Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
31/01-2022 11:37
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Eksisterende udbudssted: Guldbergsgade 29N, København N. Nyt udbudssted: Hillerød.

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Morten Holst Nielsen mohn@kea.dk 24 80 91 14

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Generelle adgangskrav:
En gymnasial eksamen


Specifikke adgangskrav 
Matematik B


Fra 2022/2023 indføres der lokalt på KEA også specifikt adgangskrav om Engelsk B


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen giver de studerende en kombination af færdigheder, der gør dem klar til at arbejde med blandt andet forretningsstrategi og -processer, projektledelse og erhvervsøkonomi, IT forretningsanalyse, digital forretningsudvikling, forandring af virksomheder og IT ledelse. De studerende opnår herunder en god forståelse for, hvordan virksomheder påvirkes af IT og får redskaber til at håndtere de forretningsmæssige udfordringer dette kan skabe.  


Hertil giver en PBA i Økonomi og IT metoder og værktøjer til innovativ og analytisk tænkning samt indblik i, hvordan IT kan være med til at udvikle forretningen og bidrage til bedre kommunikation og teamwork.


Som bachelor i økonomi og informationsteknologi får dimittenderne mulighed for at arbejde strategisk med optimering af forretningsprocesser via brug af IT samt bidrage til øget digitalisering gennem implementering af nye systemer til økonomistyring.


Uddannelsen retter sig mod stillinger som IT-ledelseskonsulent, IT-projektleder, systemudvikler, systemanalytiker, strategisk leder for forretningsprocesser eller leder for projektporteføljer.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

1. semester: Introduktion til IT, økonomi og organisation
Mikroøkonomi
Erhvervsøkonomi
Organisation
Softwarekonstruktion 1
Systemudvikling 1
Kommunikation2. semester: Kobling mellem IT og økonomi
Mikroøkonomi
Erhvervsøkonomi
Organisation
Supply Chain Management
Softwarekonstruktion
Systemudvikling 2

3. semester: Strategi og relationer
Forretningsstrategi
Strategisk markedsføring
Informationsteknologi
Systemudvikling 3
Innovation og iværksætteri

4. semester: Implementering og design
Digital transformation og ledelse
Design af komplekse it-systemer, domæner, processer og beslutninger

5. semester: Specialisering og internationalisering
Valgfagsmoduler

6. semester: Praktik


7. semester: Bachelorprojekt
Videnskabsteori og projektmetode
Bachelorprojekt


 


 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Jfr. takstkataloget 2022 er der følgende takster på PBA i Økonomi og IT:


Undervisningstakst: 41.900 kr
Praktiktakst: 8.900 kr


Forslag til censorkorps
Censorformandskabet for It- og softwareudvikling

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

PBA Økonomi & informationsteknologi er allerede et godkendt, ikke-dimensioneret og akkrediteret udbud på KEA. Da nærværende prækvalifikation omhandler en udflytning af uddannelsespladser på KEAs udbud på Nørrebro, København til Hillerød, og da Hillerød er en del af Region Hovedstaden og hermed afdækker samme aftagerområde/arbejdsmarked, vil det som udgangspunkt ikke være aktuelt at afdække hverken et nationalt eller regionalt behov.


KEA vil ansøge om at udbyde uddannelsen i Hillerød fra 2025/2026 med et planlagt optag på 60 pladser det første studieår. Da ansøgningen indgår som et led i at efterkomme regeringens udflytningsplan – ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark” - vil KEA nedlægge 60 uddannelsespladser på Nørrebro for så at flytte de pågældende pladser til Hillerød.


Optaget for 2022/2023 er planlagt til 180 pladser, men hvis der viser sig behov for at tilpasse det samlede optag i København og Hillerød vil KEA gøre dette løbende. Dette vil således også gælde for udbuddet i Hillerød med det opsatte optag i 2025/2026 på 60.  


Selv om at prækvalifikationen tager afsæt i at understøtte regeringens beslutning om, at sprede uddannelsespladser ud i hele landet, er det selvsagt vigtigt, at der i første omgang er et grundlag for at udbyde uddannelsen og de 60 pladser i Hillerød, hvilket KEA vurderer er tilfældet. Dette begrundes i punkterne i følgende afsnit (Uddybende bemærkninger). 


Uddybende bemærkninger

  1. Som nævnt ansøges der om, at de 60 uddannelsespladser  placeres i Hillerød, som er en del af Region Hovedstaden, og som derfor er placeret i samme aftagerområde/arbejdsmarked som det nuværende udbud på Nørrebro, København. Da Hillerød ligger forholdsvis tæt på Storkøbenhavn, hvor langt de fleste ansøgere til uddannelsen kommer fra, og da Hillerød ligger på S-togs linjen, vurderer KEA, at det ikke vil blive et problem at rekruttere studerende. Hertil er der direkte linjer til Hillerød fra lokalbanerne fra Hundested, Gilleleje, Tisvildeleje og Helsingør. KEA er dog samtidig bevidste om, at studernede fra enkelte kommuner og byer i Nordsjælland har nemmere ved at komme til København end til Hillerød med offentlig transport.

  2. Som det redegøres for i vedhæftede behovsanalyse har KEA gennem den seneste årrække kun indgået få praktikaftaler med virksomheder fra Nordsjælland (de nordsjællandske kommuner). Ikke desto mindre fremlægges der i behovsanalysen tal for, at der i de nordsjællandske kommuner ligger mange virksomheder indenfor uddannelsens brancher, og derfor må betegnes som et endnu ikke benyttet potentiale for praktikpladser.

  3. Ovenstående understøttes af de tilbagemedlinger KEA har fået fra de virksomheder, som tillige er inddraget i behovsanalysen. Her peger stort set alle virksomheder på, at der er et behov for praktikanter og dimittender fra netop denne uddannelse.

  4. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland og fagforbundet PROSA giver ligeldes udtryk for, at det er relevant at udbyde PBA i Økonomi & IT  i Hillerød.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Baseret på de seneste data fra KEAs studeadministration ligger fuldførelsesprocenten blandt de Økonomi & IT-studernde på KEA på 65 %.


Ud fra det forventer KEA, at der årligt frem til 2026 uddannes 55 (ud af 105) dimittender på det danske udbud, mens der fra 2026 uddannes 117 (ud af 180) dimittender. Såfrem KEA fortsætter med at optage 60 studerende i Hillerød vil 40 dimittere alene fra Hillerød og 52, hvis optaget eksempelvis hæves til 80 studernede. 


KEA vurderer samtidig, at der vil være beskæftigelse til dimittenderne, idet ledighedsgraden på uddannelsen generelt set har været meget lav de seneste år. Ledighedsgraden lå således på 5,1% i 2016, 3,7% i 2017 og 4,5% i 2018. Ledighedsgraden steg dog markant for 2019-dimittenderne, hvor den lå på 17,3%, hvilket KEA dog tilskriver påvirkningen af coronakrisen, som tidsmæssigt ramte dimittenderne fra 2019. Med den historiske lave ledighed, den aktuelle udvikling indenfor IT-området og den generelt stigende efterspørgsel på arbejdskraft i samfundet, forventer KEA, at ledighedsgraden på uddannelsen vil falde ned på et niveau, hvor der er beskæftigelse til stort set alle dimittender.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

KEA har i samarbejde med Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland og erhvervshuset C4 kontaktet en række større virksomheder indenfor de relevante brancher med beliggenhed i Nordsjælland med henblik på en interessetilkendegivelse. I forlængelse af dette har KEA kontaktet udvalgte virksomheder med henblik på uddybende perspektiver på denne interesse. 


Samlet for virksomhederne er, at de generelt udtrykker stor interesse for uddannelsen og en eventuel beliggenhed i Hillerød. De inddragede virksomheder er: Digitalisering og IKT-Drift v. Hillerød Kommune, Novo Nordisk Hillerød, Fredensborg Kommune (IT-afdelingen), Foss, ATP, Kirppu, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Johnny Kofoed-Jensen, Kontorland A/S, AFM, Danbolig Erhverv, Elis, Nykredit, Nordicals erhvervsmæglere, Bo Wulffsberg (Statsautoriseret revisor), IWAKI, ELLAB A/S, Jyske Bank, Royal Stage, Mads Qwist (Founder & Managing Partner), Config365, VQ Advokater,  Metacoat, Hillerød Forsyning, Elos Medtech, Metacoat, Gribskov Kommune, Fuji film, Halsnæs Kommune, Bymose Hegn og Best Western Hotel. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I Nordsjælland udbydes følgende beslægtede uddannelser:


Handelsøkonom på CPH Business
Akademiuddannelse i Hillerød (2-årig uddannelse)


Markedsføringsøkonom på CPH Business
Akademiuddannelse i Hillerød (2-årig uddannelse)


Finansøkonom på CPH Business
Akademiuddannelse i Hillerød (2-årig uddannelse)  


Selv om de ovennævnte uddannelser har fælles faglige elementer indenfor økonomi, skiller Økonomi og IT-uddannelsen sig ud i kraft af, at den indeholder centrale elementer omkring IT – herunder programmering og softwareudvikling, hvilket videre knyttes sammen med de økonomiske dele. Hertil adskiller Økonomi og IT-uddannelsen sig i mere grundlæggende form ved at den er en professionsbacheloruddannelse, mens de tre beslægtede er akademiuddannelser. Det kan derfor konkluderes, at der ikke vil opstå en konkurrencesituation, hvis Økonomi & IT-uddannelsen placeres i Hillerød.                            


Ledighed/beskæftigelse
Ledighedsgraden på Økonomi og informationsteknologi på KEA (4.-7. kvt.):


2016: 5,1% 
2017: 3,7%
2018: 4,5%
2019: 17,3 %


Økonomi og informationsteknologiuddannelsen er ikke-dimensioneret og forventes heller ikke at blive det indenfor en lang årrække. 


Uddybende bemærkninger

Som det fremgår steg ledighedsgraden markant fra 2018 til 2019. Som nævnt tidligere vurderer KEA, at denne udvikling skyldes coronakrisen, som særligt har ramt de nyuddannede fra 2019. Dette begrundes i, at den stigende ledighed har ramt sektoren bredt på de fleste uddannelsesområder. Men med den historiske lave ledighed, udviklingen indenfor IT-området og den generelt stigende efterspørgsel på arbejdskraft, der aktuelt er i samfundet, forventer KEA dog, at ledighedsgraden på uddannelsen - trods stigende optagstal i 2019 - falder tilbage på sit lave niveau inden for få år.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Da adgangskravet til PBA i Økonomi & IT er en gymnasial uddannelse findes rekrutteringsgrundlaget hos de gymnasiale studenter fra hhv. Storkøbenhavn og de nordsjællandske kommuner. I 2020 var der i de københavnske kommuner 28.966 studenter, der fuldførte deres gymnasieuddannelse, mens der i de 11 nordsjællandske kommuner var 13.617, der fuldførte deres gymnasieuddannelse.


Som der redegøres for i behovsanalysen, har klart størstedelen af de 1. prioritetssøgende til Økonomi & IT (DK) bopæl i Hovedstaden, når de ansøger. Trods dette vurderer KEA, at der ikke vil opstå problemer med at rekruttere studerende på et udbud i Hillerød, hverken fra lokalområdet, København eller resten af Sjælland, da Hillerød er beliggende i Region Hovedstaden og dermed tæt på Storkøbenhavn, ligesom Hillerød ligger godt i forhold til togbanenettet, hvilket der er redegjort for tidligere/ovenfor samt i behovsanalysen. KEA forventer at en udflytning til Hillerød vil bevirke, at flere potentielle studerende, vil få øget kendskab til uddannelsen og derfor i højere grad vil vælge uddannelsen, ligesom flere vil blive boende i Hillerød og Nordsjælland inden de søger uddannelsen. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med PBA i Økonomi & IT kan man læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område, som eksempelvis Business Administration and Information Systems.


Derudover kan man med eventuel supplering søge om optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.).


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2025/2026: 60
2026/2027: 60 -
2027/2028: 60 -


Hvis der efter 2025/2026 viser sig behov for/efterspørgsel efter at optage flere end de 60, ønsker KEA at hæve optaget så behovet matches.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

2025/2026: 60


2026/2027: 60 -


2027/2028: 60 -


Jfr. behovsanalysens afsnit om aftagergrundlag og konklusion, vurderer KEA, at det vil være muligt at sikre praktikpladser til minimum 60 studerende i Hillerød. Ligeledes vurderes det, at der vil være praktikpladser nok, såfremt optaget hæves efter 2025/2026.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D5 Afgørelsesbrev KEA PB i økonomi og informationsteknologi.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil