Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
01/02-2015 17:28
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Viborg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Eduction in Public Administration

Den uddannedes titel på dansk
AU i Offentlig administration og forvaltning

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning AUOFA.pdf

Behov for nyt udbud

Vi fik ved prækvalifikationsrunden i efteråret 2013 vores ansøgning om nyt udbud af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration i Viborg positivt vurderet. Den foreløbige godkendelse var betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering, der skulle foreligge inden for godkendelsesbrevets tidsramme, med udløb den 1. januar 2015.Her kom vi beklageligvis i klemme, da vi fik afslag på vores første akkrediteringsansøgning den 28. november 2014 og således først kunne nå at genfremsende en revideret og udbygget ansøgning ved ansøgningsrunden den 2. februar 2015.


Udbuddet i Viborg er ikke er blevet mindre aktuelt siden sidste ansøgning, og vi har siden afslaget arbejdet målrettet med at uddybe og præcisere uddannelsens videngrundlag. Vi har været i kontakt med Ministeriet om den særlige problemstilling og blev her opfordret til at ansøge på ny om prækvalifikation ved runden den 2. februar 2015 (jf. bilag B).


GEOGRAFISK OMRÅDE
Uddannelsen til administrationsøkonom udbydes pt. tre steder i Danmark: Metropol i København, Erhvervsakademi Sjælland i Køge og Erhvervsakademi Dania – Viborg. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udbydes for øjeblikket blot af Metropol i København.


Erhvervsakademi Dania - Viborg, der udbyder den beslægtede erhvervsakademiuddannelse, har siden 2011 oplevet en markant stigning i tilgangen til administrationsøkonomuddannelsen og indekstallet er i 2014 på 188 (jf. bilag A Tabel 1). I 2014 er der optaget færre studerende på uddannelsen, idet hver ansøger nu indkaldes til en screenende samtale med henblik på yderligere afklaring af ansøgerne i forhold til uddannelsens indhold og krav.


Et nyt udbud i Viborg af Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration vil bidrage til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne nationalt og regionalt og vil kunne gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud.
Vi ønsker at dække følgende geografiske områder:


- Primært – Viborg, Skive, Silkeborg
- Sekundært – Øvrige kommuner i Region Midt.


MÅLGRUPPEN
Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration henvender sig til administrative medarbejdere inden for alle områder af den offentlige forvaltning og offentlige institutioner. Uddannelsen henvender sig dermed til alle administrativt beskæftigede i kommunerne, regionen og inden for de statslige styrelser og institutioner i Danias dækningsområde.


Den primære faglige profil er HK´eren, der med en handelsgymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse bag sig ønsker videreuddannelse inden for det administrative område, som led i en faglig kompetenceudvikling, og evt. som springbræt til en diplomuddannelse.
Akademiuddannelsen vil for målgruppen i lokalområdet være eneste mulighed for videreuddannelse indenfor forvaltning og administration, som kan tages parallelt med et arbejde. Uddannelsen ses derfor som et middel til at opfylde målene bag en større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem:


Der skal være flere afstigningsmuligheder i hele det videregående uddannelsessystem, der gør det muligt at indgå i arbejdsstyrken i en periode for efterfølgende eller parallelt med et arbejde at videreuddanne sig med henblik på faglig opkvalificering og erhvervelse af nye kvalifikationer, herunder på et højere kompetenceniveau.” (Regeringen, 2012: 13)


Anvendt Kommunal Forskning har i 2012 undersøgt muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en EUD. En af de største barrierer for at tage en videregående uddannelse er økonomi:


Det nævnes af utroligt mange, både ledere, undervisere og elever/studerende, at økonomien er en af de største barrierer for en videre uddannelse.
[…]
En idé for at overkomme nogle af de økonomiske barrierer ved en videregående uddannelse kunne således være i højere grad at sammentænke arbejde og uddannelse. Dermed ville de studerende kunne sikres en indtjening undervejs.” (Jensen et al, 2012: 53)


Dette er også en af anbefalingerne i rapporten ”Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger”. Her fremhæves behovet for parallelle udbud til eksisterende uddannelser på deltid.


Det er arbejdsgruppens vurdering, at der på nuværende tidspunkt er særligt behov for fokus på at lave nye akademiuddannelser på deltid, dels som parallelt udbud til eksisterende uddannelser på fuldtid og dels som helt nye uddannelser.
( EA2015-arbejdsgruppen, 2012: 9)


Konkluderende menes:
Der er generelt et behov for at udbyde AU i offentlig forvaltning og administration som parallelt udbud.
Der er et rekrutteringsgrundlag.
Akademiuddannelsen skaber større sammenhæng i de videregående uddannelser og giver det store antal EUD-uddannede inden for kontor muligheden for en karrierevej.


REGION OG KOMMUNE
Viborg udgør et administrativt centrum i regionen og har 750 personer ansat i Region Midtjyllands administration (Region Midtjylland, 2013: 109) samt 526 personer i Viborg Kommune inden for kontor- og it. (Viborg Kommune, 2013: 5)


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance (Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, 2014), som viser jobmulighederne for 1.100 stillingsbetegnelser. I Bilag A – Tabel 2 er vist et udsnit dækkende 4 jobmuligheder med relevans for ansøgningens målgruppe gældende Vest- og Østjylland.


Det fremgår, at for alle relevante stillingsbetegnelser er der balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Jobmulighederne er følgeligt gode, da virksomhederne ikke har problemer med at rekruttere medarbejdere til stillingen samtidig med, at jobomsætningen er høj for stillingen.


I en analyse af den fremtidige administrative faglighed fra Undervisningsministeriet (Undervisningsministeriet, 2012: 3), peges der på 5 allerede tydelige tendenser, som ændrer jobkravene til administrative medarbejdere:
- It i alting (sikker tendens)
- Organisering i forandring (sikker tendens)
- Effektivisering af administration (sikker tendens)
- Individualisering arbejdsidentitet (usikker tendens)
- Akademisering af det administrative arbejde (usikker tendens)


Analysen konkluderer, at projektkompetencer, selvledelse og helhedsforståelse er væsentlige kompetencer i fremtiden for administrative medarbejdere. Disse kompetencer er netop at finde i studieordningen for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.


I en analyse for region Midtjylland af arbejdsmarkedet i Viborg Kommune 2013 forventes, at arbejdsstyrken vil stige svagt de næste 10 år. (Beskæftigelsesregion Midtjylland, 2013: 6) Muligheden for job afhænger dog af uddannelsesniveau, idet antal beskæftigede ufaglærte de seneste 10 år er faldet med 22 % og antallet af beskæftigede med videregående uddannelse er steget med 30 %. Der konkluderes:


Denne udvikling betyder, at der fremover forventes et overskud af ufaglærte på arbejdsmarkedet og et underskud af faglært og uddannet arbejdskraft.” (Beskæftigelsesregion Midtjylland, 2013: 8)


Så trods stigende arbejdsstyrke forventes mangel på uddannet arbejdskraft.


Dette er også konklusionen hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som i en analyse fra 2013 konkluderer, at der generelt bliver mangel på arbejdskraft med videregående uddannelser. I bilag A – Tabel 3 illustreres udviklingen i offentlig efterspørgsel efter arbejdskraft (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2013: 42).


Inden for Administration mm. stiger efterspørgslen efter KVU svagt. Men dette skal sammenholdes med en generelt stigende efterspørgsel efter KVU i den private sektor. Dette er illustreret i bilag A – Tabel 4 (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2013: 39).


Stigningen indenfor KVU til den private sektor ligger hovedsageligt inden for de samfundsfaglige uddannelser. (AE, 2013: 43) Det offentlige skal derfor konkurrere med det private om en knap ressource i form af arbejdskraft med samfundsfaglig KVU. Det er overvejende sandsynligt, at også det offentlige vil opleve mangel på uddannet arbejdskraft med samfundsfaglig KVU.


Dette er også baggrunden for Viborg Kommunes innovationsstrategi, som blev udarbejdet i 2011 og er ikke ændret siden:


Med afsæt i en stram økonomi og udsigt til mangel på arbejdskraft er Viborg Kommune i lighed med de øvrige kommuner nødt til at tænke nyt og utraditionelt for at kunne tilbyde attraktive arbejdspladser og oppebære en fortsat høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi vil med andre ord sætte innovation på dagsordenen!
[…]
Innovationssatsningen i Viborg Kommune er tobenet. Vi satser på radikal innovation, hvor større, strategiske problemstillinger ofres særlig opmærksomhed med henblik på at foretage de kvantespring, som er helt nyskabende og giver maksimal effekt. Men vi satser i høj grad også på hverdagsinnovation, hvor man fortsat på den enkelte arbejdsplads i kommunen vil lade sig inspirere af mødet med borgere og kollegaer til løbende at forny og optimere opgaveløsningen. Afgørende for satsningens succes bliver tilstedeværelsen af en eksplicit innovationskultur - hos politikere, ledere og medarbejdere.
(Viborg Byråd, 2011: 2)


Kommunens indsats understreger behovet for veluddannet personale med kompetencer inden for effektivisering, digitalisering og innovation.


Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration kan være med til at sikre kommunen (og nabokommuner) den efterspurgte arbejdskraft og bidrage til en innovationskultur, som er vigtig for det offentliges fremtidige opgaveløsning, serviceniveau og økonomi.


TILKENDEGIVELSER FRA POTENTIELLE ARBEJDSSTEDER
Erhvervsakademi Dania i Viborg har et uddannelsesudvalg for administrationsøkonomuddannelsen, og på et møde den 12. september 2013 blev Erhvervsakademi Danias ansøgning om udbud af akademiuddannelsen drøftet. (jf. bilag D) Der blev tilkendegivet fuld opbakning til det fortsatte ansøgningsarbejde fra samtlige deltagere.
På mødet blev der gennemført et kvalitativt gruppeinterview, hvor bl.a. Region Midts repræsentant, souschef Mette Jensen udtrykte stor interesse for uddannelsen i forhold til større offentlige arbejdspladser. Mette Jensen sagde:


Det kan være værdifuldt for medarbejdere, der har siddet med samme arbejdsområde i mange år at få muligheden for at arbejde med et af arbejdspladsen givet projekt og anvende videreuddannelsens metoder og derved få udvidet eget kompetenceområdet.


Mette Jensen fremhævede ligeledes hele den personlige udvikling og refleksive tilegnelse en administrativ videreuddannelse kunne bibringe af værdi til fornyelse af opgavetilgangen.  Mette Jensen sagde:


Det kan give lyst til at se på eget arbejdsområde med innovative løsningsmodeller og lære at være undersøgende, vurderende og refleksiv i forhold til eget arbejdsområde.


Mette Jensen sluttede af med at sige:


Værdien af praksisnært læringsrum i forbindelse med deltidsstudiet ligger iboende i det konkrete udbud.


HK MidtVest deltager i Erhvervsakademi Danias uddannelsesudvalg med repræsentanter fra den kommunale og den statslige sektor. Begge repræsentanter har givet positive tilsagn til ønsket om udbudsretten.


Idéen til udbud af deltidsuddannelsen er udviklet i løbende dialog med uddannelsesudvalgets formand, Anne-Mette Olsen, som samtidig er formand for HK MidtVest Stat. Erhvervsakademiet har ved flere lejligheder været til stede til studievejledende infomøder for alle sektorers medlemmer i regionen og derigennem observeret behovet for efter-videreuddannelse inden for fagområderne. Anne-Mette Olsen udtaler ofte:


Vi har brug for medarbejdere, der tænker ud af boxen, og HK-medarbejdere er nu i konkurrence med AC’erne, der kommer og tager deres arbejde, hvis ikke HK-medarbejderne videreuddanner sig og tilegner sig tilstrækkeligt med faglige kompetencer og udvikler evnen til at turde være mere proaktive og beslutningstagende.


Anne-Mette Olsen havde ikke mulighed for at deltage på uddannelsesmødet d. 12. september, men stillede sig efterfølgende til rådighed med et telefoninterview d. 26.september 2013. Under telefoninterviewet udtale Anne-Mette Olsen følgende:


Det er vigtigt, at medarbejderen har politisk tæft og ved, hvorfor vedkommende er ansat og hvilken del af kæden den ansatte indgår i for at sikre organisationens succes og målopfyldelse.


Ved en korrespondance den 22.januar 2015 tilføjer hun:


Tillidsreformen fra 2013 synliggør, hvad der bl.a. kræves fremadrettet: En forudsætning for at modernisere den offentlige sektor er en sund økonomi, en klar politisk styring, kompetent offentlig ledelse samt motiverede og fagligt dygtige medarbejdere. Moderniseringen kræver et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle aktører, herunder politikere, ledere og medarbejdere Samarbejdet skal være baseret på et fælles ansvar for at opnå den bedst mulige kvalitet i den offentlige service for de ressourcer, der er til rådighed.


Her ved ses tydeligt, at der efterspørges og kræves fagligt dygtige medarbejdere for at sikre den offentlige sektors fremadrettet.


Erhvervsakademi Dania har ligeledes via uddannelsesudvalget fået særskilt tilkendegivelse fra den kommunale sektor i MidtVest, hvor Marianne Købke tydeligt har tilkendegivet vigtigheden af, at alle HK-uddannede bliver bedre uddannet og derfor bakker op om denne videreuddannelse for målgruppen. Maraianne Køpke siger:


Alle sektorer arbejder på, at HK’erne bliver bedre uddannet, og det ønskede udbud er i tråd med denne strategi.


Marianne Køpke har kun et forbehold, og det er usikkerheden overfor, hvad det vil betyde for rekruttering til Kommunomen, som har været HK-Kommunals hidtidige anbefaling til videre uddannelsesforløb.


Der er d. 22. januar 2015 blevet fulgt op på Marianne Køpkes udsagn. Hun mener stadig, at hendes holdninger og udtalelser fra 2013 er gældende og relevante.


Viborg Kommunes HR-afdeling er også repræsenteret i uddannelsesudvalget med HR-konsulent Charlotte Abrahams, men Charlotte Abrahams havde sendt afbud til mødet. Hun har efterfølgende i et telefoninterview d. 27. september 2013 tilkendegivet, at der bakkes op om idéen fra HR- og kvalitetsafdelingen. Charlotte Abrahams har med mange års erfaring inden for medarbejderudvikling i Viborg Kommune observeret det stigende behov for bredere kompetencefelt for HK-administrativt ansatte, hvor der bl.a. efterspørges dybere indsigt i økonomiske analyser, initiativer til innovative projektforløb og udvikling af projektorienterede profiler. Charlotte Abrahams siger:


Det, der gør dette udbud relevant, er også dets praksisnærhed for den deltidsstuderende HK-ansatte og aftagerorganisationen og derved værdiskabelse for f.eks. Viborg Kommune.


Charlotte Abrahams tilføjer den 26.januar 2015 i forhold til generelle kompetencer, som bliver efterspurgt i dag:


Et øget blik for at sætte alle de ressourcer i spil, som vi som medarbejdere kan få øje på. Det er både borgerens, vores (det offentliges), private aktører, og hvad vi ellers kan få øje på af samarbejdsrelationer […] altså evnen til at sætte alle ressourcer i spil.


Flere af udvalgets medlemmer tilkendegav i det oprindelige interview, at deltidsuddannelsen ikke kun var relevant for HK-uddannet personale, men efter deres mening kunne den have en generel interesse bredt i en offentlig virksomheds medarbejderfelt. Poul Erik Lund, afdelingsforstander i Tradium i Hobro udtrykte:


Jeg kan se en udvikling af medarbejderprofiler, der kan supportere ledelsen i implementeringer af innovative processer, styring af forandringsprojekter og opfølgning på kvalitetsplaner.


Poul Erik Lund fremhæver også muligheden for at få HK-medarbejdere, der kan udarbejde organisationsanalyser og lave beslutningsoplæg til organisationsudvikling. Den økonomiske videreuddannelse giver for Poul Erik Lund også mulighed for hurtigere adgang til regnskabsanalyser og økonomiske rapporter for ledelsen som er vigtige redskaber for den daglige økonomiske styring af virksomheden.


Poul Erik Lund uddyber den 29.januar 2015, at ”den offentlige sektor er om nogen i disse år inde i store forandringsprocesser og omskiftninger”, som svar på, hvordan han ser relevansen på en deltidsuddannelse i offentlige administration nu i 2015 i forhold til hans udmeldinger tilbage i 2013.


Dette understreger endnu engang, at uddannelsen har sin berettigelse.


Efterfølgende har nogle af medlemmerne af udvalget arrangeret møder med repræsentanter fra deres virksomheder for at sikre Erhvervsakademi Dania en uddybende tilkendegivelse af behovet fra deres virksomhed.


Der er gennemført kvalitativt interview 27. september 2013 med Regnskabschef Jennie Brix Jensen, Viceregnskabschef Jesper Bjerg og souschef Mette Jensen ved Region Midt (jf. bilag E), som giver tilsagn om opbakning for det ansøgte udbud med følgende udtalelse:


Det er vigtigt at vores HK-medarbejdere får et kompetenceløft lige præcist inden for de fagområder deltidsuddannelsen tilbyder.


Jennie Brix Jensen finder det væsentligt at HK-medarbejderne løftes og derigennem løfter Region Midt gennem videreuddannelse og bredere viden og ny personlig tilgang til arbejdsopgaverne.


Jennie Brix Jensen udtaler om Kommunomen:


Kommunomen har ikke nogle ’sidegader’ til at videreudvikle medarbejderen i andre retninger og mod vores virksomhed (Region Midt). Det er godt med et bredere uddannelsestilbud og mulighed for at deltage sammen med andre kursister fra andre virksomheder. Traditionelt tilbydes Kommunomen til HK-ansatte i reference til HK-overenskomsten og er især rettet mod den kommunale sektor, men dette akademitilbud vil give flere muligheder for at bygge videre på eksisterende erfaring og kommunomuddannelse og vil give inspiration fra flere kanter.


Jesper Bjerg bemærker:


Det er tilmed overkommeligt for den enkelte at kunne deltage i videreuddannelsesforløbet og tidsmæssigt vil det være nemmere, at tilbuddet er placeret i Viborg.


Jesper Bjerg er også inde på, at udvalgte valgfag kunne tilbydes specielt til regionernes HK-medarbejdere eller ser en mulighed for at udvikle et særskilt valgfag i et samarbejde imellem Dania og Region Midt/regionerne.


Jennie Brix Jensen og Jesper Bjerg fremhævede sammen med Mette Jensen betydningen af hele den personlige udvikling og refleksive tilegnelse en administrativ videreuddannelse kunne bibringe af værdi til fornyelse af opgavetilgangen.


Jesper Bjerg sluttede mødet af med følgende udsagn:


Der er bare ramt rigtigt med sådan et tilbud HK-medarbejdere i regionerne.


Tidligere HR- og kvalitetschef Claus Fjeldgaard (nu socialchef ved Viborg Kommune) ved Viborg Kommune, medlem af Erhvervsakademi Danias Advisory Board i Viborg og timelærer/gæsteunderviser på den to årige administrationsøkonomuddannelse udtrykker i et telefoninterview d. 27. september 2013 relevansen for deltids uddannelsesudbud med kendskab til den offentlige sektors behov for mere ansvarsorienterede HK-medarbejdere og siger:


Det giver god mening med specielt denne uddannelse, da den er oplagt som overbygning eller supplement til Kommunomen


Claus Fjeldgaard pointerer også flere gange vigtigheden af, at HK-gruppen bliver opkvalificeret i Viborg Kommune og udtrykker:


Vi ønsker lige præcist at gøre noget for denne gruppe af medarbejdere, så de kan bibeholde deres attraktion på arbejdsmarkedet


Der er d. 22. januar 2015 blevet fulgt op på Claus Fjeldgaards udtalelser. Han mener personligt stadig, at holdninger fra 2013 er gyldige og særdeles relevante, dog i kraft af hans nye stilling som socialchef (inden for området ”Handicap, Psykiatri og Udsatte”), kan han dog ikke at uddybe yderligere på vegne af Viborg Kommune.


I bilag A - Tabel 8 fremgår oversigt over interviewpersoner.


Emnet ”AU i offentlig forvaltning og administration” bliver stadig diskuteret løbende ved uddannelsesudvalgsmøderne. Ved sidste møde d. 2. december 2014 blev der informeret omkring status på projektet (jf. bilag F) i forhold til afslag på akkrediteringen til uddannelsen. På mødet blev der især diskuteret afslagsbegrundelserne, og hvorledes forbeholdende ville kunne ændres til en positiv tilbagemelding. Her blev der diskuteret mulige samarbejdspartnere inden for udviklings- og forskningsprojekter, hvor bl.a. universiteter og VIA blev nævnt som mulige samarbejdspartnere. Som de kan læses i afsnittet ”Uddannelsesmiljøet på Erhvervsakademi Dania, Viborg” er just netop et sådant samarbejde søsat sammen med VIA.


Sammenfattende bekræfter undersøgelsen og tilsagn fra 2013, at der i de kommunale, statslige og selvejende virksomheder opleves et stigende pres for at få videreuddannet det administrative HK-personale. Desuden viser tilkendegivelserne fra januar 2015, at behovet stadig eksisterer, hvilket må betyde, at der i nærmiljøet ikke findes alternativer til den ønskede uddannelse.


Billedet af praktikerne på den ene side og akademikerne på den anden side er et generelt billede, der går igen i de uddybende samtaler med udvalgets medlemmer og deres chefkolleger. Argumentet fremføres ofte som begrundelse for det stigende behov for at videreuddanne det administrative HK-personale. Som faggruppe er HK’erne især pressede af, at der generelt ansættes på højere uddannelsesniveau, og at arbejdsopgaverne ændrer karakter i retning af det mere komplekse og ad hoc baserede.


Uddannelserne imødekommer et bredt behov for videreuddannelsesmuligheder for personalegrupper, der arbejder med administrative opgaver i kommunerne. De undersøgte uddannelser dækker netop de kompetencebehov som de personaleansvarlige samt HK MidtVest identificerer som centrale for fremtidens administrative medarbejder.


På baggrund af ovenstående tilsagn fra Erhvervsakademiets repræsentanter fra det kommunale, statslige og selvejende virksomhedsliv i regionen vurderes det at være et relevant aftagerbehov for videregående uddannelse af HK-administrative medarbejderprofiler og Dania i Viborg har et adækvat fagligt studiemiljø på erhvervsakademiet med såvel de eksisterende deltids akademiuddannelser som fuldtidsuddannelserne.


KONKLUSION
Den fremtidige administrative profil indeholder kompetencer, som AU i offentlig forvaltning og administration dækker, hvilket er dokumenteret nationalt og i interviews lokalt.


Akademiuddannelsen kan blive den mulige uddannelse i lokalområdet, der lige nu så kraftigt efterspørges af de lokale HK- organisationer og de omkringliggende offentlige virksomheder som faglig videreuddannelse og personlig udviklingsmulighed for de HK-ansatte. Videreuddannelsen kan sikre deres berettigelse og tilstedeværelse på det offentlige arbejdsmarked.


Videreuddannelsen skal både dække et fagligt behov, men lige så meget dække et behov for ny metodisk tilgang til arbejdet og selvindmeldelse til løsning af et givet projekt eller opgave.


Der er generelt behov for akademiuddannelser på deltid, da økonomi og tilknytning til arbejdspladsen er barrierer, som en deltidsuddannelse kan overkomme. Dette er dokumenteret på landsplan og interviews bekræfter dette.


Et udbud af akademiuddannelsen i Viborg vil kunne tilbyde de mange EUD’ere på regionens mange arbejdspladser et relevant uddannelsestilbud, men også tilbyde de arbejdsløse EUD’ere en mulighed for et relevant fagområde, der kan være sprængbrættet til ansættelse. Akademiudbuddet kan ligeledes være et tilbud til den EUD’er, der brændende ønsker at videreuddanne sig. Lokalt er der dokumenteret et rekrutteringsgrundlag af tilstrækkelig størrelse og udvikling.


I fremtiden forventes mangel på samfundsfaglige KVU’er. Det offentlige skal i konkurrence med det private søge at sikre tilstrækkelig og veluddannet arbejdskraft. Udbuddet kan være den helt rette uddannelse til at sikre regionens offentlige arbejdspladser den efterspurgte arbejdskraft. Interviews bekræfter dette.


Sluttelig kan udbuddet også være den mulighed for skift fra en branche til en anden uden at skulle videreuddanne sig på fuld tid.


Rekrutteringsgrundlag

Viborg, Skive og Silkeborg har 20.282 personer med en EUD inden for handel og kontor. I Region Midt er tallet 105.370. Tallene er i tabelform gengivet i bilag A - tabel 5 (Danmarks Statistik, 2014: KRHFU1).


Antal beskæftigede med en EUD i det offentlige i Region Midt er 8.075 og 2.040 af disse er beskæftiget i Viborg, Skive og Silkeborg. Tallene er i tabelform gengivet i bilag A - tabel 6 (Danmarks Statistik, 2014: KRHFU2).


Der er derfor et stort rekrutteringsgrundlag for uddannelsen.


Bestanden af personer med EUD kontoruddannelse i det primære dækningsområde udviser en stigende tendens siden 2009 og udgør 315 personer i 2013. I region Midt har der ligeledes været en stigende tendens siden 2009 og bestanden udgør 1.793 personer i 2013. Udklip fra kilden er præsenteret i bilag A - tabel 7 (UVM Databank, 2015).


Målgruppens tilgang er stigende og af tilstrækkelig størrelse til at sikre en fortsat efterspørgsel efter udbuddets akademiuddannelse.


Konkluderende er der et stort rekrutteringsgrundlag samt en stigende og tilstrækkelig tilgang til at sikre fortsat efterspørgsel efter udbuddets akademiuddannelse.


Forventet optag

Baseret på et stort lokalt behov og et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag forventer vi at rekruttere 25 studerende i 2016, 50 studerende i 2017 og 75 studerende i 2018. Den forventede fordeling vil være:
- EUD, 70 %
- HF/STX, 10 %
- HHX, 15 %
- Andet, 5 %


BESLÆGTEDE UDDANNELSER
I Viborg er Erhvervsakademi Dania og VIA Univercity College eneste udbyder af akademiuddannelser, KVU og professionsbachelor uddannelser. I bilag A – Figur 1 fremgår oversigt over, hvilke uddannelser der udbydes og af hvem.


Administrationsøkonom og administrationsbachelor (professionsbachelor i offentlig forvaltning og administration) er fagligt beslægtede uddannelser. Akademiuddannelserne er i begrænset omfang beslægtede, da niveauet er ens i forhold til den europæiske kvalifikationsramme (5), men akademiuddannelserne har stærkt fokus på økonomi og ledelse.


Administrationsøkonom


Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører administration i private virksomheder samt forvaltning og administration i offentlige virksomheder. Formålet er tillige at kvalificere den uddannede til professionel servicering af borgere og kunder og at fremme samarbejdet mellem de to sektorer. Uddannelsens fagområder dækker samfund, organisation, administration, jura og økonomi.


Uddannelsen kvalificerer til job i både den private og den offentlige sektor og er en KVU.


Administrationsbachelor
Formålet med uddannelsen er at give den studerende kompetencer til at løse en række administrative opgaver, udvikle nye muligheder, vurdere, analysere, tage ansvar og beslutninger inden for betydningsfulde offentlige opgaveområder i kommunerne, regionerne og SKAT. Uddannelsens hovedfagområder dækker samfund, jura, økonomi og kommunikation.


Uddannelsen kvalificerer til job i den offentlige sektor og er en MVU.


Vurdering
AU i offentlig administration og forvaltning placerer sig mellem administrationsøkonom og administrationsbachelor som en naturlig overbygning på EUD. Administrationsøkonomuddannelsen er fuldtid og indholdsmæssigt med fokus på både det private og det offentlige.  Administrationsbacheloren er også et fuldtidsstudium og rettet mod det offentlige. AU i offentlig forvaltning og administration kan derfor imødekomme behovet for et deltidsstudium på KVU niveau målrettet det offentlige. Derved gives en sjælden videreuddannelsesmulighed til EUD kontoruddannede i det offentlige.


UDDANNELSESMILJØET PÅ ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG
Akademiets nuværende udbud af akademiuddannelser fremgår af figur i afsnit om beslægtede uddannelser.


Vi har på afdelingen stort fokus på fortsat udvikling af et velfungerende og veldrevet uddannelsessted, hvor de studerende kan vælge imellem flere relevante og spændende uddannelser. Vi har gennem mange år haft et tæt samarbejde med brancheorganisationer, region, kommuner og virksomheder i lokalområdet og opretholder også derved et fokus på deres behov for uddannelser med det rette indhold, på rette tid og i rette form. Dette fremgår tydeligt af tilkendegivelser i næste afsnit, hvor brancheorganisation, region og kommune udtrykker behov for uddannelsen.


Vores studerende oplever i konkrete opgaver og projekter, hvordan teorien kan bruges i praksis – og hvordan udfordringer fra praksis kan løses / forklares med teoretiske modeller. Såvel virksomhedsbesøg som indlæg fra eksterne ”eksperter” er en integreret del af undervisningen. De studerendes egne erfaringer inddrages ligeledes naturligt i undervisningen og ofte udgør de studerendes egne aktuelle problemstillinger udgangspunktet for fordybelse og problemløsning. Derved sikres stor overførsel af viden mellem de studerende samt fra teori og forskning til praksis.


Akademiet har de sidste 4 år arbejdet med et ambassadørprogram (Jf. referat fra ambassadørmøde i bilag C), hvor udvalgte nuværende og tidligere studerende fungerer som ambassadører for akademiet i deres virksomhed og jævnligt mødes med hinanden til erfaringsudveksling, virksomhedsbesøg og relations opbygning.  Også dette bidrager til vidensdeling og tætte relationer til aftagerne.


Foruden de ovennævnte implementerede tiltag, så har akademiet netop den 14. januar 2015 indgået en aftale med Centeret for forskning og udvikling inden for administration, styring og ledelse hos VIA omkring et konkret samarbejde på to forskningsprojekter. Disse projekter omhandler ”styring og effektivitet i den offentlige sektor” samt ”offentlig og privat samarbejde”. Undervisere på akademiet vil blive inddraget i disse projekter og vil derigennem få endnu større viden og kendskab til det offentliges arbejde. Det nye samarbejde og det øgede videngrundlag vil bidrage til en styrkelse af det professionelle uddannelsesmiljø i Viborg, eftersom den nye viden helt specifikt vil kunne inddrages i et undervisningsforløb. (jf. bilag G)


Underviserkompetencer
Givet akademiets nuværende udbud af AU og KVU er der allerede de nødvendige kompetencer til at undervise i alle fagområder på uddannelsen. Desuden har akademiet gennem flere år benyttet sig af gæsteundervisere i kortere og længere varighed fra Viborg Kommune og kan derved trække på specialistviden fra personer med undervisningserfaring.


LITTERATUROVERSIGT
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2013: Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse, http://www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_ot13.pdf


Beskæftigelsesregion Midtjylland, 2013: 6, Arbejdsmarkedet i Midtjylland, http://brmidtjylland.dk/upload/AmsRegionSite/MidtJylland/4%20Viden%20om%20arbejdsmarkedet/Kommunebeskrivelser/2013/Viborg%20sendt.pdf


Danmarks Statistik, 2014: KRHFU1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, herkomst, uddannelse alder og køn, http://www.statistikbanken.dk/krhfu1, 30.01.2015.


Danmarks Statistik, 2014: KRHFU2: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, alder, køn og arbejdsmarkedstilknytning, http://www.statistikbanken.dk/krhfu2, 30.01.2015


EA2015-arbejdsgruppen, 2012: Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne -Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger, https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/2013%20bilag/Fra-EUD-til-videregaaende-uddannelse.pdf


Jensen, Torben Pilegaard & Christensen, Vibeke Tornhøj & Larsen, Britt Østergaard, 2012: Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD), http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Erhvervsuddannelser/I-fokus-paa-erhvervsuddannelsesomraadet/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF12/120411%20Muligheder%20og%20barrierer%20AKF.ashx


Viborg Kommune, 2013: Personalepolitiske nøgletal – Redegørelse Personaleforbrug 2013,
http://kommune.viborg.dk/~/media/Kommune/OM%20KOMMUNEN/Fakta%20og%20tal/Noegletal%20og%20statistik/Personalepolitiske%20noegletal/Redegorelser/PPredegorelse%20Personaleforbrug%202013.pdf


Regeringen, 2012: Om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, http://fivu.dk/publikationer/2012/filer-2012/stoerre-sammenhaeng-i-det-videregaaende-uddannelsessystem.pdf


Region Midtjylland, 2013: Årsrapport 2013,
http://www.rm.dk/files/Regionshuset/Koncernokonomi/Regnskaber/Regnskab%202013/%C3%85rsrapport%202013%20-%20Region%20Midtjylland%20.pdf


Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, 2014: Arbejdsmarkedsbalancen,
http://star.dk/da/Tal-og-analyser/Overvaagning/Arbejdsmarkedsbalancen/Vestjylland.aspx, 30.01.2015


Undervisningsministeriet, 2012: Kompetencer til vækst - Analyse af den administrative faglighed i fremtiden, http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2012/Mar/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF12/120329%20kompetencer%20til%20vaekst.ashx


Undervisningsministeriets Databank, 2015: Elevtal og fuldførelsesprocenter fordelt på erhvervsfaglige uddannelser, http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/ShowReport.aspx?report=EAK-tilgang-erhudd, 30.01.2015.


Viborg Byråd, 2011: Innovationsstrategi, https://kommune.viborg.dk/~/media/Kommune/POLITIK/Politikker%20og%20strategier/Oevrige%20politikker%20og%20strategier/Filer/Innovationsstrategi.pdf


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AU i Offentlig forvaltning og administration i Viborg (EADANIA).pdf

Samlet godkendelsesbrev
15-021475-19 Orientering til EA Dania om godkendelse af nyt udbud = AU i Offentlig forvaltnin 9726758_1_1.pdf