Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Bygningskonstruktør - VIA University College

VIA University College
14/09-2022 08:58
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
VIA udbyder uddannelsen i Aarhus, Holstebro, Horsens. Søger om nyt udbudssted i Randers.

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Helle Bækkelund Sørensen, hbas@via.dk, 87554030 Lotte Møller Larsen, loml@via.dk, 87554105

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bygningskonstruktør

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor of Architectural Technology and Construction Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bygningskonstruktør, Professionsbachelor i bygningskonstruktion

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Architectural Technology and Construction Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der er fire adgangsgivende indgange til uddannelsen:  • Gymnasial eksamen (specifikt adgangskrav: matematik C)

  • Relevant erhvervsuddannelse (ingen specifikke adgangskrav)

  • 3-årig erhvervsuddannelse (specifikke adgangskrav: matematik C, engelsk C)

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne (ingen specifikke adgangskrav)


Relevante erhvervsuddannelser er fx:


Anlægsstruktør
Brolægger
Bygningsmaler
Bygningssnedker
Bygningsstruktør
Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
Ejendomsservicetekniker
Elektrikeruddannelsen (med specialer)
Handelsuddannelse (med specialer)
Maskinsnedker
Murer (trin 2)
Møbelsnedker og orgelbygger
Snedker (med specialer)
Stenhuggeruddannelsen
Tagdækker
Teknisk designer (bygge og anlæg)
Teknisk isolatør
Træfagenes byggeuddannelse (Tømrer, gulvlægger og tækkemand)
Vvs-energiuddannelsen
Vvs-uddannelsen


 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Double degree-samarbejde med institutioner i Finland, Spanien, Litauen og Kina.


Exchange-aftaler gennem Erasmus Plus. International exchange weeks med 3 ugers udvekslingsophold gennem Erasmus, hvor VIA sender en gruppe studerende til andre institutioner og modtager et tilsvarende antal. Her arbejder de studerende tværfagligt med andre kulturer med emner som FN’s verdensmål, bæredygtighed og Build 4.0


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Bygningskonstruktøruddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag1_Bygningskonstruktør_VIA.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Behovet for uddannede bygningskonstruktører fremgår af Arbejdsmarkedsbalancen (STAR) og viser i den opdaterede balance for 2. halvår 2022, at der er gode jobmuligheder i hele landet og dermed også i Østjylland.


Størstedelen af bygningskonstruktører finder beskæftigelse i bygge- og anlægningsbranchen (Konstruktørforeningen, 2021, pba. Danmarks Statistik). Der er en generel efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen såvel nationalt som regionalt i Østjylland.


Nationalt belyses efterspørgslen i STARs rekrutteringssurvey (juni 2022). Her fremgår det, at bygge- og anlægsbranchen har en forgæves rekrutteringsrate på 37% på landsplan. Survey’en peger desuden på, at 46% af virksomhederne med rekrutteringsudfordringer oplever produktionsbegrænsninger begrundet i rekrutteringsudfordringer.


I Østjylland har der iflg. STARs rekrutteringssurvey (juni) været 2000 forgæves rekrutteringer inden for bygge- og anlægsbranchen, hvilket svarer til en forgæves rekrutteringsrate på 36%. Således dokumenteres en stadig efterspørgsel på bygningskonstruktører, selvom inflation og materialemangel ses at have begyndende indvirkninger på byggebranchen.


Behovet for uddannede bygningskonstruktører dokumenteres endvidere af ledighedsstatistikkerne. Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund organiserer tilsammen langt størstedelen af erhvervsaktive bygningskonstruktører. Pr. juli har Konstruktørforeningen 3,6% ledige svarende til 137 ledige, mens Teknisk Landsforbunds nyeste tal fra maj 2022 har 4,5% ledige svarende til 10 ledige.


Et udbud af VIAs bygningskonstruktøruddannelse i Randers vil kunne medvirke til at imødegå behovet for uddannede bygningskonstruktører i Østjylland.


Der henvises til bilag 1.


Uddybende bemærkninger

I Konstruktørforeningens analyse, som baserer sig på data fra Danmarks Statistik (2021), dokumenteres at 31% af bygningskonstruktørerne er beskæftiget i entreprenør/håndværkerbranchen, 15% i arkitektbranchen, 13% i produktion- og leverandørbranchen, 14 % i ingeniørbranchen, 12% i den offentlige sektor og yderligere 12% i ejendomsdrift og administration. Der er således behov for uddannede bygningskonstruktører i flere brancher og inden for en bred vifte af virksomheder


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Arbejdsmarkedsbalancen for 2. halvår 2022 dokumenterer nationalt og regionalt i Østjylland behov for bygningskonstruktørdimittender. Nationalt er der 7730 forgæves rekrutteringer inden for bygge- og anlægsbranchen (STAR, juni 2022). I Østjylland er tallet 2000 forgæves rekrutteringer.


Regionalt peger VIAs praktikvirksomheder i Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov på, at de såvel har behov for praktikanter og samt ønsker at ansætte dimittender fra VIAs Bygningskonstruktøruddannelse.


VIA forventer at uddanne ca. 60 dimittender årligt på baggrund af et optag på 80 studerende pr. år. På grundlag af VIAs egne opgørelser for fastholdelse og frafald på bygningskonstruktøruddannelsen kan det forventes, at ca. 75% af de optagne på en årgang dimitterer inden for normeret studietid.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIA har i dag over 30 praktikvirksomheder i Randers og i de omkringliggende kommuner Syddjurs, Norddjurs og Favrskov. Herudover har yderligere 10 virksomheder i samme område givet tilsagn om praktikpladser til VIA, ligesom de ønsker at ansætte dimittender fra VIA, såfremt RUVU vælger at tildele VIA udbudsgodskendelsen i Randers. Desuden har VIA gennem forsknings- og udviklingsprojekter og øvrige aktiviteter i Bygningskonstruktøruddannelsen løbende kontakt med virksomheder og øvrige organisationer i samme område.


VIA har dialog med brancheforeningerne på aftagersiden gennem Uddannelsesudvalget for VIAs Byggeriuddannelser. Udvalget har bl.a. givet input til uddannelsens dimittendprofil/professionsprofil og strategiske uddannelsesområder. DI Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og formanden for VIA Byggeri Uddannelsesudvalg samt Konstruktørforeningen har udtrykt deres opbakning til VIAs ansøgning. Randers Kommune støtter ligeledes VIAs ansøgning.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Diplomingeniøruddannelse inden for Byggeri & Anlæg samt Bygningsdesign udbydes i Østjylland af VIA og AU. De retter sig mod bygge- og anlægssektoren, men adskiller sig ift adgangskrav (EUD er ikke adgangsgivende for optagelse) samt i faglig profil.


VIA optager 28 % med en EUD-baggrund på bygningskonstruktøruddannelsen. Ca. halvdelen af alle optagne er 25 år eller ældre. Ansøgerne til uddannelsen spænder således bredt i både uddannelsesbaggrund og alder. Iflg. UVMs profilmodel (2019) er andelen af en ungdomsårgang, der vælger en EUD, højere i Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner end på landsplan og i Midtjylland. Et udbud af VIAs bygningskonstruktøruddannelse i Randers vil give områdets erhvervsuddannede mulighed for at videreuddanne sig, og uddannelsens profil vil bidrage hertil.


Energiteknolog og Produktionsteknolog (begge KVU) udbydes af Dania i Randers. Disse har fagelementer inden for grøn omstilling og materialegenanvendelse. Her kan et muligt samarbejde evt. afsøges, hvor uddannelsens profiler kan styrke udbuddene i Randers-området.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget udgøres af ansøgere fra Randers og omkringliggende kommuner i Østjylland inden for VIAs optageområde. Med de politiske aftaler om hhv. reduktion i engelsksprogede uddannelser samt flere uddannelser uden for de store studiebyer ønsker VIA at imødekomme søgningen og aftagerbehovet i denne del af regionen med et udbud i Randers. Fra 2026 udflytter VIA pladser fra udbuddet i Aarhus, og disse indgår derfor i rekrutteringsgrundlaget.


Fra 2022 optages ikke til VIAs engelsksprogede udbud af uddannelsen i Aarhus. VIAs analyser viser, at 13 % af ansøgerne til uddannelsen har dansk adgangsgrundlag, og VIA forventer derfor øget efterspørgsel fra studerende, som ville have søgt denne uddannelse.


UCN bemærker i høringssvar (se bilag 1), om et udbud i Randers kunne have afledte konsekvenser for optaget til bygningskonstruktøruddannelsen i Aalborg. Som grundlag for ansøgningen har VIA udelukkende fokuseret på rekrutteringsgrundlag inden for eget optageområde. Den nærmeste kommune i Nordjylland, Mariagerfjord, er således ikke inkluderet i rekrutteringsgrundlaget.


Udbuddet forventes således ikke at have betydelige negative konsekvenser for omkringliggende udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Aalborg Universitet udbyder følgende kandidatuddannelser, hvor Professionsbachelor i Bygningskonstruktion er adgangsgivende:  • cand.tech. i Byggeledelse og Bygningsinformatik

  • cand.tech. i Risk and Safety Management (Sikkerhed og Risikostyring) (krav om engelsk på B-niveau)

  • cand. tech. i Building Energy Design (Bygningers Energidesign) (krav om engelsk på B-niveau)


Det Kongelige Akademi i København udbyder kandidatuddannelsen i Arkitekturens Teknologi, en 2-årig kandidatuddannelse for bygningskonstruktører.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

VIA forventer at optage 80 studerende pr. år og dermed 240 studerende i de første 3 år med et selvdimensioneret loft på optaget.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIAs bygningskonstruktøruddannelse har et tæt samarbejde med praktikvirksomheder såvel i Randers som i Nord- og Syddjurs og Favrskov. VIA gennemfører evalueringer af praktikperioderne med virksomhederne som led i det løbende kvalitetsarbejde. De studerende træffer selv aftale om praktiksted, mens VIA vil være behjælpelig for det fåtal af studerende, som ikke selv finder en praktikplads.


På baggrund af det forventede optag vurderes det, at mellem 70 og 80 studerende skal i praktik årligt. Dette svarer til 35-40 studerende pr. halvår, da VIA ønsker at udbyde med to årlige optag i lighed med VIAs øvrige udbud af bygningskonstruktøruddannelsen. I VIAs nuværende samarbejde med praktikvirksomheder skal bemærkes, at flere virksomheder tager mere end en praktikant samtidig og ønsker fortsat at gøre dette. Endvidere skal bemærkes, at studerende kan søge praktik i hele landet samt i udlandet.


Se bilag 1.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev D1 VIA - professionsbachelor som bygningskonstruktør.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil