Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Den merkantile diplomuddannelse - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
15/09-2022 05:17
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Zealand Sjællands Erhvervsakademi, Køge

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen E-mail: stfr@zealand.dk Tlf: 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Den merkantile diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Diploma of Business Studies

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
merk.d.

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of Business Studies

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske og merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Den merkantile diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at
ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en
erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) gennemført som reguleret
forløb, samt at ansøgeren har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering, jf. Bekendtgørelse
af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), LBK nr. 1038 af
30/08/2017: §15a, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Eksisterende censorkorps for uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Merkantil diplomuddannelse_sep22_endelig.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

For at sikre at arbejdsstyrkens kompetencer dækker nuværende fremtidige behov i regionens virksomheder, er det nødvendigt at understøtte muligheden for efteruddannelsesmuligheder regionalt. Gennem et løbende tæt samarbejde med bl.a. lokale virksomheder er det tydeligt, at behovet for nye, andre og til tider højere kompetencer er stødt stigende. Både for at sikre rette kompetencer til den regionale arbejdsstyrke og ligeledes med henblik på at skabe vækst og udvikling for lokale virksomheder, der indenfor en kort årrække også vil komme til at skulle agere som et brofast område med Nordtyskland, som resultat af den faste forbindelse over Femern-bælt. Af denne årsag arbejder Region Sjælland fokuseret på at sikre et solidt greb i turismen i det hele taget og grøn turisme i særdeleshed, herunder også et stærkt fokus på handel, oplevelsesøkonomi og leisure.


 


Region Sjællands mål om at være en attraktiv turismedestination kan kun nås, hvis der er kvalificeret arbejdskraft, og der må tænkes i opkvalificering af allerede eksisterende hænder fremfor tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal den merkantile diplomuddannelse også udbydes i Region Sjælland hos Zealand.


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Kystturismen brager frem i Region Sjælland, og turisternes forbrug skabte i 2019 en omsætning på ca. 139,1 mia. kr. og finansierede 171.400 fuldtidsarbejdspladser, svarende til ca. 6 pct. af det totale antal fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Behovsanalysen viser, at fx Lolland-Falster har massivt brug for kompetencer indenfor turisme og leisure, for at løfte opgaven med at tiltrække turister og være en attraktiv turismedestination qua Vækstteamets anbefalinger.


Samtidig estimerer finansministeriet, at antallet af faglærte med bæredygtighedskompetencer de næste 10 år vil falde med 50.000 personer. Allerede nu er det svært at rekruttere kompetente medarbejdere indenfor området. Danmarks grønne tænketank Concito og Fagbevægelsens Hovedorganisation er ligeledes bekymret for, at manglende kompetencer vil true Danmarks styrkeposition indenfor det grønne område. Deres vurdering af det omfattende mismatch mellem kompetencer og arbejdsmarkedets efterspørgsel bygger på en omfattende analyse udført af Boston Consulting Group fra 2021.


 


På denne baggrund vurderer Zealand, der er er et massivt behov for efteruddannelse af en stor gruppe beskæftigede i Region Sjælland.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen er baseret på tre dele:


1) I forbindelse med udfærdigelsen af baggrundsanalysen er der gennemført en række interviews. En del af disse har indgået i Zealands interne arbejde med at vurdere behov, og fungerer derfor som baggrundsviden, og har været retningsgivende for Zealands vurdering af, hvilken kompetenceefterspørgsel der er i Region Sjælland indenfor uddannelsens hovedområder. En anden del af interviewene bruges direkte i denne behovsanalyse med angivelse af citater. Disse er


- Lise Damsbo Savic, seniorrådgiver hos Business Lolland-Falster


- Estrid Husen, afdelingsformand for HK Sjælland


- Stine Mortensen, projektleder Erhvervshus Sjælland


- Carsten Damgaard, direktør Holbæk Sportsby


 


2) Desk-reseach


Regionale og nationale undersøgelser og statistikker er inddraget, for at tydeliggøre udviklingen af områder, den merkantile diplomuddannelse taler ind i, samt det private og offentliges behov for dimittender fra uddannelsen. Dokumenterne er produceret af statslige styrelser og brancheorganisationer.


 


3) Støtteerklæringer: Slutteligt er vedlagt 14 støtteerklæringer fra regionale virksomheder og organisationer


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den merkantile diplomuddannelse er beslægtet med diplomuddannelsen i ledelse, hvor der dog er et entydigt fokus på
ledelse, og hvor den bredere merkantile del ikke imødekommes.
Uddannelsens status som diplomuddannelse gør, at det mestendels er personer, der allerede er i beskæftigelse, der vil
tage uddannelsen.


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen, bilag 1


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget anses for at være ganske omfattende, og i takt med udviklingen indenfor uddannelsens
hovedområder i Region Sjælland forventer Zealand løbende stødt stigende efterspørgsel.


Uddannelsen appellerer primært til medarbejdere, der allerede er i job.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Da uddannelsen er på diplomniveau vil videreuddannelse normalvis en masteruddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Zealand vil udbyde relevante studieretninger og fag fra foråret 2023 og i det omfang, moduler efterspørges. Det
forventes, at der inden tre år kan køre hele uddannelsesforløb igennem.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C8 Zealand - Den merkantile diplomuddannelse.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil