Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse som friluftsvejleder - University College Lillebælt

University College Lillebælt
14/09-2022 11:41
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anders Christian Frederiksen, acfr@ucl.dk, 23 83 38 22

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Akademiuddannelse som friluftsvejleder

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession (AP) Degree Programme of Outdoor Education in Theory and Practice

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU som friluftsvejleder

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree of Outdoor Education in Theory and Practice

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Velfærd, undervisning og sundhed

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på friluftsvejlederuddannelsen eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på samme niveau som de førnævnte adgangsgivende uddannelser.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.


Ansøgere skal endvidere kunne vandre 10 km med rygsæk og svømme 400 m havsvømning.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant. 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. 


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant. 


Forslag til censorkorps
Friluftsvejlederuddannelsen benytter det af Styrelsen for Forskning og Uddannelse godkendte censorkorps for akademiuddannelser under området Velfærd, Undervisning og Sundhed.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Prækvalifikaition - Friluftsvejlederuddannelsen UCL.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Friluftslivet er blevet boostet under coronakrisen. Det viser tal fra Friluftsrådet. Danskerne har brugt naturen som socialt mødested, oplevet nye naturområder og taget på langt flere vandreture end vi ellers har gjort. Undersøgelsen viser også, at vi fortsat ønsker at bruge naturen mere selvom verdenen er genåbnet.


Behovet for personer med uddannelse inden for natur- og friluftsaktiviteter og –formidling er derfor også stigende. Det slår Friluftsrådet fast i 2021, da de udgiver rapporten ”Børns naturdannelse”. Rapporten konkluderer bl.a., at der generelt ikke er nok fokus på natur-uddannelse af lærere og pædagoger, og at de derfor ikke får kompetencerne til at arbejde med og understøtte børns naturdannelse, men også at der er for få tilbud til uddannede lærer og pædagoger i form af kurser og efteruddannelse.


Coronapandemien ramte mange brancher hårdt, men en del af turismebranchen, fx sommerhusudlejning, natur og udeliv, oplevede en stor opblomstring. Destination Fyn melder også om rekord i antal af overnatninger på Fyn i 2021.


Erhvervsministeriet og Det Nationale Turismeforum udsendte i juni 2022 en ny national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Her fokuseres der på, at Danmark skal kunne tilbyde flere grønne og bæredygtige løsninger inden for bl.a. outdoor- og naturoplevelser samt at kvaliteten af disse skal øges.


På baggrund af friluftslivets opblomstring, det nationale fokus på både efteruddannelse af lærer og pædagoger samt opkvalificering i turismen, forventer UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en stigende efterspørgsel på friluftsvejledere og friluftsvejlederkompetencer i de kommende år. Denne efterspørgsel gælder i hele landet, hvortil vi kan konstaterer, at det ikke er muligt at tage uddannelsen på Fyn. 


Uddybende bemærkninger

-


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Friluftsvejlederuddannelsen er tilrettelagt som en modulbaseret efteruddannelse for folk i erhverv. Uddannelsen er normeret til et fuldtidsårsværk (60 ECTS). Baseret på vores erfaringer med andre efteruddannelser på akademiniveau vil en typisk færdiggørelsestid være tre år. Ved modulstart i 2023 vil de første dimittender derfor være uddannet i slutningen af 2026. Vi forventer at optage 25 studerende årligt og baseret på erfaringer med lignende uddannelser, forventer vi, at 15 studerende vil tage den fulde akademiuddannelsen inden for seks-otte år. Men allerede efter først modul vil de studerende skabe værdi i praksis med deres nye kompetencer.


Uddannelsen er i disse år i vækst og med etableringen af et udbud på UCL kan vi være med til at hjælpe den stigende efterspørgsel på kompetencer inden for natur og friluftsaktiviteter og –vejledning. En efterspørgsel, som vi vurderer er kommet i takt med den politiske prioritering af natur og friluftsliv samt den påvirkning corona pandemi har haft på vores tilgang til naturen.


I vedhæftede dokument påviser vi, at der er et behov for de kompetencer, som dimittender fra Friluftsvejlederuddannelsen vender tilbage til deres praksis med.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På UCL har vi, forud for behovsundersøgelse via centrale aftagere og samarbejdspartnere, lavet en behovsundersøgelse via eksterne kilder. Heri har vi undersøgt det nationale og regionale fokus på natur- og friluftsvejledning og formidlingskompetencer heraf. Vi fandt, at der på det pædagogiske område samt inden for turismeerhvervet, er et øget fokus på natur og friluftsvejledning. Vi har bl.a. inddraget materiale fra Danmarks Naturfredningsforening, Erhvervsministeriet og Friluftsrådet.


Da behovet for uddannelsen blev påvist via eksterne kilder tog vi kontakt til centrale aftagere og samarbejdspartnere. Vi gennemførte telefoninterviews med en række fynske kommuner samt forskellige aktører på Fyn, herunder Destination Fyn. Hvortil vi fandt, at alle kontaktede aftagere var positivt stemt over for etableringen af Friluftsvejlederuddannelsen på UCL.


Fx har Odense Kommune i gang sat en handleplan, som skal afhjælpe kommunens store uudnyttede potentiale inden for naturformidling og i den forbindelse konstateret, at de har et lavt antal formidlere ansat.
I vedhæftede dokument findes både oversigt over interviews samt støtteerklæringer fra aftagere og samarbejdspartnere.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Friluftsvejlederuddannelsen fokuserer på undervisning, formidling og vejledning i natur og friluftsliv. Den passer godt ind i uddannelsesmiljøet på UCL, hvor vi har fokus på bæredygtig vækst, velfærd og omsætning af viden til praksis. Uddannelsen vil fungere som en selvstændig efteruddannelsesmulighed for en lang række dimittender, hvor uddannelsens valgmoduler giver de studerende mulighed for at tone deres faglige profil og specialisere sig inden for forskellige områder.


UCL og Svendborg Kommune fik i 2021 tilsagn om en ny læreruddannelse med profillinje inden for bevægelse og outdoor. Friluftsvejlederuddannelsen vil være en oplagt efteruddannelsesmulighed for dimittender heraf.


Friluftsvejlederuddannelsen vil ikke påvirke dimensioneringen af øvrige uddannelser.
UCL har erfaring med at udbyde efterspurgte og kortere kurser inden for natur, udeliv og friluftspædagogik, hvor Friluftsvejlederuddannelsen vil bidrage med formel kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for området. Friluftsvejlederuddannelsen på UCL vil desuden dække det demografiske behov og være i tråd med det nationale og regionale behov for uddannelsens dimittender.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Friluftsvejlederuddannelsen henvender sig dels til personer, som i deres nuværende stilling arbejder med friluftsliv, -vejledning eller –formidling, og dels personer, som fx har en pædagogisk, sundhedsfaglig eller naturfaglig baggrund og ønsker at udvide deres faglige profil, herunder både i den offentlige sektor og inden for det private arbejdsmarked. Fx lærere, som vil integrere friluftsliv i deres undervisning eller pædagoger, som ønsker at anvende naturen mere.


Derudover forventer vi også ansøgere, som af personlige årsager ønsker at skifte retning samt iværksættere, som ønsker et natur- og friluftsfokus i deres praksis.


I forhold til eksisterende private friluftsvejlederuddannelser, hvor undervisningen er tilrettelagt som fuldtidsstudie, så giver akademiuddannelsen mulighed for et mere fleksibelt studie. Undervisningen er tilrettelagt som deltidsstudie og strækker sig over en længere periode, hvor den studerende arbejder sideløbende og har mulighed for at afprøve teorierne i praksis. Det betyder, at det lærte vil få effekt for praksis og skabe værdi før end de studerende dimitterer fra selve uddannelsen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender fra Friluftsvejlederuddannelsen har bl.a. mulighed for videreuddannelse inden for pædagogik med Den pædagogiske Diplomuddannelse, som vi udbyder på UCL.


Her kan den studerende få styrket sin pædagogiske praksis og blive endnu skarpere til planlægning, organisering og udvikling af pædagogfaglige opgaver. Uddannelsen kan tones efter den studerendes arbejdsfunktion, profession eller branche, da diplomuddannelsen tilbyder en lange række forskellige uddannelsesretninger.På UCL tilbyder vi også et unikt kursusforløb inden for Natur og Kunstterapi, hvor vi kombinerer naturforskning og kunstterapi. Her kan dimittender fra Friluftsvejlederuddannelsen arbejde videre med deres evne til at facilitere processer, hvor kreativitet og natur indgår.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes et optag på ca. 25 studerende om året de første tre år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C9 UCL - akademiuddannelse som friluftsvejleder.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil