Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - It-sikkerhed - University College Nordjylland

University College Nordjylland
14/09-2022 09:33
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Professionshøjskolen UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anja Lyager Degn, ajd@ucn.dk, 72690348

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
It-sikkerhed

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
IT-Security

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplom i it-sikkerhed

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of IT-Security

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
IT og teknik

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i it-sikkerhed skal den ansøgende have en af følgende uddannelser:  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx datamatiker, it-teknolog eller tilsvarende

  • En relevant akademiuddannelse fx AU i informationsteknologi

  • Desuden skal deltageren have mindst 2 års erhvervserfaring indenfor it-området, efter deltagerens adgangsgivende uddannelse indenfor it-


Opfylder den ansøgende ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer


Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed benytter det af Styrelsen for Videregående Uddannelser god-kendte censorkorps for IT og teknik.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse for diplom i it-sikkerhed - UCN.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Behovsanalysen konkluderer, at der er et nationalt og regionalt behov for at efteruddanne medarbejdere indenfor it-sikkerhedsområdet, som i øjeblikket ikke dækkes i Nordjylland. Det nationale behov konkluderes på baggrund af at der ses en eksplosiv stigning i antal af digitale trusler såsom, ransomware (online afpresning), phishing, CEO-fraud (direktørsvindel), fakturabedrageri, DDoS-angreb (overbelastningsangreb), cyper spionage, virus og malware etc. Disse digitale trusler belaster bl.a. it-sikkerhedsniveauet i nordjyske SMV’er. Derudover påvises det regionale behov gennem UCNs behovsanalyse, som består af: 1) En spørgeskemaundersøgelse blandt 13 nordjyske it-virksomheder. Undersøgelsen påviser at der er et tydeligt match imellem det virksomhederne, efterspørger og den viden og de færdigheder og kompetencer, som en dimittend ved diplom i it-sikkerhed opnår. Undersøgelsen viser et stort efteruddannelses-behov i virksomhederne, hvor praktikere har brug for at udvikle deres kompetencer med den nyeste teoretiske viden indenfor it-sikkerhed. 2) 2 kvalitative interviews med informanter fra to nordjyske virksomheder, der underbygger spørgeskema-undersøgelsens konklusioner, om at der er et stort efter-uddannelsesbehov indenfor it-sikkerhed i Nordjylland. 3) Behovstilkendegivelser fra tre brancheorganisationer som alle tilkendegiver, at der er et stort behov for en diplomuddannelse i it-sikkerhed i Nordjylland. Der er således fuld opbakning til uddannelsen fra de adspurgte virksomheder og branche-organisationer i UCN’s dækningsområde.


Uddybende bemærkninger

-


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCN forventer at optage på 20 studerende i 2023, 24 studerende i 2024 og 32 studerende i 2025 på moduler under diplom i it-sikkerhed. Dette skøn adresserer det regionale behov for dimittender, der afdækkes i behovsanalysen. Analysen bygger på data fra UCN’s spørgeskemaundersøgelse blandt 13 nordjyske virksomheder, hvor 10 virksomheder vil sende mellem 21-36 medarbejdere på uddannelse de næste 3-5 år. Herudover vil 1 virksomhed sende mere end 10 medarbejdere på uddannelse de næste 3-5 år. Skønnet bygger desuden på data vedr. det private arbejdsmarked i Nordjylland, som bl.a. viser at hvis vi antager at blot 0,50 % af arbejdsstyrken indenfor branchen IT, Telekommunikation og Medier har behov for efteruddannelse i it-sikkerhed om året, vil det svare til ca. 37 studerende årligt. Eller hvis blot 0,9% af de små virksomheder (10-49 ansatte) i Region Nordjylland har behov for at sende 1 medarbejder på efteruddannelse i it-sikkerhed om året, vil det svare til 20 studerende. At der er et behov, ses også på stigningen på antallet af studerende, der har afsluttet moduler på it-sikkerhed på eksisterende udbud, hvor det samlede optag er steget fra 25 i 2017/2018 til et optag på 80 i 2019/2020.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jf. behovsanalysen har UCN udarbejdet en spørgeskema-undersøgelse blandt 12 nordjyske it-virksomheder: LAZZAWEB, LOGICMEDIA as UNIK, Rule store, 2operate, Labtech Data Erhverv, Combine, Tr3co, Telco Electronics A/S , Treat Systems, KMD, Ask Cody, Smart Trial, Softsense, UVData samt 2 interviews med Softsense og UVData. Derudover har UCN indhentet 3 behovstilkendegivelser fra: DI-digital, Dansk Industri, Prosa samt DanPhone. Foruden ovenstående indgår data fra rapporten ”Analyse af behov for udbud af Professionsbachelor i it-sikkerhed i Nordjylland”, som blev udarbejdet i forbindelse med UCNs ansøgning om prækvalifikation af top up uddannelse i it-sikkerhed. Rapporten er bl.a. baseret på 8 kvalitative interviews og giver et indblik i uddannelsesbehovene inden for it-sikkerhed i 8 nordjyske virksomheder (Dolle i Frøstrup, Trackunit i Aalborg, Labtech i Aalborg, Danphone i Pandrup, KMD i Aalborg, Trifork i Aalborg, Spar Nord, ho-vedsædet i Aalborg og NetIP i Thisted). Derudover er der gennemført et kvalitativt interview med formanden for bestyrelsen i DigitalLead Claus Falk om bl.a. netværkets undersøgelser og erfaringer vedrørende it-sikkerhed i IKT-klyngen i Nordjylland.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCN vurderer, at der ikke er nogle diplomuddannelser i Nordjylland, der er nært beslægtet med diplom i it-sikkerhed. UCN udbyder en top-up i it-sikkerhed. Denne uddannelse adskiller sig fra diplom i it-sikkerhed, både i forhold til opbygning, adgangskrav og målgruppe (Jf. behovsanalysen hvor 14 ud af 16 studerende i 2021 er gået direkte fra deres erhvervsakademiuddannelse til top-up uddannelsen i it-sikkerhed). UCN udbyder flere uddannelser indenfor it-området såsom diplom i Softwareudvikling og diplom i Webudvikling. Webudvikling er en top-up-uddannelse, der har fokus på webudvikling og har således ingen overlap til nærværende uddannelse. Softwareudvikling er også en top-up uddannelse, som har fokus på softwareudvikling, men berører kun it-sikkerhed meget kort og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse. På Aalborg Universitet udbydes følgende tre uddannelser i Aalborg på bachelorniveau: Bachelor i Datalogi, Bachelor i Internetteknologier og computersystemer samt Bachelor i Software, men fælles for dem er at der ikke er nogle af dem der berører it-sikkerhed, og det er derfor meget begrænset overlap med en diplomuddannelse i it-sikkerhed.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jf. behovsanalysen forventer UCN at rekruttere studerende til diplom i it-sikkerhed på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse, dette set i lyset af, at: 1) Cybertrusler er ikke forbeholdt en bestemt branche eller en bestemt størrelse af virksomhed. 2) Uddannelsens formål er at kvalificere nuværende og kommende ansatte i private såvel som offentlige virksomheder og organisationer til at kunne fungere selvstændigt som it-specialist. 3) personer som arbejder med it-sikkerhed, har ikke nødvendigvis en formel uddannelse inden for it-området, men har i stedet en anden formel uddannelse. (jf. adgangskrav til uddannelsen kan der ligeledes optages ansøgere, der ikke har gennemført en adgangsgivende uddannelse, efter en individuel kompetencevurdering). Da uddannelsen henvender sig til ansøgere på tværs af brancher, virksomhedsstørrelse og uddannelsesbaggrund, er der forventeligt et stort og bredt ansøgerfelt til uddannelsen. I forhold til udbuddet i Århus, er det UCN’s vurdering at et nyt udbud af diplom i it-sikkerhed, ikke er i konkurrence med eksisterende udbud ved EAAA, en vurdering som EAAA er enige i, jf. bilag 1 i behovsanalysen (høringssvar fra EAAA).


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

I lighed med dimittender fra andre diplomuddannelser i it-sikkerhed vil dimittender fra uddannelsen have adgang til såvel
master- og kandidatuddannelser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Forventet optag på moduler under diplomuddannelsen i it-sikkerhed:  • 2023: 20 studerende

  • 2024: 24 studerende

  • 2025: 32 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C7 UCN - diplomuddannelse i it-sikkerhed.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil