Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
03/02-2014 08:32
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Nørgaardsvej i Lyngby og Nansensgade i København

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor's Degree Programme in Innovation and Entrepreneurship

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Jf. bekendtgørelse nr. 1486 af 16/12/2013: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademi-uddannelser og professionsbacheloruddannelser bilag 1 er følgende erhvervsakademiuddannel-ser adgangsgivende:
• Autoteknolog
• byggetekniker
• datamatiker
• designteknolog
• elinstallatør
• markedsføringsøkonom
• finansøkonom
• handelsøkonom
• it- og elektronikteknolog
• jordbrugsteknolog
• laborant
• logistikøkonom
• multimediedesigner
• procesteknolog
• produktionsteknolog
• serviceøkonom
• VVS-installatør

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Cphbusiness har mange internationale samarbejdspartnere, og et internationalt center (Cph-businesss International), der bistår de studerende på alle udbudte uddannelser.

Det er på uddannelsen muligt for den studerende at gennemføre andet semester på uddannel-sesinstitutioner i udlandet. Det er ligeledes muligt at gennemføre praktik og bachelorprojekt i virksomheder eller organisationer uden for landets grænser.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant, da der søges om dublering af eksisterende uddannelse

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant, da der søges om dublering af eksisterende uddannelse

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant, da der søges om dublering af eksisterende uddannelse

Forslag til censorkorps
Ikke relevant, da der søges om dublering af eksisterende uddannelse

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Ansøgning om prækvalifikation PBA i I&E dansk udbud.pdf

Behov for nyt udbud
Professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship udbydes jf. Uddannelsesguiden på dansk og engelsk af Erhvervsakademi Sjælland, Campus Næstved (fra februar 2014), Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Lillebælt (to afdelinger), og som nævnt Cphbusiness (i Lyngby). Der er således én anden udbyder af uddannelsen på Sjælland øst for Storebælt. Cphbusiness vurderer, at en dublering af uddannelsen i hovedstadsområdet ikke vil påvirke ansøgertallene til øvrige udbydere negativt, voluminet i befolkningsgrundlaget og antallet af virksomheder i Storkøbenhavn taget i betragtning.

Derudover eksisterer der andre uddannelsestilbud inden for innovation og/eller entrepreneurship både nationalt og lokalt i regionen, bl.a. universitetsuddannelser i erhvervsøkonomi, organisationer og civilingeniøruddannelser, som Cphbusiness dog vurderer ikke vil blive påvirket negativt af en ændring i udbuddet af erhvervsakademiuddannelser inden for det økonomisk-merkantile område, da der er tale om fagligt og niveaumæssigt forskellige uddannelser. Eksempelvis udbydes en teknisk bacheloruddannelse (Innovation and Business) på Danmarks Tekniske Universitetet, og en kandidatuddannelse (Organisational Innovation and Entrepreneurship) på Copenhagen Business School-Handelshøjskolen.

Samlet set mener Cphbusiness, at der er dokumenteret en efterspørgsmål i samfundet efter medarbejdere på alle niveauer, der kan tænke innovativt og entreprenant, og som endvidere kan bidrage til væksten i de private erhverv. Dublering af uddannelsen vil desuden betyde, at flere dimittender fra erhvervsakademierne får direkte mulighed for en overbygningsuddannelse uden studieforlængelser.

Rekrutteringsgrundlag
Søgning til uddannelsen
Professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship har været udbudt på Cphbusiness siden efteråret 2012, og har en god søgning jf. nedenstående tabel 1 ”Antal optagne” i bilaget Som det fremgår, har der været en vækst i antallet af kvalificerede ansøgere på 65 %, men uddannelsen har ikke haft rammer til at øge optaget i tilsvarende grad.

Baseret på de ovennævnte betragtninger såvel som den faktiske vækst i kvalificerede ansøge-re, forventer Cphbusiness at rekrutteringsgrundlaget for en dublering af uddannelsen er til stede.

Forventet optag
Cphbusiness henviser til argumentation for behovet for uddannelsens dimittender, samt dokumentation for søgning til uddannelsen i det uploadede bilag. Heri fremgår også akademiets forventede optag på uddannelsen:
140 i 2015
175 i 2016
175 i 2017

Se bilagets tabel 4 – Forventet antal optagne på Cphbusiness Lyngby og København.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Jf. ansøgningen om akkreditering af uddannelsen i 2011 på Cphbusiness i Lyngby var der på ansøgningstidspunktet de forventninger til rekruttering og de optagnes valg af praktikforløb som skitseret i tabel 2 Forventet optag og forventninger til praktik i Lyngby i det uploadede bilag.

På nuværende tidspunkt har uddannelsens første årgang netop afsluttet praktikforløb, og i modsætning til hvad Cphbusiness forventede, da man ansøgte om uddannelsesakkreditering, har hovedparten af de studerende valgt at være i praktik i en eksisterende virksomhed, herunder virksomheder i udlandet. Uddannelsen vurderer, at den væsentligste grund til at en forholdsvis stor andel af de studerende har valgt praktik i eksisterende virksomheder, er at de studerende ønsker at sikre sig et bedre fundament for at starte op selv ved at se praksis og arbejde med innovation i en eksisterende virksomhed, men også for at afprøve muligheden for at virke som forandringsagent i en SMV. Det betyder, at Cphbusiness tydeligt kan se, at uddannelsen og akademiet kan være med til at sikre innovation bredt i branchen herunder i SMV.

Cphbusiness er i forbindelse med indgåelse af praktikkontrakter i tæt dialog med de studerende og har kunnet konstatere, at det ikke var vanskeligt at finde en praktikplads for de studerende.


I bilagets bilag 3: Praktikvirksomheder efterår 2013 - I&E ses en oversigt over de virksomheder, hvor de studerende har været i praktik. I alt 38 virksomheder har haft praktikanter fra Cphbusiness, herunder 14 iværksættervirksomheder.

Cphbusiness har i forbindelse med evaluering af praktikforløbet fået positive tilbagemeldinger fra praktikvirksomhederne om de studerendes kompetencer, se tabel 3 i bilaget for hovedresultater af evalueringen.

Generelt prioriterer Cphbusiness kontakt til brancher og virksomheder med henblik på praktikpladser højt, da praktikophold er en central del af alle akademiets fuldtidsuddannelser. Cphbusiness har således siden 2009 arbejdet systematisk med at skaffe praktikpladser til studerende på akademiet, og har organiseret sig med en praktikkoordinator, som har det overordnede ansvar for branchekontakt på hver afdeling, og endvidere en fagperson på hver uddannelse med ansvar for kontakten til de studerende i forbindelse med og undervejs i praktikperioden.

På baggrund af de indtil nu oparbejdede erfaringer på den konkrete uddannelse og de for Cphbusiness veletablerede processer for sikring af praktikpladser på fuldtidsuddannelser, forventer akademiet at det er uproblematisk at få praktikpladser til den dublerede udgave af uddannelsen i Købehavn. Det ses snarere som en fordel med et bredere lokalområde.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_CBA_PBO innovation_DK.pdf

Samlet godkendelsesbrev