Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Folkesundhedsvidenskab - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
15/09-2022 08:13
2022-2
Afslag
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Odense til Slagelse

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Per Æbelø 6550 7306 / 2049 8717 pabelo@health.sdu.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Folkesundhedsvidenskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Public Health

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor (BSc) i Folkesundhedsvidenskab

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science (BSc) in Public Health

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Man skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:
• Dansk A
• Engelsk B
• Matematik A


Dette er nødvendigt, da uddannelsen forudsætter en højt niveau indefor de tre fag.


Desuden skal man:
• Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når man søger om optagelse i kvote 1
• Bestå en optagelsesprøve, når man søger om optagelse i kvote 2


At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at man kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.
Bacheloren giver adgang til at læse videre på bl.a. kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab SDU (retskrav), kandidatuddannelsen i idræt og sundhed, SDU eller den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Erasmus udvekslingsaftaler


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag FSV BA SlagelseY.pdf

Begrundelse for flytning

I foråret 2022 vedtog Folketinget, at universiteterne skal udflytte et antal uddannelser fra de store campusbyer – herunder Odense.


Med det udgangspunkt finder SDU det oplagt at flytte bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab fra SDU Odense til SDU Slagelse (og etablere en efterfølgende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab på SDU Slagelse).


En væsentlig begrundelse er, at SDU allerede er etableret og konsolidere lokalt i relation til forskning, samarbejde mm. - og har tætte relationer til lokale aktører som Region Sjælland, kommuner, institutioner, virksomheder og erhvervsliv, der netop kan understøtte en uddannelse i Folkesundhedsvidenskab. Med flytningen af bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab til Slagelse udbygger og yderligere konsoliderer SDU det eksisterende samarbejde med henblik på at etablere et relevant regionalt uddannelsesudbud samt at skabe attraktive regionale studiemiljøer og samarbejdsrelationer, så det er muligt at tiltrække studerende og fastholde dimittender lokalt efter endt uddannelse.


Endvidere placeres folkesundhedsvidenskabsuddannlsen (BA+KA) i en region, hvor der netop er fokus på samme udfordringer, som er uddannelsens faglige fokusområder (ulighed i sundhed, implementering, data, digitalisering mm.). Der er således et tydelig fagligt sammenfald mellem praksis, udfordrigner, politisk fokus og uddannelsens indhold, der vil optimere både undervisning, relevans samt mulighed for at skræddersy kommende dimittender til lokale udfordringer.Flytning af folkesundhedsvidenskabsuddannelsen til Slagelse styrker det lokale uddannelsesudbud i Vestsjælland væsentligt ved at etablere en hel uddannelse (bachelor og kandidat) inden for det sundhedsvidenskabelige område i Slagelse. Etableringen vil være med til at styrke SDU Slagelses campusprofil med det formål at skabe flere stærke og spændende forsknings- og uddannelsesmiljøer. Endelig er UC Absalon i 2021 flyttet ind i nybyggeri i nær relation til, og med direkte forbindelse til SDU Slagelse. Dette forventes at medvirke til at styrke studiemiljøet for uddannelsen, dels ved at skabe et større studiemiljø og dels ved at samarbejde eksempelvis om undervisningsfaciliteter.


Rekrutteringsgrundlag

Det forventes, at uddannelsen vil rekruttere studerende fra Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. På nuværende tidspunkt rekrutteres primært fra Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet har stor søgning, og det forventes, at en del af de studerende uden studieplads her vil søge til SDU Slagelse.


Forventet optag

50 studerende årligt


SDU ser dog det som en forudsætning for flytningen, at der samtidig oprettes en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab ved SDU Slagelse (også ansøgt til prækvalifikation)


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Som forarbejde til denne ansøgning har studieledelsen på Folkesundhedsvidenskab samt områdeleder og specialkonsulenter fra fakultetssekretariatet afholdt bilaterale onlinemøder og et fysisk dialogmøde med lokale, regionale og nationale interessenter. I den dialog har vi fået tilsagn om at flere private og offentlige aktører vil være interesseret i at tilbyde praktikaftaler for studerende. Der blev ligeledes spurgt indtil dette i den skriftlige høring, hvor over halvdelen har meldt tilbage at de gerne vil bidrage til uddannelsen med cases, gæsteforelæsere, praksisforløb m.m. Se bilag for oversigt over tilbagemeldinger.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A1 og E2 SDU - kandidat og bachelor i folkesundhedsvidenskab.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil