Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i Ungdoms- og Voksenundervisning - University College Nordjylland

University College Nordjylland
01/10-2014 08:08
2014 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Nørresundby

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i Ungdoms- og Voksenundervisning

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree in Youth and Adult Education

Den uddannedes titel på dansk
AU in Ungdoms- og Voksenundervisning

Den uddannedes titel på engelsk
AP in Youth and Adult Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgeren skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
UCN, act2learn søger om udbud af uddannelsen i henhold til den gældende studieordning, og beskrivelsen af uddannelsen heri.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
UCN, act2learn søger om udbud af uddannelsen i henhold til den gældende studieordning, og beskrivelsen af de faglige elementer heri.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
UCN, act2learn søger om udbud af uddannelsen i henhold til den gældende studieordning, og den gældende taxameterindplacering.

Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning benytter det af VUS godkendte censorkorps for fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Redegørelse og bilag til prækvalifikationsansøgning - Akademiuddannelse i Ungdoms- og Voksenundervisning.pdf

Behov for nyt udbud
UCN, act2learn har været i dialog med flere kommuner, uddannelsesinstitutioner, Regionen med flere, der har tilkendegivet behovet for at efteruddanne og opkvalificere medarbejdere indenfor akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning.

Udbuddet kan bidrage til at styrke personalets kompetencer i arbejdet med formidling af fagligt stof i uddannelsesmæssige sammenhænge. Vi vurderer, at der vil være et behov for akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning blandt andet som følge af den vedtaget:
• Beskæftigelsesreform
• Den nye skolereform

Strategisk vil UCN, act2learn være på forkant med uddannelsesniveauet og uddannelsesmulighederne, når effekten af beskæftigelsesreformen og Den nye skolereform er slået igennem i Nordjylland, og udbuddet kan bidrage til at:

1) bygge bro mellem beskæftigelsesreformen og uddannelsesmuligheder i UCN’s dækningsområde
2) bygge bro mellem Den nye skolereform og uddannelsesmuligheder i UCN’s dækningsområde
3) skabe sammenhængskraft til øvrige uddannelser
4) sikre at der er uddannelsesmuligheder geografisk

En mere detaljeret redegørelse for behovet for udbud af akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning er vedhæftet ansøgningen.

Rekrutteringsgrundlag
Vi vurderer, at akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning har et bredt og tværfagligt erhvervs- og professionssigte og er rettet mod flere målgrupper.

Udbuddet retter sig primært mod at opkvalificere undervisere og pædagogiske medarbejdere på:

• Erhvervsskoler
• AMU centre
• Produktionsskoler
• Efterskoler

Elevansvarlige og mentorer, der har ansvar for en elevansættelse eller praktikant er en anden målgruppe, da de har mange opgaver og et stort ansvar. Opgaver lige fra at sikre sammenhæng mellem det, eleven lærer på skoleophold under lærertiden og i egen organisation til f.eks. læringsstile samt diverse vejledning omkring fagprøven.

• Elevansvarlige og mentorer – generelt i den private og offentlige sektor

Set i lyset af beskæftigelsesreformen og Den nye skolereform vurderer vi også, at akademiuddannelsen er særdeles relevant for følgende personer:

Medarbejdere i:
• Jobcenter
• A-kasse
• Fagforening

• Medarbejdere i sports, fritids og kulturlivet

Rekrutteringsgrundlaget er yderligere dokumenteret og uddybet i det vedhæftet dokument.

Forventet optag
På baggrund af den viden vi har skabt omkring målgrupper og behovsafdækning samt i dialogen med intressenter omkring hensigtserklæringer, vurderer vi, at det vil være realistisk med et uddannelsesoptag på 50 studerende det første år og 75 studerende de næste to år.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_AU Ungdoms- og voksenundervisning_UCN.pdf 8816331_1_1.pdf

Samlet godkendelsesbrev