Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - skat - University College Syddanmark

University College Syddanmark
31/01-2022 13:11
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Haderslev, Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Specialkonsulent Marie Louise Witte Madsen, mlwi@ucsyd.dk, 72662037

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Tax

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplomuddannet i skat

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of Tax

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det social- og samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i skat eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervs-akademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Ved relevant erhvervserfaring forstås beskæftigelse med enten rådgivning, regnskab eller revision inden for skat, moms, told eller afgifter hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Offentlig administration og Skat

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
konklusions notat.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Skattestyrelsen udsendte i marts 2021 en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at der over de kommende 3 år skal ansættes 3000 nye medarbejdere på landsplan. Dette skyldes både etableringen af nye skattecentre (ca. 1000 nyansættelser), herunder et i Esbjerg, og naturlig afgang (ca. 2000 genbesættelser). For at sikre, at Skattestyrelsens afdelinger i Ribe og Esbjerg har adgang til kvalificeret arbejdskraft, vil UC SYD udbyde diplom i skat i Esbjerg med henblik på, at nye skattemedarbejdere med generalistkompetencer hurtigt kan opkvalificeres til specialister indenfor netop de områder indenfor skat, som der er behov for lokalt. UC SYD udbyder allerede diplom i skat fra Haderslev, men det er vigtigt, at skattemedarbejderne i Ribe og Esbjerg kan opnå opkvalificering lokalt med minimal transporttid. Direktør ved Skattestyrelsen i Ribe udtaler til UC SYD: ”Skattestyrelsen er positivt indstillet overfor et udbud af diplomuddannelsen i Esbjerg, Kolding og Aabenraa, da Skattestyrelsen har skattecentre i Haderslev, Esbjerg, Ribe og Fredericia”.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Teknologisk Instituts konklusionsnotat vedrører primært behovet for professionsbacheloruddannede i skat men viser samtidig et markant og akut behov for kompetente skattemedarbejdere, som professionsbacheloruddannelsen ikke vil kunne løfte alene. Dette skyldes både længden af den nye professionsbacheloruddannelse (3½ år) og den nuværende lave søgning, særligt udenfor København, som formodes at skyldes manglende kendskab til uddannelsen.


Med udgangspunkt i data fra Dansk Told & Skatteforbund om personaleomsætning og antal ansatte i skatte-, gælds- vurderings- og toldstyrelsens afdelinger i UC SYDs dækningsområde, forventes der årligt et behov for 27 rekrutteringer alene i Esbjerg og Ribe. I hele UC SYDs dækningsområde vil der være et årligt behov for 151 nye ansatte.


Som det fremgår af Teknologisk Instituts analyse, har aftagerfeltet nogle steder i landet været nødsaget til at rekruttere ansøgere med meget forskellige baggrunde, og diplomuddannelsen i skat vil i de kommende år kunne bidrage til at aftagerfeltet kan få opkvalificeret nye medarbejdere med de nødvendige kompetencer indenfor skatteområdet, mens der endnu ikke er uddannet tilstrækkeligt professionsbachelorer i skat.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen bygger på dialog med og data fra Dansk Told & Skatteforbund, Teknologisk Instituts rapporter ”Afdækning af behov for udvikling af en professionsbachelor i skat” fra 2016 og ”Professionsbachelor i skat - analyse af behov og relevans” fra 2021, støtteerklæringer fra større lokale virksomheder med egne skatteafdelinger samt Skattestyrelsens afdelinger i UC SYDs dækningsområde.


Derudover er UC SYD i tæt kontakt med aftagerfeltet via uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen i skat, og spørgsmålet om behov for efter- og videreuddannelse af ansatte i SKAT’s styrelser og afdelinger er drøftet i dette forum.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På erhvervsakademierne i UC SYDs dækningsområde udbydes følgende beslægtede uddannelser: Finansøkonom AK (retter sig mod banker, ejendomsadministration og forsikringsselskaber/EASV og IBA), AU i Skatter og afgifter (retter sig mod det merkantile område/EASV og IBA) og finansbachelor (retter sig mod banker, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og revisorer/IBA). Hovedsigtet for dem alle er den merkantile sektor, og mens diplom i skat adskiller sig ved at have primært sigte på statslige arbejdspladser, udgør uddannelsen samtidig en relevant videreuddannelse for de ovennævnte akademiuddannelser.


UC SYD udbyder pt. diplom i skat i Haderslev. De øvrige udbud er placeret i Århus, Herning og København/Hillerød. I lyset af det markante rekrutteringsbehov i de kommende år, forventes et yderlige udbud af diplom i skat at bidrage til den lokale opkvalificering af medarbejderstabene i styrelser og eventuelt i private virksomheder i Esbjerg og Ribe samt omegnskommunerne.


Uddannelsen til diplom i skat er ikke dimensioneret.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringen til diplom i skat forventes fortrinsvis at ske fra SKAT’s styrelser og afdelinger i Ribe og Esbjerg samt i mindre grad fra private revisions- og rådgivningsfirmaer i UC SYDs dækningsområde. I Teknologisk instituts rapport fra 2016 nævnes det således, at man allerede på det tidspunkt rekrutterer fra et bredt udvalg af uddannelser, hvorved der opstår et behov for skattefaglig efter- og videreuddannelse.


Pt. er forslag til lov om ændring af lov om videregående uddannelse for voksne i høring. Vedtages den bliver det muligt at fravige det gældende adgangskrav om mindst 2 års relevant erhvervserfaring for diplomuddannelsen i skat, og dermed vil antallet af potentielle ansøgere øges.


Et udbud af diplom i skat i Esbjerg forventes ikke at få konsekvenser for beslægtede uddannelser som f.eks. professionsbacheloruddannelsen i skat, idet det fremgår af Teknologisk Instituts rapport fra 2021, at det offentlige arbejdsmarked i de kommende år vil kunne aftage langt flere professionsbachelorer i skat end der vil blive uddannet. Udbuddet forventes heller ikke at få konsekvenser for de øvrige udbud af diplomuddannelsen, da der er tale om et lokalt behov, der skal dækkes.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Diplom i Vurdering og Master i Skat.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2022: 20


2023: 40


2024: 60


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ikke relevant.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D10 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil