Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Erhvervsøkonomi - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
01/02-2022 08:45
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Syddansk Universitet, Campus Odense/Kolding/Esbjerg, Campus Slagelse

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Professor Birgitte Sloth, bsl@sam.sdu.dk, 65501819 Chefkonsulent Morten Vestergaard-Lund, movl@sam.sdu.dk, 65501518 Kvalitetskonsulent Vikki Michelle Thygesen, vmt@sdu.dk, 65507105

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsøkonomi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Economics and Business Administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand.merc.

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (Msc) in Economics and Business Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Generelle adgangskrav
For at søge optagelse på en cand.merc.-uddannelse skal ansøgeren have en relevant bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (BSc merc.), HA, fra SDU giver ret til optagelse på cand.merc.-uddannelsen.

Der kan søges ind på kandidatuddannelsen, hvis én af følgende uddannelser er bestået:
• en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ved SDU
• en bacheloruddannelse i økonomi (erhvervsøkonomisk linje) ved SDU

Der kan også søges om optagelse, hvis ansøgeren har en tilsvarende uddannelse, der som minimum indeholder 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder minimum 5 ECTS inden for hvert af følgende emner:
• Mikroøkonomi
• Regnskab
• Finansiering
• Marketing
• Organisation
• Statistik
• Yderligere metode til dataanalyse (Statistik ud over de 5 ECTS eller anden kvalitativ eller kvantitativ metode, herunder matematik eller operationsanalyse. Dataindsamling kan indgå i mindre omfang)
• Videnskabsteori og/eller samfundsvidenskabelig metode – dette gælder kun, hvis din uddannelse ikke er fra et universitet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jf. vejledningen til den digitale prækvalifikationsproces er dette felt ikke relevant, da der søges om et nyt udbud af en allerede godkendt uddannelse.

Beskrivelsen af uddannelsens formål og erhvervssigte kan dog for en god ordens skyld findes i det vedhæftede bilag. 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Jf. vejledningen til den digitale prækvalifikationsproces er dette felt ikke relevant, da der søges om et nyt udbud af en allerede godkendt uddannelse.

Beskrivelsen af uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer kan dog for en god ordens skyld findes i det vedhæftede bilag. 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Jf. vejledningen til den digitale prækvalifikationsproces er dette felt ikke relevant, da der søges om et nyt udbud af en allerede godkendt uddannelse.

Forslag til takstindplacering kan dog for en god ordens skyld findes i det vedhæftede bilag. 


Forslag til censorkorps
Det erhvervsøkonomiske censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
CM i Slagelse - bilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Udbuddet yder et vigtigt bidrag til at opfylde regeringens mål om et Danmark i balance.

Region Sjælland anfører i deres Grundlagsanalyse Sjælland 2018, at kun 6% af regionens borgere (4 %-point under landsgennemsnittet) har en lang videregående uddannelse, og at årsagen er et lavt udbud af lange videregående uddannelser i regionen. Uddannelsen bliver den naturlige overbygning for de 100-110 bachelorer i erhvervsøkonomi, der årligt dimitterer fra SDU Slagelse og p.t. må søge mod fx København, Roskilde og Odense for at videreuddanne sig på kandidatniveau. Via SDU Slagelsemodellen* sikres studerende på SDU Slagelse samarbejde med og dermed stærke bånd til erhvervslivet under hele studieforløbet, og en stor del af de studerende ventes derfor at finde arbejde og bosætte sig i eller omkring uddannelsesbyen eller i den øvrige del af regionen.

Virksomhederne i aftagerundersøgelsen understreger behovet for uddannelsen ved at pege på følgende fordele:
- Dimittenderne er attraktive ift. administration og ledelse,
- deres store viden ift. organisation, forandringsledelse, digital transformation og kommunikation er meget relevant,
- deres erhvervede praksiserfaring er vigtig, og
- det foretrækkes at rekruttere arbejdskraft lokalt, da det giver bedre fastholdelse.

Iht. nylige beregninger fra Finansministeriet i 2018 (Effekt på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudie for ingeniører og cand.merc.) bidrager et højt uddannelsesniveau og især cand.merc.-uddannelsen til høj produktivitet og høj indkomst. Ministeriet estimerer, at produktiviteten af en cand.merc.-kandidat er 23% højere end af en BA i Erhvervsøkonomi, og at den marginale samfundsøkonomiske værdi af en cand.merc.-uddannelse er omkring 5 mio. kr.


Uddybende bemærkninger

* SDU Slagelsemodellen sikrer, at studerende på SDU Slagelse samarbejder med erhvervslivet under hele deres studieforløb. I studiestarten udfordres de nye studerende med en virksomhedscase, og på de efterfølgende semestre bliver de løbende stillet over for forskellige problemstillinger, som er hentet fra erhvervslivet. De studerende møder erhvervsledere ved gæsteoplæg, de udvikler løsningsforslag til konkrete erhvervscases i de særlige undervisningsforløb, og de kan frivilligt deltage i udfordrende idékonkurrencer med interessante virksomheder. https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/slagelse/sdu_slagelsemodellen

Arbejdsmarkedet i Region Sjælland er i et vist omfang integreret med arbejdsmarkedet i Region Hovedstaden med ca. 95.000 pendlere fra Sjælland til Hovedstaden (primært fra kommunerne omkring Roskilde), og cirka 30.000 pendlere fra Hovedstaden til Region Sjælland. De sidstnævnte er primært arbejdstagere med lange videregående uddannelser, og der må derfor forventes en øget efterspørgsel på de for nuværende relativt få dimittender i det vestsjællandske område. Dette medfører risiko for øget ubalance, der kan trække i den modsatte retning i forhold til de gode ambitioner med opprioritering af områderne uden for de store byer.

Cand.merc.-uddannelsen retter sig generelt mod administration og ledelse i private og offentlige virksomheder og vil være relevant for stillinger i en stor del af regionens virksomheder og organisationer. Uddannelsen vil via sin brede profil være rettet mod de små og mellemstore virksomheder og dermed spille positivt ind i udviklingen af erhvervsstrukturen i Region Sjælland, som Grundlagsanalyse Sjælland 2018 peger på behovet for. Til dette tæller også, at uddannelsen har fokus på bæredygtighed og digitalisering, hvilket har et særligt fokus i mange virksomheder, som derfor har brug for et kompetenceløft på disse områder. Det vil yderligere gøre dimittenderne attraktive ikke blot på det lokale arbejdsmarked, men også nationalt. Der er stor lokal interesse for videregående uddannelse i Slagelse, og SDU og Slagelse Kommune har netop indgået en partnerskabsaftale, der har som målsætning, at SDU styrker eksisterende uddannelser og opretter nye attraktive forskningsbaserede uddannelsesmuligheder i Slagelse, mens kommunen udvikler og sikrer tilsvarende fysiske rammer samt byens bolig- og studiejobmarked, der matcher udviklingen af studiepladser. Det skal bidrage til, at lokale virksomheder får mulighed for at rekruttere den uddannede arbejdskraft, som de har brug for.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet af cand.merc. i Slagelse forventes efter fuld indfasning at bidrage med 45 dimittender årligt. Dette bygger på behovsanalysens pointer om, at cand.merc.-uddannelsen er relevant for arbejdsmarkedet i den vestlige del af Region Sjælland, at uddannelsen er relevant for besættelsen af en række stillinger i regionens virksomheder, og at DAMVAD i rapporten “DJØFernes arbejdsmarked frem mod 2030” forudsiger efterspørgsel og udbud på “DJØF-arbejdsmarkedet” og når frem til, at der kan forventes mangel på cand.merc.-kandidater.

Det må i lyset af det igangværende arbejde med udflytning og nedlæggelse af uddannelsespladser forventes, at udbuddet af uddannelsespladser i og omkring hovedstadsregionen over de kommende år reduceres markant. Forudsat at behovet for dimittender på kandidatniveau inden for erhvervsøkonomi forbliver uændret, må det derfor forventes, at den nævnte, markante ubalance mellem antallet af pendlere fra Sjælland til Hovedstaden og fra Hovedstaden til Sjælland, forstærkes og dermed øger behovet for et nyt udbud af cand.merc. i regionen.

Med en i forvejen lav ledighed på landsplan for cand.merc.-kandidater forventes der at være stort behov for de uddannede kandidater.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen bygger på følgende:

Publikation fra Region Sjælland om udviklingen i regionen inden for demografi, mobilitet og pendling, uddannelse samt erhvervsliv. Emner, der alle har betydning for vækst og udvikling i regionen.

Viden om behov for kandidater fra andre udbud af uddannelsen.

Dybdeinterviews med repræsentanter for virksomheder og virksomhedsorganisationer med aktiviteter på Vestsjælland og Lolland-Faster:
• CEO Christian Bring, Crispy Food
• Peter Gloggengiehser Knudsen, SMV Partnerinvest ApS
• Manager Finance, Control and Communications Charlotte Balslev, Equinor Refining Denmark A/S
Marketing Coordinator Bettina Lund Gubi, Frese A/S
• Senior Manager Torben Ugleholdt, Novonordisk
• Marketingchef Jens Stig, Biltema
Områdedirektør Sydsjælland Torben Stevold, Danske Bank
• Chef for HR, uddannelse og forskning Lene Daugaard, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
• PA Anja Nordby, Slagelse Erhvervscenter
• EU-Konsulent Signe Skovstrup Ethelberg, Center for Vækst og Bosætning, Slagelse Kommune
• Kommunikations- og erhvervskonsulent David Hindberg, Kalundborg Erhvervsråd
• Chefkonsulent Jette Feldthaus, Kalundborg Kommune


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet vil som del af SDU Business School ligge inden for det klassiske erhvervsøkonomiske område med kun begrænset konkurrence fra hhv. CBS’ uddannelser, der i dag optager en væsentligt større andel af de unge fra Region Hovedstaden end fra Region Sjælland og i høj grad er attraktive for Region Hovedstadens arbejdsmarked, og de beslægtede uddannelser fra RUC (opr. cand.soc.), der generelt er mere samfundsvidenskabeligt orienterede.

Region Sjælland har den laveste andel af borgere med en lang videregående uddannelse, og her vil en i erhvervslivet velkendt og efterspurgt kandidatuddannelse bidrage til at fastholde og tiltrække unge mennesker og dermed styrke regionens demografiske profil samt give et mere jævnt fordelt uddannelseslandskab.

De nyuddannedes ledighed K4-7 for dimittendårgang 2017 (okt. 2016 - sep. 2017) er for udvalgte cand.merc.-udbud følgende: SDU Slagelse 13,4%, SDU samlet 13,7%, RUC 11,2%, AU Herning 17,5%, AU samlet 9,8% og AAU 13,9%. Ses bort fra CBS, der ligger på blot 6,0% (og helt nede på 4,3% for de rene erhvervsøkonomiske uddannelser), er landsgennemsnittet 11,9%, altså meget lig SDU Slagelse. Billedet er i al væsentlighed det samme for årgangene 2015-2018*.


Uddybende bemærkninger

*Bemærk, at det oprindelige udbud af cand.merc. i Slagelse senest er repræsenteret i ledighedsopgørelsen for dimittendårgang 2018.

Det ansøgte udbud af cand.merc. i Slagelse vil være et væsentligt bidrag til realiseringen af regeringens ambition om et Danmark i Balance ved at give flere unge mulighed for at (videre)uddanne sig på kandidatniveau på Vestsjælland. SDU har tidligere udbudt uddannelsen i Slagelse, men valgte med beklagelse at lukke udbuddet af interne, strategiske årsager, særligt med afsæt i nødvendige besparelser i sektoren, og ikke på grund af udbuddets ledighed. Tværtimod lå udbuddets ledighed på daværende tidspunkt ikke bemærkelsesværdigt over landsgennemsnittet for kandidatuddannelserne i erhvervsøkonomi. Beslutningen om at lukke udbuddet i Slagelse blev truffet ud fra forudsætninger, der ikke længere er aktuelle, og siden har både universitetets strategiske retning og det politiske fokus på regionaliseringen af uddannelser ændret forudsætningerne markant.

Derudover ramte den generelle ledighed i Danmark i november 2021 det laveste niveau siden november 2008 (blot 2,8% af arbejdsstyrken). Dette understreger behovet for dimittender til at opfylde aktuelle og kommende behov for højt kvalificeret arbejdskraft, og rekrutteringsmulighederne uden for de store byer vil her i høj grad afhænge af, at der eksisterer eller etableres lokale, understøttende videreuddannelsesmuligheder.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen ventes at tiltrække ansøgere blandt dimittender fra HA og International Virksomhedskommunikation (Markedsføringsøkonomi) uddannet i Slagelse. En stor del af disse (ca. 70%) fortsætter ikke på en kandidatuddannelse på SDU, særligt pga. afstanden til videreuddannelsesmuligheder vest for Storebælt. Profilen vil også være interessant for HA-dimittender fra SDU’s øvrige campusser samt HA-dimittender generelt.

Der planlægges udbudt en enkelt profil i Slagelse, der særligt afspejler behovet hos det lokale erhvervsliv samt det underliggende forskningsmiljø.

Udbuddet af cand.merc. uden for landets største byer begrænser sig reelt til mindre udbud i Herning (AU) og RUC samt Kolding og Esbjerg (SDU). Udbuddet i Slagelse er derfor et vigtigt supplement til det samlede uddannelseslandskab.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittenderne vil på baggrund af den gennemførte kandidatuddannelse kunne søge optagelse på en række masteruddannelser, herunder MBA og en international MBA, ligesom uddannelsen kvalificerer til optagelse på en ph.d.-uddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes et optag på 25 studerende det første år og 50 studerende årligt herefter. Med 100-110 HA-dimittender årligt alene fra Slagelse forventes ikke udfordringer med at fylde disse pladser ud.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D1 Afgørelsesbrev SDU KA i Erhvervsøkonomi.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
D1 - Endeligt afgørelsesbrev SDU KA i Erhversøkonomi.pdf