Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - PBA Bæredygtigt strategisk indkøb - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/02-2022 07:20
2022-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Zealand i Køge

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen Email: stfr@zealand.dk Tlf: 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
PBA Bæredygtigt strategisk indkøb

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainable Strategic Procurement

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i bæredygtigt strategisk indkøb

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Sustainable Strategic Procurement

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøgere med følgende erhvervsakademiuddannelser er kvalificerede ansøgere:


·         Administrationsøkonom


·         Finansøkonom


·         Handelsøkonom


·         Logistikøkonom


·         Markedsføringsøkonom


·         Serviceøkonom


Uddannelsen bygger videre på de fælles økonomiske og merkantile kompetencer som er opnået gennem ovennævnte KVU-uddannelser.


Der er ingen specifikke adgangskrav. 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

PBA top-up i bæredygtigt strategisk indkøb udvider den studerendes operationelle kompetencer og gør dimittenden i stand til at navigere på et strategisk niveau.


Det er uddannelsens formål at dimittender er i stand til at udmønte direktionens strategiske målsætninger på en måde der er socialt, klimamæssigt og økonomisk bæredygtigt. Overordnet set indebærer den strategiske indkøbsfunktion at styre, dokumentere og opnå målsætninger i forsyningskæden i samarbejde med kunder og leverandører. Uddannelsen er struktureret efter netop disse arbejdsopgaver og følger temaerne ”før købet”, ”under købet” og ”efter købet”. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:


·         Leverandørsøgning og udvælgelse, fx som en del af offentlige udbud


·         Markedsdialog, dvs. afsøgning af markedets tilstand, muligheder og alternativer


·         Forhandling og udfærdigelse af kontrakter


·         Kontraktopfølgning og målstyring


Erhvervssigtet for uddannelsens dimittender er indkøbsfunktioner i mellemstore og store virksomheder og organisationer, både offentlige og private. Uddannelsen giver en konkret og praksisrettet indkøbskompetence, der er eftertragtet i erhvervslivet.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsens kompetenceprofil:


Udkast til uddannelsens kompetenceprofil:
Den studerende vil have kompetencer til at igangsætte, styre og gennemføre bæredygtige indkøb i private og offentlige organisationer. På uddannelsen vil det være fokus på den strategiske side af bæredygtigt indkøb, herunder udbud, leverandørsøgning- og udvælgelse, forhandlinger og kontrakter, opfølgning og styring af leverandører, samt dokumentation og målopfyldelse ift. bæredygtighed.


Uddannelsen tager afsæt i triple bottom line (people, planet profit/social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed) samt faserne før, under og efter købet/aftalen.


 


Læringsmål for uddannelsen:


Viden:


Den studerende skal:


·         have viden om teori, metode og praksis inden for bæredygtigt strategisk indkøb


·         kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for bæredygtigt indkøb


Færdigheder:


 


Den studerende skal kunne:


·         analysere en privat eller offentlig virksomheds indkøb og opstille kvalificerede forbedringsforslag til at opnå bæredygtige indkøb


·         gennemfører udbudsrunder herunder at udvælge og styre leverandører til en virksomhed


·         foretage bæredygtige indkøbsbeslutninger på strategisk og taktisk niveau


·         formidle analyser og løsningsforslag til virksomhedens interne og eksterne interessenter


 


Kompetencer:


Den studerende skal:


·         Selvstændigt kunne varetage strategiske indkøbsopgaver i en offentlig eller privat virksomhed


·         Lede og implementere tvær- og interorganisatoriske bæredygtige indkøbsprojekter i samarbejde med interne og eksterne interessenter


·         Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer


 


 


 


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer
 


Forretningsforståelse og bæredygtigt strategisk indkøb (10 ECTS)


Formål:


Formålet med modulet er at introducere den studerende til bæredygtighed og bæredygtige forretningsmodeller, herunder den tredobbelte bundlinje. Derudover introduceres andre vigtige ramme- og omverdensfaktorer omkring bæredygtighed, som lægger til grund for at foretage bæredygtige strategiske indkøb.


Indholdselementer:


·         Bæredygtige forretningsmodeller og mål


·         Organisering af bæredygtige indkøb


·         Cirkulære indkøb og FNs verdensmål


·         Mærkningsordninger og certificeringer


·         Digitalisering og bæredygtighed


 


Videnskabsteori og metode (5 ECTS)


Formål:


Formålet med modulet er at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at foretage videnskabsteoretiske valg omkring samt udføre kvantitative og kvalitative undersøgelser af virksomhedens indkøb, interessenter, leverandørmarkeder m.v.


Indholdselementer:


·         Videnskabsteori


·         Kvantitative og kvalitative metoder


 


Før indkøbet 15 ECTS (people, planet, profit)


Formål:


Formålet med modulet er at give de studerende kompetencer til at udarbejde analyser af indkøbsdata og- organisation, inddrage og håndtere interessenter forud for et indkøb, analysere leverandørmarkeder inden et køb, søge og vælge leverandører samt vurdere risiko forbundet med et valg af leverandør. I modulet inddrages økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn.


Indholdselementer:


·         Interessenthåndtering og inddragelse


·         Markedsdialog og -viden


·         Analyse og visualisering af indkøbsdata (TCO, Should-costing, spend analyse)


·         Leverandørsøgning og -udvælgelse (udbud)


·         Category management og risikostyring


 


Under købet 5 ECTS (people, planet, profit)


Formål:


Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at indgå en bæredygtig købsaftale med en leverandør – herunder at indgå i en forhandling og udarbejdelse af en kontrakt med udgangspunkt i bæredygtige mål og relevant lovgivning.


Indholdselementer:


·         Lovgivning om bæredygtighed


·         Udbudsregler


·         Leverandørkontrakt


·         Forhandling


 


Efter købet 15 ECTS (people, planet, profit)


Formål:


Formålet med modulet er at den studerende opnår kompetencer til at styre leverandører efter købet, facilitere bæredygtige projekter og initiativer med eksisterende leverandører samt udarbejde dokumentation for opnåede økonomiske, sociale og miljømæssige mål i samarbejde med leverandører.


Indholdselementer:


·         Supplier Relationship Management og Governance


·         Contract management


·         Indkøberen/udbudskonsulenten som facilitator


·         Klimaregnskaber og dokumentation


 


Valgfag 10 ECTS


Formålet for det enkelte valgfag vil fremgå af den kommende studieordning. Hensigten på nuværende tidspunkt er, at der vil være valgfag målrettet hhv. den offentlige sektor og den private sektor. Valgfagene vil blive udviklet med udgangspunkt i regionale aftageres behov og kunne eksempelvis være:


·         Videregående indkøb i offentlige virksomheder – med særligt fokus på udbudsregler og -rammer


·         Blockchain – anvendelse af blockchain til styring og dokumentation af bæredygtighed


 


Praktik 15 ECTS


Formål:


Formålet med praktikken er, at den studerende opnår erfaring med at udføre opgaver inden for bæredygtigt strategisk indkøb i en privat eller offentlig virksomhed. Der lægges vægt på, at den studerende under praktikken inddrages i faserne før, under og efter købet, samt at bæredygtighed indgår i praktikvirksomhedens indkøbsarbejde.


 


PB-opgave 15 ECTS


Som afslutning på uddannelsen udarbejder den studerende et professionsbachelorprojekt hvori den studerende demonstrer opfyldelse af uddannelsens overordnede læringsmål.


 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen *


Uddannelsen foreslås indplaceret som andre merkantile top-up uddannelser til professionsbachelor. Alle fagelementer i uddannelsen hører under det merkantile område, og uddannelsen kræver ikke særligt udstyr eller lignende, der begrunder en anden takstindplacering. 


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Endelig behovsanalyse PBA Bæredygtigt Strategisk Indkøb.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Region Sjælland har en betydelig styrkeposition inden for grønne områder som cirkulær økonomi, bæredygtigt byggeri og vindenergi. En ny uddannelse med fokus på Bæredygtigt Strategisk Indkøb vil være med til at styrke de kompetencer, som skal drive den bæredygtige udvikling i regionen.


Arbejdsmarkedsbalancen, som opdateres halvårligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at jobmulighederne for indkøbere er gode i hele Østdanmark (inkl. Region Sjælland, Hovedstaden og Bornholm). Zealand forventer, at udbuddet af den nye PBA i Bæredygtigt strategisk indkøb på Zealand Køge vil kunne forsyne regionen med kvalificerede medarbejdere indenfor et område, der er i stor vækst.


Køge, Kalundborg, Stevns og Vordingborg Kommune alle forpligtet sig på 80% grønne indkøb i 2025. Der vil derfor opstå et behov i sjællandske kommuner for kompetente strategiske indkøbere. Som den vedhæftede behovsanalyse viser, findes der derudover en betydelig mængde af større virksomheder på Sjælland, som potentielt har store indkøbsafdelinger, hvor dimittenderne kan beskæftiges.


Efterspørgslen fra sjællandske virksomheder og kommuner, tydeliggør nødvendigheden i at uddanne indkøbsmedarbejdere, som både kan tænke bæredygtigt og strategisk.


Det nationale behov for uddannelsen er beskrevet i den vedhæftede behovsanalyse, der er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som resultat af ny grøn lovgivning og skærpede krav fra klimabevidste forbrugere, har adskillelige af de store sjællandske virksomheder inkorporeret sociale og bæredygtige målsætninger i deres forretningsstrategier. Som følge heraf, vil der komme et stigende regionalt behov for kompetencer, som kan gentænke virksomhedernes værdikæder i en social og grøn retning, der stilles som krav fra de meget store virksomheder, hvor de mindre spiller ind til. Der findes for nuværende ingen uddannelse, der har et entydigt blik på bæredygtigt indkøb eller udbud på et strategisk niveau - hverken rettet mod det offentlige eller det private arbejdsmarked. Det betyder, at det stigende fokus i samfundet og erhvervet medfører efterspørgsel efter kompetencer, der ikke er til stede. Et udbud af PBA i Bæredygtigt Strategisk Indkøb på hhv. Dania og Zealand vil forsyne både Øst- og Vestdanmark med kvalificerede dimittender, der kan gå ind i mindre såvel som store virksomheder, og understøtte arbejdet med bæredygtighed både før, under og efter indkøbet.


Zealand forventer pba. Danias ansøgning årligt at uddanne 20-45 dimittender


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen er baseret på et kvantitativt spørgeskema udsendt til i alt 400 virksomheder, workshop med medlemmer fra Forum for Bæredygtigt Indkøb d. 9. december 2021 og ligeledes diverse desk research.


Forum for Bæredygtige Indkøb er et initiativ som blev nedsat under miljøministeriet i 2010. Forummet er et non-profit netværkssamarbejde mellem organisationer på tværs af brancher og sektorer, der handler om at synliggøre fordelene ved bæredygtige indkøb for samfundet, virksomheder og organisationer.


Følgende aktører deltog i workshoppen:


·         Ole Ravnholt, Danske Regioner


·         Ida Ginsborg, KK


·         Jeppe Nithlev Nørtoft (mst)


·         Loni, IKA


·         Morten Jung, DE


·         Michael Terkelsen, Ski


·         Anders Ulrik Kristoffersen, Statens Indkøb – Rådgivningsenheden


·         Dorte Mindegaard Petersen, Miljøministeriet


·         Rikke Dreyer, Dansk Miljømærkning


·         Eva Iversen, Løn- og Økonomichef, Middelfart Kommune (online)


Deltagerne spiller alle en vigtig rolle i den bæredygtige dagsorden på indkøbsområdet i Danmark og vil indgå som mulige deltagere i et advisory board for uddannelsen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På nuværende tidspunkt findes der ikke en uddannelse i Danmark, som har fokus på bæredygtigt strategisk indkøb. Der er identificeret en række beslægtede uddannelser:


Design og Business: Design og Business er den tættest beslægtede uddannelse grundet det store fokus på indkøbsledelse. Der findes dog væsentlige forskelle, da uddannelsen ikke har et eksplicit fokus på bæredygtighed og derimod er målrettet mode og livsstilsbranchen. Uddannelsen indeholder ikke obligatoriske moduler om bæredygtighed, som kun nævnes i et enkelt læringsmål. I uddannelsen indgår desuden ikke analyse af indkøbsdata, kontraktudformning, contract management samt en række andre essentielle fagområder for Bæredygtigt Strategisk Indkøb.


Professionsbachelor I International Handel og Markedsføring: Uddannelsen beskæftiger sig primært med markedsføring og salg. Uddannelsen har ikke obligatoriske moduler om bæredygtighed eller indkøb. Bæredygtighed nævnes kun i et enkelt læringsmål i studieordningen.


 Value Chain Management: Uddannelsen adskiller sig markant fra Bæredygtigt Strategisk Indkøb, da den har fokus på forbedring af interne flows, produktion mm. Der findes ikke obligatoriske moduler om bæredygtighed.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand vil være den eneste udbyder af uddannelsen på Sjælland og forventer derfor at tiltrække studerende, med de rette adgangsgivende kompetencer, fra hele Region Sjælland og Hovedstaden. Zealands afdeling i Køge er placeret i et centralt knudepunkt for transport på Sjælland, hvor studerende nemt kan pendle til og fra.


Da det er en top-up uddannelse er rekrutteringsgrundlaget dimittender fra merkantile erhvervsakademiuddannelser, hvor der findes tre udbydere. På Erhvervsakademiet Copenhagen Business dimitterede 1026 merkantile studerende i 2020, på Københavns Professionshøjskole 41 og på Zealand 290. Rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen er derfor bredt. Zealand og Dania vurderer, at Bæredygtigt Strategisk Indkøb ikke vil stå i konkurrence med andre uddannelser, da det er den eneste PBA, der har fokus på den tredobbelte bundlinje og bæredygtighed.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der findes endnu ingen aftaler om videreuddannelse for dimittenderne. Der findes et fremtidigt potentiale for at lave meritaftaler med merkantile master- og kandidatuddannelser på f.eks. SDU eller RUC.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Til det første optag, vil Zealand oprette et hold med 20 studerende, det efterfølgende år 30 og det tredje år 45.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand har et stort merkantilt praktiknetværk med ca. 100 relevante virksomheder, med mere end 10 ansatte. Vi oplever ikke problemer med at finde praktikpladser til vores studerende, og regner derfor ikke med, at det skulle blive en udfordring for den nye uddannelse. Zealand og Danias spørgeskemaundersøgelse bygger på data fra Zealands praktikdatabase, hvor halvdelen mente, at medarbejdere fra uddannelsen var relevante for deres virksomhed på Sjælland. Det er forventeligt at Zealands netværk også vil være interesserede i praktikanter fra Bæredygtigt Strategisk Indkøb, da virksomhederne i forvejen modtager merkantile studerende som praktikanter. De skal derudover i praktik i første kvartal, ulige hovedparten af vores praktikaftaler som ligger i tredje kvartal. Det vil derfor være nemt at finde en praktik på dette tidspunkt af året.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B2 - Samlet afgørelsesdokument.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil