Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Naturvejledning - Københavns Universitet

Københavns Universitet
26/01-2024 12:40
2024-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Nødebo og Auning

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kristine Schultz Olsen, kso@science.ku.dk, 35324202

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Naturvejledning

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Nature Interpretation

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i naturvejledning

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree of Nature Interpretation in theory and practice

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Velfærd, undervisning og sundhed

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på naturvejlederuddannelsen, eller moduler herfra, er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på samme niveau som de førnævnte adgangsgivende uddannelser.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Naturvejlederuddannelsen er en del af et Nordplus samarbejde med de nordiske lande, hvor formålet er at afdække uddannelseslandskabet for naturvejledning i de nordiske lande med henblik på sparring og udvikling af uddannelserne. Projektgruppen består af os fra Danmark, Sverige (lantbruksuniversitet (SLU) – Centrum för naturvägledning), Finland (SYKLI Enviromental College), Norge (Nordland Nationalparkcenter) og Island (Umhverfisstofnun).


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Naturvejleder_Bilag til prækvalifikationsansøgning.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er en voksende interesse for og efterspørgsel efter oplevelser i naturen (se bilag 1). Efterspørgslen på naturvejlederkompetencer er stigende, og ansatte naturvejledere hos de interviewede aftagere udfylder funktioner lige fra undervisning, vejledning og formidling til projekt- og ledelsesmæssige roller. Det gælder inden for skoler og daginstitutioner, i forbindelse med naturcentre og naturskoler, i nationalparkerne, i den private sektor m.m.


De interviewede aftagere af naturvejledere og interessenter forventer et øget behov for at ansætte flere med en baggrund som naturvejleder eller behov for efteruddannelse af nuværende personale (se bilag 1 og 2). F.eks. påpeger Naturstyrelsen det store paradigmeskifte, hvor erkendelsen af de påtrængende klima- og biodiversitetsspørgsmål vil kræve en stor formidlingsindsats på mange niveauer. I de kommende år etableres op til 15 naturnationalparker og bl.a. statsskovbruget omlægges i stigende grad til urørt skov. Ligeledes fremhæver f.eks. Norddjurs Kommune behovet for naturformidling til borgerne i forbindelse med at færdes i naturen, forstå naturen og at sikre borgerinddragelse. Så der er brug for netop naturvejledere, der med indgående kendskab til dansk natur kan kommunikere med borgerne og formidle naturen til børn, unge og voksne.


Behovet for naturvejledere er nationalt, men pt udbydes naturvejlederuddannelsen kun på Skovskolen i Nødebo. En gennemgang af tilmeldingerne til Naturvejlederuddannelsens moduler i Nødebo viser, at kun 6 pct. er bosat i Jylland. Aftagerundersøgelsernes interview blandt fire nationale og syv jyske aktører illustrerer et dimittendbehov i hele landet og også specifikt i Jylland. Derfor må det formodes, at et rendyrket sjællandsk udbud udgør en begrænsning for deltagere bosiddende i Jylland.


Uddybende bemærkninger

Da Skovskolen ved Københavns Universitet oprindeligt fik godkendt udbuddet af uddannelsen, skete det på baggrund af en national behovsafdækning (se bilag 1). Denne er efterfølgende suppleret af en behovsanalyse for at sikre endnu højere repræsentation fra aftagere i Jylland (se bilag 2). Samlet set forventer Skovskolen på baggrund af de senere års stigende interesse for natur og friluftsliv samt de gennemførte interviews med aftagere og interessenter en stigende efterspørgsel på naturvejlederkompetencer og gode muligheder for arbejde i årene fremover i hele landet.


Desuden vil det af hensyn til uddannelsens kvalitetssikring være en fordel, at Skovskolen dækker det regionale behov i Vestdanmark ved at udbyde uddannelsen fra Skovskolen i Auning. Det vil sikre sammenhæng i faglighed og pædagogik, at uddannelsen knyttes til et fagligt miljø med naturen som fagligt omdrejningspunkt og ikke mindst størst mulig fleksibilitet og valgmulighed for studerende. Da vi lige nu ikke kan imødekomme aftagerbehovet i hele Danmark, vil vi på basis af den udvidede behovsanalyse konkludere, at vi ved at udnytte kapaciteten på vores afdeling på Djursland vil have væsentligt bedre vilkår for at dække behovet i hele landet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der forventes en løbende stigning i efterspørgslen af dimittender i takt med den politiske prioritering af naturbevaring, -udvikling og -oplevelser samt øget behov for naturformidling, jf. udtalelser fra interessenter i behovsundersøgelserne. Dette støttes i rapporten “Børns Naturdannelse” udarbejdet af Center for Børn og Natur, KU, 2021 (bilag 3), som fremhæver, at manglende uddannelse blandt personale i både skole- og dagtilbudsarenaen er en hindring for at arbejde med børns naturdannelse. Rapportens konklusioner baseres på workshops og interview med godt 60 aktører inden for skoler og dagtilbud.


Naturvejlederuddannelsen har allerede rekrutteret godt på Sjælland og har fået positive tilkendegivelser fra aftagere samt mange tilmeldinger på moduler i Nødebo. Der er et tilsvarende rekrutteringsgrundlag i Jylland, hvorfor der forventes et højt optagelsesniveau.


Baseret på erfaringer med andre efteruddannelser kan der leveres et niveau på 10-15 dimittender/år. Dette baseres på, at uddannelsen hvert 2. år optager 20 studerende i Jylland, og at kapaciteten på Sjælland falder til 20 studerende årligt. Dette niveau forventes at dække behovet for dimittender med naturvejlederkompetencer.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Skovskolen har som grundlag for tidligere behovsundersøgelse afholdt møder med de tre væsentligste, strategiske nationale interessenter på området - Friluftsrådet, Naturvejledning Danmark (naturvejlederforeningen) samt Naturstyrelsen. Derudover har Skovskolen gennemført en række interviews med aktører for de forskellige grupper af potentielle aftagere af fremtidens naturvejledere på både Sjælland, Fyn og Jylland. Skovskolen har suppleret den nationale behovsundersøgelse med et notat, der baserer sig på interview med regionale aktører i hhv. Norddjurs Kommune og Randers Naturcenter.


Det skal fremhæves, at flere aftagere og interessenter står i en dobbeltrolle, hvor de både kan ansætte fremtidens naturvejledere i nye stillinger samtidig med, at de bidrager med studerende til naturvejlederuddannelsen som led i eftervidereuddannelse af eksisterende medarbejdere.


Nationale aktører: Naturstyrelsen, Naturvejledning Danmark, Friluftsrådet


Jylland og Fyn: Norddjurs Kommune, Randers Naturcenter, Odense Kommune, Nationalpark Thy, Sønderborg Kommune, Vadehavscentret, Viborg Kommune


Sjælland: Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune, Holbæk Naturskole, Københavns Kommune, Slagelse Naturskole


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Naturvejlederuddannelsen beskæftiger sig med formidling af natur og naturfaglig viden om naturen i Danmark og fungerer som en komplementær efteruddannelsesmulighed til friluftsvejlederuddannelsen, men uddannelserne har forskellige målgrupper. Mens friluftsvejlederuddannelsen har fokus på kropslige friluftsfærdigheder og læring i naturen i en kropslig kontekst, så omhandler naturvejlederuddannelsen formidlingen af natur, geologi og naturforvaltning. Friluftsvejlederuddannelsens obligatoriske moduler er i friluftslivet og med valgfag i kajak, klatring og vinterfjeld. Fagene på naturvejlederuddannelsen er målrettet dansk natur eller læner sig op ad denne naturfaglige specialisering. De to uddannelser har stadig et oplagt samspil i form af fælles valgmoduler, tværgående samarbejde og mulig merit for beståede uddannelseselementer, så de naturvejlederstuderende kan tone deres naturfaglige profil med mere kropslige fag.


I forhold til den private naturvejlederuddannelse retter den ansøgte uddannelse sig bredt mod de samme sektorer, men er væsensforskellig ift. omfang, bredere rekrutteringsgrundlag, dybere naturfaglig fokus samt større diversitet i specialiseringer.


Uddybende bemærkninger

Uddannelsen udbydes ikke af andre institutioner og må derfor formodes direkte at kunne fungere som svar på det samlede uddannelsesbehov i feltet. Skovskolen kan dermed som institution tilbyde akkrediterede efter- og videreuddannelser til den samlede natur- og friluftssektor herhjemme. Samtidig vil den med tilstedeværelsen på Skovskolen i Auning blive styrket i et stærkt naturfagligt miljø, hvor både uddannelsen som Skov- og landskabsingeniør, Skov- og naturtekniker og Vildtforvalter allerede udbydes.


Det må også forventes, at akademiuddannelsens dimittender efterfølgende giver en større efterspørgsel på Naturvejledning Danmarks korte kurser. Naturvejledning Danmarks uddannelse udbydes heller ikke fra Jylland (men baseres på kurser forskellige steder i landet og kræver ligeledes mobilitet).


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIA UC udtrykker bekymring om deltagergrundlaget (se bilag 4), men baseret på erfaringer med første optag og forskel i målgruppe virker bekymringen ubegrundet. Første års optag har ikke påvirket ansøgertallet på friluftsvejlederuddannelsen, og målgruppen er særligt optagede af den naturfaglige profil. Mennesker med biologisk interesse vil søge naturvejlederuddannelsen, mens mennesker med interesse for kropslig udfoldelse i det fri vælger en friluftsvejlederuddannelse. Erfaringer fra friluftsvejlederuddannelsen har også vist et behov for geografisk spredning af akademiuddannelser (den udbydes af 5 professionshøjskoler samt to private tilbud).


Uddannelsen henvender sig til dem, der arbejder med naturvejledning eller har en pædagogisk, sundhedsmæssig eller naturfaglig baggrund og ønsker at udvide deres faglige profil. Aktuelt er behovet udfordret af, at uddannelsen kun udbydes regionalt. Kun 6 pct. af de 83 modultilmeldte i 2023 var bosiddende i Jylland.


I forhold til den private naturvejlederuddannelse rekrutterer uddannelsen fra en større målgruppe med behov for forskellige naturvejlederkompetencer, flere specialiseringsmuligheder og mere intensiv fordybelse og praksisafprøvning.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelsen i Naturvejledning er i sig selv designet som en videreuddannelsesmulighed, normeret til et studieår, men vil typisk blive taget i moduler over flere år. Under uddannelsen vil det være muligt at tage valgfag på Akademiuddannelsen i Friluftsvejledning, ligesom man efter endt naturvejlederuddannelse kan tage enkeltmoduler på friluftsvejlederuddannelsen. Disse to efteruddannelser udgør således også videreuddannelsesmuligheder for hinanden.


Ligeledes tilbyder Naturvejledning Danmark løbende en række korte kurser, som naturligt vil være samlingspunkt for såvel foreningens egne uddannede som for Skovskolens dimittender.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

20 studerende mindst hvert 2. år. Vi forventede et årligt optag på 20 i Nødebo, men ved uddannelsens opstart lukkede vi for tilmeldinger ved 33 optagne og med 6 personer på venteliste.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Der er tale om en dublering af den nuværende akademiuddannelse i naturvejledning udbudt i Nødebo, idet studieordningen for udbuddet i Auning vil være identisk med udbuddet i Nødebo, herunder identiske adgangskrav, formål med uddannelsen, erhvervssigte samt uddannelsens struktur og konstituerende fagelementer.


En dublering betyder, at der vil være en fælles studieleder for de to uddannelsesudbud, som er med til at sikre ensartethed og kontinuitet på tværs f.eks. ved afholdelse af fælles planlægningsmøder før, under og efter moduler/kurser og fælles arbejdsseminarer om udvikling af modulerne og den samlede uddannelse. Skovskolen er en samlet skole med et samlet undervisermiljø, hvor vi samarbejder tæt om udvikling og afvikling af undervisning på tværs. Underviserne findes derfor blandt Skovskolens i forvejen ansatte undervisere samt eksterne eksperter, som kobles tæt til Skovskolen som deltidsundervisere på kontrakt, og som varetager undervisningen på enkelte moduler eller som medunderviser. Der arbejdes med vidensdeling på tværs af lokaliteterne for at opretholde undervisningskvaliteten.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2024-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Prækvalifikation F2024 Afgørelsesbrev D6 Akademiuddannelse Naturvejledning KU.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil