Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i business og vandteknologi - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
15/09-2022 08:45
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus, Viby J

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anette Bache abac@eaaa.dk 72286003 / 41886003

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i business og vandteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Business and Watertechnology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i business og vandteknologi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Water Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskrav: • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

 • Erhvervsuddannelse: En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed : Køletekniker, Procesoperatør, Teknisk designer, Mejerist, Teknisk isolatør, VVS-energiuddannelsen


Derudover: 


http://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/enkeltfagogsupplering/adgangskursus-til-ingenioeruddannelserne


Specifikke adgangskrav uanset ovenstående:


• Matematik C eller virksomhedsøkonomi C


De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Supplering:


De fag eller niveauer, som en ansøger evt. mangler kan tages som supplering.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsens formål er at uddanne dimittender specifikt til vandsektoren, med kompetencer som passer til vandsektorens stigende behov for tværfaglighed (teknisk viden om vand, -produktion, -distribution, -anvendelse og -kvalitet) og merkantil (produkt- og forretningsudvikling, rådgivning og salg af løsninger indenfor vandsektoren nationalt og internationalt).


Uddannelsen kvalificerer dimittenden til at reflektere over faglige problemstillinger, at tænke innovativt og ved hjælp af dette, udvikle og forny vandområdet, i overensstemmelse med den nyeste teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling.


Eksempler på erhvervssigte/jobfunktioner: • Se affald og spildevand som en ressource, hvorfra genanvendelige stoffer kan udvindes

 • Være sparringspartner i udvikling af morgendagens produkter eller services

 • Sektorrådgiver (udsendt)

 • Projektleder som agerer bindeled mellem det vandtekniske og det kommercielle i virksomheden

 • Akademisk medarbejder som agerer som bindeled mellem forskning/udvikling og den praksisnære anvendelse.

 • Teknisk sælger

 • Teknisk og merkantil produktudvikler mhb. kommercialisering


 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse, som er normeret til 210 ECTS-point, der omfatter:


1) Uddannelseselementer med et samlet omfang på 160 ECTS-point heraf er de 40 lokale og 20 af dem valgfrie


2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.


3) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.


 


Fagområder:


Uddannelseselementer, tilrettelægges inden for følgende fagområder, der samlet set omfatter 160 ECTS-point, og som er indbyrdes vægtet i forholdet 80:45:35 = 2:1:1. 1. Vand og vandteknologi 80 ECTS: Fagområdet indeholder teknisk viden om vand og vandets kredsløb lige fra produktion af vand, distribution og anvendelse af vand til vand- og spildevandsbehandling behandling herunder enhedsoperationer, målinger og kvalitetssikring, regulativer og rammebetingelser i hele kredsløbet.

 2. Forretningsforståelse og -udvikling 45 ECTS: Fagområdet indeholder økonomi, organisation, markedsføring og salg. Der fokuseres på fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på bæredygtig forretningsudvikling i såvel private som offentlige virksomheder under hensyntagen til virksomhedens strategiske situation i forhold til kunder, konkurrenter, trends og markeder.

 3. Bæredygtighed, innovation og relationelle forhold 35 ECTS: Fagområdet indeholder bæredygtighed, innovation og projektledelse. Der fokuseres på produkt-, produktion- og procesudvikling. Desuden indeholder fagområdet kommunikation, kulturforståelse og internationalisering samt videnskabsteori og etisk analyse. Der fokuseres på behovsafdækning, netværksskabelse, professionel formidling og relevante løsningsmuligheder


Derudover indeholder uddannelsen som nævnt: • Praktik (30 ECTS)

 • Bachelorprojekt (20 ECTS)


Fagelementerne i uddannelsen (grafisk oversigt og ECTS-beskrivelse i behovsanalysen):


Forståelsen for vand


Fagelementet indeholder grundlæggende forståelse for vand herunder fysiske, kemiske og hydrauliske egenskaber samt geologi, kredsløbsforståelse, vandkvalitet samt miljø- og ressourceforståelse.


Vandproduktion:


Fagelementet indeholder produktion af vand og de udfordringer vandproduktion står overfor lige fra kortlægning, beskyttelse, produktion og opbevaring af vand til kontaminering og spild.


Spildevand:


Fagelementet indeholder behandling af spildevand fra opsamling og rensning til udledning. Derudover indeholder fagelementet cirkulær økonomi og at spildevand skal ses som en ressource til udvinding af stoffer.


Anvendelse af vand:


Fagelementet indeholder anvendelse af vand herunder vandkvalitet til forskellige formål, materialeforståelse og materialet og vandets indflydelse på hinanden (afsmitning til vand og vandets nedbrydning af materialer).


Kemi og Enhedsoperationer:


Fagelementet indeholder kemi, målemetoder og analyser samt behandling af vand og de enhedsoperationer der knytter sig til vandbehandling herunder distribution af vand.


Love, regulativer og rammebetingelser:


Fagelementet indeholder det juridiske grundlag og rammer for vandsektoren nationalt og internationalt. Lige fra produktion og udvikling, til rådgivning og salg. Herunder identifikation af relevante juridiske problemstillinger, og hvordan der kan argumenteres for et juridisk problems løsning. Der arbejdes med relevante retskilder med henblik på selvstændigt at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde om både at forebygge og løse et juridisk problem.


Bæredygtighed:


Fagelementet indeholder FN’s 17 verdensmål, værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed, grønne forretningsmodeller, samspil mellem bæredygtighed og konkurrenceevne, cirkulær økonomi, social ansvarlighed og CSR.


Databehandling:


Fagelementet indeholder de databehandlingsmetoder der knyttet sig til arbejde i vandsektoren lige fra produktion og udvikling til rådgivning og salg. Dette omfatter matematik, beregninger og statistik herunder anvendelse af regneark og kvalitetssikring.


Love, regulativer og rammebetingelser:


Fagelementet indeholder det juridiske grundlag og rammer for vandsektoren nationalt og internationalt. Lige fra produktion og udvikling, til rådgivning og salg. Herunder identifikation af relevante juridiske problemstillinger, og hvordan der kan argumenteres for et juridisk problems løsning. Der arbejdes med relevante retskilder med henblik på selvstændigt at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde om både at forebygge og løse et juridisk problem.


Videnskabsteori og etisk analyse:


Fagelementet indeholder de videnskabsteoretiske og metodiske grundlag samt etiske grundholdninger, der præger forskning og arbejdslivet i vandsektoren. Der arbejdes med, hvilken betydning en undersøgelses formål har for et forsøgs eller en undersøgelses udformning samt med kritisk vurdering og tolkning af resultater. Der er fokus på forskellige kvalitative/kvantitative metoder samt proces og formalia. Forskningsetik og analyse af etiske dilemmaer i relation til professionen indgår tillige. Desuden vil videnskabelig metode, erkendelse og logik samt eksempler på god, dårlig og uredelig videnskab indgå.


Forretningsforståelse:


Fagelementet indeholder virksomhederne i vandsektorens opbygning og struktur, individets rolle heri, samt virksomheder i vandsektorens økonomiske og finansielle grundlag, herunder økonomi og regnskabsforståelse, intern analyse, analyse af regnskab herunder dækningsbidrag, resultat, balance og nøgletal, investeringsteori, beregninger på projekt og produktniveau og budgettering. Desuden indeholder fagelementet internationale rammevilkår for vandsektoren, samt internationalisering og internationaliseringsstrategier, markedsudvælgelse og kulturforståelse i virksomheder i vandsektoren. Endelig indeholder fagelementet virksomheds- og forretningsudvikling, forretningsmodeller og metoder, herunder bæredygtige forretningsmodeller og strategi indenfor vandsektoren. Faget bidrager ligeledes til forståelse for ledelse af forandringsprocesser og implementering af nye strategier med henblik på realisering af organisationens mål. Der er fokus på vandsektorens interessenter som grundlag for projekter og virksomhedsudvikling.


Kommunikation:


Fagelementet omhandler kommunikationsformer og formidling, herunder organisationers interne-, eksterne-, markeds- og myndighedskommunikation samt konflikthåndtering, dette i relation til virksomheder i vandsektoren. Desuden indgår traditionelle og digitale læringsplatforme.


Rådgivning og Salg:


Fagelementet indeholder rolleforståelse herunder salg- rådgiver ekspert og sparringspartner, værdier og menneskesyn, salgsstrategier, organisatorisk forankring, personprofil, adfærdsmodeller – konsument og B2B, samt identifikation af kundemotiver i vandsektoren og de særlige forhold der gør sig gældende her.


Teknisk forretningsudvikling:


Fagelementet indeholder vandsektorens virksomheder tekniske -innovative processer, -kreative metoder og -værdiskabende forretningsudvikling. Med udgangspunkt i projektplanen for forretningsudviklingen anvendes tekniske projektledelsesværktøjer med projektlederens rolle og opgaver, projektorganisering, projektinteressenter, kommunikationsplaner, projektstyring og opfølgning.


Valgfrie fagelementer:  Valgfrie fagelementer målrettet vandsektorens aktuelle problemstillinger og justeres i forhold til de behov vandsektoren har og får.


Derudover praktik og bachelorprojekt.


Note: Uddannelsen er tidligere søgt prækvalificeret som en studieretning på en professionsbacheloruddannelse (Professionsbachelor i teknik og business).


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Vi ønsker uddannelsen indplaceret på et teknisk taxameter.


Taxameterindplaceringen foreslås at være som Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation.


Praksisnær undervisning i vandteknologi i relation til produktion og udvikling, kræver vandteknologiske procesanlæg og analyselaboratorier.


Den form for faciliteter og udstyr, kræver at der gøres nye investeringer og vedligeholdelse og drift er forbundet med store udgifter. De nævnte faciliteter og udstyr er nødvendige, for at levere den vandteknologiske del af uddannelsen.


Forslag til censorkorps
Hvis det er muligt med et nyt tværfagligt censorkorps, er det oplagt at etablere et indenfor business og vandteknologi. Alternativt vil man kunne tage udgangspunkt i censorkorpset fra miljøteknolog (AK) og supplere med faglighed/censorer indenfor business evt. fra censorskorpset indenfor salg og markedsføring (markedsføringsøkonom AK).

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse_Business_Vandteknologi .pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

OECD vurderer, at der skal investeres 3.000 mia. årligt på verdensplan frem til 2030, hvis verden skal leve op til FN´s klimamål. Det vil sige at der i de kommende år vil være massiv efterspørgsel på vandteknologiske løsninger og dermed også arbejdskraft. Den danske vandsektor består af en lang række aktører, som har en global førerposition. I behovsanalysen har vi hørt 38 aftagere fra alle dele af vandsektoren, men vi har ikke hørt alle. De private virksomheder indenfor den danske vandsektor tæller ca. 300 virksomheder og derfor er vores estimat ift. behov for dimittender, stærkt underdrevet. Vandstrategien for Danmark udarbejdet af Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet, sammen med vandsektoren ”Eksportstrategi for vand”(mim.dk) beskriver en omfattende støtte til vandsektoren og til den adgang virksomheder har til finansiering og støtte til markedsføring. Regionen kommer til at huse The Spring, i et område hvor Erhvervsakademi Aarhus allerede ligger. Water Valley Denmark og The Spring skal være vækstmotoren, der forløser den danske vandsektors potentiale om at blive verdensførende og fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030. Erhvervsakademiet samarbejder allerede med Water Valley og deler indtil midt 2024 adresse med The Spring i Viby J og vil efterfølgende ligge et stenkast fra hinanden. 
Vi spurgte vandsektoren (n=38) om det ville være interessant for dem at ansætte en dimittend fra den nye uddannelse, som både har vandteknisk og merkantil viden. 84 % svarede Ja.
Vi spurgte dem også: Er der et behov for en ny uddannelse målrettet vandsektoren, med fokus på teknisk viden om vand og forretningsudvikling, rådgivning og salg af løsninger indenfor vandsektoren? 77 % svarede Ja og 16 % svarede Måske.


Uddybende bemærkninger

Uddybende bemærkninger i forhold til behovet for uddannelsen er beskrevet i behovsundersøgelsen, som er uploaded sammen med ansøgningen.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I undersøgelsen angives et behov på mellem 78 og 133 dimittender de næste fem år. Vandsektoren estimeres til ca. 300 aftagere og ca. 10 % af den samlede danske vandsektor har deltaget i vores undersøgelse.


De strategiske partnerskaber Water Valley, The Spring og Vækstteam Midtjyllands satsning på et erhvervsfyrtårn indenfor vandteknologi i Region Midt, viser at store dele af den nationale satsning, vil koncentrere sig i og omkring Aarhus, hvorfor efterspørgslen på arbejdskraft primært stiger her. At starte uddannelsen, i epicentret (Viby J) for den vandteknologiske satsning i Region Midt, synes som et naturligt skridt og Erhvervsakademi Aarhus kan levere et solidt fagligt og tværfagligt videngrundlag og erhvervet som nabo.


Respondenternes estimat over et fremtidigt behov:


Estimat (fra ca. 10% af vandsektoren) de næste 5 år: (78+133/2) = 105 dimittender/5år = 21 dimittender pr år. Dette underbyggede skøn, indikerer at der vil være gode jobmuligheder for vores dimittender og at der på sigt er potentiale for også at udbyde uddannelsen på Sjælland.


Akademiet kan, ved 1. optag i 2023, producere de første 35 dimittender i 2027, 50 dimittender i 2028 og 60 dimittender i 2029.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Et centralt omdrejningspunkt for den nye uddannelse, er aftagernes behov og det grundlag, der er for beskæftigelse af de uddannede i Danmark generelt og i vores dækningsområde. I dækningsområdet, samt region Midtjylland/Jylland ligger flere større virksomheder, som er relevante aftagere. Vores behovsundersøgelse er foretaget blandt et bredt udsnit af relevante aftagervirksomheder og - kommunale institutioner samt organisationer. Vi har haft fokus på at sikre bredden i undersøgelsen, og vi har derfor involveret repræsentanter fra både offentlige og private aftagere og store og mindre virksomheder, fra hele Danmark. 53 aftagere fra vandsektoren har bidraget til behovsafdækningen. Både igennem kvalitative ekspertinterviews (n=4), spørgeskemaundersøgelse (n=38), fokusgruppeinterview (n=3) og interesseerklæringer (n=8). Her er angivet nogle få eksempler på aftagere som har været involveret; organisationer (Water Wally, DI Vand), store virksomheder (Grundfos, Danfoss, Rambøll), små virksomheder (Stjernholm A/S, Horten Advokatpartnerskab), privatejede virksomheder (Arguardio, Nordic Aqua Solutions), internationale virksomheder (AVK Smart Water), vandværker (Silkeborg Vand, Aarhus Vand).


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På Erhvervsakademi Aarhus har vi et stærkt og veludbygget netværk med regionale/nationale virksomheder. Igennem vores praktiksamarbejde, advisory boards, uddannelsesudvalg og evalueringer med eksterne eksperter, ved vi hvad brancherne efterspørger og hvilke udfordringer de har. Dette er udgangspunktet for vores arbejde med at tilrettelægge den nye uddannelse. Første udkast til uddannelsen blev til på baggrund af denne viden. Igennem kvalitative ekspert interviews, spørgeskema og fokusgruppeinterviews, har vi haft en cirkulær proces hvor uddannelsen er bygget på skuldrene af aftagerne og deres ønsker, sammenholdt med den viden vi har blandt uddannelseschef og undervisere på de to kompetencecentre; Laboratorie-, fødevare- og miljøteknologi og Service, markedsføring og entreprenørskab.
Kompetenceefterspørgselen fra den gennemførte analyse af vandsektoren dækkes af uddannelsen. Således vil dimittenderne have de efterspurgte kompetencer og dermed bidrage til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som vandsektoren påpeger at der er. Se behovsanalysen for sammenhæng mellem indhold i uddannelsen og aftagernes behov.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det særlige ved uddannelsen er at de vandteknologiske og merkantile fagligheder er integreret fra start til slut i uddannelsen. Det er ikke en uddannelse med to fagligheder – men en uddannelse med en kombination af to fagligheder. Målet med integrationen af faglighederne er at uddanne de faglige virksomhedsrådgivere som erhvervet efterspørger. Når man kombinerer to fagligheder, vil der være mange tilgrænsende uddannelser. Der er ikke os bekendt andre udbud der arbejder med fuld integration fra start til slut af det merkantile og det vandteknologiske. I nedenstående er beskrevet de vigtigste tilgrænsende uddannelser. I forhold til at belyse ligheder og forskelle til de beslægtede uddannelser herunder også i forhold til beskæftigelse og evt. dimensionering har vi foretaget vurderingen af beslægtede uddannelser med udgangspunkt i den ansøgte uddannelses profil som en tværfaglig vandteknologisk uddannelse med det merkantile integreret i det teknologiske. På den baggrund er det vurderet, at det er uddannelserne, som fremgår af afsnit 1.5, tabel 3 på side 9 – 12 i behovsanalysen, som kan kategoriseres som beslægtede. Læs yderligere i afsnittet Uddybende bemærkninger.


Uddybende bemærkninger

De beslægtede uddannelser i relation til uddannelsen, er primært uddannelser der beskæftiger sig med både det merkantile og det tekniske og sekundært uddannelser der indeholder fagelementer der kan ligne uddannelsens fagelementer eller erhvervssigte. Se tabel 3 på side 9 - 12 i behovsanalysen for en udtømmende liste over beslægtede uddannelser.


Tekniske og merkantile uddannelser
De beslægtede uddannelser som både indeholder tekniske og merkantile elementer, har et helt andet teknisk fokus end uddannelsen vi søger.


Diplomingeniør – Export og teknologi
Uddannelsen indeholder naturvidenskabelige og ingeniørmæssige fag inkl. produktudvikling, programmering og innovation samtidig med at der er et vist overlap i den merkantile del. Uddannelsens fokus er dog alligevel et helt andet og indeholder ikke noget om hverken vand og vandsektoren.
Professionsbachelor indenfor Eksport og teknologi
Uddannelsen har fokus på strategiske analyser af virksomhedens teknologiske ressourcer med udgangspunkt i virksomhedens interne teknologiske forhold og har således ikke fokus på teknisk salg og rådgivning. Uddannelsen har heller ikke et egentligt teknisk fagområde som vores vanduddannelse.


Uddannelser der indeholder fagelementer som kan ligne Professionsbachelor i business og vandteknologi uddannelsens fagelementer


Der er tre uddannelser der har fagelementer der ligner en del af vandteknologiuddannelsens fagelementer i rimelig grad:


Diplomingeniør – klima og forsyningsteknik, Bachelor indenfor miljøvidenskab og Miljøteknolog A/K. Særligt diplomingeniøren i klima og forsyningsteknik har fokus på vand, mens de andre har et mere bredt miljøteknologisk fokus.


Diplomingeniøruddannelsens fokus ligger på forsyningsteknik og klimaproblemstillinger og ikke på vandsektoren som helhed og slet ikke på den merkantile del f.eks. omkring salg, rådgivning og kultur og internationalisering. Vi har afholdt møder med Uddannelsesdekan Lotte Thøgersen fra VIA University College i Horsens og hun har skrevet følgende, efter et af disse møder med vores prorektor Jakob Ratlev: ” Tak for referatet af vores møde. Vi synes, at vi havde et godt og informativt møde som bidrog til en større forståelse og gav lidt mere ro i maven hos os. Vi er meget positive over at høre, at I vil tone jeres uddannelse kraftigt over imod det merkantile område og synliggøre dette tydeligt i jeres markedsføring. Dette vil et matematik C niveau også være med til at bidrage til. Vi er samtidig også positive overfor at drøfte et potentielt samarbejde, såfremt uddannelsen bliver en realitet”. Det fulde referat og svar på dette, vedhæftes som bilag 1 til ansøgningen. 


Vi har derudover hørt hos vores nabo erhvervsakademier, Erhvervsakademi MidtVest og Erhvervsakademi Dania; og de har ingen indvendinger i forhold til vores ansøgning af nærværende uddannelse. Svarene på høringerne er vedhæftet som bilag 2 og 3.


Generelt kan man sige om alle de beslægtede uddannelser at både adgangskrav, uddannelsernes indhold og erhvervssigte er væsentligt forskelligt fra Professionsbachelor i business og vandteknologi og derfor vurderes det, at konkurrencen i optagelse af studerende og konkurrence om beskæftigelse af dimittender er meget begrænset, for alle uddannelser. De beslægtede uddannelser er ikke ledighedsdimensioneret (efter hvad vi har kunnet fremsøge) med undtagelse af miljøteknolog AK, her er jobfunktion og beskæftigelsesområdet ikke sammenfaldende med den ansøgte uddannelses formål og beskæftigelsesområde.


Ideen til PBA i business og vandteknologi uddannelsen kommer fra en lang række virksomheder, som ikke kan skaffe de nødvendige kompetencer hos deres nyansatte. Ideen er modnet gennem flere år og udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, er stigende i forbindelse med at dansk vandteknologi er blevet en stor eksportvare. Virksomhederne kender de beslægtede uddannelser og har dimittender derfra ansat i passende funktioner i virksomhederne, men de kan ikke få dækket deres kompetencebehov indenfor teknisksalg og rådgivning.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det primære rekrutteringsgrundlag vil være studenter/udlærte fra ungdomsuddannelserne, der ønsker en uddannelse på (professions-)bachelorniveau med interesse for det tværfaglige felt indenfor vandteknologi og det merkantile, og fascinationen af hvad man kan bidrage med i det tværfaglige felt med et holistisk og bæredygtigt perspektiv, samt det praksisnære og innovative fokus, som er de bærende elementer i uddannelsen.


Rekrutteringsgrundlaget udgøres af ansøgere fra hele Danmark med en gymnasial/ anden adgangsgivende eksamen eller en erhvervsuddannelse. Konsekvenser for eksisterende udbud, se ovenstående. De beslægtede uddannelser har højere adgangskrav og/eller begrænset fagligt overlap til ansøgte uddannelse, det vurderes, at den ansøgte uddannelse vil få minimale konsekvenser for beslægtede udbud i forhold til rekrutteringsgrundlag.


Rekrutteringsgrundlaget fra de gymnasiale uddannelser er på 8.912 og 8.920 i 2020 og 2021 i vores snævre dækningsområde i Syddjurs, Aarhus og Samsø kommuner (Danmarks Statistik). Ca. en 1/3 del af rekrutteringsgrundlaget fra de gymnasiale uddannelser er således beliggende i nærområdet (se ”Øvrige bemærkninger til ansøgning” for uddybning).


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittenderne fra Professionsbachelor i business og vandteknologi vil kunne videreuddanne sig på kandidatuddannelsen Vand og Miljø, hvis dimittenden ønsker mere teknisk viden. Der er ligeledes videreuddannelsesmuligheder med kandidatuddannelser indenfor teknologibaseret forretningsudvikling, hvis dimittenden ønsker den mere forretningsudviklings vej.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Optag år 1: 35 studerende  


Optag år 2: 50 studerende


Optag år 3: 60 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen omfatter en afdækning af virksomheders og offentlige institutioners interesse og mulighed for at indgå praktikaftaler for studerende på professionsbachelor i business og vandteknologi. Virksomhederne er meget interesserede i at tage studerende fra uddannelsen i praktik. 87 % af virksomhederne har svaret, at de gerne vil tage studerende i praktik. Baseret på antal af aftagere i spørgeskemaundersøgelsen, vil der være flere praktikpladser til rådighed end der er studerende det første år. Den store interesse for at tage praktikanter, kombineret med at Erhvervsakademi Aarhus allerede i dag har et godt samarbejde med mange lokale og regionale praktikvirksomheder, vurderes det derfor absolut muligt at kunne tiltrække et dækkende antal praktikpladser. Erhvervsakademi Aarhus har let ved at skaffe praktikpladser og på grund af vores stærke virksomhedssamarbejde er det forventningen, at det samme vil gøre sig gældende for Professionsbachelor i business og vandteknologi, ikke mindst pga. den store satsning der på vand i regionen og fordi The Spring ligger på samme adresse som kompetencecentret frem til sommeren 2024 og herefter blot nogle få kilometer fra det nye domicil.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Rekrutteringsgrundlaget ses i tabellen i afsnit 1.5, i Behovsanalysen på side 5. Heraf fremgår de nationale og regionale tal. Derudover er der en stor andel unge fra erhvervsuddannelserne, som vil få mulighed for at videreuddanne sig i en naturlig forlængelse af deres erhvervsuddannelse, da adgangskravene til denne professionsbacheloruddannelse, giver unge med matematik C (eller tilsvarende) mulighed for at gennemføre en videregående teknisk uddannelse.


På baggrund af det fremlagte rekrutteringsgrundlag vurderer vi, at der kan rekrutteres ind på et udbud af Professionsbachelor i business og vandteknologi i Aarhus fra eget dækningsområde. Derudover vil vi erfaringsmæssigt også tiltrække fra resten af Vestdanmark og måske Østdanmark, hvilket vi sagtens kan håndtere indtil der evt. må oprettes et udbud i eksempelvis Østdanmark.


Udbuddet af uddannelsen vurderes ikke at have konsekvenser for øvrige beslægtede udbud, da det forventes at øge interessen for området.


Erhvervsakademi Aarhus har fået henvendelser fra en række væsentlige aktører indenfor vandsektoren f.eks. AVK og Aarhus vand.


De efterspørger en uddannelse som er målrettet vandsektoren og hvor uddannelsens fokus både er teknisk (teknisk viden om vand, vandproduktion, vanddistribution, vandanvendelse og -kvalitet) og merkantil (produktudvikling med henblik på forretningsudvikling, rådgivning og salg af løsninger indenfor vandsektoren nationalt og internationalt).


Erhvervet oplever store problemer med at få opfyldt virksomhedernes behov for medarbejdere og særligt i krydsfeltet mellem det merkantile og det tekniske. Det er muligt at ansætte en tekniker, skønt der ikke er mange, men det er yderst sjældent at vedkommende har kompetencerne eller personligheden til at være sælger. Ansættes en sælger, kræver det meget lang oplæring før sælgeren kan give den rådgivning kunden efterspørger, hvis det overhovedet lykkedes. Problemstillingen med teknikere der mangler merkantile kompetencer og sælgere/markedsføringsfolk der mangler tekniske kompetencer, kender Erhvervsakademi Aarhus også fra andre brancher. Særligt startups og små og mellemstore virksomheder kæmper med problemstillingen, da de ikke har tid at vente på intern oplæring. Fælles for alle virksomheder er, at de mister ordrer, når teknik og salg ikke hænger sammen eller der ikke er medarbejdere nok.


Formålet med denne nye uddannelse, er derfor at uddanne specifikt til vandsektoren og at sammensætte en uddannelse hvor dimittenderne har kompetencer, som passer til vandsektorens stigende behov for tværfaglighed. Vi har udviklet uddannelsen i tæt samarbejde med virksomhederne i vandsektoren.


Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Miljøministeriet har sammen med vandsektoren udarbejdet en ”Eksportstrategi for vand”[1], hvor man i ministerierne sætter en strategi for en samlet retning for Danmarks eksportindsats på vandområdet, En strategi der sikrer, at den danske vandsektor kan fastholde sin styrkeposition og udnytte mulighederne på de udenlandske markeder.


Visionen er at den danske vandsektor skal være med til at løse verdens vand- og klimatilpasningsproblemer gennem en fordobling af den danske vandteknologieksport fra 20 mia. kr. i 2019 til 40 mia. kr. i 2030.


Man påpeger i rapporten at strategien om at øge eksporten og Danmarks styrkeposition kun kan realiseres, hvis der findes kvalificeret arbejdskraft med den rigtige faglige viden og kompetencer. Med en politisk drevet klimadagsorden samt den voldsomme efterspørgsel fra aftagere om kvalificeret arbejdskraft, er der behov for at tilbyde en uddannelse som netop uddanner unge mennesker til at varetage de tværfaglige stillinger, som der er mangel på arbejdskraft til nu og hvor behovet kun er stigende.


Vandsektoren ønsker at uddannelsen bliver placeret i forbindelse med ”The Spring”, som er et fysisk område i Viby J, hvor de er ved at opbygge vandsektorens svar på Silicon Valley. Et område hvor etablerede virksomheder og start-ups kan slå sig ned (nogle er der allerede og flere er på vej), hvor de har et fælles forsknings- og uddannelsesmiljø og hvor hele vandinfrastrukturen er blotlagt og omdannet til et laboratorie.


[1] Eksportstrategi for vand (mim.dk)


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A18 EAAA - professionsbachelor i business og vandteknologi.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil