Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i finans - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
01/02-2022 10:02
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Cphbusiness City, Landemærket 11

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Olsen joao@cphbusiness.dk Tlf.: 3054 8874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i finans

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til uddannelsen forudsætter gymnasial eksamen eller en relevant erhvervsuddannelse samt opfyldelse af område- og uddannelsesspecifikke krav. De område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav, jf. bilag til adgangsbekendtgørelsen, er Engelsk C enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.


Opfyldelse af adgangskravene i stk. 2.1 er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse.


Cphbusiness fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere i kvote 2 optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, jf. stk. 2.1. end der er studiepladser til rådighed.


Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelsen på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag - dublering af finansbachelor - 31.01.22.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I dag udbydes uddannelsen kun to steder på Sjælland: I København og Næstved, og uddannelsen har generelt lav ledighed i København (bilag 1) samt høj beskæftigelse (bilag 2). Den lave ledighed samt den høje beskæftigelse stemmer overens med den generelle tendens i branchen, som går mod øget anvendelse af personale med videregående uddannelse.


At ledigheden er lav og beskæftigelsen høj samt det, at uddannelsen udbydes så få steder betyder, at det er vanskeligt for virksomheder nord for København at ansætte uddannet personale på det rette niveau. Samtidig peger udviklingen på, at efterspørgslen på uddannet personale i finansbranchen vil stige de kommende år. Derfor vurderer Cphbusiness, at det vil være nødvendigt at uddanne finansbachelorer i Nordsjælland, hvis det skal blive nemmere for virksomhederne i regionen at ansætte.


I første omgang ønsker Cphbusiness ikke at udvide antallet af optagne men, i henhold til den institutionsplan Cphbusiness netop har udarbejdet i forbindelse med udflytningerne, at flytte studiepladser fra København til Hillerød.


Ved at flytte studiepladser til Nordsjælland vurderer vi, at flere studerende vil søge praktikpladser og senere hen jobs i området og dermed gør det nemmere for virksomhederne at ansætte uddannet personale.


Cphbusiness har længe haft et stærkt samarbejde med arbejdsmarkedet i regionen. Denne dialog er foregået gennem b.la. Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), C4 og Hillerød Kommune. Disse samarbejder og den lokale forankring vil finansbacheloruddannelsen drage fordel af. Ved en dublering af uddannelsen til Nordsjælland, vil Cphbusiness benytte de allerede etablerede lokale samarbejder til at forankre uddannelsen lokalt og vil også forsøges udvidet efter uddannelsen er etableret.


Uddybende bemærkninger

Cphbusiness er i dialogen med brancheorganisationer og lokale samarbejdsvirksomheder blevet gjort opmærksom på, at manglen på arbejdskraft i Nordsjælland er større end i resten af landet.


Herudover står Danmark over for en generel vækst på finansområdet, som på sigt vil øge behovet yderligere for arbejdskraft med en relevant videregående uddannelse.


Dette fremgår af en analyse fra FA fra 2019, der viser, at andelen af faglært personale er faldende og andelen af personale med videregående uddannelse er stigende i finanssektoren. Tal for 2000 til 2019 viser, at begge tendenser har været tydeligere i finansbranchen end på det generelle arbejdsmarked. Ifølge FA’s analyse fra 2019 er andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse på det generelle arbejdsmarked steget med 14% i perioden 2000-2019, imens den er steget med 34% i finansbranchen. På det generelle arbejdsmarked bestod 55% af denne stigning af personer med en lang videregående uddannelse, imens dette var tilfældet for 45% af medarbejderne i den finansielle sektor (https://fanet.dk/system/files/documents/2021-03/uddannelsesniveauet_i_finanssektoren_nu_og_i_fremtiden.pdf).


På det generelle arbejdsmarked er der en tendens til, at der ansættes langt flere medarbejdere med videregående uddannelse. Ser man alene på finansbranchen består en større andel af denne stigning fortsat af personer med mellemlang videregående uddannelse end på det generelle arbejdsmarked.


Det skyldes blandt andet, at særligt bankbranchen, men også ejendomsmægler, forsikrings- og pensionsbranchen tidligere i høj grad har anvendt kontoruddannet personale til stillinger, der i dag stort set udelukkende besættes af personale med videregående uddannelse, herunder finansbachelorer (https://fanet.dk/system/files/documents/2021-03/uddannelsesniveauet_i_finanssektoren_nu_og_i_fremtiden.pdf).


Sammenholdt med ledigheden for nyuddannede fra finansbacheloruddannelsen og den høje beskæftigelsesgrad, som vist ovenfor, peger dette på en tendens, der på sigt vil gøre det endnu sværere at ansætte uddannet personale i Nordsjælland.


Derfor er det Cphbusiness’ vurdering, at det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at pege dimittenderne i retning af Nordsjælland. Som beskrevet er første skridt hertil at få flere studerende til at tage praktik i Nordsjælland, og dette vurderer vi vil være nemmere, hvis uddannelsesudbuddet befinder sig i regionen.


Det er også derfor Cphbusiness i første omgang ikke ønsker at udvide antallet af optagne men at flytte studiepladser fra København til Hillerød.


Uddannelsen vil blive udbudt fra et samlet fagligt miljø i Hillerød, hvor der udover finansbachelor også vil blive udbudt erhvervsakademiuddannelserne til finansøkonom og financial controller. I København udgør denne fagkombination et stærkt fagligt miljø, som vi ønsker også at etablere i Hillerød.


Synergien mellem to lokationer med et stærkt finansfagligt miljø i hhv. Hillerød og København vil skabe grobund for et stærkt samarbejde og bedre mulighed for eksempelvis underviserudveksling på tværs af de to lokationer.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Cphbusiness ønsker at flytte 60 studiepladser fra finansbacheloruddannelsen i København til Nordsjælland. Dermed vil det samlede antal dimittender fra finansbacheloruddannelsen i regionen være uændret.


Fra 2022 kommer Cphbusiness til at udbyde finansøkonomuddannelsen i Nordsjælland. Det betyder, at der fra 2024 og frem vil dimittere 60 studerende fra finansøkonomuddannelsen i Nordsjælland og at der derudover fra 2029 og frem vil dimittere 60 studerende fra finansbacheloruddannelsen. Grundet den meget store efterspørgsel på uddannet arbejdskraft i den finansielle sektor nationalt og særligt i Nordsjælland, vurderer vi, at der ikke vil opstå udfordringer hverken med at finde praktikpladser til de studerende eller for dimittenderne i at finde ansættelse.


Ved flytning af studiepladser for finansbacheloruddannelsen til Hillerød, forventer Cphbusiness, at flere studerende og dimittender vil søge henholdsvis flere praktikpladser og ansættelse i Nordsjælland.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Cphbusiness har gennem en længere periode løbende været i dialog med følgende interessenter om at styrke de nordsjællandske virksomheders muligheder for at ansætte finansbachelorer både som praktikanter og dimittender:


·        Hillerød Kommune


·        C4 og Hillerød ByForum


·        Finanssektorens Arbejdsgiverforening


·        Dansk Ejendomsmæglerforening (DE)


Hillerød Kommune og C4 er meget positive over for et udbud af finansbacheloruddannelsen i Nordsjælland og vægter i høj grad, at de nordsjællandske virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft i den finansielle sektor. Herudover vurderer de, at et lokalt udbud af finansbacheloruddannelsen generelt vil gavne erhvervslivet samt udviklingen i Nordsjælland (bilag 3).


Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Dansk Ejendomsmæglerforening vurderer, at det vil komme deres medlemsvirksomheder i Nordsjælland til stor gavn med et udbud af finansøkonomuddannelsen, da de oplever at virksomhederne både har rekrutteringsvanskeligheder af praktikanter samt færdiguddannede (bilag 3).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det er lige nu, bliver finansbacheloruddannelsen udbudt i København og Næstved.


Regionalt er følgende lignende uddannelser som Cphbusiness selv udbyder:


·        Finansøkonom (København K + Hillerød i år 2022)


Cphbusiness vurderer ikke, at et udbud af finansbacheloruddannelsen vil påvirke udbuddet af finansøkonomuddannelsen.


Uddybende bemærkninger

Både uddannelsen til finansøkonom og finansbachelor har meget stor søgning og meget lav ledighed.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget for dubleringen af finansbachelor uddannelsen vil være uændret. For de studerende som bor i Nordsjælland, vil uddannelsen flytte tættere på dem.


Generelt er Nordsjælland kendetegnet ved at borgerne er lavere uddannet end landsgennemsnittet. Således ligger uddannelsesgraden blandt borgere i alderen 30-34 år i kommunerne Gribskov og Helsingør under landsgennemsnittet.  Endvidere viser en fremskrivning fra ministeriet, at færre unge fra kommunerne Halsnæs og Gribskov gennemfører en videregående uddannelse, sammenlignet med unge på landsplan.


Cphbusiness vurderer, at et øget udbud af merkantile uddannelser i Nordsjælland vil øge muligheden for at de unge vælger at studere på en videregående uddannelse.


I sommeren 2021 optog Cphbusiness 420 ud af 1070 ansøgere på finansbacheloruddannelsen. Det høje ansøgertal peger på, at selvom uddannelsespladser bliver flyttet til Nordsjælland, vil det ikke blive en udfordring at optage studerende på uddannelsen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Som færdiguddannet som professionsbachelor i finans, kan man læse videre og tage fx en kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura.


Desuden kan man læse videre på deltid på en relevant diplom- eller masteruddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2025: 60


2026: 60


2027: 60


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Da der i dag ikke er udfordringer med at finde praktikpladser til de studerende, og det samlede antal studiepladser er uændret, vil det ikke have indvirkning på praktikaftalerne, at nogle af de studerende fremover vil modtage undervisning i Hillerød fremfor København.


Cphbusiness forventer, at flere studerende vil søge praktikpladser i Nordsjælland, og dette vil især være muligt, da vi benytter de allerede etablerede samarbejder i området forbindelse med den nye finansøkonomuddannelse i Hillerød.


Desuden ser vi en stigning i antallet af finansbachelorstuderende som får praktikpladser i Nordsjælland. I 2021 fik 8 studerende praktikplads i Nordsjælland, hvorimod 3 studerende fik praktikplads i 2020 i samme område. Denne stigning peger på, at flere studerende vil søge praktikpladser i Nordsjælland ved flytning af studiepladser til Hillerød.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D4 Afgørelsesbrev CBA PB i Finans.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil