Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Markedsføringsøkonom - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
01/10-2014 09:54
2014 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 og det kommende InnoVest, 6900 Skjern

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Markedsføringsøkonom

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Marketing Management

Den uddannedes titel på dansk
Markedsføringsøkonom AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Marketing Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial uddannelse:
Specifikke adgangskrav:
Engelsk på C niveau
Matematik på B niveau eller virksomhedsøkonomi på B niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:
En af følgende uddannelser:
Erhvervsuddannelse i detailhandel med specialer
Erhvervsuddannelse i handel med specialer
Erhvervsuddannelse i kontor med specialer
Generel kontoruddannelse
Eventkoordinatoruddannelse (trin 2)
Finansuddannelse (trin 2)

+ Specifikke adgangskrav:
Engelsk på C niveau
Matematik på B niveau eller virksomhedsøkonomi på B niveau

Adgang via anden relevant erhvervsuddannelse:
+ Specifikke adgangskrav:
Engelsk på C niveau
Matematik på B niveau eller virksomhedsøkonomi på B niveau

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Akkreditering - Markedsføringsøkonom - Behovsanalyse FINAL.pdf

Behov for nyt udbud
Erhvervslivet i Ringkøbing Skjern kommune er hæmmet i deres vækst og udvikling på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft, specielt inden for markedsføringsøkonomer.
I Vestjylland, som er domineret af mange små og mellemstore virksomheder, er der fra erhvervslivets side eksplicit formuleret et behov for flere medarbejdere med videregående uddannelser som er bosiddende i og har indgående kendskab til lokalområdet og som har kompetencer inden for markedsføring. Erhvervslivet udtrykker, at der er udbredt mangel på videnspersoner, inden for den merkantile branche som helhed. Vestjyske iværksættervirksomheder har ikke en tradition for uddannelse og er i dag domineret af ufaglærte og faglærte uden særlige kompetencer for virksomhedsdriften.
Som eksempel på en stor gruppe SMVer der mangler kompetente markedsføringskompetencer, fremhæves turismebranchen og industrien der finder det svært at gennemføre det overordnede kvalitetsløft på markedsføringsområdet der skal til for at sikre Vestjylland, og Danmark som helhed, en turismebranche og industri som kan vokse. Derudover påpeger branchen det store uforløste potentiale som skal findes i forståelsen og koordineringen af markedsføringstiltag.
Dette er en problemstilling som kommunen og det omkringliggende samfund nu aktivt forsøger at gøre noget ved, da problemet er selvforstærkende og voksende. Sammen ønsker områdets parter at vende udviklingen ved at facilitere udbud af efterspurgte videregående uddannelser, til gavn og vækst hos de erhvervsdrivende som arbejder i og omkring industrien/service/turisme.

Rekrutteringsgrundlag
Det forventes at der kan rekrutteres unge fra hele vestkysten, fra Vadehavet til Limfjorden, med en dybde der over størstedelen af strækningen dækker mere en halvdelen af Jylland, således at markedsføringsøkonomuddannelsen er en reelt mulighed for unge i hele EAMV’s udbudsområde. Desuden forventes der en mindre men dog målbar tiltrækning på nationalt plan.
Det eksisterende udbud i Herning forventes ikke at miste studerende. Tværtimod findes det mere sandsynligt at det store fokus og erhvervslivets ”pull” efter markedsføringsøkonomer i Ringkøbing-Skjern kommune vil forbedre forholdene for uddannelsens kendskab – dimittenders faglige som personlige kompetencer, ry og omdømme.
Ydermere har EAMV generelt ikke oplevet at uddannelser af samme karakter udbudt i nabobyerne Holstebro og Herning har skadet ansøgningskvotienten, tværtimod har det måske netop bevirket en acceleration efterhånden som flere og flere hører om muligheden, eller kender nogen som er, eller skal, starte. Dette uden at reducere beskæftigelsesmulighederne for dimittenderne, da erhvervslivet har behovet.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på 25 studerende og at der på andet år og fremadrettet vil optages 30 studerende på serviceøkonom uddannelse.
Der vil naturligvis være et tæt samarbejde mellem markedsføringsøkonomuddannelsen og undervisere fra EAMV i Herning, således at uddannelserne vil være tæt koordineret. Det stærke merkantilt faglige miljø sikres blandt andet gennem tæt samarbejdet med undervisere fra EAMV’s merkantile-økonomiske, dialog og samarbejde med lokale, regionale og nationale partere (erhvervsliv og vidensinstitutioner som fx AU, CBS og SDU).

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Der forventes ikke at opstå problemer med praktikpladser til serviceøkonomer, da erhvervslivet allerede har udtrykt et brændende ønsket om at støtte den lokale uddannelsesfacilitet, herunder også med tilbud om praktikpladser til studerende.
Dette skal også ses i lyset af EAMV’s tradition for at have succes på den brede bane med at få studerende ud i praktik. Sidst bør det nævnes at der i et turismeområde som Vestjylland netop er et stort antal små og mellemstore virksomheder som er potentielle praktikpladser for blandt andet serviceøkonomer.
EAMV’s rate for praktik og afsluttende eksamensprojekter i direkte samarbejde med en virksomhed ligger på 96% i 2013.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Markedsføringsøkonom_EAMV.pdf

Samlet godkendelsesbrev