Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur (ny titel - tidligere titel "Akvatisk Videnskab og Teknologi") - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
15/09-2022 09:10
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
DTU Lyngby Campus - DTU Hirtshals

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Christa Trandum, chtra@adm.dtu.dk; tel:4525 7825

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur (ny titel - tidligere titel "Akvatisk Videnskab og Teknologi")

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainable Fisheries and Aquaculture (ny titel - tidligere titel "Aquatic Science and Technology")

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Civilingeniør, cand. polyt, Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur (ny titel)

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science in Engineering, Sustainable Fisheries and Aquaculture (ny titel)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optag på kandidatuddannelsen forudsætter en bachelorgrad i enten teknisk videnskab, naturvidenskab eller i udvalgte tilfælde en diplomingeniørgrad af relevans for uddannelsen. Den studerende skal desuden have basale kundskaber i grundlæggende matematisk analyse, statistik og kemi fx svarende til DTU-kurserne: 01005 Matematik 1, 02323 Introduktion til statistik og 26027 Grundlæggende kemi. Alle kursusbeskrivelser kan ses på www.kurser.dtu.dk.


Adgangsgrundlaget til uddannelsen kan være en bachelorgrad fra DTU i General Engineering, Miljøteknologi, Kemi og Teknologi eller Life Science og Teknologi - eller kandidater fra AAU, AU, KU og SDU med en bachelorgrad i fx Biologi eller Miljøvidenskab (for udtømmende liste over adgangsgivende bacheloruddannelser, se bilag 5).


Øvrige kandidater fra andre danske og udenlandske universiteter med en teknisk-videnskabelig eller naturvidenskabelig baggrund vil kunne komme i betragtning efter individuel vurdering. Desuden vil diplomingeniører bl.a. i Fiskeriteknologi fra DTU også kunne søge optagelse på uddannelsen, ligesom diplomingeniører fra en række andre danske diplomingeniøruddannelser kan søge optagelse efter individuel vurdering. I de sidstnævnte tilfælde vil der kunne være supplerende krav om, at man på sin bacheloruddannelse har udnyttet valgfriheden på bacheloruddannelsen til at opnå kendskab til såvel matematisk modellering, kemi og statistik (se adgangskrav ovenfor).


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi har været udbudt på DTU (i Lyngby) siden 2009. Den blev uddannelsesakkrediteret i 2008/09 og har siden da været gennem to store eksterne evalueringer. Uddannelsen ændrer i forbindelse med udflytningen til Hirtshals titel og fagligt fokus, og kommer fra 2023 til at fokusere på Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur. Ændringen i det faglige fokus spillede bl.a. en central rolle i evalueringen af uddannelsen i 2021.


Uddannelsen vil fra 2023 fokusere mere målrettet på fiskeri og akvakultur, herunder biodiversitet og ressourceforvaltning, bl.a. for at adressere behovet for forsat innovativ og teknologisk udvikling af produktionsformer for at sikre bæredygtighed og adressere miljøpåvirkninger og klimaforandringer.


Dimittender vil kunne finde beskæftigelse inden for fiskeri og akvakultur, f.eks. primærproducenter og udstyrsleverandører samt forsknings- og udviklingserhverv. Desuden vil der være beskæftigelsesmuligheder i ministerier og myndigheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, NGO’er og forskningsinstitutioner. 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen vil også efter udflytning til Hirtshals være funderet i matematik, datalogi, biokemi og biologi, med et overordnet engineering-aspekt, hvor de naturvidenskabelige grundfag, der udgør basis for alle ingeniøruddannelser på DTU, er centrale kompetencer.


Uddannelsen vil bestå af to studielinjer, inden for henholdsvis ”Akvakultur” samt ”Fiskeri, Biodiversitet og Ressourceforvaltning”. Uddannelsen tilrettelægges inden for de generelle rammer for en ingeniøruddannelse ved DTU, det vil sige med polytekniske kompetencer inden for statistik, modellering, innovation, bæredygtighed og entreprenørskab, i tillæg til de læringsmål der er konstituerende for uddannelsen (Bilag 2).


Studielinje i ”Akvakultur”
Studielinjen dækker produktionssystemer og metoder fra lavtrofisk akvakultur (tang og skaldyr) til opdræt af konsumfisk, med et overordnet fokus på bæredygtighed, ressourceforbrug og miljøaftryk. Studielinjen dækker overordnet design af produktionssystemer til forskellige organismer, tekniske løsninger til vandbehandling, organismers ernæringsmæssige behov, foderfremstilling, valg af råvarer og cirkulær økonomi, dyrevelfærd i opdræt, sygdomme, genetik, opdrættede organismers fysiologi, næringsstoffer og renseforanstaltninger, og miljøpåvirkninger. Linjen er centreret om landbaserede opdrætssystemer, og formålet er, at de studerende kan udtænke produktionssystemer med passende dimensionerede komponenter, der tilgodeser de opdrættede arters behov.


Studielinje i ”Fiskeri, Biodiversitet og Ressourceforvaltning”
Studielinjen dækker den bæredygtige udnyttelse af akvatiske levende ressourcer og giver den studerende en dybere forståelse af den nuværende myndighedspolitik indenfor akvatisk økosystembaseret forvaltning og bevarelse af biodiversitet. Dette er koblet til klimaforandringer og samfundsmæssige behov. Studielinjen dækker overordnet populationsdynamikker, vækst og genetik af udnyttede fiskebestande og hvordan dette påvirkes af fiskeritryk og miljøforandringer, vurdering af fiske- og skaldyrsbestandes stående biomasse og produktivitet, og potentialet for udnyttelse efter gældende standarder, herunder reguleringsværktøjer til at sikre bæredygtighed. De studerende skal være i stand til at give videnskabelig rådgivning om fiskeri, miljøpåvirkninger og sikring af biodiversitet i et interdisciplinært samarbejde. Linjen er centreret omkring fiskeri, bæredygtighed og bevarelsen af de akvatiske økosystemer gennem design og anvendelse af modeller og udviklingen af tekniske løsninger.


(For yderligere beskrivelse af det faglige indhold samt baggrund for udflytningen til Hirtshals se Bilag 1)


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen skal placeres under takst 3, da uddannelsen i lighed med DTU’s øvrige kandidatuddannelser er baseret på et stærkt teknisk-naturvidenskabeligt fundament og sikrer den færdige kandidat en solid polyteknisk helhedskompetence, der ud over en identitetsskabende faglighed omfatter at kunne overskue en kompleks, teknisk problemstilling og at kunne tænke en teknisk faglighed ind i erhvervs- og samfundsmæssige sammenhænge. Uddannelsen forudsætter i lighed med andre tekniske og naturvidenskabelige uddannelser adgang til laboratoriefaciliteter.


Forslag til censorkorps
Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps, kemi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag_Prækvalifikation_udflytning_MSc Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur_DTU.pdf

Begrundelse for flytning

En væsentlig pointe med udflytningen af uddannelsen til Hirtshals er muligheden for at være tættere på en række relevante erhvervsvirksomheder inden for akvakultur og fiskeri, hvor Nordjylland har en større koncentration af relevante virksomheder. Herudover rykker uddannelsen tættere på større forsøgsfaciliteter, primært i Nordsøen Forskerpark, hvor DTU i forvejen har en større forskningsafdeling, bl.a. inden for akvakultur og fangstteknologi. Der arbejdes derfor for begge uddannelsers vedkommende på model og struktur for kurser, så der i højere grad dels gives mulighed for at integrere erhvervs/industri-samarbejde (virksomhedsbesøg + kortere praktikforløb) i de enkelte kurser; dels mulighed for at integrere eksperimentelle forsøg og feltaktiviteter i kurserne – særligt ift. levende organismer.


Udflytningen indgår desuden som led i universitets bestræbelser på at imødekomme efterspørgslen fra store dele af erhvervslivet på flere ingeniører og IT-specialister over alt i Danmark, som en naturlig videre udvikling som teknisk eliteuniversitet og herunder desuden at levere et konstruktivt svar til regeringens og et bredt politisk flertals ønske om at udbyde uddannelsespladser over alt i landet.


Rekrutteringsgrundlag

Kandidatuddannelsen i Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur henvender sig til danske og evt udenlandske statsborgere med en bachelorgrad i en relevant teknisk disciplin, der taler og forstår engelsk (engelsk på B niveau). Nødvendige kompetencer er solid viden inden for grundfagene matematik, statistik og kemi. Disse kompetencer er mulige at opnå på flere bacheloruddannelser i Danmark. Da den ny uddannelse kræver en tværdisciplinær tilgang, er det hensigtsmæssigt at rekruttere kandidater fra forskellige studieretninger. Ift. rekruttering forventes der at kunne optages studerende fra en række bacheloruddannelser.


For fuldt overblik over adgangsgivende danske uddannelser, se bilag 5


Forventet optag

Som på DTU's øvrige kandidatuddannelser vil der ikke være adgangsbegrænsning.


Det er dog i første omgang målet, at der optages 25 studerende på uddannelsen årligt. Dette er, hvad der fra start dimensioneres undervisningsfaciliteter til i Hirtshals. Det nye uddannelsescampus etableres ifm. Nordsøen Forskerpark, der har påbegyndt opførelsen af en ny uddannelsesbygning.


Det forventede optag vil være ca. 35-40 kandidater om året, når uddannelsen er fuldt indfaset.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev E1 DTU - kandidat i bæredygtigt fiskeri og akvakultur.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil