Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Fiskeriingeniør - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
15/09-2022 08:44
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
DTU Sisimiut (1.-3. semester) + (fra 4. semester) DTU Lyngby Campus til DTU Hirtshals

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Christa Trandum, chtra@adm.dtu.dk, 4525 7825

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Fiskeriingeniør

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Fisheries Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplomingeniør i Fiskeriteknologi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Engineering, Fisheries Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Diplomingeniør

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på DTU skal man have bestået en studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller GIF-eksamen. Den adgangsgivende eksamen skal som minimum indeholde følgende fag, for at ansøgeren kan blive optaget på diplomingeniøruddannelsen i Fiskeriteknologi:


-       Engelsk på B-niveau
-       Matematik på A-niveau
-       Fysik på B-niveau (alternativt Geovidenskab på A-niveau)


Ansøgere, der søger ind på baggrund af en udenlandsk studentereksamen eller lignende, skal endvidere dokumentere Dansk på A-niveau.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Uddannelsen udbydes af DTU. Det skal dog nævnes, at der fortsat i udstrakt grad vil gøres brug af DTU’ faciliteter på DTU’s campus i Sisimiut, hvor uddannelsens første 3 semestre finder sted. Der er desuden indgået samarbejdsaftaler med erhverv, uddannelses- og forskningsinstitutioner i Grønland, herunder Fiskerierhvervet i Grønland, KTI (Teknisk Skole Grønland) samt Grønlands Naturinstitut, som alle stiller forskellige undervisnings- og laboratoriefaciliteter til rådighed. Dette sikrer, at uddannelsen kan gøre brug af de helt unikke faciliteter inden for fiskeriteknologi, der findes i det nordatlantiske område og det arktiske havmiljø.


Det Grønlandske Selvstyre finansierer de ekstraomkostninger, der er forbundet med at udbyde dele af uddannelsen i Sisimiut


Der ændres med denne ansøgning ikke noget i forhold til dette set-up. Uddannelsens første tre semestre vil fortsat finde sted i Sisimiut, og der ansøges for nuværende alene om udflytning fra Lyngby til Hirtshals fra uddannelsens 4. semester.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
240

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Diplomingeniøruddannelsen i Fiskeriteknologi har været udbudt på DTU (i Sisimiut og Lyngby) siden 2019. Uddannelsen er således stadig ny, og de første dimittender forventes først færdige i løbet af 2023. Der foreslås med denne ansøgning derfor ingen ændringer i det faglige formål og erhvervssigte – men alene om udflytning til Hirtshals fra uddannelsens 4. semester. Uddannelsen flytter derved også i Danmark tættere på en lang række relevante erhvervsvirksomheder inden for bl.a. fiskeri, fødevareproduktion og redskabsproducenter, der netop er stærkt repræsenteret og forankret i regionen. Der har ifm. denne ansøgning været afholdt en række opfølgende aftagermøder – og udflytningen modtages meget positivt i erhvervet. (se oversigt over møder + korte referater, bilag 5)


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Nærværende ansøgningen gælder alene udflytning fra Lyngby til Hirtshals fra uddannelsens 4. semester. Uddannelsen vil efter udflytning til Hirtshals fra uddannelsens 4. semester have uændret overordnet struktur og konstituerende faglige elementer. Der arbejdes dog på model og struktur for kurser på 4.-5. semester, så der i højere grad gives mulighed for at integrere såvel erhvervs/industri-samarbejde samt forsøg og feltaktiviteter yderligere i kurser og projekter. (Se yderligere nedenfor).


Uddannelsen vil således uændret have fokus på hele værdikæden i fiskeriet – fra livet i havet, over fangstteknologi og fiskeriforvaltning til fødevareproduktion (seafood), og forsat med tværgående fokus på bæredygtighed og innovation/entreprenørskab.


For yderligere beskrivelse af den nuværende uddannelse, se bl.a. bilag 1-3, faglig beskrivelse, kompetencemål og kursusplan.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen skal placeres under takst 3, da uddannelsen i lighed med DTU’s øvrige uddannelser er baseret på et stærkt
teknisk-videnskabeligt fundament, der forudsætter adgang til både skibs-, værksteds- og laboratoriefaciliteter.


Forslag til censorkorps
Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps (Kemi)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag_Prækvalifikation_Udflytning_BEng Fiskeriteknologi_DTU.pdf

Begrundelse for flytning

En væsentlig pointe med udflytningen af uddannelsen til Hirtshals er muligheden for at være tættere på en række relevante erhvervsvirksomheder inden for fiskeri, hvor Nordjylland har en større koncentration af relevante virksomheder. Herudover rykker uddannelsen tættere på større forsøgsfaciliteter, primært i Nordsøen Forskerpark, hvor DTU i forvejen har en større forskningsafdeling, bl.a. inden for fangstteknologi. Der arbejdes derfor også på model og struktur for kurser, så der i højere grad dels gives mulighed for at integrere erhvervs/industri-samarbejde (virksomhedsbesøg + kortere praktikforløb) i de enkelte kurser; dels mulighed for at integrere eksperimentelle forsøg og feltaktiviteter i kurserne – særligt ift. levende organismer. 


Det forventes, at udflytningen vil styrke rekrutteringen af studerende, der allerede (fra Danmark) i høj grad kommer fra Jylland og Nordjylland. Ift. de grønlandske studerende på uddannelsen forventes udflytningen i øvrigt at lette overflytningen til Danmark efter 3. semester, da det bl.a. vil blive langt nemmere at finde bolig. Dette forventes at styrke både rekruttering til uddannelsen og mindste frafald af studerende.


Udflytningen styrker yderligere muligheden for fortsat integration af virksomhedsbesøg og cases også på 4. og 5. semester. Dette finder allerede i høj grad sted på de første 3 semestre i Grønland. Aftagerdialog indgik helt centralt i udviklingen af BEng i Fiskeriteknologi frem mod første studiestart i 2019 – både ift. kompetenceprofil, ansættelse, praktikforløb samt øvrige bidrag til uddannelsen. Denne dialog (både i Grønland og Danmark) er der løbende fuldt op på siden (bl.a. med en lang række møder i juni 2022); og ifm. de nuværende udflytningsplaner er dialogen med lokale nordjyske virksomheder intensiveret og styrkes yderligere frem mod 2025.


Der opleves generelt stor opbakning til udflytningen af BEng i Fiskeriteknologi – både fra involverede virksomheder samt de nuværende studerende på uddannelsen.


Endlig indgår udflytningen desuden som led i universitets bestræbelser på at imødekomme efterspørgslen fra store dele af erhvervslivet på flere ingeniører og IT-specialister over alt i Danmark, som en naturlig videre udvikling som teknisk eliteuniversitet og herunder desuden at levere et konstruktivt svar til regeringens og et bredt politisk flertals ønske om at udbyde uddannelsespladser over alt i landet.


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget forventes styrket med udflytningen til Hirtshals. Dels opleves generelt større interesse for fiskeri-relaterede uddannelser i Jylland/Nordjylland, hvorved der forventes at kunne rekrutteres flere studerende fra fx lokale STX og HTX – samt adgangskursister. Dels forventes placeringen i Hirtshals med nemmere adgang til bolig (i både Hirtshals og Hjørring) at gøre overflytningen fra Grønland nemmere for grønlandske studerende. Udflytningen forventes derfor også ift. grønlandske studerende (og evt. også færøske) at styrke rekrutteringen. Derudover forbliver rekrutteringsgrundlaget uændret ift. prækvalificeringen i 2019:


Diplomingeniøruddannelsen i Fiskeriteknologi henvender sig til uddannelsessøgende med en relevant gymnasial  ungdomsuddannelse. Der vil også kunne rekrutteres studerende med relevant kort erhvervsuddannelse, fx proces- og fiskeriteknologer, eller med erhvervserfaring + efterfølgende supplering og/eller adgangskursus.


Der eksisterer fortsat ikke tilsvarende uddannelser (se bilag 6), og erhvervet efterspørger i høj grad dimittender med en kompetenceprofil svarende til Fiskeriteknologi. Der forventes således at være stor efterspørgsel på færdige dimittender fra uddannelsen.


En diplomingeniøruddannelse fra DTU er anvendelsesorienteret, og bredt rettet mod erhvervslivet. Dimittenderne forventes derfor at kunne bestride ingeniørjobs uden yderligere videreuddannelse. Ledighedstallene for diplomingeniører fra DTU viser da også, at de fleste kommer hurtigt i job efter dimission. En hvis del af dimittenderne fra DTU’s diplomingeniøruddannelser vælger at læse videre på en kandidatuddannelse efterfølgende. For dimittender fra diplomingeniøruddannelsen i Fiskeriteknologi vil der være flere videreuddannelsesmuligheder. Uddannelsen er tilrettelagt, så den direkte kvalificerer til videre studier på DTU-civilingeniøruddannelsen, cand. polyt. Akvatisk Videnskab og Teknologi (der fra 2023 ændrer titel til ”Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur” – og også udflytter til Hirtshals). De studerende vil også (evt. med lidt supplering) kunne læse videre på DTUs nye civilingeniøruddannelse, cand.polyt i Ocean Engineering, der starter (i Lyndby) i 2023.


Herudover vil dimittenderne efter individuel vurdering, og baseret på udnyttelsen af de valgfrie fag på uddannelsens sidste del, kunne videreuddanne sig på fx fødevareuddannelser (bl.a. på DTU civilingeniøruddannelse i Fødevareteknologi), eller ved andre beslægtede uddannelser i Danmark eller udlandet. Fx. MSc i International Fisheries Management ved Universitetet i Tromsø.


Forventet optag

De vil fortsat være et max-optag på 24 studerende pr. årgang. Dette er baseret på nuværende kapacitet og infrastruktur i Sisimiut. Det er endvidere, hvad der i første omgang dimensioneres undervisningsfaciliteter til i Hirtshals.


Det nye uddannelsescampus etableres ifm. Nordsøen Forskerpark, der har påbegyndt opførelsen af en ny uddannelsesbygning, der også vil huse den udflyttede kandidatuddannelse i Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur fra 2023. De første Fiskeriteknologi-studerende forventes at starte i Hirtshals i januar 2025 (udflytningen vil gælde fra årgang 2023, der således først skal læse deres første tre semestre i Sisimiut).


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Der indgår et halvt års praktik i uddannelsen. Aftagerdialogen har fra start også centreret sig omkring mulige praktikaftaler. Den første årgang på uddannelsen har netop gennemført deres praktiksemester, der som forventet dels fandt sted i en fiskervirksomhed, dels i en forsknings/rådgivningsinstitution; begge med internationalt fokus og perspektiv også. Mulighed for praktik i lokale nordjyske virksomheder forventes yderligere styrket med udflytningen til Hirtshals, og dette har også indgået i den seneste aftagerdialog, hvor også yderligere sammenknytning mellem praktikophold og afgangsprojekt (i samme virksomhed) drøftes.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev E3 DTU - professionsbachelor (diplomingeniør) som fiskeriingeniør.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil