Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Bæredygtigt strategisk indkøb - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
03/02-2022 10:38
2022-1
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Hobro

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kristian Haukedal Neergaard, KRNE@eadania.dk, tlf. 7229 1172 - Anders Peder Lysholm Hansen, anlh@eadania.dk, tlf. 7229 1431

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtigt strategisk indkøb

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainable Strategic Procurement

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i bæredygtigt strategisk indkøb

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Sustainable Strategic Procurement

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følgende uddannelser er direkte adgangsgivende:
- Administrationsøkonom AK
- Finansøkonom AK
- Handelsøkonom AK
- Logistikøkonom AK
- Markedsføringsøkonom AK
- Serviceøkonom AK


Der er ingen specifikke adgangskrav.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage strategiske indkøbsopgaver i mellemstore og store offentlige og private virksomheder og organisationer. Den uddannede kan analysere, vurdere, reflektere over og formidle relevante problemstillinger relateret til bæredygtigt indkøb på et strategisk og taktisk niveau. Den uddannede opnår kompetencer til at løse komplekse opgaver inden for udbud og styring af leverandører, dokumentation og målopfyldelse ift. bæredygtighed samt kompetencer til at lede og implementere bæredygtige indkøbsprojekter i samarbejde med interne og eksterne interessenter.


Udkast til uddannelsens kompetenceprofil 
Den studerende har kompetencer til at igangsætte, styre og gennemføre bæredygtige indkøb i private og offentlige organisationer. På uddannelsen vil det være fokus på den strategiske side af et bæredygtigt indkøb, herunder udbud, leverandørsøgning- og udvælgelse, forhandlinger og kontrakter, opfølgning og styring af leverandører, samt dokumentation og målopfyldelse ift. bæredygtighed. 
Uddannelsen tager afsæt i triple bottom line (people, planet, profit) samt faserne før, under og efter købet/aftalen.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer


Struktur:
1. semester
- Forretningsforståelse og bæredygtigt strategisk indkøb (10 ECTS)
- Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
- Før købet (15 ECTS)

2. semester
- Under købet (5 ECTS)
- Efter købet (15 ECTS)
- Valgfag (10 ECTS)

3. semester
- Praktik (15 ECTS)
- PB-opgave (15 ECTS)


Læringsmål for uddannelsen:
Viden:
Den studerende skal:
- have viden om teori, metode og praksis inden for bæredygtigt strategisk indkøb
- kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for bæredygtigt indkøb

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
- analysere en privat eller offentlig virksomheds indkøb og opstille kvalificerede forbedringsforslag til at opnå bæredygtige indkøb
- gennemføre udbudsrunder og herunder udvælge og styre leverandører til en virksomhed
- foretage bæredygtige indkøbsbeslutninger på strategisk og taktisk niveau
- formidle og analysere løsningsforslag til virksomhedens interne og eksterne interessenter

Kompetencer:
Den studerende skal:
- selvstændigt kunne varetage strategiske indkøbsopgaver i en offentlig eller privat virksomhed
- kunne lede og implementere tvær- og interorganisatoriske bæredygtige indkøbsprojekter i samarbejde med interne og eksterne interessenter
- kunne ldentificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Forretningsforståelse og bæredygtigt strategisk indkøb (10 ECTS)
Formålet med modulet er at introducere den studerende til bæredygtighed og bæredygtige forretningsmodeller, herunder den tredobbelte bundlinje. Derudover introduceres andre vigtige ramme- og omverdensfaktorer omkring bæredygtighed, som lægger til grund for at foretage bæredygtige strategiske indkøb.

Indholdselementer:
- Bæredygtige forretningsmodeller og mål
- Organisering af bæredygtige indkøb
- Cirkulære indkøb og FNs verdensmål
- Mærkningsordninger og certificeringer
- Digitalisering og bæredygtighed

Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
Formålet med modulet er at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at foretage videnskabsteoretiske valg omkring samt udføre kvantitative og kvalitative undersøgelser af virksomhedens indkøb, interessenter, leverandørmarkeder m.v.

Indholdselementer:
- Videnskabsteori
- Kvantitative og kvalitative metoder


Før indkøbet 15 ECTS (people, planet, profit)
Formålet med modulet er at give de studerende kompetencer til at udarbejde analyser af indkøbsdata og- organisation, inddrage og håndtere interessenter forud for et indkøb, analysere leverandørmarkeder inden et køb, søge og vælge leverandører samt vurdere risiko forbundet med et valg af leverandør. I modulet inddrages økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn.

Indholdselementer:
- Interessenthåndtering og inddragelse
- Markedsdialog og -viden
- Analyse og visualisering af indkøbsdata (TCO, Should-costing, spend analyse)
- Leverandørsøgning og -udvælgelse (udbud)
- Category management og risikostyring


Under købet 5 ECTS (people, planet, profit)
Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at indgå en bæredygtig købsaftale med en leverandør – herunder at indgå i en forhandling og udarbejdelse af en kontrakt med udgangspunkt i bæredygtige mål og relevant lovgivning.

Indholdselementer:
- Lovgivning om bæredygtighed
- Udbudsregler
- Leverandørkontrakt
- Forhandling


Efter købet 15 ECTS (people, planet, profit)
Formålet med modulet er at den studerende opnår kompetencer til at styre leverandører efter købet, facilitere bæredygtige projekter og initiativer med eksisterende leverandører samt udarbejde dokumentation for opnåede økonomiske, sociale og miljømæssige mål i samarbejde med leverandører.

Indholdselementer:
- Supplier Relationship Management og Governance
- Contract management
- Indkøberen/udbudskonsulenten som facilitator
- Klimaregnskaber og dokumentation


Valgfag 10 ECTS
Formålet for det enkelte valgfag vil fremgå af den kommende studieordning. Hensigten på nuværende tidspunkt er, at der vil være valgfag målrettet hhv. den offentlige sektor og den private sektor. Valgfagene vil blive udviklet med udgangspunkt i regionale aftageres behov og kunne eksempelvis være:
- Videregående indkøb i offentlige virksomheder – med særligt fokus på udbudsregler og -rammer
- Blockchain – anvendelse af blockchain til styring og dokumentation af bæredygtighed


Praktik 15 ECTS
Formålet med praktikken er, at den studerende opnår erfaring med at udføre opgaver inden for bæredygtigt strategisk indkøb i en privat eller offentlig virksomhed. Der lægges vægt på, at den studerende under praktikken inddrages i faserne før, under og efter købet, samt at bæredygtighed indgår i praktikvirksomhedens indkøbsarbejde.


PB-opgave 15 ECTS
Som afslutning på uddannelsen udarbejder den studerende et professionsbachelorprojekt hvori den studerende demonstrer opfyldelse af uddannelsens overordnede læringsmål.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen foreslås indplaceret som andre merkantile top-up uddannelser til professionsbachelor. Alle fagelementer i uddannelsen hører under det merkantile område, og uddannelsen kræver ikke særligt udstyr eller lignende, der begrunder en anden takstindplacering.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse nationalt og regionalt (Dania)_final.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Dania fik i 2020 afslag på prækvalifikation af PB(O) i indkøb. Dania har taget RUVUs vurdering og anbefalinger til efterretning og har i udviklingsprocessen indgået samarbejde med Erhvervsakademi Zealand, bl.a. med henblik på en grundigere undersøgelse af det nationale behov. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dania og Zealand tilkendegiver 47,3% af virksomhederne en konkret interesse i at ansætte en dimittend. Dania estimerer det aktuelle nationale behov til at være 55-93 dimittender om året på landsplan fordelt ca. 50/50 i Øst- og Vestdanmark. For at underbygge dette materiale er der foretaget et træk fra Arbejdsmarkedsbalancen, der dokumenterer generelt ”gode jobmuligheder” eller ”mangel på arbejdskraft” for indkøbere. Herudover har Dania og Zealand afholdt workshop med en række kommunale og private interesseorganisationer, herunder Forum for Bæredygtigt Indkøb med repræsentation af bl.a. Danske regioner og Dansk Erhverv, der kvalificerer det statistiske materiale. Også her peges der entydigt på et stort behov for kompetencer inden for bæredygtigt strategisk indkøb.

Pba. af udviklingen i lovgivningen og generelle tendenser vurderer Dania, at det fremtidige behov vil være endnu større end det nuværende. Dette underbygges af dialogen med samarbejdspartnere, brancheorganisationer og øvrige interessenter, der alle påpeger et konkret behov for bæredygtige indkøbskompetencer, der kan operere på strategisk niveau, da der pt. ikke findes et uddannelsestilbud, der kvalificerer dimittender til denne type arbejde.


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Antages det, at der oprettes udbud hos både Dania og Zealand, forventes det, at 70-80 studerende vil kunne dimittere om året på landsplan fra 2026, når uddannelsen opnår fuldt optag (2024): 35-40 dimittender fra Dania og 35-40 dimittender fra Zealand.

Optaget er afstemt med Danias estimering af det nationale behov for dimittendernes kompetencer, hvor vi estimerer et behov for 55-93 dimittender om året på landsplan. Dette antal er fremkommet pba. analyse af spørgeskemaets resultater.

Optaget og det deraf forventede antal dimittender er fremanalyseret i behovsanalysens afsnit 4.1. Her finder Dania det sandsynliggjort, at mindst 80 af de i alt 3232 studerende, der dimitterer fra de adgangsgivende uddannelser på landsplan, vil vælge denne nye top-up i bæredygtigt strategisk indkøb og at 40 af disse vil vælge at gå på Danias campus i Hobro.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen bygger på følgende kilder:



 • Workshop med medlemmer fra Forum for Bæredygtigt Indkøb, 2021, herunder

  • Dansk Erhverv

  • Danske Regioner

  • Statens Indkøb

  • Foreningen af Offentlige Indkøbere i Danmark

  • København Kommune

  • Høje Taastrup Kommune

  • Dansk Standard

  • Miljøstyrelsen



 • Interessetilkendegivelser og ekspertudsagn, herunder fra uddannelsesudvalg.

 • Spørgeskemaundersøgelse udsendt til virksomheder fra Danias og Zealands praktikdatabaser. Spørgeskemaet er udsendt til ledere, der rekrutterer medarbejdere med indkøbsfunktion/Supply Chain Management funktion. Spørgeskemaet byggede videre på behovsanalyse fra tidligere ansøgt uddannelse i indkøb i 2020.

 • Statistik og kvalitativt materiale fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks statistikbank (desk research)


Der henvises til behovsanalysens afsnit 2 for redegørelse af fremgangsmåde.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som beskrevet ovenfor er uddannelsen er en videreudvikling af den tidligere ansøgte PB(O) i indkøb. Efter anbefalinger fra RUVU har Dania videreudviklet og yderligere dokumenteret det nationale behov for uddannelsen. Dette er foregået i et tæt samarbejde med Erhvervsakademi Zealand, uddannelsesudvalg og Forum for Bæredygtigt Indkøb jf. Ovenstående.

Indkøbsfagligheden er fortsat et kerneelement i uddannelsen, men dialogen med samarbejdspartnere, brancheorganisationer og øvrige interessenter har vist, at der er et konkret behov for at kunne arbejde strategisk med udbud i både det offentlige og private Danmark, kompetencer der, kobler udbud og bæredygtighed i relation til indkøb. Den endelige kompetenceprofil er blevet udsendt til netværket gennem Forum for Bæredygtigt Indkøb samt de interessenter, der var involveret i udviklingen af den oprindelige ansøgning i PB(O) i indkøb. Alle indkomne besvarelser udtrykker begejstring for udviklingen i uddannelsens emnefelter, og har udtrykt behov for den nye kompetenceprofil.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jf. behovsanalysen er der stor efterspørgsel på 1) indkøbs-faglighed og 2) indkøbere med evne til at drive den grønne omstilling. På baggrund af dialog med Danske Regioner, Dansk Erhverv, flere forskellige kommuner m.fl. konstaterer Dania, at der på nuværende tidspunkt ikke findes uddannelser på bachelorniveau, der uddanner målrettet til indkøbsfunktionen med fokus på bæredygtigt strategisk indkøb.

Følgende uddannelser kan betragtes som delvist beslægtede uddannelser, men de har alle et andet fokus end den nye uddannelse.
- PB(O) i Design og Business (Purchasing Management)
- PB(O) i International Handel og Markedsføring
- PBA i Value Chain Management

PB(O) i bæredygtigt strategisk indkøb er fokuseret på det konkrete operationelle indkøb samt det strategiske udbud (både fra et offentligt og et privat perspektiv). Desuden har PBA i bæredygtigt strategisk indkøb fokus på at uddanne studerende, der kan tage stilling til bæredygtighedsdagsordenen og implementere løsninger både i det operationelle indkøb og det strategiske udbud.

Ingen af de beslægtede uddannelser beskæftiger sig specifikt med indkøbsfagligheden, ej heller indeholder de obligatoriske elementer rettet mod bæredygtighed.


Uddybende bemærkninger

Uddannelserne diplomingeniør i eksport og teknologi (VIA/DTU) og bachelor i erhvervsøkonomi (CBS, SDU, AAU, AU, RUC) er kendetegnet ved at optage studerende med gymnasiel baggrund og ved at uddanne bredt inden for klassiske økonomiske problemstillinger (bl.a. eksport, samhandel, produktionsforhold, virksomhedsrelationer mv.). Disse to uddannelser anses derfor kun for at være perifært beslægtede og behandles ikke yderligere.

Design og Business (Purchasing Management/Business), VIA University College
Denne uddannelse er den tættest beslægtede uddannelse pga. det store fokus på indkøbsledelse. Der er dog væsentlige forskelle, som gør, at den ikke dækker det samme behov. Uddannelsen har ikke eksplicit fokus på bæredygtighed og er først og fremmest målrettet mode og livsstilsbranchen. Design fylder en væsentlig del af uddannelsen, og den har fokus på indkøbsprocesser, hvor der er en kreativ proces og produktudvikling som involverer leverandører. Uddannelsen indeholder ikke obligatoriske moduler med klart fokus på bæredygtighed og temaet nævnes kun kort i et enkelt læringsmål for uddannelsen. I uddannelsen indgår desuden ikke analyse af indkøbsdata, kontraktudformning, contract management samt en række andre fagområder, der fremhæves som væsentlige i andre faser af denne behovsanalyse.

PB(O) I International Handel og Markedsføring, flere udbydere
Uddannelsen har et markant anderledes fokus end den foreslåede PB(O) i bæredygtigt strategisk indkøb og har primært fokus på markedsføring og salg. Der er ikke obligatoriske moduler med særligt fokus på bæredygtighed eller indkøb på uddannelsen, og bæredygtighed nævnes kun kort under et enkelt læringsmål i studieordningen.

Value Chain Management, VIA University College
Denne uddannelse er relevant at sammenligne med, da den vælges af dimittender fra visse merkantile erhvervsakademiuddannelser som en mulighed videre i uddannelsessystemet – herunder logistikøkonomer. Uddannelsen har dog et markant anderledes fokus end den foreslåede PB(O) i bæredygtigt strategisk indkøb og har primært fokus på forbedring af interne flows, produktion mm. VIA udbyder på uddannelsen 1 valgfag på 6. semester, der vedrører samme bæredygtighedsfokus som PB(O) i bæredygtig forretningsudvikling, men ingen obligatoriske moduler.

Sammenligning af fagelementer
I nedenstående tabel sammenlignes fagelementer i den foreslåede PB(O) i bæredygtigt strategisk indkøb med ovennævnte beslægtede uddannelser. Valgfag og praktik samt bacheloropgave er udeladt fra oversigten, som fokuserer på de obligatoriske, konstituerende fagelementer i uddannelserne. Et + indikerer, at elementet findes i uddannelsens studieordning, et (+) indikerer at elementet delvist findes i uddannelsens studieordning eller findes med et andet fokus og et - indikerer, at elementet ikke findes i uddannelsens studieordning. 























































































































































































































Fagelementer Bæredygtigt strategisk indkøb Design og Business, Purchasing Management International Handel og Markedsføring Value Chain Management
Forretningsforståelse og indkøb:        
Bæredygtige forretningsmodeller og mål + (+) - -
Organisering af bæredygtige indkøb + - - -
Cirkulære indkøb og FNs verdensmål + (+) (+) (+)
Mærkningsordninger og certificeringer + - - -
Digitalisering og bæredygtighed + - - -
         
Før købet:        
Markedsandele og -viden + + (+) (+)
Leverandørsøgning og -udvælgelse (udbud) + + (+) (+)
Analyse og visualisering af indkøbsdata (TCO, Should-costing, spend analyse) + - - -
Interessenthåndtering og inddragelse + + + +
Category management og risikostyring + (+) - -
         
Under købet:        
Lovgivning om bæredygtighed + - - -
Udbudsregler + - - -
Leverandørkontrakt + + (+) (+)
Forhandling + + + +
         
Efter købet:        
Supplier Relationsship Management og Governance + (+) (+) -
Contract management + - - -
Indkøberen/udbudskonsulenten som facilitator + (+) - (+)
Klimaregnskaber og dokumentation + - - -
         
Videnskabsteori og metode:        
Videnskabsteori + + + +
Kvantitative og kvalitative metoder + + + (+)

 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

6 erhvervsakademiuddannelser er direkte adgangsgivende til uddannelsen. Dania har analyseret overgangsfrekvenserne for disse uddannelser til beslægtede og øvrige uddannelser (se behovsanalysens afsnit 4) og finder, at lidt over halvdelen af disse ikke læser videre umiddelbart efter endt uddannelse. Det er Danias vurdering, at én af grundene er, at der ikke findes relevante top-up tilbud i nærheden af udbudsstederne. På nationalt plan drejer det sig om ca. 3200 dimittender om året for de 6 uddannelser.

Lokalt for Danias campus i Hobro er der kun meget få top-up tilbud til dimittenderne, hvor størstedelen af de ca. 440, der dimitterer fra de 6 adgangsgivende uddannelser, uddannes i Hobro. Disse har en lidt lavere beskæftigelsesgrad end det nationale gennemsnit. Dania vurderer, at der her er et potentiale for optag gennem en vejledningsindsats.

Grundet samfundets generelle fokus på grøn omstilling, vurderer Dania, at uddannelsen – som den eneste af sin art – vil være et attraktivt videreuddannelsestilbud for både nyudklækkede dimittender og personer med et par års erfaring med emnet.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dania og Zealand har været i dialog med Aalborg Universitet, Roskilde Universitet samt Syddansk Universitet omkring dimittendernes mulighed for optag på kandidat- eller masterniveau.

På Aalborg Universitet har studieleder på AAU Business Executive Lars Krull tilkendegivet, at dimittender kan optages på Master of Business Administration (MBA).

Roskilde Universitet og Syddansk Universitet har ikke tilkendegivet konkrete optagelsesmuligheder, men vurderer, at uddannelsen kan være adgangsgivende til visse kandidatuddannelser, evt. med et krav om suppleringsfag.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Dania forventer at optage 20 studerende ved første optag i september 2023. Det forventes, at der optages 30 studerende i 2024 og 40-45 studerende i 2025.

Zealand forventer et tilsvarende optag.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania har rettet henvendelse til en mindre gruppe relevante aftagere med henblik på at indhente tilkendegivelser om praktikpladser.

Besvarelserne fra aftagerne kommer fra mange forskellige brancher og både det offentlige og det private. I besvarelserne henvises der bl.a. til et ønske om at forbedre og understøtte rekrutteringssituationen på området.

Dania har ifm. den oprindelige ansøgning i 2020 supplerende indhentet tilsagn om praktikpladser i det offentlige., som antageligt kan aftage omkring 25 praktikanter om året. Sammenholdt med tidligere tilsagn om 14 praktikpladser i Danias lokalområde, forventer Dania ikke, at der vil opstå udfordringer forbundet med at sikre praktikpladser til de studerende.

Ligeledes vurderes det heller ikke, at det vil have konsekvenser for beslægtede uddannelsers mulighed for at finde praktikpladser, da uddannelsens fokus er et andet


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi ansøger om prækvalifikation af denne uddannelse som nyt udbud af ny uddannelse. Den foreliggende behovsundersøgelse er udviklet og afholdt i samarbejde med Zealand med henblik på at sikre et nationalt perspektiv uddannelsens relevans.

Uddannelsen udbydes på Danias campus i Hobro, da afdelingen indeholder et stærkt fagligt miljø inden for indkøb med højt uddannede og specialiserede medarbejdere inden for uddannelsens fagelementer. Afdelingen har desuden en lang historik som uddannelsessted inden for indkøb, da Hobro var hjemsted for et indkøbs- og importakademi før sammenlægningen af KVU-uddannelser i erhvervsakademier. Flere af medlemmerne i uddannelsernes uddannelsesudvalg er således uddannede fra Hobro. Afdelingen er endvidere udbudssted for Erhvervsakademi Danias Handelsøkonom-specialisering i Internationalt indkøb og SCM.

Til den engelske titel er valgt oversættelsen "Procurement" over "Purchasing". Begrundelsen for dette er, at Procurement dækker over en bredere proces end Purchasing. Procurement indeholder relationen til virksomhedens "interne kunder" samt leverandøren og omfatter dermed interessenthåndtering, leverandørstyring, leverandørinnovation mm., hvor Purchasing er den "interne" indkøbsproces i indkøbsafdelingen. Den foreslåede uddannelse er i den forbindelse i høj grad en uddannelse i "Procurement".


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A9 - Samlet afgørelsesdokument.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil