Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen - Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol
08/09-2022 08:50
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Eksisterende udbudssteder: København, Frederiksberg og Rønne. Nye udbudssted: Hillerød

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Uddannelsesleder Mette Jørgensen, Tlf: 41898647, e-mail: mejo@kp.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangsgivende eksamener: 
Studentereksamen (STX) 
Højere forberedelseseksamen (HF) 
Højere teknisk eksamen (HTX) 
Højere handelseksamen (HHX) 
Erhvervsuddannelse (EUX); 
Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) 
En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen (Kun gældende ved at søge Kvote 2) 
 
For optagelse gennem kvote 1 er der krav om et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i den adgangsgivende eksamen. 
 
Hvis karaktergennemsnittet er lavere end 7,0 eller ved usikkerhed på at få et gennemsnit på 7,0 eller derover, skal der søges via kvote 2 og efterfølgende optagelsessamtale. Har ansøger ikke en adgangsgivende eksamen kan ansøger også søge Kvote 2 via en Individuel Kompetencevurdering (IKV), der kan gøre ansøger optagelsesberettiget. 
 
Der gælder endvidere specifikke adgangskrav for undervisningsfagene. Disse fremgår af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK1068), bilag 6. 
 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
240

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Læreruddannelsens censorkorps (https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/eksamen-og-censorer/censorkorps-professionsbacheloruddannelserne)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse dublering lærer i Hillerød.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Data fra vedhæftede behovsanalyse (se bilag) viser et nationalt og regionalt behov for flere uddannede lærere:


En stor andel af underviserne i folkeskolerne i Danmark mangler en formel læreruddannelse, og andelen har været stigende i de seneste år.


Eksempelvis viser en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut, at i skoleåret 2012/13 udgjorde andelen af ikke lærer-uddannede 10% af underviserne i folkeskolen. Det tal var steget til 16% i skoleåret 2019/20. Analysen viser også, at i Region Hovedstaden er mere end hver femte underviser (21%) uden en læreruddannelse. Det er også i Region Hovedstaden, at de tre kommuner med den højeste andel af undervisere uden en læreruddannelse ligger. Det drejer sig om Frederikssund (32 %), Gribskov (30 %) og Halsnæs (30 %), hvor næsten hver tredje underviser er uden læreruddannelse.


Samtidigt viser arbejdsmarkdsbalancen fra STAR at andelen af forgæves rekrutteringer af folkeskolelærere i Region Hovedstaden har været højt i alle kvartaler fra 2019, men at andelen har været særdeles høj 2021/2022, hvor op til 26% af rekrutteringsforsøgende, har været forgæves.


Sammenholdt med prognoser om stigende børnetal i flere af de nordsjællanske kommuner og en lav dimittendledighed fra læreruddannelsen fra KPs andre udbudssteder bidrager et nyt udbud i Hillerød til at opfylde et markant behov for flere uddannede lærer i Region Hovedstaden såvel som lokalt i de nordsjællandske kommuner. 


Uddybende bemærkninger

Dubleringen af læreruddannelsen i Hillerød er en del af KPs respons på den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. I tillægsaftalen af 22. marts 2022 fremgår det således, at ”Partierne finder det særdeles positivt, at KP – i forlængelse af aftalen – etablerer en ny læreruddannelse i Hillerød”.


Med dubleringen imødekommer KP et markant behov for flere uddannede lærere i Region hovedstaden og de nordsjællanske kommuner såvel som den politiske beslutning om at udbyde velfærdsuddannelser uden for de store byer. 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Fra sommeren 2023 vil udbuddet i Hillerød kunne optage ét hold svarende til 33 studerende om året. Det skaleres fra 2027 til to hold, svarende til 66 studerende om året.


Behovsanalysen viser, at der er et markant aktuelt og fremtidigt behov for flere læreruddannede i Region Hovedstaden. Det gælder ikke mindst i de 10 nordsjællandske kommuner, som geografisk er nærmeste aftagere af dimittender fra udbuddet i Hillerød. Samtidig peger prognoser på, at halvdelen af kommunerne vil have stigende eller stagneret børnetal frem mod 2030, og at alle 10 kommuner vil få stigende børnetal fra 2030.


KP betragter udbuddet som et bidrag til at løse det markante problem omkring manglen på læreruddannede undervisere i folkeskolerne i hele Region Hovedstaden. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I vinteren 2021 etablerede læreruddannelsen på KP og 8 nordsjællandske kommuner (se bilag) en styregruppe med tre tilhørende arbejdsgrupper, der samarbejder tæt om at udvikle udbuddet af læreruddannelsen i Hillerød. Samarbejdet har fokus på tre forhold, nemlig at udvikle en uddannelsesmodel der imødekommer det lokale behov for uddannede lærere; at udvikle brobygningsforløb der er målrettede mod at rekruttere studerende til udbuddet og at samarbejde om efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der opkvalificerer og fastholder lærere i skolerne i Nordsjælland.  
I efteråret 2021 igangsatte KP en dataindsamling blandt de 8 kommuner. Kommunerne blev bl.a. bedt om at dokumentere fremtidige behov for lærere i særlige undervisningsfag og tilkendegive eventuelle profiler for udbuddet med henblik på at imødekomme særlige lokale forhold og behov.  
For at få udbuddet forankret tæt på de lokale skoler i udbuddets dækningsområde, har KP inviteret skoledirektørerne fra 8 nordsjællandske kommuner til løbende dialogmøder om udbudsmodellen.  
KP har endvidere indhentet en fælles behovstilkendegivelse fra kommunerne, der indgår i styregruppesamarbejde (se vedlagte bilag).   


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

KP udbyder læreruddannelsen i Region Hovedstaden med udbudssteder på Campus Carlsberg, Frederiksberg og Rønne. Uddannelsesstationen i Helsingør havde sidste optag i 2021. Udbuddet i Hillerød er en fuld læreruddannelse, der vil tilbyde 6 undervisningsfag, inkl. dansk og matematik. For studerende der ønsker andre undervisningsfag, vil det være muligt at følge særlige forløb på andre af KPs udbudssteder.     
Som et resultat af samarbejdet i regi af styregruppen mellem KP og 8 nordsjællandske kommuner vil udbuddet få en specifik faglig toning med fokus på inkluderende læringsmiljøer. Derved vil udbuddet i Hillerød adskille sig fra KPs andre udbudssteder.  


Uddybende bemærkninger

Som det fremgår af behovsanalysen ligger dimittendledigheden fra læreruddannelsen på KP flere procentpoint lavere end landsgennemsnittet.  


På Campus Nordsjælland udbyder KP også uddannelserne: Sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, psykomotorisk terapeut og fysioterapeut. Studiemiljøet omkring velfærdsuddannelserne vil således styrkes med udbuddet af læreruddannelsen.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Læreruddannelsen i Hillerød vil være et lokalt uddannelsestilbud, der overvejende rekrutterer fra Hillerød og nærliggende kommuner. Samtidigt er det målet, at toning i inkluderende læringsmiljøer vil tiltrække uddannelsessøgende fra hele regionen, der har interesse for de psykologifaglige aspekter af læreruddannelsen.  


KP optager godt 120 lærerstuderende om året fra 11 nordsjællandske kommuner(se bilag). Det er forventningen, at udbuddet i Hillerød vil optage nogle af dé studerende, men de generelle udfordringer med søgning til læreruddannelsen betyder, at det er nødvendigt at tiltrække nye uddannelsessøgende fra Nordsjælland. Derfor har KP igangsat en særlig indsats i forhold til udbuddet i Hillerød. KP er gået i tæt dialog med nordsjællandske gymnasier og har udviklet målrettede brobygningsforløb, der startes op fra efteråret 2022. I en analyse fra 2022 viser EVA, at der er et potentiale for at tiltrække flere interesserede studerende til læreruddannelsen (se bilag).


I samarbejde med kommunerne inviterer KP også til et arrangement for alle lærervikarer i de nordsjællandske skoler i oktober 2022.     


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Professionsbacheloruddannelsen som lærer giver mulighed for efteruddannelse på diplomniveau samt videreuddannelse på master- og kandidatniveau.


Eksempelvis pædagogisk diplomuddannelse, herunder læsevejleder, matematikvejleder eller praktikvejleder. Læreruddannelsen er også adgangsgivende til flere kandidatuddannelser. Eksempelvis pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi, didaktik eller uddannelsesvidenskab. Endvidere findes der en række masteruddannelser. Eksempelvis dansk som andetsprog, uddannelsesledelse eller naturfagsundervisning.   


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Udbuddet vil optage 33 studerende pr. år fra 2023 og 66 studerende pr. år fra 2027.  


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I en fælles behovstilkendegivelse har Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Helsingør, Fredensborg, Allerød, Furesø og Hillerød kommuner givet tilsagn om at etablere det nødvendige antal praktikpladser (se bilag).   


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

KP har d. 16.05.2022 fremsendt høringsanmodning til Professionshøjskolen Absalon. D. 16.05.2022 har Professionshøjskolen Absalon meldt tilbage, at institutionen ikke har bemærkninger til KPs ønske om at søge om dublering af udbud af læreruddannelsen i Hillerød. (Se bilag)   


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev D2 KP - professionsbachelor som lærer i folkeskolen.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil