Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i offentlig administration - University College Syddanmark

University College Syddanmark
02/02-2014 17:19
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Esbjerg og Kolding (nyt udbudssted)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i offentlig administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor in public administration

Den uddannedes titel på dansk
Administrationsbachelor

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in public administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Kontoruddannelse med specialer

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Formelle samarbejdspartnere:
• Stavanger Universitet, Norge
• Brno Universitet, Tjekkiet
• School of Education and Public Administration, Sozhou Universitet, Kina
• Illisimatusarfik, Universitetet I Nuuk, Grønland.

Aktuelle udvekslinger:
• 1 studerende læser et semester på Stavanger Universitet
• 3 studerende er i praktik – hhv.:
o 1 hos Noa Aziz Education Consultant (internationalt rekrutteringsfirma) Japan
o 1 i Kristiansand Kommune, Norge
o 1 i Service and Nursing Homes in Akureyri, Island.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsen består af:
1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 100 ECTS-point fordelt på 9 moduler
2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.
3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 60 ECTS-point fordelt på 4 moduler, hvoraf den studerende skal vælge:
a. 30 ECTS-point tilrettelagt som et sammenhængende uddannelseselement
b. 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse.
4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.
På landsplan tilrettelægges de valgfrie moduler inden for mindst følgende beskæftigelsesområder: Human Resource, økonomi, skatte- og afgiftssystemet, velfærd, beskæftigelsesindsats og uddannelses- og erhvervsvejledning.

Den studerende kan vælge at læse de valgfrie uddannelseselementer hos de respektive udbydere (PH M, VIA UC, UNC, UCL, UCS) af elementerne (se nedenfor), eller ved andre nationale eller internationale uddannelser.

Uddannelsen varer tre et halvt år og består af en basisdel på to år samt en overbygning på halvandet år, hvoraf et halvt år er praktik.

De første to år tilrettelægges som en basisdelen inden for følgende fagområder:
økonomi
jura
sociologisk metode
samfundsbeskrivelse
kommunikation
organisationspsykologi
evaluering
kvalitetssikring.

Overbygningsdelen på halvandet år udbydes i samarbejde mellem UCS, PH M, VIA UC, UCL og UCN. Der udbydes følgende retninger:

HR (Human Resources)
Velfærd (socialområdet)
Uddannelses- og erhvervsvejledning
Økonomi
Beskæftigelse
Skat

UCS varetager retningen velfærd for alle samarbejdspartnere.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsens konstituerende faglige elementer er:
1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 100 ECTS-point fordelt på 9 moduler inden for:
økonomi
jura
sociologisk metode
samfundsbeskrivelse
kommunikation
organisationspsykologi
evaluering
kvalitetssikring
2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.
4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Er indplaceret

Forslag til censorkorps
Er etableret

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Notat - dublering af admbach.pdf

Behov for nyt udbud
UC Syddanmarks erfaringer fra det eksisterende udbud i Esbjerg viser, at der er god søgning til uddannelsen (se vedhæftede notat s. 1), og at aftagerne i lokalområdet for det nuværende udbud i Esbjerg har udbytte af at indgå i samarbejdsaftaler om opkvalificering af ansatte hk-medarbejdere til videregående niveau, idet opgavernes karakter hos aftagerne bliver mere og mere komplekse og kræver indsigt i specifikke fagområder, og der er således behov for, at det administrative personale i højere grad selv kan tage ansvar for arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse samt forstå dets betydning i strategisk politiske sammenhænge (jf. notatet s. 2).

Udbuddet i Esbjerg tiltrækker imidlertid ikke i tilstrækkelig grad studerende fra østkysten af UC Syddanmarks dækningsområde, ligesom kontakten med og opdyrkningen af et bredere aftagerfelt savner forankring i et udbud på østkysten, jf. notatet s. 1 og 4f.

De nævnte forhold set i relation til de generelle tendenser omkring tiltrækning og fastholdelse af studerende hhv. medarbejdere med videregående uddannelser og det specifikke behov, som undersøgelser af udviklingen i erhverv og brancher i Region Syddanmark peger på, jf. notatet s. 2, tilsiger, at et dubleringsudbud af administrationsbacheloruddannelsen i Kolding vil kunne bidrage positivt til at dække det konstaterede behov. Tilsvarende vil dubleringsudbuddet kunne bidrage til at stimulere udviklings- og vækstpotentialet i dækningsområdets erhvervsliv gennem administrationsmedarbejdernes kompetencer.

Et udbud af administrationsbacheloruddannelsen i Kolding vil desuden føje sig ind i lokalområdets øvrige uddannelsesbud, idet uddannede fra handels- og kontorfagene kan søge optagelse på uddannelsen, og dimittenderne fra uddannelsen har mulighed for læse videre på kandidatniveau, jf. notatet s. 3 og 4f.

Rekrutteringsgrundlag
På baggrund af erfaringerne med optagemønsteret ved udbuddet i Esbjerg skønnes det, at der er et tilsvarende potentiale for optag i UC Syddanmarks østlige dækningsområde, jf. notatet s, 1 og 2.

UC Syddanmark har allerede etableret samarbejde med IBC i Kolding om talent- brobygningsforløb, jf. notatet s. 3 og 4f.

Der findes desuden et stort set uopdyrket arbejdsmarked uden for kommunerne i offentlige institutioner og organisationer. Beskæftigede administrationsmedarbejdere her vil udgøre et særskilt rekrutteringspotentiale, jf. notatet s. 2, 6 og 7.

Forventet optag
Der vil blive optaget et hold på 25-30 studerende årligt.

Optaget vil kunne øges, såfremt udviklingen blandt aftagerne tilsiger det.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
I aftager- og interessentundersøgelsen er der spurgt ind til hvorvidt aftagerne kan og vil stille praktikpladser til rådighed. Der er tilsagn herom fra alle kommunale respondenter, der kan placere praktikanter i et utal af forvaltninger, skoler og andre kommunale institutioner, samt fra 3 andre offentlige institutioner og 2 private virksomheder, jf. notatet s. 6.

UC Syddanmark har stor erfaring i at fremskaffe egnede praktikpladser til vore studerende, ligesom vi yder bistand til praktiksteder og praktikvejledere med henblik på at tilrettelægge praktikophold, så de giver optimal udbytte både for den studerende og praktikstedet.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_UCSYD_PB off administration.pdf

Samlet godkendelsesbrev