien. Udviklingen i automatisering inden for offshore olie og gas svarer på flere områder til den, der foregår i industrien.


Uddybning af behovsanalysen
I NYT fra Danmarks Statistik, Nr. 228 af 8. maj 2015 kan man læse at industriproduktionen stadig er i stigning, således er det sæsonkorrigerede tal for produktionen i marts 2015 5,5% højere en i februar 2015. Produktionen er steget i 11 ud af de af DST definerede 12 branchegrupper 20142015Jan.-mar. 2015Mar.
2015BrancheOkt.Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.   indeks 2010 = 100 ændring i pct.1 Industri113,5113,1114,4112,7111,7117,80,45,5Føde-, drikke- og tobaksvareindustri96,997,194,896,897,3101,52,44,3Tekstil- og læderindustri83,583,480,383,884,189,74,26,7Træ- og papirindustri, trykkerier92,891,993,487,387,991,1-4,23,6Kemisk industri og olieraffinaderier mv.127,5122,8121,8122,7114,6126,5-2,210,4Medicinalindustri135,0133,4121,5122,4122,8127,5-4,43,8Plast-, glas- og betonindustri110,8109,2108,0109,2109,2111,20,51,8Metalindustri105,8106,4112,0102,4103,1114,0-1,410,6Elektronikindustri110,9103,3118,5108,5103,4110,7-3,07,1Fremstilling af elektrisk udstyr90,495,286,2114,5116,6112,326,3-3,7Maskinindustri120,6121,3134,4126,2124,9138,13,410,6Transportmiddelindustri76,985,477,574,577,880,1-3,13,0Møbler og anden industri mv.133,2135,7137,1137,5133,9134,70,00,6Investeringsgodeindustri113,9112,9124,5113,8111,3122,4-1,110,0Mellemproduktindustri109,9110,2109,6113,6111,4119,54,57,3Fremstilling af varige forbrugsgoder84,785,489,787,391,289,43,1-2,0Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder118,3118,0112,1113,8114,2117,9-0,73,2Industri ekskl. medicinalindustri110,2110,0113,3111,3110,0116,41,35,8Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper112,6112,0110,5111,0109,8114,70,14,51 Procentvis stigning i forhold til hhv. de foregående tre måneder og den foregående måned.


   

Kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=19079


 


Dansk El-forbunds afdeling i Randers vurderer desuden landbruget til at være et relevant automationsområde. I det østjyske henter såvel industriarbejdspladser som landbruget teknisk eksperthjælp hos små og mellemstore El-installatør virksomheder, som således er direkte målgruppe til deltidsuddannelsen.


 


Ifølge Danmarks statistik er der i Østjylland:


43.504 Beskæftigede i industrien (Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366) (2013)


samt


 


6.087 landbrugsbedrifter, heraf 2.083 med husdyrhold (http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366) (2014).


 


I forbindelse med erhvervsakademiuddannelserne samarbejder Erhvervsakademi Dania med en lang række virksomheder i Østjylland. Samtaler med tre større virksomheder understreger behovet for uddannelse på automationsområdet.Samtale med Klaus Langhoff fra Marel A/S i Aarhus:
Der er et kæmpe behov for uddannelse på automationsområdet. Elektrikere og automationsteknikere i montagen mangler kompetencer og mangler relevante efteruddannelsesmuligheder på et højere niveau end AMU-kurser. Flere vil gerne kompetenceudvikles, men har ikke mulighed for en 2-årig fuldtidsuddannelse på SU. Konkret vurderes 1-2 medarbejdere at være klar til start med det samme. Geografisk udbud i nærområdet har betydning for valg af efteruddannelse


 


Samtale med Jacob Lindkvist Nielsen og Allan Eriksen fra Danfoss A/S i Aarhus:


Udbud af AU i automation og drift virker relevant. Automationsområdet har stort fokus og det er en udfordring at finde egnede kandidater. Endvidere er det svært at finde efteruddannelsesmuligheder for elektrikere.


 


Samtale med Lasse Lildal Jørgensen fra Gram Equipment i Aarhus:
Gram Equipment har medarbejdere med behov for kompetenceudvikling inden for automation. Generelt opleves det at medarbejdere bliver i deres fag og på deres arbejdsplads, men at de har behov for videreuddannelse.


Rekrutteringsgrundlag

Rekruttering til akademiuddannelsen i automation og drift forventes primært at ske fra følgende to områder:


·         El-installatør virksomheder, som servicerer industriarbejdspladser og landbrug. Medarbejderne, typisk installatører og elektrikere, har/får behov for opkvalificering inden for automationsområdet for at kunne efterkomme kundernes behov.


·         Produktionsvirksomheder med stigende automationsbehov ved ændrede produktionsprocesser. Medarbejderne, typisk faglærte som elektrikere, smede og automatikteknikere, har/får behov for at tilegne sig specifikke automationskompetencer på et videregående uddannelsesniveau for at matche virksomhedernes behov.


Deltidsuddannelsen er en attraktiv mulighed for de medarbejdere, som dels ønsker at bibeholde et godt og interessant job, og dels ikke har mulighed for en fuldtidsuddannelse på SU.


Den geografiske nærhed vurderes meget vigtig for en uddannelse, der skal tages ved siden af almindeligt arbejde. Lokalafdelingen af Dansk El-forbund bekræfter, at lang transporttid vil være en stor barriere for videreuddannelse.


Det regionale rekrutteringsgrundlag er stort. På baggrund af a-kassemedlemstal anslår Dansk El-forbunds lokalafdeling i Randers således, at der er ca. 6.500 medlemmer i Midt- og Østjylland, hvor fra studerende kan rekrutteres. Hertil kommer den del af industriens medarbejdere, for hvem videreuddannelse inden for automation er relevant. 


I tillæg til arbejdsgivernes påpegede behov for relevant kompetenceudvikling til de faglærte tekniske medarbejdere, kommer regeringens fokus på efteruddannelse. Regeringen og forligspartierne har med aftalen om Vækstplan DK afsat 1 mia. til at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen og fleksible efter-og videreuddannelsesmuligheder for faglærte er et mål. Aktiviteten på efteruddannelsesområdet for ansatte med teknisk baggrund har hidtil været meget begrænset, bl.a. forårsaget af tradition og manglende udbud, og de afsatte midler er tiltænkt øgede aktiviteter for medarbejderne i den private sektor. VEU-midlerne skal understøtte et højere kvalifikationsniveau i arbejdsstyrken og samtidig bidrage til sikre, at højproduktive industrivirksomheder fastholdes i Danmark. Der er bl.a. igangsat et udviklingsprogram, og der er afsat midler til en informationskampagne. En Akademiuddannelsen i Automation og drift vil understøtte den forventede stigning på efterspørgslen af teknisk efteruddannelse.


Et opgør med de teknisk faglærtes tradition for ikke at videreuddanne sig, er en afgørende faktor for succes. Relevante udbud på et teknisk og kvalitetsmæssigt højt niveau, og gennemførelse af de udbudte moduler er en grundbetingelse. Når kursister oplever at grundbetingelserne er tilstede, forventes budskabet at sprede sig i branchen, og søgningen til videreuddannelse at stige. En opadgående konjunktur giver forventeligt bredere rammer for kompetenceudvikling i industrien, og vil dermed yderligere understøtte søgningen til AU i Automation og drift samt øvrige akademiuddannelser på det tekniske område. På Erhvervsakademi Dania i Hadsten er processen startet i februar 2015, med udbud og gennemførelse af første modul af AU i Energiteknologi.


Forventet optag

15 studerende det første år og derefter stigende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AK i Automation og drift (EA Dania).pdf

Samlet godkendelsesbrev
15EA Dania - Godkendelse af nyt udbud - AU i Automation og drift (Hadsten) 10282963_1_1.pdf