Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Bæredygtig forretningsudvikling - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
03/02-2022 10:38
2022-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Randers

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kristian Haukedal Neergaard, krne@eadania.dk, tlf. 7229 1172 Mette Gebert Sutherland, mesu@eadania.dk, tlf. 7229 1151

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtig forretningsudvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainable business development

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i Bæredygtig forretningsudvikling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Sustainable Business Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskrav: • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

 • En erhvervsuddannelse er mindst 3 års varighed


Specifikke adgangskrav: • Matematik C

 • Engelsk B


Sprogkundskaber:


Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver: • Studieprøven i dansk

 • Dansk på niveau A


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
censorkorpset for innovation og entrepreneurship

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse PBA bæredygtig forretningsudvikling, Dania.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Det aktuelle behov for uddannelsen kommer af en rivende udvikling inden for grøn omstilling, hvor bl.a. ny europæisk lovgivning skubber virksomheder og deres forsyningskæder til aktivt at arbejde med bæredygtighed.


Dania har i samarbejde med Cphbusiness foretaget en spørgeskemaundersøgelse ved Epinion. Spørgeskemaet af udsendt til 3.000 tilfældigt udtrukne virksomheder, hvoraf 299 har svaret. På landsplan vurderer 29% af respondenterne det relevant at ansætte dimittender fra professionsbacheloruddannelsen bæredygtig forretningsudvikling. Videre analyse af besvarelserne viser, at behovet for dimittender er lige stort på tværs af landet, og at behovet vil stige de kommende år.


I Region Midtjylland har 72 virksomheder besvaret spørgeskemaet, hvor 28% finder det relevant at ansætte dimittender fra uddannelsen. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er kvalificeret gennem et forsknings- og udviklingsprojekt udarbejdet af Dania, dialog med aftagere og øvrige interessenter samt et træk fra Arbejdsmarkedsbalancen.


Danias forsknings- og udviklingsprojekt sandsynliggør sammen med spørgeskemaundersøgelsen, at behovet for uddannelsen stiger i den nærmeste fremtid, i takt med at kulturelle, sociale, økonomiske og lovgivningsmæssige krav til bæredygtig adfærd hos virksomhederne forøges. Trækket fra Arbejdsmarkedsbalancen peger ligeledes på, at der for de jobs, som nyudklækkede dimittender aktuelt vil kunne søge, generelt er gode jobmuligheder på regionalt plan. Dialogen med aftagere og interessenter underbygger resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og peger på et stort behov for dimittender med kompetencer inden for bæredygtig forretningsudvikling.


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania forventer at uddanne omkring 30 dimittender årligt fra og med september 2023. Behovet underbygges af både spørgeskemaundersøgelse og interessetilkendegivelser.


I spørgeskemaundersøgelsen har 28% af de 72 virksomheder fra Region Midtjylland svaret, at de i høj grad eller i nogen grad finder det relevant at ansætte dimittender fra bæredygtig forretningsudvikling. Når de 28% kombineres med det samlede antal SMV’er i regionen (5262 stk.) giver det et estimeret regionalt behov i Østjylland på omkring 1500 dimittender. Dette vil kunne dækkes med 150 dimittender om året de næste 10 år.


Det bør bemærkes, at estimatet er behæftet med en forholdsvis stor usikkerhed. A) Stikprøven er lille sammenlignet med størrelsen på populationen. B) Det er nemmere at sige at det ”anses for relevant at ansætte en dimittend” end rent faktisk at gøre det.


Et mere forsigtigt estimat vil derfor være, at der er behov for at uddanne 30 dimittender om året i Region Midtjylland de første par år - indtil uddannelsen er blevet mere kendt blandt aftagerne.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen bygger på følgende kilder: • Spørgeskemaundersøgelser foretaget v. Epinion med 3.000 tilfældigt udvalgte virksomheder

 • Resultater fra Danias forsknings- og udviklingsprojekt ”Verdensmålene som konkurrencefordele for østjyske SMV’er”

 • Konkret dialog med 33 aftagere, der repræsenterer et bredt udsnit af virksomhedsstørrelser og brancher i Region Midtjylland, herunder

  • Medlemmer af uddannelsesudvalget for markedsføringsøkonomuddannelsen

  • Deltagere i forsknings- og udviklingsprojektet

  • Deltagere på Danias bæredygtighedskonference december 2021 • Statistik fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering


Det overordnede behov for uddannelsen anskueliggøres gennem spørgeskemaundersøgelsens resultater, og underbygges af træk på tre forskellige stillingskategorier på Arbejdsmarkedsbalancen. Resultaterne kvalificeres ved hjælp af forsknings- og udviklingsprojektets resultater, der er fremkommet pba. dybdegående interviews med 19 østjyske virksomheder. Dette nuanceres yderligere af dialogen med øvrige aftagere i uddannelsesudvalget og deltagere på bæredygtighedskonferencen.


Der henvises i øvrigt til behovsanalysens afsnit 2 for redegørelse af fremgangsmåde.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I samarbejde med Cphbusiness har vi afsøgt det eksisterende uddannelseslandskab for øvrige uddannelser, med et lignende fokus på forretningsudvikling, digitalisering og bæredygtighed. Der henvises til Cphbusiness’ ansøgning om ny uddannelse i bæredygtig forretningsudvikling for en redegørelse af ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser.


Efter Danias vurdering er der væsentlig forskel mellem disse beslægtede uddannelser og professionsbacheloren i bæredygtig forretningsudvikling. En del af de beslægtede uddannelser kobler bæredygtighed til en naturvidenskabelig eller teknisk faglighed. Det ansøgte udbud behandler bæredygtighed ud fra økonomiske, sociale, ledelsesmæssige og forretningsudviklende perspektiver. Der findes ikke et eksisterende udbud, som kobler disse forskellige dele til et sammenhængende hele. Jf. behovsanalysen, så har netop små og mellemstore virksomheder brug for medarbejdere der både har forstand på bæredygtighed men også kan bistå med implementeringen. Den merkantile vinkel på bæredygtighed kobles til et praksisnært og erhvervsrettet uddannelsesforløb, som heller ikke findes blandt eksisterende udbud. 


Uddybende bemærkninger

Som det fremgår af den vedlagte behovsundersøgelse, har campus Randers gennem flere år forsket i bæredygtighed og fortsætter hermed i tæt samarbejde med virksomheder og videninstitutioner. Bæredygtighed og grøn omstilling er et fokusområde både i Danias strategi og i den Danias Strategiske Rammekontrakt.


Campus Randers udbyder i dag 3 merkantile og 5 tekniske uddannelser på erhvervsakademiniveau, 1 merkantil professionsbachelor(overbygning) samt en enkelt sundhedsuddannelse i optometri på bachelor niveau. Et udbud af en professionsbachelor i bæredygtig forretningsudvikling vil kunne bidrage med synergi og kvalitet på tværs af alle disse uddannelser.


Det bør desuden bemærkes, at Erhvervsakademi Aarhus har planer om at nedlægge Miljøteknolog-uddannelsen, som findes på oversigten over beslægtede uddannelser i Cphbusiness’ ansøgning om ny uddannelse i bæredygtig forretningsudvikling. Det vil sige, at det nuværende nærmeste regionale udbud af en beslægtet uddannelse - i forhold til Dania, Randers – forsvinder, jf. Institutionsplanerne for Erhvervsakademierne, 2022 i forbindelse med ”Danmark i balance” indsatsen.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget udgøres primært af unge med enten en gymnasial uddannelse eller en min. 3-årig erhvervsfaglig uddannelse. Bruttogrundlaget er opgjort til 8395 fuldførte studerende fra disse uddannelser i 2020 i Danias dækningsområde, hvoraf 1.299 er bosiddende i Randers Kommune.


Som det eneste udbud i Jylland forventer Dania at kunne tiltrække min. 30 ansøgere til uddannelsen det første år. Studenterprofilen forventes at være unge der er optaget af bæredygtighed, som har en interesse i teknologiens rolle i den grønne omstilling.


Det bør bemærkes, at det forventede antal studerende er et konservativt bud, og at der ikke er tale om en kapacitetsbegrænsning hos Dania. Flere faktorer taler for et optag op imod 35-40 studerende, bl.a. det forhold, at Dania vil være eneste udbyder i Jylland, samt opførelsen af et nyt kollegium tæt på Danias campus Randers, der forventeligt vil øge mobiliteten for studerende i de fjernere egne af Danias opland.


Dania vurderer ikke, at et udbud i Randers vil have negative konsekvenser for beslægtede uddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Under udviklingen af uddannelsen har Cphbusiness og Dania været i dialog med IT-Universitetet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet samt Aalborg Universitet. Alle har givet positive tilbagemeldinger og vurderer, at professionsbacheloruddannelsen i bæredygtig forretningsudvikling vil være relevant som adgangsgivende uddannelse på flere kandidatuddannelser.


DTU bemærker, at kandidatuddannelsen i teknologisk entreprenørskab vil være en oplagt videreuddannelsesmulighed.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Dania forventer at optage 30 studerende fra og med første optag september 2023.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania vurderer, at det vil være muligt at finde praktikpladser nok til det forventede optag på 30 studerende.


 


Jf. spørgeskemaundersøgelsen, så er der 42 % af de 72 adspurgte virksomheder i Region Midtjylland, som kan forestille sig at have en studerende i ulønnet virksomhedspraktik, hvilket svarer til 30 praktikpladser. Derudover har Dania fået tilkendegivelser på minimum 22 praktikpladser hos de 33 virksomheder, der har været involveret i udviklingen af uddannelsen.


Dania vurderer, at et udbud i Randers ikke vil have negative konsekvenser for øvrige uddannelsers mulighed for at finde praktikpladser.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Cphbusiness.


I forbindelse med ansøgningen har Dania kontaktet lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, lokale byråd samt politikere på Christiansborg valgt i Østjylland, med henblik på at sikre et bæredygtigt optag i lokal opbakning til uddannelsen. Dialogen med sidstnævnte skal primært ses som et ønske om at være afstemt ift. den politiske aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B1 - Samlet afgørelsesdokument.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil